| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Na podstawie art. 170d ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres:

a) danych, o których mowa w art. 170c ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów,

b) informacji o odbywanych studiach, zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów,

c) danych, o których mowa w art. 201a ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy, zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie doktorantów,

d) informacji o odbywanych studiach doktoranckich, zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie doktorantów;

2) tryb i terminy wprowadzania danych do ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów oraz ich aktualizowania, archiwizowania i usuwania;

3) tryb i sposób udostępniania danych zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów i w ogólnopolskim wykazie doktorantów.

§ 2.
W ogólnopolskim wykazie studentów zamieszcza się dane, o których mowa w art. 170c ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy, oraz informacje o studiach odbywanych przez studenta, dotyczące:

1) nazwy uczelni oraz podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie;

2) nazwy kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów, a także liczby punktów ECTS uzyskanych przez studenta po zaliczeniu kolejnych semestrów studiów;

3) daty rozpoczęcia studiów;

4) rodzaju przyznanych świadczeń pomocy materialnej oraz okresu, na jaki zostały przyznane, a w przypadku zapomogi – miesiąca jej przyznania.

§ 3.
W ogólnopolskim wykazie doktorantów zamieszcza się dane, o których mowa w art. 201a ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy, oraz informacje o studiach doktoranckich odbywanych przez doktoranta, dotyczące:

1) nazwy uczelni oraz jej podstawowej jednostki organizacyjnej albo jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie, zwanej dalej „jednostką”;

2) obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej oraz nazwy studiów doktoranckich;

3) daty rozpoczęcia studiów doktoranckich;

4) przyznania stypendium doktoranckiego, z wyszczególnieniem pobierania zwiększenia stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 200a ustawy, lub stypendium doktorskiego oraz okresu, na jaki zostały przyznane;

5) rodzaju przyznanych świadczeń pomocy materialnej oraz okresu, na jaki zostały przyznane, a w przypadku zapomogi – miesiąca jej przyznania;

6) daty zakończenia realizacji programu studiów doktoranckich albo daty skreślenia z listy doktorantów.

§ 4.
1. Dane do ogólnopolskiego wykazu studentów wprowadza się w następujących terminach:

1) do dnia 15 grudnia według stanu na dzień 30 listopada;

2) do dnia 15 marca według stanu na dzień 1 marca.

2. Dane do ogólnopolskiego wykazu doktorantów wprowadza się do dnia 15 stycznia według stanu na dzień 31 grudnia.

3. Dane dotyczące świadczeń pomocy materialnej przyznanych studentom i doktorantom wprowadza się odpowiednio do ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji przyznającej te świadczenia oraz aktualizuje raz w miesiącu.

§ 5.
1. Wprowadzanie, aktualizowanie, oznaczanie danych jako archiwalne i usuwanie ich z:

1) ogólnopolskiego wykazu studentów odbywa się za pomocą konta w Systemie POL-on założonego dla uczelni przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, zwanego dalej „ministrem”;

2) ogólnopolskiego wykazu doktorantów odbywa się za pomocą konta w Systemie POL-on założonego dla uczelni albo jednostki przez ministra.

2. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on:

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 1, składa rektor uczelni w terminie 7 dni od dnia jej utworzenia;

2) o którym mowa w ust. 1 pkt 2, składa rektor uczelni albo dyrektor jednostki w terminie 7 dni od dnia wydania aktu o utworzeniu studiów doktoranckich.

3. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on zawiera:

1) nazwę uczelni albo jednostki;

2) imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta, oraz adres poczty elektronicznej.

4. Wniosek o założenie konta w Systemie POL-on składa się w formie dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262).

5. Dane do ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów wprowadza się w terminie 30 dni od dnia założenia konta w Systemie POL-on dla uczelni albo jednostki.

§ 6.
1. Dane studenta wprowadzone do ogólnopolskiego wykazu studentów oznacza się jako archiwalne z dniem ukończenia przez tego studenta studiów albo skreślenia go z listy studentów.

2. Dane doktoranta wprowadzone do ogólnopolskiego wykazu doktorantów oznacza się jako archiwalne z dniem zakończenia przez tego doktoranta realizacji programu studiów doktoranckich albo skreślenia go z listy doktorantów.

3. Dane oznaczone jako archiwalne usuwa się z wykazów, o których mowa w ust. 1 i 2, po upływie 20 lat.

§ 7.
1. Udostępnianie danych zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów i w ogólnopolskim wykazie doktorantów odbywa się za pomocą kont w Systemie POL-on założonych przez ministra dla uprawnionych podmiotów, o których mowa w art. 170c ust. 3 i art. 201a ust. 4 ustawy.

2. Uprawniony podmiot składa do ministra wniosek o założenie konta w Systemie POL-on umożliwiającego dostęp do danych zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów lub ogólnopolskim wykazie doktorantów. We wniosku podaje się imię i nazwisko osoby, która będzie uprawniona do obsługi konta, oraz adres poczty elektronicznej. Przepis § 5 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

3. Konto w Systemie POL-on założone zgodnie z § 5 dla:

1) uczelni – umożliwia rektorowi dostęp do danych dotyczących studentów lub doktorantów kształcących się w kierowanej przez niego uczelni, zawartych w ogólnopolskim wykazie studentów lub ogólnopolskim wykazie doktorantów;

2) jednostki – umożliwia jej dyrektorowi dostęp do danych dotyczących doktorantów kształcących się w kierowanej przez niego jednostce, zawartych w ogólnopolskim wykazie doktorantów.

§ 8.
1. Rektorzy uczelni posiadają dostęp do ogólnopolskiego wykazu studentów, a także wprowadzają, aktualizują, oznaczają jako archiwalne i usuwają zawarte w nim dane na podstawie dotychczasowych uprawnień.

2. Właściwym ministrom wskazanym w art. 33 ust. 2 ustawy oraz Polskiej Komisji Akredytacyjnej dostęp do ogólnopolskiego wykazu studentów przysługuje na podstawie dotychczasowych uprawnień.

§ 9.
1. Rektorzy uczelni i dyrektorzy jednostek prowadzących studia doktoranckie w dniu wejścia w życie rozporządzenia uzyskują dostęp do ogólnopolskiego wykazu doktorantów, a także wprowadzają, aktualizują, oznaczają jako archiwalne i usuwają zawarte w nim dane na podstawie dotychczasowych uprawnień posiadanych w ramach Systemu POL-on.

2. Właściwi ministrowie wskazani w art. 33 ust. 2 ustawy, organy Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Państwowa Komisja Akredytacyjna uzyskują dostęp do danych zawartych w ogólnopolskim wykazie doktorantów na podstawie dotychczasowych uprawnień posiadanych w ramach Systemu POL-on.

§ 10.
Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego składa wniosek o założenie konta w Systemie POL-on w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2014 r.3)

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K. Ratajczak


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie danych zamieszczanych w ogólnopolskim wykazie studentów (Dz. U. Nr 204, poz. 1201), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1198).

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »