reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom2)

Na podstawie art. 89 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) warunki, terminy i tryb dokonywania zwrotu podatku oraz sposób naliczania i wypłaty odsetek od kwot podatku niezwróconych w terminie podatnikom i podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”;

2) wzór wniosku o zwrot podatku składany przez podmioty, o których mowa w art. 89 ust. 1d pkt 2 ustawy;

3) informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

4) sposób opisu niektórych informacji zawartych we wniosku o zwrot podatku;

5) sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot podatku;

6) przypadki, w których podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty, oraz rodzaje tych dokumentów;

7) przypadki, w których podatnikom i podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, dokonującym sprzedaży przysługuje zwrot podatku;

8) tryb zwrotu podatku w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 1e ustawy.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zwrocie podatku – rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego;

2) podmiocie uprawnionym z państwa członkowskiego Unii Europejskiej – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która w okresie, za który występuje o zwrot podatku, nie posiadała siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, ubiegającą się o zwrot podatku – posiadającą siedzibę działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3) podmiocie uprawnionym z państwa trzeciego – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, która w okresie, za który występuje o zwrot podatku, nie posiadała siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, oraz podmioty zagraniczne, o których mowa w art. 131 pkt 2 ustawy, ubiegające się o zwrot podatku – nieposiadające siedziby działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

4) państwie członkowskim siedziby – rozumie się przez to terytorium państwa członkowskiego, inne niż terytorium kraju, na którym podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej posiada siedzibę działalności gospodarczej;

5) kraju siedziby – rozumie się przez to terytorium państwa niewchodzącego w skład terytorium Unii Europejskiej, na którym podmiot uprawniony z państwa trzeciego posiada siedzibę działalności gospodarczej;

6) naczelniku urzędu skarbowego – rozumie się przez to Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście;

7) urzędzie skarbowym – rozumie się przez to Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście.

§ 3. [Podmioty uprawnione do zwrotu podatku]

1. Zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku gdy podmiot ten:

1) jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby;

2) nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem:

a) usług transportowych i usług pomocniczych związanych bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania,

b) usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

c) usług związanych z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz innych o podobnym charakterze usług świadczonych na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

d) usług świadczonych na obszarze portów morskich polegających na obsłudze środków transportu morskiego lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

e) usług świadczonych na obszarze portów morskich, związanych z transportem międzynarodowym, polegających na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służących bezpośrednim potrzebom ich ładunków,

f) usług ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usług związanych z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,

g) usług związanych z obsługą statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 należących do armatorów morskich, z wyjątkiem usług świadczonych na cele osobiste załogi,

h) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11 oraz ich części składowych,

i) usług polegających na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,

j) pozostałych usług świadczonych na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służących bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków,

k) usług, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są nabywcy tych usług, o których mowa w art. 17 ustawy,

l) dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ustawy podatnikiem jest ich nabywca,

m) usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 28a ustawy, przez podatników lub podmioty zagraniczne zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziałach 6a i 7 ustawy.

2. Zwrot podatku podmiotom uprawnionym z państw trzecich świadczącym usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. m, stosuje się do nabywanych towarów i usług oraz importowanych towarów, które są związane wyłącznie ze świadczeniem tych usług przez te podmioty.

§ 4. [Zasada wzajemności]

1. Zwrot podatku, w odniesieniu do podmiotów uprawnionych z państw trzecich, przysługuje na zasadzie wzajemności.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5. [Kwota wnioskowanego zwrotu podatku]

1. Podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiot uprawniony z państwa trzeciego może wystąpić o zwrot podatku za okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy lub za okres krótszy niż ostatnie 3 miesiące tego roku – w odniesieniu do podatku od nabytych towarów lub usług lub importowanych towarów w okresie, za który podmiot uprawniony występuje o zwrot podatku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Kwota wnioskowanego zwrotu podatku nie może być niższa niż kwota stanowiąca równowartość w złotych:

1) 400 euro – w przypadku gdy wniosek dotyczy okresu krótszego niż rok podatkowy, ale nie krótszego niż 3 miesiące;

2) 50 euro – w przypadku gdy wniosek dotyczy całego roku podatkowego lub okresu krótszego niż ostatnie 3 miesiące tego roku.

3. Zwrot podatku zawartego w cenach nabytych towarów i usług lub zapłaconego z tytułu importu towarów w okresie, o którym mowa w ust. 1, przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej lub podmioty uprawnione z państw trzecich, obejmuje kwotę podatku określoną w fakturze, a w przypadku importu towarów – w dokumencie celnym.

4. Przeliczenia kwot, o których mowa w ust. 2, wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wystawienia faktury lub dokumentu celnego.

§ 6. [Wniosek o zwrot podatku]

1. Zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje na wniosek tego podmiotu przesłany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, wniosek, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do naczelnika urzędu skarbowego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w języku polskim, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

4. Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot uprawniony wskazany w ust. 1 przesyła, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, kopię faktury lub dokumentu celnego, w przypadku gdy podstawa opodatkowania podana:

1) w fakturze lub dokumencie celnym jest równa lub większa niż równowartość w złotych kwoty 1000 euro;

2) w fakturze stwierdzającej nabycie paliwa jest równa lub większa niż równowartość w złotych kwoty 250 euro.

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do faktur oraz dokumentów celnych przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej.

7. Przy przeliczaniu kwot, o których mowa w ust. 5, przepis § 5 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

8. Urząd skarbowy niezwłocznie potwierdza w formie elektronicznej otrzymanie wniosku.

9. Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, kwota podatku, określona w wyniku tej korekty w decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego, zmniejszająca kwotę otrzymanego zwrotu podatku podlega wpłacie do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od dnia otrzymania decyzji. Terminy określone w § 9 stosuje się odpowiednio.

10. Jeżeli w wyniku korekty, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, powstała kwota podatku zwiększająca kwotę otrzymanego zwrotu podatku, kwota ta podlega zwrotowi z urzędu skarbowego. Terminy określone w § 9 stosuje się odpowiednio.

§ 7. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. Zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego następuje na wniosek tego podmiotu.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) faktury oraz dokumenty celne, z których wynikają wnioskowane kwoty zwrotu podatku;

2) oryginał zaświadczenia będącego załącznikiem do wniosku, wskazującego, że podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, jest podatnikiem podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze zarejestrowanym w kraju siedziby, wydanego przez organ podatkowy w kraju siedziby tego podmiotu uprawnionego;

3) dokument potwierdzający identyfikację na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, jeżeli zwrot podatku dotyczy przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, i podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, jest zidentyfikowany dla świadczenia usług, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. m, poza terytorium kraju.

5. Przepis ust. 4 pkt 1 stosuje się odpowiednio do faktur lub dokumentów celnych przesyłanych lub udostępnianych w formie elektronicznej. W takiej sytuacji podmiot uprawniony przesyła lub udostępnia w formie elektronicznej te dokumenty najpóźniej w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

6. Jeżeli zwrot podatku dotyczy wyłącznie przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, przepisu ust. 4 pkt 2 nie stosuje się.

7. Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa wniosek częściej niż jeden raz w roku podatkowym, zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nie dołącza się do każdego wniosku, pod warunkiem że nie upłynął rok od dnia jego wydania oraz nie nastąpiły żadne zmiany w zakresie objętym zaświadczeniem.

8. Jeżeli podmiot uprawniony, o którym mowa w ust. 1, składa korektę wniosku o zwrot podatku, o której mowa w art. 89 ust. 1e pkt 2 ustawy, przepisy § 6 ust. 9 i 10 stosuje się odpowiednio.

§ 8. [Zwrot faktur i dokumentów celnych]

Po dokonaniu zwrotu podatku urząd skarbowy zwraca faktury i dokumenty celne, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 1, podmiotowi uprawnionemu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

§ 9. [Decyzja o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku]

1. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w:

1) § 6 ust. 5 i 6 – w przypadku podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej;

2) § 7 ust. 4 i 5 – w przypadku podmiotów uprawnionych z państw trzecich.

2. Jeżeli naczelnik urzędu skarbowego nie posiada wszystkich informacji, na podstawie których może podjąć decyzję, o której mowa w ust. 1, może żądać, w terminie, o którym mowa w ust. 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli żądanie jest skierowane do podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej, dodatkowych informacji.

3. Jeżeli na podstawie otrzymanych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2, naczelnik urzędu skarbowego nie może podjąć decyzji, o której mowa w ust. 1, może żądać, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jeżeli żądanie jest skierowane do podmiotów uprawnionych z państw członkowskich Unii Europejskiej, dostarczenia dalszych dodatkowych informacji.

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, należy dostarczyć w języku polskim w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania takiego żądania.

5. W przypadku żądania dostarczenia dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku w terminie:

1) 2 miesięcy od dnia otrzymania dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, nie później jednak niż w terminie 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku;

2) 2 miesięcy od upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, w przypadku nieotrzymania dodatkowych informacji i dalszych dodatkowych informacji, nie później jednak niż w terminie:

a) 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku żądania dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 2,

b) 8 miesięcy od dnia otrzymania wniosku w przypadku żądania dalszych dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 3.

6. Urząd skarbowy dokonuje zwrotu uznanej kwoty podatku nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia wydania decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.

§ 10. [Zwrot podatku]

1. Zwrot podatku jest dokonywany w złotych na rachunek bankowy podmiotu uprawnionego:

1) w kraju albo w państwie członkowskim siedziby lub w innym państwie członkowskim – w przypadku podmiotu uprawnionego z państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2) w kraju albo w kraju siedziby – w przypadku podmiotu uprawnionego z państwa trzeciego.

2. Jeżeli zwrot podatku jest dokonywany na rachunek bankowy:

1) w państwie członkowskim siedziby lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej – w przypadku podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,

2) w kraju siedziby – w przypadku podmiotu uprawnionego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2

– urząd skarbowy nie ponosi kosztów związanych z dokonaniem tego zwrotu.

3. Koszty, o których mowa w ust. 2, pomniejszają kwotę zwrotu określonego w decyzji o wysokości uznanej kwoty zwrotu podatku.

§ 11. [Odsetki]

1. Od kwoty podatku niezwróconej przez urząd skarbowy w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 6, naliczane są odsetki analogicznie jak dla podatników, o których mowa w art. 15 ustawy, w przypadkach nieterminowego zwrotu podatku tym podatnikom. Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.4)) w tym zakresie stosuje się odpowiednio.

2. Do wypłaty odsetek przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Przepisy dotychczasowe]

Do wniosków o zwrot podatku za 2014 r. złożonych przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej i podmioty uprawnione z państw trzecich stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.5)

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 11), dyrektywę Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określającej szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 44 z 20.02.2008, str. 23, z późn. zm.) oraz trzynastą dyrektywę Rady 86/560/EWG z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (Dz. Urz. WE L 326 z 21.11.1986, str. 40; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 129).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. poz. 35, 1027 i 1608 oraz z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1342 i 1529, z 2013 r. poz. 35, 985, 1027, 1036, 1145, 1149 i 1289 oraz z 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1171, 1215, 1328 i 1644.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. Nr 136, poz. 797), które w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. poz. 1171) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [INFORMACJE, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG SKŁADANY ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, ORAZ SPOSÓB OPISU NIEKTÓRYCH INFORMACJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 grudnia 2014 r. (poz. 1860)

Załącznik nr 1

INFORMACJE, JAKIE POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK O ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG SKŁADANY ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, ORAZ SPOSÓB OPISU NIEKTÓRYCH INFORMACJI

1. Państwo członkowskie, do którego adresowany jest wniosek.

2. Cel złożenia wniosku (nowy wniosek/korekta).

3. Dane dotyczące wniosku, do którego odnosi się korekta:

1) numer wniosku,

2) data wniosku.

4. Dane podmiotu uprawnionego z państw członkowskich Unii Europejskiej (wnioskodawcy):

1) dane identyfikacyjne podmiotu uprawnionego – nazwisko i imię lub pełna nazwa,

2) dokładny adres siedziby działalności gospodarczej podmiotu uprawnionego,

3) adres e-mail,

4) numer rejestracyjny VAT.

5. Osoba reprezentująca podmiot uprawniony z państw członkowskich Unii Europejskiej1):

1) nazwisko i imię,

2) dokładny adres osoby reprezentującej,

3) adres e-mail,

4) numer identyfikacyjny.

6. Opis rodzaju prowadzonej działalności według czwartego poziomu kodów NACE Rev. 2, zgodnie z art. 2 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1893/20062), na podstawie art. 2 rozporządzenia nr 79/20123).

7. Okres, do którego odnosi się wniosek:

1) od (dzień, miesiąc, rok),

2) do (dzień, miesiąc, rok).

8. Szczegóły dotyczące rachunku bankowego podmiotu uprawnionego z państw członkowskich Unii Europejskiej, na który ma być dokonany zwrot podatku:

1) numer IBAN, o którym mowa w przepisach prawa bankowego,

2) kod BIC, o którym mowa w przepisach prawa bankowego,

3) waluta rachunku bankowego.

9. Informacje dotyczące importowanych towarów:

1) imię i nazwisko/nazwa sprzedawcy towarów,

2) adres i kraj sprzedawcy towarów,

3) data i numer dokumentu celnego,

4) rodzaj towarów według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 79/20123),

5) podstawa opodatkowania w PLN,

6) kwota podatku w PLN,

7) obliczenie podatku w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy – wysokość proporcji (w %),

8) kwota podatku do zwrotu w PLN4).

10. Informacje dotyczące nabytych towarów i usług:

1) imię i nazwisko/nazwa dostawcy towarów lub usług,

2) Numer Identyfikacji Podatkowej dostawcy towarów lub usług,

3) adres i kraj dostawcy towarów lub usług,

4) data i numer faktury,

5) rodzaj towarów i usług według kodów i podkodów, o których mowa w załączniku do rozporządzenia nr 79/20123),

6) podstawa opodatkowania w PLN,

7) kwota podatku w PLN,

8) obliczenie podatku w przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy – wysokość proporcji (w %),

9) kwota podatku do zwrotu w PLN4).

11. Zmiana proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1e ustawy:

1) okres, do którego odnosi się zmiana:

a) od (dzień, miesiąc, rok),

b) do (dzień, miesiąc, rok),

2) wysokość proporcji po zmianie (w %).

12. Informacja o załącznikach – typ i nazwa pliku oraz opis zawartości.


1) Informacje podaje się, jeśli podatnik ustanowił pełnomocnika.

2) Rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 79/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonywania niektórych przepisów rozporządzenia Rady (UE) nr 904/2010 w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 29 z 01.02.2012, str. 13, z późn. zm.).

4) W przypadku stosowania proporcji, o której mowa w art. 89 ust. 1b ustawy, kwota zwrotu winna być obliczona z uwzględnieniem tej proporcji.

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU VAT]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O ZWROT PODATKU VAT

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik do wniosku/Annex to the application/

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama