| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 12 grudnia 2014 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności

Na podstawie art. 59 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1594, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze straży ochrony kolei, zasad oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz trybu i jednostek uprawnionych do orzekania o tej zdolności (Dz. U. Nr 232, poz. 2332) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) administracyjnych – przeprowadza się raz na 4 lata;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Lekarz orzekający lub komisja lekarska orzekająca w trybie odwoławczym może wyznaczyć wcześniejszy termin badań okresowych, jeżeli uzna to za niezbędne dla prawidłowej oceny zdolności fizycznej i psychicznej badanego.”;

2) w § 10 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Badanie kontrolne przeprowadza lekarz orzekający.

3. Badanie kontrolne obejmuje badanie ogólne stanu zdrowia oraz – w zakresie ustalonym przez lekarza orzekającego – badania specjalistyczne i pomocnicze. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5, dodatkowo przeprowadza się badanie psychologiczne. W pozostałych przypadkach konieczność przeprowadzenia badania psychologicznego ustala lekarz orzekający.”;

3) w § 16:

a) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Jeżeli osoba badana lub pracodawca nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego, może, za pośrednictwem lekarza orzekającego, który wydał orzeczenie, złożyć odwołanie od orzeczenia lekarskiego wraz z uzasadnieniem – w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

2. Lekarz orzekający, który wydał orzeczenie lekarskie, przekazuje odwołanie w terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania do właściwej komisji lekarskiej orzekającej w trybie odwoławczym wraz z dokumentacją medyczną badania stanowiącego podstawę wydania orzeczenia.

3. Komisją lekarską orzekającą w trybie odwoławczym właściwą do wydania orzeczenia lekarskiego, w przypadku złożenia odwołania od orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach, o których mowa w § 8, 9 i 10 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6, jest komisja lekarska w Kolejowym Zakładzie Medycyny Pracy, a w przypadku odwołania od orzeczenia lekarskiego wydanego po badaniach, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 i 5 – komisja lekarska w Centrum Naukowym Medycyny Kolejowej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Komisja lekarska orzekająca w trybie odwoławczym wydaje orzeczenie lekarskie zgodnie z § 15 ust. 1–3 i 5.”;

4) w załączniku nr 2 do rozporządzenia tabela II otrzymuje brzmienie:

Tabela II

Badania okresowe

Określenie badania

Kategoria słuchu

I

II

Ostrość słuchu

badany powinien słyszeć szept
każdym uchem oddzielnie
z odległości 3 m

badany powinien słyszeć mowę zwykłą
każdym uchem oddzielnie
z odległości 5 m

Badanie audiometryczne

dopuszczalne wartości przesunięcia
progu słyszenia w zakresie
częstotliwości:

_

500, 1000 i 2000 Hz – 30 dB,

3000 Hz – 50 dB

 

§ 2. [Ważność orzeczeń o zdolności fizycznej i psychicznej]

Orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży ochrony kolei wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 3. [Badania rozpoczęte]

Badania rozpoczęte przed dniem wejścia w życie rozporządzenia przeprowadzane w celu dokonania oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w straży ochrony kolei wykonuje się zgodnie z trybem i w jednostkach uprawnionych do ich przeprowadzania, określonych w dotychczasowych przepisach.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »