Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2014 poz. 1865

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 12 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wzory deklaracji, zeznań, oświadczeń i informacji w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych]

Określa się wzór:

1) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-6AR), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9R), stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR (CIT-11R), stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;

7) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8A), stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;

8) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8B), stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;

9) oświadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-5), stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;

10) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku (CIT-8/O), stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;

11) informacji podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach (CIT-D), stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;

12) informacji o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (CIT-7), stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;

13) informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (IFT-2/IFT-2R), stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie wzorów deklaracji, zeznań, oświadczeń i informacji podatkowych]

1. Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od dnia 1 stycznia 2015 r.

2. Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym, mogą stosować wzory formularzy w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do deklaracji, zeznań, oświadczeń i informacji podatkowych złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na formularzach dotychczasowych.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.3)

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1478, 1563 i 1662.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 265, poz. 1575), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1328 i 1478).

Załącznik 1. [CIT-6R]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1865)

Załącznik nr 1

CIT-6R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [CIT-6AR]

Załącznik nr 2

CIT-6AR

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [CIT-9R]

Załącznik nr 3

CIT-9R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [CIT-10Z]

Załącznik nr 4

CIT-10Z

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [CIT-11R]

Załącznik nr 5

CIT-11R

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [CIT-8]

Załącznik nr 6

CIT-8

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [CIT-8A]

Załącznik nr 7

CIT-8A

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [CIT-8B]

Załącznik nr 8

CIT-8B

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [CIT-5]

Załącznik nr 9

CIT-5

infoRgrafika

Załącznik 10. [CIT-8/O]

Załącznik nr 10

CIT-8/O

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [CIT-D]

Załącznik nr 11

CIT-D

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [CIT-7]

Załącznik nr 12

CIT-7

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [IFT-2/IFT-2R]

Załącznik nr 13

IFT-2/IFT-2R

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-23
  • Data wejścia w życie: 2015-01-01
  • Data obowiązywania: 2015-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw