| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na obszarze ochronnym oraz na obszarze objętym ograniczeniami zakazuje się:

1) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu art. 3 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej „produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego”, pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem afrykańskiego pomoru świń;

2) wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.”,

b) w ust. 2:

– pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odłowów zwierząt łownych, polowań indywidualnych na dziki i polowań zbiorowych na zwierzęta łowne inne niż dziki, bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;”,

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) polowań zbiorowych na dziki;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zgodę, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie obwodu łowieckiego, a w przypadku, gdy obwód łowiecki jest położony na obszarze więcej niż jednego powiatu – właściwy ze względu na położenie największej części tego obwodu:

1) na okres nie dłuższy niż 30 dni, liczony od dnia wydania zgody;

2) po przeprowadzeniu analizy ryzyka uwzględniającej planowane terminy polowań, która wykaże, że polowania na zwierzęta łowne i odłowy takich zwierząt nie spowodują zagrożenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.”;

2) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Pomimo spełnienia wymagań określonych w ust. 2 pkt 1 nie dopuszcza się przemieszczania tuczników pochodzących z gospodarstwa, w którym liczba utrzymywanych świń w dniu pobrania próbek do badania, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, nie przekraczała 5 sztuk.”.

§ 2.
Zgoda, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, wydana przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia:

1) wygasa z dniem, w którym upływa 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;

2) nie uprawnia do wykonywania polowań zbiorowych na dziki.

§ 3.
W okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do przemieszczania tuczników z gospodarstwa, w którym były one utrzymywane w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nie stosuje się przepisu § 4 ust. 4 rozporządzenia wymienionego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. K. Plocke


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

iBHP Sp. z o.o.

ekspert z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »