reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 23 października 2014 r.

w sprawie ośrodków szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów

Na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 8–10 i 12 lit. c ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) sposób ustalania numeru identyfikacyjnego ośrodka szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów wpisywanego do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania, zakres danych ujętych w tym rejestrze, a także sposób uiszczania opłat za wpis do tego rejestru;

2) szczegółowe wymagania w stosunku do przedsiębiorców ubiegających się o wpis do rejestru ośrodków szkolenia i egzaminowania;

3) wymagania kwalifikacyjne dla instruktorów i egzaminatorów wykonujących czynności w ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, a także rodzaje dokumentów potwierdzających ich kwalifikacje i wykształcenie;

4) wzór deklaracji prowadzenia egzaminów w sposób bezstronny i niedyskryminujący.

§ 2. [Numer identyfikacyjny]

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego przydziela ośrodkowi szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, zwanemu dalej „ośrodkiem szkolenia i egzaminowania”, numer identyfikacyjny składający się z:

1) międzynarodowego oznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej w postaci liter PL;

2) kolejnego numeru wpisu na liście;

3) oznaczenia roku kalendarzowego dokonania wpisu.

§ 3. [Dane przedsiębiorców zawarte w rejestrze ośrodków szkolenia i egzaminowania]

1. Rejestr ośrodków szkolenia i egzaminowania, zwany dalej „rejestrem”, zawiera następujące dane przedsiębiorcy prowadzącego ośrodek szkolenia i egzaminowania:

1) informacje, o których mowa w art. 22a ust. 7 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, zwanej dalej „ustawą”;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w § 2;

3) datę wpisu do rejestru;

4) adres prowadzenia szkoleń i egzaminów, a w przypadku szkolenia praktycznego dotyczącego świadectwa maszynisty – obszar sieci kolejowej, na której będą prowadzone szkolenia;

5) adres do korespondencji – w przypadku, gdy jest on inny niż adres siedziby albo adres zamieszkania przedsiębiorcy;

6) numer telefonu i faksu, adres strony internetowej lub poczty elektronicznej.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru udostępnia Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego wraz z wnioskiem o wpis do rejestru dane, o których mowa w ust. 1 pkt 4–6.

3. Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia i egzaminowania zgłasza Prezesowi Urzędu Transportu Kolejowego zmiany danych zawartych w rejestrze w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

§ 4. [Sposób uiszczenia opłaty]

1. Opłatę, o której mowa w art. 22a ust. 3 ustawy, uiszcza się na rachunek bankowy Urzędu Transportu Kolejowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia informującego o dacie wpisu do rejestru, wysokości opłaty i numerze rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę.

2. Za datę uiszczenia opłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego przedsiębiorcy dokonującego wpłaty.

§ 5. [Czynności wykonywane przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru]

1. Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru powinien:

1) w zakresie warunków lokalowych posiadać:

a) pomieszczenie przeznaczone do obsługi osób i przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem szkolenia i egzaminowania kandydatów na maszynistów i maszynistów,

b) co najmniej jedną salę:

– o powierzchni nie mniejszej niż 25 m2,

– wyposażoną w stoliki i miejsca siedzące dla każdej osoby biorącej udział w szkoleniu lub egzaminie,

– oświetloną, ogrzewaną i przewietrzaną,

– odizolowaną od innych pomieszczeń,

c) toaletę zlokalizowaną w pobliżu sali, o której mowa w lit. b;

2) w zakresie wyposażenia dydaktycznego posiadać:

a) tablicę do pisania,

b) makietę lub programy komputerowe imitujące sytuacje występujące w ruchu kolejowym,

c) tablice poglądowe z zakresu szkolenia, programy komputerowe, prezentacje multimedialne lub filmy wideo prezentujące: zasady prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji, budowę i obsługę pojazdów kolejowych z napędem, budowę i zasady działania hamulców kolejowych, zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zasady udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzenia kolejowego, sposób postępowania w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości na liniach kolejowych oraz w przypadku wystąpienia zdarzenia kolejowego,

d) obowiązujące teksty aktów prawnych oraz regulacji wewnętrznych zarządcy infrastruktury i przewoźników kolejowych, które są związane z pracą maszynisty,

e) urządzenia umożliwiające korzystanie z pomocy określonych w lit. b i c;

3) zapewniać możliwość prowadzenia szkolenia w warsztatach utrzymaniowych, lokomotywowniach, na stacjach techniczno-postojowych lub w innych punktach obsługi taboru kolejowego;

4) posiadać wdrożony system zarządzania jakością potwierdzony odpowiednim certyfikatem lub wewnętrzne procedury służące zapewnieniu odpowiedniej jakości prowadzonych szkoleń i egzaminów;

5) posiadać opracowany dokument zawierający metodykę prowadzenia szkoleń i przeprowadzania egzaminów, a także sposób i harmonogram ich realizacji, z uwzględnieniem wymaganego czasu trwania i zakresu tematycznego programów szkolenia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 22a ust. 11 pkt 6 i art. 22b ust. 21 pkt 2 ustawy;

6) organizować, nie rzadziej niż raz do roku, konsultacje dla instruktorów i egzaminatorów prowadzących odpowiednio szkolenia albo egzaminy w ośrodku szkolenia i egzaminowania, obejmujące zagadnienia związane z systemem uzyskiwania kwalifikacji zawodowych maszynistów, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i obowiązującym stanem prawnym;

7) prowadzić i przechowywać przez okres 10 lat rejestr wydawanych dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu, a także dokumentację przebiegu szkolenia (dzienniki zajęć) i egzaminu (protokół egzaminacyjny).

2. Konsultacje dla instruktorów i egzaminatorów prowadzących odpowiednio szkolenia i egzaminy, poza przypadkiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, organizuje się również:

1) po każdej istotnej zmianie przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu kolejowego;

2) na wniosek Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego;

3) po wydaniu zaleceń Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych, o których mowa w art. 28l ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy wskazują one na konieczność przeprowadzenia takich konsultacji.

§ 6. [Wykorzystanie symulatora pojazdu kolejowego do prowadzenia szkolenia]

1. Przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do rejestru i uzyskanie uprawnień do wykonywania czynności, o których mowa w art. 22a ust. 4c pkt 2 lub 3 ustawy, zapewniają możliwość prowadzenia szkolenia z wykorzystaniem symulatora pojazdu kolejowego.

2. Symulator pojazdu kolejowego może być wykorzystany do prowadzenia szkolenia, jeżeli:

1) jest wyposażony w pulpit maszynisty pojazdu kolejowego oraz we wszystkie urządzenia sterujące, urządzenia bezpiecznej kontroli jazdy pociągu, podzespoły oraz inne elementy wchodzące w skład standardowego wyposażenia takiego pulpitu;

2) umożliwia wizualizację tras stanowiących odzwierciedlenie istniejących albo projektowanych linii kolejowych albo ich odcinków, z widokiem co najmniej przez szybę czołową;

3) posiada system odtwarzania dźwięków związanych z ruchem pojazdu kolejowego i emitowanych przez urządzenia zainstalowane w kabinie maszynisty;

4) jest wyposażony w urządzenia łączności pociągowej umożliwiające kontakt pomiędzy maszynistą a pracownikiem nadzorującym wykonywane przez niego czynności;

5) w zakresie swojej funkcjonalności umożliwia odtwarzanie zarówno typowych, jak i niestandardowych scenariuszy eksploatacyjnych, technicznych i pogodowych, w szczególności takich jak awaria pojazdu kolejowego, trudne warunki atmosferyczne, nieprawidłowe działanie podzespołów, wystąpienie zdarzenia kolejowego lub usterki urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

§ 7. [Wymagania dotyczące instruktorów prowadzących szkolenia w ośrodku szkolenia i egzaminowania]

Instruktorzy prowadzący szkolenia w ośrodku szkolenia i egzaminowania powinni posiadać:

1) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie odpowiadającym realizowanemu tematowi szkolenia;

2) co najmniej średnie wykształcenie;

3) licencje maszynisty i świadectwo maszynisty uprawniające do prowadzenia określonego typu pojazdu kolejowego po infrastrukturze kolejowej w zakresie odpowiadającym realizowanemu zakresowi szkolenia – w przypadku instruktorów prowadzących szkolenia praktyczne z prowadzenia pojazdu kolejowego.

§ 8. [Wymagania dotyczące egzaminatorów prowadzących egzaminy w ośrodku szkolenia i egzaminowania]

Egzaminatorzy prowadzący egzaminy w ośrodku szkolenia i egzaminowania powinni posiadać:

1) co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień będących przedmiotem egzaminu, nabyte w okresie 5 lat poprzedzających datę złożenia wniosku o wpis do wykazu, o którym mowa w art. 22a ust. 8 pkt 1 ustawy;

2) co najmniej średnie wykształcenie;

3) licencje maszynisty i świadectwo maszynisty uprawniające do prowadzenia określonego typu pojazdu kolejowego po infrastrukturze kolejowej w zakresie odpowiadającym przeprowadzanemu egzaminowi – w przypadku egzaminatorów przeprowadzających egzamin praktyczny z prowadzenia pojazdu kolejowego;

4) znajomość języka polskiego odpowiadającą co najmniej poziomowi biegłości językowej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;

5) ukończone szkolenie z zakresu zasad ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej obowiązujących na sieci kolejowej Rzeczypospolitej Polskiej w wymiarze co najmniej 80 godzin, przeprowadzone przez ośrodek szkolenia i egzaminowania, który posiada uprawnienia do wykonywania czynności, o których mowa w art. 22a ust. 4c pkt 4 ustawy – w przypadku egzaminatorów z innych państw członkowskich Unii Europejskiej niż Rzeczpospolita Polska.

§ 9. [Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań przez instruktorów i egzaminatorów]

Dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez instruktorów i egzaminatorów wymagań w zakresie:

1) doświadczenia zawodowego, o którym mowa w § 7 pkt 1 i § 8 pkt 1, są;

a) świadectwo pracy,

b) pisemne potwierdzenie wydane przez pracodawcę o pełnieniu funkcji lub wykonywaniu czynności związanych z przedmiotem szkolenia lub egzaminu wraz ze wskazaniem okresu pełnienia tych funkcji lub wykonywania czynności,

c) zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;

2) wykształcenia, o którym mowa w § 7 pkt 2 i § 8 pkt 2, są:

a) świadectwo ukończenia szkoły umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości lub dokument równorzędny wydany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

b) dyplom ukończenia studiów wyższych;

3) znajomości języka polskiego przez egzaminatorów są:

a) certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,

b) certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej biegłości językowej według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,

c) świadectwo lub inny dokument równorzędny uzyskany w polskim systemie oświaty po ukończeniu kształcenia w języku polskim lub dyplom ukończenia studiów wyższych prowadzonych w języku polskim;

4) ukończonego szkolenia, o którym mowa w § 8 pkt 5, jest pisemne potwierdzenie ukończenia szkolenia wydane przez ośrodek szkolenia i egzaminowania, w którym przeprowadzono to szkolenie.

§ 10. [Wzór deklaracji prowadzenia egzaminów w sposób bezstronny i niedyskryminujący]

Wzór deklaracji prowadzenia egzaminów w sposób bezstronny i niedyskryminujący określa załącznik do rozporządzenia.

§ 11. [Termin dostosowania działalności do wymagań określonych w rozporządzeniu]

Przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia i egzaminowania, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uzyskali wpis do rejestru, dostosują swoją działalność do wymagań określonych w:

1) § 5 nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przy czym konsultacje, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 6, przeprowadza się po raz pierwszy w 2015 r.;

2) § 6 nie później niż do dnia 1 stycznia 2018 r.

§ 12. [Zasady prowadzenia szkoleń albo egzaminów w ośrodku szkolenia i egzaminowania]

Instruktorzy i egzaminatorzy, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia prowadzili odpowiednio szkolenia albo egzaminy w ośrodku szkolenia i egzaminowania, mogą nadal je prowadzić bez konieczności spełnienia wymagań, o których mowa odpowiednio w § 7 albo § 8.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.3)

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962.

3) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. Nr 66, poz. 346 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 971), które na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 1033) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR DEKLARACJI PROWADZENIA EGZAMINÓW W SPOSÓB BEZSTRONNY I NIEDYSKRYMINUJĄCY]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 23 października 2014 r. (poz. 1566)

WZÓR DEKLARACJI PROWADZENIA EGZAMINÓW W SPOSÓB BEZSTRONNY I NIEDYSKRYMINUJĄCY

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama