| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 7 października 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274, z 2008 r. Nr 118, poz. 746 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną (Dz. U. Nr 224, poz. 1477 oraz z 2010 r. Nr 15, poz. 79) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Od dnia 1 listopada 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. warunek, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy, uważa się za spełniony, gdy:

1) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest równa albo niższa od 60% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 400 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 280 mln zł;

2) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 60% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż średnia krajowa, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 200 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 124 mln zł;

3) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 130% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 140 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 97 mln zł;

4) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 130% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 160%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 120 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 84 mln zł;

5) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 160% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 200%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 105 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 70 mln zł;

6) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 200% średniej krajowej, lecz nie wyższa niż 250%, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 70 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 50 mln zł;

7) w powiecie, w którym stopa bezrobocia jest wyższa od 250% średniej krajowej, przedsiębiorca zobowiąże się do utworzenia co najmniej 35 nowych miejsc pracy lub poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 12 mln zł.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 1a, ocenia się na podstawie danych dotyczących przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 82 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.1)).”;

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. W województwie lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim szczegółowe warunki dotyczące wielkości zatrudnienia i kosztów kwalifikowanych inwestycji, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a, § 3 pkt 2, § 4 pkt 2 i § 5 pkt 2, obniża się o 30%.”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2014 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 675, 829, 1291, 1623, 1645 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598 i 1146.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »