reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 28 listopada 2014 r.

o zmianie ustawy o środkach ochrony roślin

Art. 1. [Ustawa o środkach ochrony roślin]
W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. poz. 455 oraz z 2014 r. poz. 822 i 827) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dokumentację dołączaną do wniosków w sprawach, o których mowa w ust. 1, przedkłada się w języku polskim lub języku angielskim.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 42 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1107/2009, przedkłada się w języku polskim lub języku angielskim.”;

2) w art. 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oceny ryzyka, o których mowa w ust. 2 pkt 10, sporządza się w języku polskim lub w języku angielskim.”;

3) w art. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ocenę i uwagi sporządza się w języku polskim lub w języku angielskim.”;

4) art. 24 otrzymuje brzmienie:

„Art. 24. 1. Środek ochrony roślin wprowadzony do obrotu może pozostawać w obrocie i być stosowany po upływie terminu jego ważności przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli wyniki badań trwałości tego środka ochrony roślin, przeprowadzone przez laboratorium posiadające certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej wydany na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 2012 r. poz. 908) lub uzyskany w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym państwie, potwierdzają jego przydatność do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Badania, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na koszt zainteresowanego podmiotu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 84 lit. c rozporządzenia nr 1107/2009.

3. Laboratorium, o którym mowa w ust. 1, wydaje dokument potwierdzający przydatność środka ochrony roślin do zastosowania zgodnie z przeznaczeniem, po upływie terminu jego ważności, zawierający w szczególności:

1) nazwę laboratorium;

2) numer dokumentu i datę jego wydania;

3) nazwę, numer partii i termin produkcji środka ochrony roślin;

4) okres, w jakim środek ochrony roślin może być wprowadzany do obrotu i stosowany, po upływie terminu jego ważności.

4. Zainteresowany podmiot przekazuje niezwłocznie do wojewódzkiego inspektora, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę tego podmiotu, kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 3, lub kopię tego dokumentu przetłumaczonego na język polski, jeżeli dokument ten nie został sporządzony w języku polskim.

5. Zainteresowany podmiot dołącza do każdego opakowania jednostkowego środka ochrony roślin wprowadzonego do obrotu:

1) kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 3, albo

2) kopię dokumentu, o którym mowa w ust. 3, przetłumaczonego na język polski, jeżeli dokument ten nie został sporządzony w języku polskim.”;

5) w art. 31 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) po upływie terminu jego ważności, z zastrzeżeniem art. 24;”;

6) w art. 33 w ust. 1 w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) któremu upłynął termin ważności, z zastrzeżeniem art. 24, lub”;

7) w art. 47 w ust. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w przypadku niezrealizowania lub zagrożenia niezrealizowania celów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, dokonuje zmiany krajowego planu działania.”;

8) w art. 76 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wprowadza do obrotu lub stosuje środek ochrony roślin po upływie terminu ważności lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 24, lub”,

b) w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) nie przechowuje środków ochrony roślin, którym upłynął termin ważności, z zastrzeżeniem art. 24, lub z innych powodów nieprzeznaczonych do zbycia, w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym miejscu, lub”.

Art. 2. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama