| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559 i 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego;

2) szczegółowy sposób ustalania wysokości zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego;

3) sposób i miejsce składania zabezpieczenia akcyzowego;

4) sposób dokonania potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego;

5) wzory druków służących do potwierdzenia przyjęcia zabezpieczenia akcyzowego;

6) rodzaje innych dokumentów mających wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane jako zabezpieczenie akcyzowe;

7) szczegółowy sposób stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego, w tym sposób:

a) ustalania stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego oraz odnotowywania jego obciążenia i zwolnienia z obciążenia kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, o której mowa w art. 37h ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 931, z późn. zm.2)), zwanej dalej „opłatą paliwową”, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać,

b) stosowania zabezpieczenia generalnego i ryczałtowego przy wykorzystaniu Systemu;

8) szczegółowy sposób objęcia zabezpieczeniem akcyzowym wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”;

9) sposób i częstotliwość aktualizacji zabezpieczenia generalnego, o której mowa w art. 65 ust. 6 ustawy;

10) szczegółowe warunki i tryb zwrotu zabezpieczenia akcyzowego.

§ 2. [Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego]

Wzór wniosku o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego i wniosku o przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Wysokość zabezpieczenia generalnego]

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego ustala wysokość zabezpieczenia generalnego składanego:

1) przez podmiot prowadzący skład podatkowy, w tym gdy wydano mu zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, który nie uzyskał zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, w przypadku określonym w:

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość największej dziennej kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, stanowiącej sumę:

– kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wszystkich wyrobów akcyzowych znajdujących się w danym dniu w składzie podatkowym albo składach podatkowych prowadzonych przez ten podmiot, łącznie z wyrobami objętymi zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz

– kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych, które w tym dniu znajdowały się w trakcie przemieszczania przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, lub kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które w tym dniu znajdowały się w trakcie dostarczania ze składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych przez ten podmiot, oraz

– przypadającej do zapłaty kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych przez ten podmiot poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia,

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość przewidywanej największej dziennej kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę:

– kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wszystkich wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w danym dniu w składzie podatkowym albo składach podatkowych prowadzonych przez ten podmiot, łącznie z wyrobami objętymi zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, oraz

– kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, lub kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie dostarczania ze składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych przez ten podmiot, oraz

– mogącej przypadać do zapłaty kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych, które mogą zostać wyprowadzone ze składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych przez ten podmiot poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy w okresie rozliczeniowym właściwym dla tego dnia;

2) przez podmiot prowadzący skład podatkowy, w tym gdy wydano mu zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, który uzyskał zwolnienie z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, w przypadku określonym w:

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość największej dziennej kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, stanowiącej sumę kwot akcyzy oraz kwot opłaty paliwowej od:

– wyrobów akcyzowych znajdujących się w tym dniu w trakcie przemieszczania przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie znajdujących się w tym dniu w trakcie dostarczania ze składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych przez ten podmiot oraz

– wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie znajdujących się w tym dniu w składzie podatkowym albo w składach podatkowych prowadzonych przez ten podmiot,

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość przewidywanej największej dziennej kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę kwot akcyzy oraz kwot opłaty paliwowej od:

– wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, lub wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie dostarczania ze składu podatkowego albo składów podatkowych prowadzonych przez ten podmiot, oraz

– wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które mogą się znajdować w tym dniu w składzie podatkowym albo w składach podatkowych prowadzonych przez ten podmiot;

3) przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, w przypadku określonym w:

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość największej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę kwot:

– akcyzy obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz

– opłaty paliwowej obliczonej za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanej w informacji o opłacie paliwowej, o której mowa w art. 37o ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, zwanej dalej „informacją o opłacie paliwowej”, oraz

– akcyzy oraz opłaty paliwowej odpowiadających największej w tym okresie rozliczeniowym dziennej kwocie akcyzy oraz kwocie opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie znajdujących się u zarejestrowanego odbiorcy lub dostarczanych w tym dniu do podmiotu zużywającego,

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej stanowiącej sumę:

– przewidywanej największej kwoty akcyzy za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w deklaracji podatkowej, przed jej pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, oraz

– przewidywanej największej kwoty opłaty paliwowej za miesięczny okres rozliczeniowy podlegającej wykazaniu w informacji o opłacie paliwowej, oraz

– kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej odpowiadających przewidywanej największej w tym okresie rozliczeniowym kwocie akcyzy oraz kwocie opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które mogą się znajdować u zarejestrowanego odbiorcy lub być dostarczane w tym dniu do podmiotu zużywającego;

4) przez zarejestrowanego wysyłającego, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy, w przypadku określonym w:

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość największej dziennej kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, od importowanych wyrobów akcyzowych znajdujących się w danym dniu w trakcie przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, wysłanych z miejsc importu z zastosowaniem tej procedury przez tego zarejestrowanego wysyłającego,

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość przewidywanej największej dziennej kwoty akcyzy oraz opłaty paliwowej od importowanych wyrobów akcyzowych, które mogą się znajdować w tym dniu w trakcie przemieszczania z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy i które mogą zostać wysłane z miejsc importu z zastosowaniem tej procedury przez tego zarejestrowanego wysyłającego;

5) przez podmiot pośredniczący w przypadku określonym w:

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość kwoty stanowiącej sumę kwoty mogącego powstać miesięcznego zobowiązania podatkowego oraz kwoty opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty może powstać, w przypadku użycia wyrobów akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków tego zwolnienia, odpowiadających największej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego lub importowanych przez podmiot pośredniczący,

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość kwoty stanowiącej sumę kwoty mogącego powstać miesięcznego zobowiązania podatkowego oraz kwoty opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty może powstać, w przypadku użycia wyrobów akcyzowych niezgodnie z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia od akcyzy lub naruszenia warunków tego zwolnienia, odpowiadających przewidywanej największej ilości wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które mogą zostać dostarczone ze składu podatkowego lub importowane przez podmiot pośredniczący;

6) przez podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, w przypadku określonym w:

a) art. 65 ust. 2 pkt 1 ustawy – jako równowartość największej, w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego, kwoty stanowiącej sumę kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych wyprowadzonych ze składu podatkowego, obliczonych za miesięczny okres rozliczeniowy i wykazanych odpowiednio w deklaracji podatkowej lub informacji o opłacie paliwowej,

b) art. 65 ust. 2 pkt 2 ustawy – jako równowartość przewidywanej największej kwoty stanowiącej sumę kwoty akcyzy oraz kwoty opłaty paliwowej od wyrobów akcyzowych, które mogą zostać wyprowadzone ze składu podatkowego, za miesięczny okres rozliczeniowy i które podlegałyby wykazaniu odpowiednio w deklaracji podatkowej, przed pomniejszeniem o kwotę przysługujących zwolnień, lub informacji o opłacie paliwowej;

7) w przypadkach, o których mowa w art. 65 ust. 1a ustawy – jako równowartość kwoty wskazanej przez podmiot we wniosku o złożenie zabezpieczenia generalnego, oszacowanej przez ten podmiot na poziomie pozwalającym na pokrycie w każdym czasie zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, które mają być objęte tym zabezpieczeniem.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b i pkt 6 lit. b, naczelnik urzędu celnego może ustalić wysokość zabezpieczenia generalnego w oparciu o oświadczenie podmiotu składającego zabezpieczenie akcyzowe określające dane stanowiące podstawę do ustalenia wysokości tego zabezpieczenia.

3. Wysokość zabezpieczenia generalnego ustalona zgodnie z ust. 1 albo 2 stanowi odpowiednio podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego, o którym mowa w art. 65 ust. 8 ustawy.

4. W przypadku gdy są składane jednocześnie zabezpieczenia ryczałtowe, których wysokość jest ustalona na poziomie określonym w art. 65 ust. 9 ustawy oraz na poziomie określonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy, dla każdego z tych zabezpieczeń ustala się oddzielnie wysokość zabezpieczenia generalnego stanowiącą podstawę do ustalenia wysokości zabezpieczenia ryczałtowego.

5. W przypadku prowadzenia przez podmiot wielu składów podatkowych wysokość zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia ryczałtowego ustala się i przyjmuje to zabezpieczenie łącznie dla wszystkich składów podatkowych albo dla każdego składu oddzielnie, zgodnie ze wskazaniem podmiotu, stosując odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1 i 2. W przypadku niewskazania przez podmiot sposobu ustalenia wysokości zabezpieczenia generalnego lub zabezpieczenia ryczałtowego zabezpieczenie przyjmuje się w wysokości ustalonej łącznie dla wszystkich składów podatkowych.

6. W przypadku zabezpieczenia akcyzowego obejmującego opłatę paliwową właściwy naczelnik urzędu celnego ustala oddzielnie wysokość części zabezpieczenia, o których mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, stanowiących łącznie wysokość zabezpieczenia akcyzowego ustaloną zgodnie z ust. 1–4.

§ 4. [Zabezpieczenie akcyzowe]

Zabezpieczenie akcyzowe składa się w przypadku zabezpieczenia akcyzowego składanego w formie określonej w:

1) art. 67 ust. 1 pkt 1 ustawy – przez:

a) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego w banku krajowym lub oddziale instytucji kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.3)), w placówce pocztowej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, na właściwy bankowy rachunek izby celnej, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, albo

b) dokonanie, na podstawie dyspozycji udzielonej przez podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe, przelewu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na właściwy bankowy rachunek izby celnej, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przez prowadzący rachunek tego podmiotu bank krajowy, oddział instytucji kredytowej lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, albo

c) wpłacenie kwoty zabezpieczenia akcyzowego gotówką w kasie urzędu celnego;

2) art. 67 ust. 1 pkt 2 ustawy – przez złożenie w urzędzie celnym oryginału dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, wystawionej przez gwaranta, o którym mowa w art. 69 ust. 3 ustawy, na kwotę wymaganego zabezpieczenia akcyzowego;

3) art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy – przez złożenie w urzędzie celnym czeku gotówkowego lub rozrachunkowego, wystawionego przez podmiot składający zabezpieczenie akcyzowe na kwotę zabezpieczenia akcyzowego, potwierdzonego do wysokości tej kwoty przez osobę prawną mającą siedzibę na terytorium Unii Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez oddział banku zagranicznego, którzy prowadzą na terytorium kraju działalność bankową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;

4) art. 67 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy – przez złożenie w urzędzie celnym weksla lub innych dokumentów mających wartość płatniczą, o których mowa w § 6 ust. 1, na kwotę równą wysokości wymaganego zabezpieczenia akcyzowego określoną według wartości nominalnej tych dokumentów.

§ 5. [Potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego]

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, wydaje podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe potwierdzenie złożenia zabezpieczenia akcyzowego, zwane dalej „potwierdzeniem”. Wzór potwierdzenia określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmujący zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. c oraz pkt 3 i 4, wydaje podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe pokwitowanie złożenia tego zabezpieczenia, będące drukiem ścisłego zarachowania, zwane dalej „pokwitowaniem”. Wzór pokwitowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. W przypadku złożenia zabezpieczenia generalnego właściwy naczelnik urzędu celnego, wydając potwierdzenie lub pokwitowanie, wydaje podmiotowi, który będzie stosował zabezpieczenie generalne, również kartę do saldowania zabezpieczenia generalnego, zwaną dalej „kartą do saldowania”. Wzór karty do saldowania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

4. W przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. a i b, potwierdzenie wydaje się po uzyskaniu potwierdzenia wpływu kwoty zabezpieczenia akcyzowego na właściwy rachunek bankowy właściwej izby celnej.

5. Kartę do saldowania wydaje się na okres o miesiąc krótszy niż okres ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku gdy forma złożonego zabezpieczenia akcyzowego zapewnia co najmniej przez miesiąc po upływie ważności tego zabezpieczenia pokrycie objętego nim zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej – na okres jego ważności.

6. W przypadku złożenia przez podmiot nowego zabezpieczenia akcyzowego zgodnie z art. 72 ust. 2 ustawy, kartę do saldowania wydaną na okres o miesiąc krótszy niż okres ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego zastępuje się nową kartą do saldowania, której termin ważności określa się do końca okresu ważności tego zabezpieczenia.

7. Potwierdzenie wydaje się w dwóch egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a drugi jest zatrzymywany przez naczelnika urzędu celnego, który je wydał.

8. Pokwitowanie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden jest wydawany podmiotowi składającemu zabezpieczenie akcyzowe, a pozostałe są zatrzymywane przez naczelnika urzędu celnego, który je wydał.

9. Właściwy naczelnik urzędu celnego może wydać podmiotowi uprawnionemu do stosowania zabezpieczenia generalnego, na jego uzasadniony wniosek, większą liczbę kart do saldowania, określając w każdej z nich cząstkową kwotę zabezpieczenia generalnego, do wysokości której karta może być stosowana.

10. Na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego właściwy naczelnik urzędu celnego może zwiększyć liczbę stron karty do saldowania, pod warunkiem ich trwałego złączenia, ponumerowania, opieczętowania i dokonania adnotacji na pierwszej stronie karty o łącznej liczbie stron.

11. Dla zabezpieczenia pokrycia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych i opłat paliwowych dotyczących wyrobów akcyzowych, które będą przemieszczane z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu Systemu, właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje podmiotowi, który będzie stosował zabezpieczenie generalne, dokument „e-kartę” albo dokumenty „e-karty”, określając w nich odpowiednio cząstkową kwotę albo cząstkowe kwoty zabezpieczenia generalnego, do wysokości których zabezpieczenie to może być saldowane elektronicznie. Przepisy ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio. Wzór e-karty określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.

12. Suma cząstkowych kwot zabezpieczenia generalnego określonych w kartach do saldowania i e-kartach nie może przekroczyć kwoty złożonego zabezpieczenia generalnego.

§ 6. [Papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu]

1. Dokumentami mającymi wartość płatniczą, które mogą być przyjmowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego jako zabezpieczenie akcyzowe, są papiery wartościowe na okaziciela o określonym terminie wykupu, wyemitowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski.

2. W przypadku papierów wartościowych, o których mowa w ust. 1, występujących w formie zdematerializowanej, właściwy naczelnik urzędu celnego przyjmuje świadectwo depozytowe albo inny dokument – wydane osobie uprawnionej do wykonywania praw z oznaczonych w treści świadectwa albo innego dokumentu papierów wartościowych wraz z oświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek tych papierów wartościowych o ustanowieniu na określony okres blokady odpowiedniej liczby papierów wartościowych na tym rachunku na rzecz właściwego naczelnika urzędu celnego.

§ 7. [Obciążenie zabezpieczenia generalnego]

1. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, zwane dalej „obciążeniem zabezpieczenia”, oraz zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego, które wygasło lub nie może już powstać, lub opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty wygasł lub nie może już powstać, zwane dalej „zwolnieniem zabezpieczenia”, w sposób umożliwiający obliczenie w każdym czasie kwoty wolnej zabezpieczenia stanowiącej kwotę złożonego zabezpieczenia pomniejszoną o kwoty zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, którymi zabezpieczenie jest obciążone.

2. Obciążenie zabezpieczenia odnotowuje się po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe powstało lub powstał obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, lub mogą one powstać, po przedłożeniu przez podmiot obowiązany do złożenia zabezpieczenia akcyzowego:

1) oryginału karty do saldowania, na podstawie której dokonuje się ustalenia stanu wykorzystania tego zabezpieczenia;

2) dokumentów określających rodzaj i ilość wyrobów akcyzowych objętych tym zabezpieczeniem, w sposób umożliwiający obliczenie lub oszacowanie powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać.

3. W przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia, powinno nastąpić z chwilą powstania obowiązku podatkowego z tytułu wyprodukowania wyrobu akcyzowego w składzie podatkowym lub wprowadzenia wyrobu akcyzowego do składu podatkowego, nie później jednak niż następnego dnia roboczego po wyprodukowaniu lub wprowadzeniu do składu podatkowego tego wyrobu lub nie później niż przed dopuszczeniem do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego importowanych wyrobów akcyzowych przemieszczanych przez ten podmiot z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

4. W przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy ze składu podatkowego podmiotu prowadzącego skład podatkowy, zwolnionego z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy, przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia, powinno nastąpić przed wyprowadzeniem tych wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy, w sytuacji gdy podmiot prowadzący skład podatkowy korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy, przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia generalnego złożonego przez ten podmiot dla zabezpieczenia zobowiązań podatkowych albo zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych, dotyczących wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, powinno nastąpić przed wyprowadzeniem tych wyrobów ze składu podatkowego w celu dostarczenia ich podmiotowi zużywającemu lub podmiotowi pośredniczącemu.

6. W przypadku, o którym mowa w art. 65 ust. 1a pkt 2 ustawy, objęcie zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej podmiotu wysyłającego zabezpieczeniem generalnym przewoźnika lub spedytora może być dokonane po przedłożeniu:

1) we właściwym urzędzie celnym dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wydanego przewoźnikowi lub spedytorowi i dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz

2) przez podmiot wysyłający właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed wyprowadzeniem ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, pisemnego oświadczenia przewoźnika lub spedytora o wyrażeniu zgody na objęcie ich zabezpieczeniem generalnym:

a) określonego zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego albo

b) określonych zobowiązań podatkowych podmiotu wysyłającego, albo

c) określonego zobowiązania podatkowego oraz określonej opłaty paliwowej podmiotu wysyłającego, albo

d) określonych zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych podmiotu wysyłającego.

7. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, objęcie zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej podmiotu wysyłającego zabezpieczeniem akcyzowym podmiotu odbierającego może być dokonane po przedłożeniu:

1) we właściwym urzędzie celnym:

a) oryginału lub uwierzytelnionej urzędowo kopii potwierdzenia lub pokwitowania, a w przypadku zabezpieczenia generalnego – oryginału karty do saldowania, na podstawie której dokonuje się ustalenia stanu wykorzystania tego zabezpieczenia, wydanych podmiotowi odbierającemu,

b) dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2, oraz

2) przez podmiot wysyłający właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, przed wyprowadzeniem ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych przemieszczanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy do składu podatkowego podmiotu odbierającego, pisemnego oświadczenia podmiotu odbierającego o wyrażeniu zgody na objęcie jego zabezpieczeniem akcyzowym:

a) określonego zobowiązania podatkowego podmiotu wysyłającego albo

b) określonych zobowiązań podatkowych podmiotu wysyłającego, albo

c) określonego zobowiązania podatkowego oraz określonej opłaty paliwowej podmiotu wysyłającego, albo

d) określonych zobowiązań podatkowych oraz opłat paliwowych podmiotu wysyłającego.

8. W przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 4 ustawy, właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje objęcie zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej podmiotu wysyłającego zabezpieczeniem ryczałtowym podmiotu odbierającego, na odwrocie oryginału potwierdzenia lub pokwitowania, wydanego podmiotowi odbierającemu.

9. W przypadku zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia, następuje niezwłocznie po wprowadzeniu wyrobu akcyzowego do określonego we właściwym zezwoleniu miejsca odbioru wyrobów akcyzowych, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym po ich wprowadzeniu.

10. W przypadku podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który nabywa wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia, następuje najpóźniej z chwilą złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

11. W przypadku zarejestrowanego wysyłającego, innego niż podmiot prowadzący skład podatkowy, przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia, następuje przed dopuszczeniem do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego importowanych wyrobów akcyzowych wysyłanych przez niego z miejsca importu z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy.

12. W przypadku podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy, przedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 2, w celu odnotowania obciążenia zabezpieczenia, następuje przed wyprowadzeniem ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niebędących własnością podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

13. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego, odpowiednio w całości lub części, na wniosek podmiotu obowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego po stwierdzeniu, że zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej, w całości lub części, wygasły lub nie mogą już powstać, i po przedłożeniu przez ten podmiot oryginału karty do saldowania, na której dokonano obciążenia tego zabezpieczenia generalnego.

14. W przypadku przemieszczania przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyjątkiem przemieszczania ich do składu podatkowego, który jest prowadzony przez ten podmiot, oraz w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych przez zarejestrowanego wysyłającego, innego niż prowadzący skład podatkowy, właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego po uzyskaniu potwierdzenia odbioru tych wyrobów przez ich odbiorcę.

15. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego złożonego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, dotyczące wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego potwierdzenie odbioru tych wyrobów akcyzowych przez podmiot zużywający lub podmiot pośredniczący albo po zużyciu tych wyrobów przez ten podmiot, występujący jako podmiot zużywający, na cele uprawniające do zwolnienia.

16. Właściwy naczelnik urzędu celnego odnotowuje zwolnienie zabezpieczenia generalnego złożonego przez zarejestrowanego odbiorcę, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca, dotyczące wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, po przedstawieniu dokumentu dostawy lub innego dokumentu zawierającego potwierdzenie odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy przez podmiot zużywający albo po zużyciu tych wyrobów przez zarejestrowanego odbiorcę, występującego jako podmiot zużywający, na cele uprawniające do zwolnienia.

17. Po wyczerpaniu miejsca na adnotacje w karcie do saldowania albo na uzasadniony wniosek podmiotu uprawnionego do stosowania zabezpieczenia generalnego właściwy naczelnik urzędu celnego, który ją wydał, wydaje nowy egzemplarz karty, na którym zamieszcza informację o aktualnym stanie wykorzystania zabezpieczenia generalnego, w szczególności przez odnotowanie wszystkich zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych, którymi jest obciążone to zabezpieczenie.

§ 8. [Przemieszczanie przez podmiot wysyłający wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy]

1. W przypadku przemieszczania przez podmiot wysyłający wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy przy wykorzystaniu Systemu ustalanie stanu wykorzystania zabezpieczenia generalnego odbywa się w sposób elektroniczny, a odnotowanie obciążenia zabezpieczenia generalnego lub odnotowanie objęcia tych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym następuje automatycznie po ustaleniu w Systemie, że:

1) podmiot wysyłający jest uprawniony do zastosowania tego zabezpieczenia akcyzowego;

2) nie upłynął termin ważności tego zabezpieczenia akcyzowego;

3) kwota zobowiązania podatkowego albo kwota zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, którą ma zostać obciążone zabezpieczenie generalne, nie jest większa od kwoty wolnej tego zabezpieczenia;

4) forma i rodzaj zabezpieczenia akcyzowego są właściwe do objęcia nim zobowiązania podatkowego albo zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej;

5) przemieszczane wyroby akcyzowe i sposób ich przemieszczania są właściwe dla zastosowania tego zabezpieczenia akcyzowego.

2. W przypadku braku raportu odbioru albo gdy raport odbioru potwierdza dostarczenie części przemieszczanych wyrobów akcyzowych do podmiotu odbierającego, właściwy naczelnik urzędu celnego dokonuje w Systemie odnotowania zwolnienia zabezpieczenia generalnego lub odnotowania zwolnienia z objęcia przemieszczanych wyrobów zabezpieczeniem ryczałtowym w terminie 3 dni od dnia uzyskania potwierdzenia, że zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej dotyczące przemieszczanych wyrobów akcyzowych wygasły lub nie mogą już powstać.

§ 9. [Aktualizacja wysokości zabezpieczenia generalnego]

1. Podmiot pośredniczący odnotowuje każdorazowo na karcie do saldowania obciążenie zabezpieczenia generalnego kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego albo kwotą powstałego lub mogącego powstać zobowiązania podatkowego oraz opłaty paliwowej, której obowiązek zapłaty powstał lub może powstać, którą stanowi kwota akcyzy albo kwota akcyzy oraz opłaty paliwowej, przypadająca do zapłaty w przypadku naruszenia warunków zwolnienia wyrobów akcyzowych ze względu na ich przeznaczenie, najpóźniej z chwilą odebrania tych wyrobów dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęcia takich wyrobów, importowanych przez podmiot pośredniczący, procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

2. Podmiot pośredniczący odnotowuje na karcie do saldowania zwolnienie zabezpieczenia generalnego z obciążenia kwotą zobowiązania podatkowego lub opłaty paliwowej, o których mowa w ust. 1, jeżeli powstałe zobowiązanie podatkowe lub obowiązek zapłaty opłaty paliwowej wygasły albo nie mogą już powstać. Zwolnienie zabezpieczenia generalnego może nastąpić najwcześniej po zużyciu wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie przez podmiot pośredniczący, występujący jako podmiot zużywający, na cele uprawniające do zwolnienia albo z chwilą otrzymania przez podmiot pośredniczący potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie przez podmiot zużywający.

3. Podmiot pośredniczący powinien aktualizować wysokość zabezpieczenia generalnego przynajmniej raz w miesiącu.

4. W celu prawidłowej aktualizacji wysokości złożonego zabezpieczenia generalnego podmiot pośredniczący ustala na bieżąco stan jego wykorzystania, obliczając każdorazowo wysokość kwoty wolnej zabezpieczenia, najpóźniej na dzień przed otrzymaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie dostarczonych ze składu podatkowego na terytorium kraju lub objęciem takich wyrobów procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

5. W przypadku ustalenia, że kwota wolna zabezpieczenia generalnego, o której mowa w ust. 4, jest niewystarczająca do objęcia zabezpieczeniem akcyzy lub opłaty paliwowej od kolejnych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, podmiot pośredniczący dokonuje zwiększenia kwoty złożonego zabezpieczenia najpóźniej na dzień przed odpowiednio otrzymaniem tych wyrobów lub ich objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu w rozumieniu przepisów prawa celnego.

6. Podmiot pośredniczący przedkłada kartę do saldowania do wglądu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a na żądanie tego naczelnika – również dokumenty, na podstawie których dokonano obciążenia zabezpieczenia generalnego lub zwolnienia go z tego obciążenia, przynajmniej raz w miesiącu w terminie do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego.

§ 10. [Zwrot zabezpieczeń akcyzowych]

1. Zabezpieczenia akcyzowe złożone w sposób określony w § 4 pkt 1 lit. c oraz pkt 3 i 4 mogą zostać zwrócone osobie uprawnionej do ich odbioru po zwrocie oryginału pokwitowania.

2. W przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy zabezpieczenie akcyzowe podlega zwrotowi po zakończeniu i rozliczeniu tej procedury.

3. Zabezpieczenie akcyzowe złożone w sposób, o którym mowa w § 4:

1) pkt 1 lit. a i b – zwraca w kwocie nominalnej izba celna, na której rachunek bankowy została wpłacona lub przelana kwota zabezpieczenia akcyzowego, przelewem na rachunek podmiotu zobowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego w banku krajowym, oddziale instytucji kredytowej lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – po uzyskaniu przez tę izbę z banku prowadzącego jej rachunek wyciągu bankowego potwierdzającego uznanie tego rachunku kwotą zabezpieczenia;

2) pkt 1 lit. c – może zostać zwrócone w kwocie nominalnej w każdym urzędzie celnym;

3) pkt 2 i 4 – zwraca się w tym urzędzie celnym, w którym zostało złożone;

4) pkt 3:

a) zwraca się w izbie celnej właściwej miejscowo dla naczelnika urzędu celnego, w którym zostało złożone,

b) w przypadku realizacji przez izbę celną czeku, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy – zwraca się w kwocie nominalnej w izbie celnej, na której rachunek bankowy została wpłacona kwota pochodząca z realizacji czeku, po uzyskaniu przez tę izbę wyciągu bankowego potwierdzającego uznanie tego rachunku tą kwotą.

4. W przypadku zagubienia oryginału pokwitowania zabezpieczenie akcyzowe może zostać zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru po złożeniu przez nią pisemnego oświadczenia o zagubieniu oryginału pokwitowania. Zabezpieczenie akcyzowe, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. c, może zostać zwrócone osobie uprawnionej do jego odbioru w urzędzie celnym, w którym zostało złożone, po uzyskaniu przez ten urząd potwierdzenia, że kwota zabezpieczenia nie została zwrócona w innym urzędzie celnym, nie później jednak niż przed upływem dwóch miesięcy od dnia złożenia w tym urzędzie oświadczenia o zagubieniu oryginału pokwitowania.

§ 11. [Przepisy przejściowe]

1. Do zabezpieczeń akcyzowych złożonych w należnej wysokości przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 160, poz. 1076) do dnia:

1) wygaśnięcia lub utraty ważności złożonego zabezpieczenia akcyzowego,

2) złożenia nowego lub dodatkowego zabezpieczenia akcyzowego,

3) przedłużenia złożonego zabezpieczenia akcyzowego lub jego ważności

– nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

2. Na uzasadniony wniosek podmiotu uprawnionego do stosowania zabezpieczenia akcyzowego, o którym mowa w ust. 1, naczelnik urzędu celnego, który wydał kartę do saldowania, wydaje nowy egzemplarz karty, na którym zamieszcza informację o aktualnym stanie wykorzystania zabezpieczenia generalnego, w szczególności przez odnotowanie wszystkich zobowiązań podatkowych lub opłat paliwowych, którymi jest obciążone to zabezpieczenie.

§ 12. [Druki pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego]

Druki pokwitowania złożenia zabezpieczenia akcyzowego sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych mogą być stosowane dla potwierdzenia złożenia zabezpieczenia akcyzowego w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 1 lit. c oraz pkt 3 i 4, do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 marca 2015 r., pod warunkiem umieszczenia w nich danych określonych w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.4)

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2013 r. poz. 433, 843, 1543 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 805, 1310 i 1559.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 586, 1133 i 1585.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 160, poz. 1076), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. poz. 1559).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA RYCZAŁTOWEGO /PRZEDŁUŻENIE ZGODY NA ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA RYCZAŁTOWEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 15 grudnia 2014 r. (poz. 1857)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA RYCZAŁTOWEGO /PRZEDŁUŻENIE ZGODY NA ZŁOŻENIE ZABEZPIECZENIA RYCZAŁTOWEGO

infoRgrafika

Do wniosku należy dołączyć:

1) oświadczenie o numerze w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) oświadczenie o nadanym statystycznym numerze identyfikacyjnym REGON;

3) informację banku, w którym podmiot posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu;

4) sprawozdania finansowe podmiotu sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, a jeżeli podlegają one badaniu przez biegłego rewidenta, również z opiniami o badanych sprawozdaniach, albo w przypadku podmiotów niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego inne dokumenty określające obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;

5) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków stanowiących dochód budżetu państwa, lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji;

6) aktualne zaświadczenie, wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, lub właściwy organ odroczył lub rozłożył na raty jego zaległe płatności, lub wstrzymał wykonanie wydanej wobec niego decyzji.

Załącznik 2. [WZÓR – POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – POTWIERDZENIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – POKWITOWANIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – POKWITOWANIE ZŁOŻENIA ZABEZPIECZENIA AKCYZOWEGO

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – KARTA DO SALDOWANIA ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR – KARTA DO SALDOWANIA ZABEZPIECZENIA GENERALNEGO

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – E-KARTA]

Załącznik nr 5

WZÓR – E-KARTA

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »