| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 14 stycznia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach

Na podstawie art. 35a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1203, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. poz. 1667) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 23:

a) w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) w polu piątym – dla spółki jawnej i partnerskiej wzmiankę o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego, w tym wskazanie roku obrotowego, którego to dotyczy;”,

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce piątej – informację o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym – datę dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”;

2) w § 35 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce piątej – informacja o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym – data dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”;

3) w § 45 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) w rubryce czwartej – nie dokonuje się wpisów;

5) w rubryce piątej – informacja o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym – data dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”;

4) § 54 otrzymuje brzmienie:

„§ 54. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej wpisuje się informacje wskazane w § 23 pkt 1–5 z wyłączeniem pkt 2 lit. e oraz § 24, przy czym spółkę jawną zastępuje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna.”;

5) w § 66 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce piątej – informacja o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym – data dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”;

6) w § 78 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce piątej – informacja o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym – data dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”;

7) w § 90 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3–5 w brzmieniu:

„3) w rubryce trzeciej – nie dokonuje się wpisów,

4) w rubryce czwartej – nie dokonuje się wpisów,

5) w rubryce piątej – informacja o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym – data dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”;

8) w § 101 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce piątej – informacja o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym – data dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”;

9) w § 111 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce piątej – informacja o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym – data dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”;

10) w § 130 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce piątej – informacja o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym – data dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”;

11) w § 139 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce piątej – informacja o dniu kończącym rok obrotowy: w polu pierwszym – data dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”;

12) w § 143 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) w polu drugim – informację o likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji; informacja powinna obejmować przykładowo, z uwzględnieniem odmienności systemu prawnego regulującego działanie przedsiębiorcy zagranicznego, zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji:

– w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem sądu lub innego uprawnionego organu: nazwę sądu lub organu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

– w przypadku otwarcia likwidacji uchwałą: organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia uchwały, numer uchwały, a jeżeli uchwała została podjęta w formie aktu notarialnego – datę jego sporządzenia, oznaczenie notariusza i numer repertorium,

albo informację o otwarciu likwidacji oddziału lub głównego oddziału bez likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, zagranicznego zakładu ubezpieczeń lub zagranicznego zakładu reasekuracji:

– w przypadku otwarcia likwidacji orzeczeniem sądu: nazwę sądu prowadzącego postępowanie, datę orzeczenia, sygnaturę sprawy,

– w przypadku otwarcia likwidacji uchwałą: organ podejmujący uchwałę, datę podjęcia uchwały, numer uchwały, a jeżeli uchwała została podjęta w formie aktu notarialnego – datę jego sporządzenia, oznaczenie notariusza i numer repertorium,”;

13) w § 160 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) w rubryce piątej – informacja o dniu kończącym rok obrotowy dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej posiadających status organizacji pożytku publicznego: w polu pierwszym – data dnia kończącego rok obrotowy, co obejmuje datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, a w razie połączenia przez jednostkę, która rozpoczęła działalność w drugiej połowie roku obrotowego ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego za ten okres z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny datę dnia kończącego pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie; w razie zmiany roku obrotowego wpisuje się datę dnia kończącego rok obrotowy po zmianie.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: C. Grabarczyk


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1161, 1306 i 1924 oraz z 2015 r. poz. 4.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Leszczyńska

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »