reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń

Na podstawie art. 47 ust. 1 i art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 420 i 1205) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W związku z wystąpieniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej afrykańskiego pomoru świń u dzików na obszarach wymienionych w części I ust. 4 załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63), zwanych dalej „obszarami ochronnymi”, oraz na obszarach wymienionych w części II ust. 4 załącznika do tej decyzji, zwanych dalej „obszarami objętymi ograniczeniami”, nakazuje się:”;

2) w § 4 w ust. 2:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dopuszcza się przemieszczanie świń z gospodarstwa położonego na obszarze objętym ograniczeniami poza ten obszar do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w okresie 30 dni bezpośrednio poprzedzających przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z gospodarstw położonych na obszarach wymienionych w części II, III i IV załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą Komisji 2014/178/UE, zwanej dalej „decyzją Komisji 2014/709/UE”, a przemieszczane świnie przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni poprzedzających przemieszczenie lub od dnia urodzenia oraz:”,

b) w pkt 2:

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) które co najmniej 2 razy w roku bezpośrednio poprzedzającym przemieszczenie świń było poddane kontroli, w odstępie co najmniej 4 miesięcy, przeprowadzonej przez urzędowego lekarza weterynarii zgodnie z wytycznymi i procedurami określonymi w rozdziale IV instrukcji diagnostycznej i kontrola ta:

– obejmowała badanie kliniczne świń i pobranie próbek od świń w wieku powyżej 60. dnia życia zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej,

– potwierdziła prawidłowe stosowanie środków określonych w § 1 ust. 1 pkt 1, 3–6, § 2 ust. 1 oraz § 15 ust. 2,”,

– uchyla się lit. c;

3) w § 7:

a) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przebywały w tym gospodarstwie co najmniej przez 30 dni bezpośrednio poprzedzających ich przemieszczenie lub od dnia urodzenia, a w okresie co najmniej 30 dni bezpośrednio poprzedzających to przemieszczenie żadna świnia nie została wprowadzona do tego gospodarstwa z obszarów wymienionych w załączniku do decyzji Komisji 2014/709/UE oraz”,

– w pkt 4 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) obejmowała badanie kliniczne świń i pobranie próbek od świń w wieku powyżej 60. dnia życia zgodnie z procedurami kontroli i pobierania próbek określonymi w części A rozdziału IV instrukcji diagnostycznej,”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się świnie określone w ust. 2 przemieszczane z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza to terytorium, umieszcza się ponadto informację w brzmieniu:

„Świnie spełniające warunki określone w art. 8 ust. 2 decyzji Komisji 2014/709/UE (*)

(*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.”.”;

4) w § 10:

a) w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) świeżego mięsa pozyskanego ze świń, mięsa mielonego, mięsa odkostnionego mechanicznie, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych składających się z mięsa świń lub zawierających w swoim składzie takie mięso, wyprodukowanych na obszarze objętym ograniczeniami, pod warunkiem że produkty te zostały:

a) pozyskane ze świń, które były od urodzenia utrzymywane w gospodarstwach położonych poza obszarem objętym ograniczeniami lub poza obszarami wskazanymi w części III i IV załącznika do decyzji Komisji 2014/709/UE, lub z ich mięsa,

b) wyprodukowane w rzeźni, zakładzie rozbioru lub zakładzie przetwórstwa, wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do tego celu, w sposób zapewniający, że ich produkcja odbywa się w cyklu oddzielnym od produkcji takich produktów pozyskanych ze świń pochodzących z gospodarstw położonych na obszarze objętym ograniczeniami.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w świadectwie zdrowia, w które zaopatruje się te produkty, została ponadto umieszczona informacja w brzmieniu:

„Produkty zgodne z decyzją Komisji 2014/709/UE (*)

(*) Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014, str. 63.”.”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. Z. Szalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 60, poz. 372 i Nr 78, poz. 513, z 2013 r. poz. 1287 oraz z 2014 r. poz. 29.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Baszczyński

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama