| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 25 września 2014 r.

w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg;

2) okoliczności uzasadniające przyznanie funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem”, nagrody uznaniowej lub zapomogi;

3) właściwość przełożonych w sprawach przyznawania nagród i zapomóg;

4) tryb przyznawania nagród uznaniowych i zapomóg.

§ 2.
Funkcjonariuszowi można, oprócz okoliczności określonej w art. 125g ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, zwanej dalej „ustawą”, przyznać nagrodę uznaniową również za wzorowe wykonywanie zadań służbowych, w szczególności za dokonanie czynu świadczącego o odwadze funkcjonariusza oraz za służbę w trudnych warunkach wymagającą znacznego nakładu pracy, a także za przejawianie szczególnej inicjatywy w służbie.
§ 3.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przyznaje nagrody uznaniowe oraz zapomogi Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i jego zastępcom.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych może przyznać nagrody uznaniowe oraz zapomogi innym funkcjonariuszom Straży Granicznej, niż wymienieni w ust. 1.

3. Komendant Główny Straży Granicznej przyznaje nagrody uznaniowe oraz zapomogi kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendantowi ośrodka Straży Granicznej oraz ich zastępcom. Komendant Główny Straży Granicznej może przyznawać nagrody uznaniowe oraz zapomogi wszystkim funkcjonariuszom, z zastrzeżeniem ust. 1.

4. Kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej, komendant ośrodka Straży Granicznej przyznają nagrody uznaniowe oraz zapomogi odpowiednio funkcjonariuszowi pełniącemu służbę w komórce organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej i w ośrodku Straży Granicznej.

§ 4.
1. Nagrodę uznaniową przyznaje się:

1) z inicjatywy przełożonych, o których mowa w § 3;

2) na pisemny wniosek:

a) Komendanta Głównego Straży Granicznej – w przypadku nagrody przyznawanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

b) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej – w przypadku nagrody przyznawanej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej,

c) kierownika komórki wewnętrznej wchodzącej w skład komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej komendy oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka Straży Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub dywizjonu Straży Granicznej – w przypadku nagrody przyznawanej przez osoby wymienione w lit. b.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawie przyznania nagrody uznaniowej, o której mowa w art. 125g ust. 1 ustawy, składa się w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o wielkości środków finansowych, uzyskanych z tytułu zmniejszenia uposażeń funkcjonariuszy w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w sprawie przyznania nagrody uznaniowej, o której mowa w art. 125g ust. 1 ustawy, rozpatruje się w terminie umożliwiającym wypłatę tej nagrody w ciągu 60 dni po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego, określonego w art. 125g ust. 3 ustawy.

4. Do czasu wejścia w życie ustawy budżetowej wypłatę nagrody, o której mowa w art. 125g ust. 1 ustawy, realizuje się ze środków ujętych w projekcie planu finansowego funduszu, o którym mowa w art. 125g ust. 2 ustawy.

5. Dopuszcza się opracowanie zbiorczych wniosków o przyznanie nagród uznaniowych obejmujących wszystkich funkcjonariuszy przewidzianych do przyznania tych nagród. Do zbiorczych wniosków o przyznanie nagród uznaniowych przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio.

§ 5.
Zapomogę przyznaje się na pisemny uzasadniony wniosek funkcjonariusza, związku zawodowego funkcjonariuszy lub bezpośredniego przełożonego funkcjonariusza wskazujący na istotne pogorszenie warunków materialnych.
§ 6.
Nagrodę uznaniową oraz zapomogę wypłaca się lub wręcza niezwłocznie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 769 i 951, z 2013 r. poz. 628, 675, 829, 1351 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 463, 486, 502, 616, 619 i 1055.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie nagród rocznych, nagród uznaniowych i zapomóg funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 45, poz. 270 oraz z 2013 r. poz. 821 i 1712), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 502).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »