| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2014 r.

w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców

Na podstawie art. 94 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców, w tym wykaz informacji i dokumentów, zwany dalej „WID”, które powinno to zgłoszenie zawierać;

2) wysokość opłat od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji oraz tryb ich uiszczania.

2. WID stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;

2) zgłoszeniu – rozumie się przez to zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców;

3) rynku właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym – rozumie się przez to każdy rynek produktowy, na którym zaangażowani są co najmniej dwaj przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (rynek wspólny) i gdzie koncentracja prowadzi do uzyskania łącznego udziału w rynku geograficznym w wysokości większej niż 20%;

4) rynku właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie wertykalnym – rozumie się przez to każdy rynek właściwy, jeżeli:

a) działa na nim co najmniej jeden przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji i jest on równocześnie rynkiem zakupu lub sprzedaży (poprzedni lub następny szczebel obrotu), na którym działa którykolwiek z pozostałych przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (rynek powiązany wertykalnie), oraz

b) udział w rynku przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na którymkolwiek z tych rynków przekracza 30%, bez względu na to, czy aktualnie istnieje powiązanie typu dostawca – odbiorca między tymi przedsiębiorcami;

5) rynku właściwym, na który koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym – rozumie się przez to każdy rynek produktowy:

a) na którym między przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji nie istnieją żadne powiązania horyzontalne i wertykalne oraz

b) w którym którykolwiek z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji posiada więcej niż 40% udziału w jakimkolwiek rynku właściwym obejmującym terytorium Polski lub jego część;

6) przedsiębiorcach bezpośrednio uczestniczących w koncentracji – rozumie się przez to:

a) wspólnie łączących się przedsiębiorców – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy,

b) przedsiębiorcę przejmującego kontrolę – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy,

c) wspólnie wszystkich przedsiębiorców biorących udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy,

d) przedsiębiorcę nabywającego część mienia innego przedsiębiorcy – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy,

e) przedsiębiorcę lub przedsiębiorców, nad którymi jest przejmowana kontrola – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy,

f) przedsiębiorcę tworzonego – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy,

g) przedsiębiorcę, do którego należy nabywana część mienia – w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy;

7) przedsiębiorcach uczestniczących w koncentracji – rozumie się przez to przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, oraz przedsiębiorców, którzy współkontrolują grupę kapitałową, do której należy przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji, lub są współkontrolowani przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji;

8) instytucjach finansowych – rozumie się przez to w szczególności banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, towarzystwa emerytalne i domy maklerskie;

9) roku poprzedzającym – rozumie się przez to rok obrotowy poprzedzający rok zgłoszenia zamiaru koncentracji.

§ 3. [Zgłoszenie]

Zgłoszenie stanowi wniosek o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji, o którym mowa w art. 49 ust. 2 ustawy.

§ 4. [Obowiązki przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia]

1. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia przedstawia kompletne i zgodne ze stanem faktycznym informacje i dokumenty określone w WID, z zastrzeżeniem § 5 i 6.

2. Przedsiębiorca w trakcie postępowania ma obowiązek niezwłocznego informowania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Prezesem Urzędu”, o każdej zmianie stanu faktycznego lub prawnego, która może mieć wpływ na ocenę koncentracji.

§ 5. [Uznanie zgłoszenia mimo braku niektórych informacji lub dokumentów objętych WID]

1. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia, zawarty w zgłoszeniu, uznać je za spełniające wymogi określone w § 4, mimo braku informacji lub dokumentów objętych WID, jeżeli jednocześnie:

1) przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia nie ma dostępu do całości lub części tych informacji lub dokumentów;

2) podjęte przez niego działania w celu ich uzyskania nie przyniosły rezultatu;

3) przedsiębiorca ten uprawdopodobnił należytą staranność w podjęciu działań zmierzających do uzyskania tych informacji lub dokumentów.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia jest obowiązany do podania danych szacunkowych oraz wskazania źródeł i podstaw dokonanych szacunków.

3. Jeżeli przedsiębiorca w trakcie postępowania uzyska informacje lub dokumenty, o których mowa w ust. 1, przesyła je niezwłocznie Prezesowi Urzędu.

4. Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia nie może powoływać się na brak dostępu do informacji lub dokumentów dotyczących grupy kapitałowej, do której należy, z wyłączeniem informacji dotyczących przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej działających wyłącznie za granicą.

§ 6. [Uznanie zgłoszenia przy uprawdopodobnieniu nieistotności dla procesu koncentracji niektórych informacji lub dokumentów]

1. Prezes Urzędu może, na wniosek przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia, zawarty w zgłoszeniu, uznać je za spełniające wymogi określone w § 4, mimo braku informacji lub dokumentów określonych w WID, jeżeli przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia uprawdopodobni, że te informacje lub dokumenty nie są obiektywnie niezbędne do wydania decyzji w sprawie koncentracji.

2. Uznanie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, za spełniające wymogi określone w § 4 nie zwalnia przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia z obowiązku przedstawienia, na żądanie Prezesa Urzędu, informacji lub dokumentów, jeżeli w toku postępowania stały się one niezbędne do wydania decyzji w sprawie koncentracji.

§ 7. [Tajemnica przedsiębiorstwa]

Przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia, który uznaje przedstawione w zgłoszeniu informacje za tajemnicę przedsiębiorstwa, jest obowiązany wskazać w zgłoszeniu, które z informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, oraz przedstawić jawną wersję zgłoszenia (niezawierającą informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa) lub w przypadku zgłoszenia zamiaru koncentracji przez więcej niż jednego przedsiębiorcę przedstawić wraz ze zgłoszeniem wniosek, o którym mowa w art. 69 ust. 4 ustawy.

§ 8. [Opłata od wniosku o wszczęcie postępowania antymonopolowego]

Od wniosków o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji przed Prezesem Urzędu przedsiębiorca uiszcza opłatę w wysokości 5000 zł od zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców.

§ 9. [Sposób uiszczania opłaty]

Opłatę, o której mowa w § 8, przedsiębiorca zobowiązany do dokonania zgłoszenia wpłaca w gotówce do kasy lub na rachunek bankowy urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Prezesa Urzędu. Jedna opłata od wniosku uiszczana jest również w przypadku, gdy do dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji zobowiązanych jest co najmniej dwóch przedsiębiorców.

§ 10. [Dowód uiszczenia opłaty]

Przedsiębiorca występujący z wnioskiem o wszczęcie postępowania antymonopolowego w sprawie koncentracji dołącza do wniosku dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 8.

§ 11. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców (Dz. U. Nr 134, poz. 937).

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 99, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206, z 2008 r. Nr 157, poz. 976, Nr 223, poz. 1458 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 157, poz. 1241, z 2011 r. Nr 34, poz. 173 oraz z 2014 r. poz. 945.

Załącznik 1. [WID]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2014 r. (poz. 80)

WID

Wprowadzenie

I. Niniejszy WID stanowi wykaz informacji i dokumentów, które powinno zawierać zgłoszenie zamiaru koncentracji. Zgłoszenie zamiaru koncentracji należy sporządzić zgodnie z numeracją rozdziałów i punktów WID. W punkcie, który nie ma zastosowania do danego przedsiębiorcy lub rynku, należy wpisać „nie dotyczy”. Dokumenty przewidziane w WID lub udostępniane z własnej inicjatywy należy przedłożyć w formie załączników. Stanowią one integralną część zgłoszenia. Zgłoszenie zamiaru koncentracji wraz z wszelkimi informacjami i dokumentami stanowiącymi załączniki do zgłoszenia należy dodatkowo przekazać w wersji elektronicznej (CD-ROM, DVD, inny elektroniczny nośnik danych lub przesłanie pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego departamentu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Urzędem”).

II. Wraz ze zgłoszeniem zamiaru koncentracji przedsiębiorca dokonujący zgłoszenia składa skrótowy (do 500 słów) opis zamiaru koncentracji, zawierający wskazanie formy koncentracji (połączenie, przejęcie kontroli, utworzenie wspólnego przedsiębiorcy lub nabycie mienia), nazw przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w tej koncentracji i ich grup kapitałowych oraz obszarów działalności przedsiębiorców uczestniczących w tej koncentracji. Opis skrótowy należy dodatkowo przekazać w wersji elektronicznej (CD-ROM, DVD, inny elektroniczny nośnik danych lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail właściwego departamentu Urzędu). Opis ten zostanie niezwłocznie po dokonaniu zgłoszenia zamieszczony na stronie internetowej Urzędu, dlatego też powinien być zredagowany w taki sposób, aby nie zawierał informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

III. Jeżeli przedsiębiorcą uczestniczącym w koncentracji jest osoba fizyczna, o której mowa w art. 4 pkt 1 lit. c ustawy, w miejsce informacji o nazwie (pkt 1.1.1 lub pkt 1.3.1) należy podać jej imię i nazwisko. Pozostałe informacje identyfikujące należy podać wtedy, jeżeli mają one zastosowanie do tej formy przedsiębiorcy.

IV. Jeżeli przedsiębiorcą uczestniczącym w koncentracji jest jednostka samorządu terytorialnego, w miejscu informacji o nazwie (pkt 1.1.1 lub pkt 1.3.1) należy podać jej nazwę i zasięg terytorialny. Pozostałe informacje identyfikujące należy podać wtedy, jeżeli mają one zastosowanie do tej formy przedsiębiorcy.

CZĘŚĆ I

INFORMACJE I DOKUMENTY IDENTYFIKUJĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW UCZESTNICZĄCYCH W KONCENTRACJI ORAZ OPISUJĄCE ZAMIERZONĄ KONCENTRACJĘ

Rozdział I

Informacje podstawowe o przedsiębiorcach bezpośrednio uczestniczących w koncentracji

1.1. Informacje identyfikujące przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia

Dla każdego przedsiębiorcy dokonującego zgłoszenia należy podać:

1.1.1. nazwę (firmę), adres siedziby oraz adres e-mail,

1.1.2. numer identyfikacyjny (dla przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej NIP lub REGON),

1.1.3. przedmiot faktycznie wykonywanej działalności,

1.1.4. osoby pełniące funkcje członków organu zarządzającego (imiona i nazwiska, funkcje, adresy do korespondencji i adresy e-mail, numery telefonów i ewentualnie faksu),

1.1.5. imiona i nazwiska pełnomocników, jeżeli zostali ustanowieni (ich adresy do korespondencji i adresy e-mail, numery telefonów i ewentualnie faksu),

1.1.6. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem (jeżeli jest inna niż w pkt 1.1.5, a w razie niewyznaczenia pełnomocników – jeżeli jest inna niż w pkt 1.1.4, jej adres do korespondencji i adres e-mail, numery telefonów i ewentualnie faksu).

1.2. W przypadku zgłoszenia wspólnego, w którym wyznaczono wspólnego pełnomocnika, należy podać jego imię i nazwisko, adres do korespondencji i adres e-mail, numery telefonów i ewentualnie faksu lub imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i adres e-mail, numery telefonów i ewentualnie faksu osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem, jeżeli jest to inna osoba niż pełnomocnik.

1.3. Informacje identyfikujące pozostałych przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji

Dla każdego pozostałego przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczącego w koncentracji należy podać:

1.3.1. nazwę (firmę), adres siedziby oraz adres e-mail,

1.3.2. numer identyfikacyjny (dla przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej NIP lub REGON),

1.3.3. przedmiot faktycznie wykonywanej działalności,

1.3.4. osoby pełniące funkcje członków organu zarządzającego (imiona i nazwiska, funkcje, adresy do korespondencji i adresy e-mail, jeżeli są inne niż w pkt 1.3.1, numery telefonów i ewentualnie faksu),

1.3.5. imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Urzędem (jeżeli jest inna niż w pkt 1.3.4 – jej adres do korespondencji i adres e-mail, numery telefonów i ewentualnie faksu).

Rozdział II

Szczegółowy opis zamierzonej koncentracji

Należy wskazać formę koncentracji (połączenie, przejęcie kontroli, utworzenie wspólnego przedsiębiorcy lub nabycie mienia) i przedstawić jej krótką charakterystykę, a w szczególności:

2.1. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się poprzez połączenie dwóch lub więcej przedsiębiorców, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy, należy określić jej formę w świetle przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz z 2015 r. poz. 4), dotyczących łączenia spółek lub innych przepisów.

2.2. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się w formie przejęcia kontroli, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy, należy podać, czy:

2.2.1. kontrolę przejmuje jeden, czy więcej przedsiębiorców,

2.2.2. przedsiębiorca przejmuje w ramach jednej transakcji kontrolę nad jednym, czy większą liczbą przedsiębiorców,

2.2.3. koncentracja związana jest z nabyciem lub objęciem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu i czy ma poparcie władz spółki, której akcje mają być nabyte,

2.2.4. w jakiej formie koncentracja ma doprowadzić do przejęcia kontroli.

2.3. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się w formie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy, należy wskazać:

2.3.1. nazwę (firmę) oraz adres siedziby tworzonego przedsiębiorcy,

2.3.2. zakres jego zamierzonej działalności,

2.3.3. planowany termin rozpoczęcia działalności przez tworzonego przedsiębiorcę,

2.3.4. czy tworzony przedsiębiorca będzie nowym przedsiębiorcą czy będzie prowadził działalność w oparciu o istniejący podmiot (przedsiębiorcę lub jego zorganizowaną część).

2.4. W przypadku gdy koncentracja ma dokonać się w formie nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy, należy podać:

2.4.1. czy przedmiotem koncentracji jest całość czy część przedsiębiorstwa,

2.4.2. charakterystykę nabywanego mienia (np. linia produkcyjna, marka, nieruchomość),

2.4.3. plany dotyczące wykorzystania nabywanego mienia.

2.5. Należy ponadto wskazać:

2.5.1. przyczyny i cele koncentracji,

2.5.2. przewidywane skutki koncentracji dla przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, konkurencji i konsumentów oraz opis wpływu koncentracji na rynek właściwy, koszty produkcji, ceny produktu oraz efekt skali rynku,

2.5.3. informacje o pozytywnych skutkach koncentracji równoważących jej negatywne skutki dla konkurencji, których występowanie może pozwolić na podjęcie decyzji, o której mowa w art. 20 ust. 2 ustawy, w szczególności że zamierzona koncentracja przyczyni się do rozwoju ekonomicznego lub postępu technicznego, wywrze pozytywny wpływ na gospodarkę narodową lub wywrze inne pozytywne skutki,

2.5.4. planowany harmonogram koncentracji,

2.5.5. planowaną strukturę własności i kontroli po dokonaniu koncentracji,

2.5.6. rodzaje oraz wielkość pomocy publicznej mającej związek ze zgłaszaną koncentracją.

Rozdział III

Obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji

3.1. Należy wykazać, że łączny obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza wielkości określone w art. 13 ust. 1 ustawy oraz że do zamierzonej koncentracji nie mają zastosowania wyłączenia zgłoszenia przewidziane w art. 13 ust. 2 pkt 4 lub art. 14 pkt 1–1b ustawy.

3.2. Należy wskazać obrót uzyskiwany oddzielnie przez każdego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

3.3. Należy wykazać, iż obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji nie przekracza wielkości określonych w art. 1 rozporządzenia Rady WE nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Dz. Urz. UE L 24 z 29.01.2004, str. 1) (z uwzględnieniem zasad liczenia obrotu w nim przewidzianych). Jeżeli wielkości te zostały przekroczone, należy wskazać przyczyny, dla których koncentracja nie podlega zgłoszeniu do Komisji Europejskiej.

Rozdział IV

Informacje dotyczące własności i kontroli w ramach grupy kapitałowej

Dla każdego z przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji należy podać zestawienie wszystkich przedsiębiorców należących do jego grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy (z wyodrębnieniem przedsiębiorców realizujących obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), przedmiot faktycznej działalności tych przedsiębiorców (obowiązek ten dotyczy jedynie przedsiębiorców realizujących obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) oraz wskazać formalne i faktyczne podstawy bezpośredniej lub pośredniej kontroli, jaką sprawuje on nad innymi przedsiębiorcami albo jaka jest sprawowana nad nim, z przedstawieniem charakterystyki grup kapitałowych (przedmiot działalności grupy i zakres terytorialny). Informacje takie należy przedstawić również w stosunku do przedsiębiorców, którzy wspólnie kontrolują grupę kapitałową, do której należy przedsiębiorca bezpośrednio uczestniczący w koncentracji, lub są przez któregokolwiek z przedsiębiorców należących do tej grupy kapitałowej współkontrolowani.

Informacje wymagane w tym rozdziale powinny być przedstawione w formie wykresów, schematów graficznych lub tabel wraz z niezbędnym opisem.

Rozdział V

Informacje dotyczące zgłoszenia koncentracji

Należy podać:

5.1. czy zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu w innym narodowym lub ponadnarodowym organie ochrony konkurencji,

5.2. nazwy organów i daty zgłoszeń, jeżeli zostały one już dokonane,

5.3. daty i sentencje stanowisk tych organów, jeżeli zostały już przez nie zajęte.

Rozdział VI

Dokumenty potwierdzające informacje zawarte w rozdziałach I–V

Przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia są zobowiązani załączyć do niniejszego wykazu:

6.1. Ostateczne lub aktualne umowy lub dokumenty identyfikujące czynności, na podstawie których ma dokonać się koncentracja.

6.2. W przypadku połączenia spółek – plan połączenia, o którym mowa w art. 499 i 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych lub, jeżeli transakcja dokonywana jest na podstawie prawa obcego – ekwiwalentne dokumenty.

6.3. W przypadku publicznej oferty przejęcia – prospekt emisyjny lub ofertę w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586) lub, jeżeli transakcja dokonywana jest na podstawie prawa obcego – ekwiwalentne dokumenty.

6.4. Roczne zatwierdzone sprawozdania finansowe przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji z ostatniego roku obrotowego poprzedzającego zgłoszenie zamiaru koncentracji (w szczególności bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym).

6.5. Przedsiębiorcy dysponujący skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi wypełniają powyższy obowiązek, załączając do wniosku zatwierdzone sprawozdanie skonsolidowane.

6.6. W przypadku zgłoszenia zamiaru koncentracji w terminie uniemożliwiającym przedłożenie sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy przedsiębiorca obowiązany jest przedstawić wiarygodne dane szacunkowe w zakresie wyników finansowych za ten rok, wskazując przyczynę nieprzedłożenia pełnej dokumentacji w tym zakresie.

Rozdział VII

Rynki właściwe, na których prowadzą działalność przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji

Informacje wymagane w tym rozdziale nie dotyczą:

– w przypadku koncentracji, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 2 ustawy – przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy, do której należy przedsiębiorca, nad którym jest przejmowana kontrola, oraz tych przedsiębiorców, którzy ich współkontrolują lub są przez nich współkontrolowani, z wyłączeniem przedsiębiorcy, nad którym jest przejmowana kontrola i jego przedsiębiorców zależnych oraz współkontrolowanych; wyłączenie to nie ma zastosowania do koncentracji polegającej na zmianie kontroli z wyłącznej na sprawowaną wspólnie z dotychczasowym przedsiębiorcą,

– w przypadku koncentracji, o której mowa w art. 13 ust. 2 pkt 4 ustawy – przedsiębiorców należących do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy, do której należy przedsiębiorca, którego mienie jest nabywane, oraz tych przedsiębiorców, którzy ich współkontrolują lub są przez nich współkontrolowani, z wyłączeniem informacji dotyczących nabywanego mienia.

7.1. Identyfikacja właściwych rynków produktowych, na których działają przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji (odrębnie dla każdego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji), dla których właściwy rynek geograficzny obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego część, według poniższego wzoru:

Lp.

Rynek produktowy

Rynek geograficzny

1

 

 

2

 

 

3

 

 

 

7.2. Identyfikacja rynków wspólnych dla przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (dotyczy tylko rynków wspólnych, dla których właściwy rynek geograficzny obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego część), według poniższego wzoru:

Lp.

Rynek produktowy

Rynek geograficzny

Szacowane udziały w rynku

(w %) w roku

poprzedzającym1)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Należy wskazać uzasadnienie takiego określenia rynków, mając na względzie definicje wskazane w art. 4 pkt 9 ustawy. Uzasadniając określenie rynku, można kierować się uzasadnieniami rozstrzygnięć Prezesa Urzędu oraz Komisji Europejskiej wydanymi w analogicznych sprawach.

Uzasadnienie powinno uwzględniać w szczególności zastosowanie oraz właściwości towarów oferowanych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i zaliczonych do rynków właściwych w ujęciu produktowym wraz ze wskazaniem ich substytutów oraz odległość, na jaką opłacalna jest sprzedaż towarów (wskazanie maksymalnego opłacalnego oraz typowego dystansu, na który towar jest przewożony) oferowanych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i zaliczonych do rynków właściwych w ujęciu produktowym.

7.2.1. Konkurenci przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji2) według poniższego wzoru:

Lp.

Nazwa

Adres

Szacowany udział w rynku

(w %) w roku

poprzedzającym

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

7.3. Identyfikacja rynków, na których występują powiązania wertykalne pomiędzy przedsiębiorcami uczestniczącymi w koncentracji (dotyczy tylko rynków, dla których właściwy rynek geograficzny obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego część), według poniższego wzoru:

Lp.

Rynek produktowy

Rynek geograficzny

Szacowany udział w rynku

(w %) w roku

poprzedzającym

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

Należy wskazać uzasadnienie takiego określenia rynków, mając na względzie definicje wskazane w art. 4 pkt 9 ustawy. Uzasadniając określenie rynku, można kierować się uzasadnieniami rozstrzygnięć Prezesa Urzędu oraz Komisji Europejskiej wydanymi w analogicznych sprawach.

Uzasadnienie powinno uwzględniać w szczególności zastosowanie oraz właściwości towarów oferowanych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i zaliczonych do rynków właściwych w ujęciu produktowym wraz ze wskazaniem ich substytutów oraz odległość, na jaką opłacalna jest sprzedaż towarów (wskazanie maksymalnego opłacalnego oraz typowego dystansu, na który towar jest przewożony) oferowanych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i zaliczonych do rynków właściwych w ujęciu produktowym.

7.3.1. Konkurenci przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji3) według poniższego wzoru:

Lp.

Nazwa

Adres

Szacowany udział w rynku

(w %) w roku

poprzedzającym

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

7.4. Identyfikacja rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie konglomeratowym (dotyczy tylko rynków, dla których właściwy rynek geograficzny obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego część), według poniższego wzoru:

Lp.

Rynek produktowy

Rynek geograficzny

Szacowany udział w rynku

(w %) w roku

poprzedzającym

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

CZĘŚĆ II

INFORMACJE O RYNKACH WŁAŚCIWYCH, NA KTÓRE KONCENTRACJA WYWIERA WPŁYW W UKŁADZIE HORYZONTALNYM LUB WERTYKALNYM

Rozdział VIII

Podstawowe informacje o rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym lub wertykalnym

Poniższe informacje należy przedstawić za każde z ostatnich dwóch lat poprzedzających:

– odrębnie dla każdego z właściwych rynków produktowych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym lub wertykalnym,

– odrębnie dla rynku polskiego (krajowego lub lokalnego) i dla rynku szerszego niż rynek polski, jeżeli właściwym rynkiem geograficznym nie jest rynek polski (krajowy lub lokalny).

8.1. Identyfikacja rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym lub wertykalnym.

8.1.1. Dla każdego z wyżej określonych rynków (oddzielnie dla rynku polskiego – krajowego lub lokalnego – i dla rynku szerszego niż rynek polski, jeżeli właściwym rynkiem geograficznym nie jest rynek polski – krajowy lub lokalny) należy przedstawić dane i informacje według poniższego wzoru:

Wielkość rynku4)

Wartość rynku5)

rok

rok

rok

rok

 

 

 

 

 

Należy także podać metodologię szacowania przedmiotowych danych, w tym m.in. podać wzór lub formułę na ich obliczenie wraz z opisem, źródło danych, na podstawie których dokonano szacunków, oraz, o ile to możliwe, przedstawić w załączeniu dokumenty potwierdzające te obliczenia lub szacunki.

8.1.2. Dla każdego z wyżej określonych rynków (oddzielnie dla rynku polskiego – krajowego lub lokalnego – i dla rynku szerszego niż rynek polski, jeżeli właściwym rynkiem geograficznym nie jest rynek polski – krajowy lub lokalny) należy przedstawić dane i informacje odrębnie dla każdego przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji według poniższego wzoru:

Wielkość sprzedaży6)

Udział w rynku (w %)

Wartość sprzedaży7)

Udział w rynku (w %)

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Należy także podać metodologię szacowania przedmiotowych danych, w tym m.in. podać wzór lub formułę na ich obliczenie wraz opisem, źródło danych, na podstawie których dokonano szacunków, oraz, o ile to możliwe, przedstawić w załączeniu dokumenty potwierdzające te obliczenia lub szacunki.

8.1.3. Wielkość produkcji (w tym na rzecz konkurentów i sieci handlowych pod ich marką) wyrażoną ilościowo (w jednostkach naturalnych) każdego przedsiębiorcy uczestniczącego w koncentracji.

8.2. Znaczenie handlu zagranicznego, przy czym należy:

8.2.1. podać szacunkową łączną wartość (w tysiącach złotych) i ilość (w jednostkach naturalnych) oraz kierunki importu do Polski (rozumianego również jako handel wewnątrzwspólnotowy),

8.2.2. określić wielkość importu, wyrażoną wartościowo (w tysiącach złotych) i ilościowo (w jednostkach naturalnych) grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, oraz wskazać udział tego importu w całkowitym imporcie do Polski,

8.2.3. oszacować, w jakim stopniu na import ten wpływają jakiekolwiek bariery kontyngentowe, taryfowe i inne bariery handlowe oraz koszty transportu,

8.2.4. podać szacunkową łączną wartość (w tysiącach złotych) i ilość (w jednostkach naturalnych) oraz kierunki eksportu z Polski (rozumianego również jako handel wewnątrzwspólnotowy),

8.2.5. określić wielkość eksportu, wyrażoną wartościowo (w tysiącach złotych) i ilościowo (w jednostkach naturalnych), grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji, oraz wskazać udział tego eksportu w całkowitym eksporcie z Polski,

8.2.6. oszacować, w jakim stopniu na eksport wpływają jakiekolwiek bariery kontyngentowe, taryfowe i inne bariery handlowe oraz koszty transportu,

8.2.7. wskazać metodologię szacowania przedmiotowych wielkości, w tym m.in. podać wzór lub formułę na jej obliczenie wraz z opisem, źródło danych, na podstawie których dokonano szacunków, oraz, o ile to możliwe, przedstawić w załączeniu dokumenty potwierdzające te obliczenia lub szacunki.

8.3. Główni odbiorcy i dostawcy, przy czym należy:

8.3.1. podać nazwy i adresy głównych odbiorców (co najmniej trzech), niebędących członkami grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji, oraz szacunkowe procentowe udziały ich zakupów w łącznej wartości sprzedaży przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,

8.3.2. podać nazwy i adresy głównych dostawców (co najmniej trzech), niebędących członkami grupy kapitałowej, do której należy przedsiębiorca uczestniczący w koncentracji, oraz szacunkowe procentowe udziały ich dostaw w łącznej wartości zakupów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

8.4. Analizy i raporty – należy załączyć:

8.4.1 wszystkie analizy, raporty, opracowania, studia i badania, również w formie prezentacji dotyczących rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, które zostały nabyte przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (zlecono ich przeprowadzenie) w ciągu ostatnich dwóch lat przed dokonaniem zgłoszenia,

8.4.1.1. przed przekazaniem dokumentów, o których mowa powyżej, przedsiębiorca może załączyć ich spis, podając:

8.4.1.1.1. nazwę analiz, raportów, opracowań, studiów i badań,

8.4.1.1.2. datę sporządzenia,

8.4.1.1.3. podmiot, który je wykonał,

8.4.1.1.4. opis, czego dotyczyły te analizy, raporty, opracowania, studia i badania, w takim przypadku przedsiębiorca przekazuje wszystkie lub wybrane dokumenty na wezwanie Prezesa Urzędu,

8.4.2. wszystkie analizy, raporty, opracowania, studia i badania, również w formie prezentacji dotyczących rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, które zostały wykonane przez wewnętrzne komórki organizacyjne przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w ciągu ostatnich dwóch lat przed dokonaniem zgłoszenia,

8.4.2.1. przed przekazaniem dokumentów, o których mowa powyżej, przedsiębiorca może załączyć ich spis, podając:

8.4.2.1.1. nazwę analiz, raportów, opracowań, studiów i badań,

8.4.2.1.2. datę sporządzenia,

8.4.2.1.3. nazwę komórki wewnętrznej, która je wykonała,

8.4.2.1.4. opis, czego dotyczyły te analizy, raporty, opracowania, studia i badania, w takim przypadku przedsiębiorca przekazuje wszystkie lub wybrane dokumenty na wezwanie Prezesa Urzędu,

8.4.3. wszystkie analizy, raporty, opracowania, studia i badania, również w formie prezentacji, na podstawie których odpowiednie organy przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (w tym Zarząd i Rada Nadzorcza) podjęły decyzję o przedmiotowej koncentracji,

8.4.4. wykaz publicznie dostępnych źródeł informacji o rynkach, na które zamierzona koncentracja wywiera wpływ, w szczególności periodyków branżowych, statystyk i analiz udostępnianych (również odpłatnie) osobom trzecim, i stron internetowych zawierających informacje przydatne dla oceny zgłoszonego zamiaru koncentracji.

Rozdział IX

Szczegółowa charakterystyka rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym lub wertykalnym

Odrębnie dla każdego z rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w układzie horyzontalnym lub wertykalnym, należy przedstawić:

9.1. charakterystykę rynków, w tym:

9.1.1. zastosowanie oraz właściwości towarów oferowanych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i zaliczonych do rynków właściwych w ujęciu produktowym wraz ze wskazaniem ich substytutów oraz z uzasadnieniem,

9.1.2. porównanie cen towarów oferowanych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji z cenami towarów oferowanych przez ich konkurentów,

9.1.3. odległość, na jaką opłacalna jest sprzedaż towarów (wskazanie maksymalnego opłacalnego oraz typowego dystansu, na który towar jest przewożony) oferowanych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i zaliczonych do rynków właściwych w ujęciu produktowym,

9.1.4. marki, pod którymi przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji oferują towary,

9.2. strukturę podaży, obejmującą:

9.2.1. opis kanałów dystrybucji i sieci serwisowe występujące na tych rynkach, w tym w szczególności:

9.2.1.1. występujące na rynku systemy dystrybucji i ich znaczenie oraz zakres, w jakim dystrybucja prowadzona jest przez przedsiębiorców niezależnych lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji,

9.2.1.2. jednostki organizacyjne należące do przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji (fabryki, centra dystrybucji, bazy, punkty sprzedaży itd.) służące do dystrybucji towarów wraz z ich geograficznym rozmieszczeniem oraz opisem roli tych jednostek w dystrybucji,

9.2.1.3. występujące sieci serwisowe (np. konserwacja i naprawa) i ich znaczenie oraz zakres, w jakim usługi te świadczone są przez przedsiębiorców niezależnych lub przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, do której należą przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji,

9.2.2. szacunkową wielkość całkowitych zdolności produkcyjnych w każdym z ostatnich dwóch lat poprzedzających rok zgłoszenia oraz określić, jaka część tych zdolności produkcyjnych przypada na każdego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji i jak wysokie były wskaźniki ich wykorzystania przez każdego z nich; przedstawić materiały lub wskazać źródła, na podstawie których oszacowano wielkość całkowitych zdolności produkcyjnych na tych rynkach,

9.2.3. wszelkie inne czynniki charakteryzujące strukturę podaży na rynkach, na które koncentracja ma wpływ i które przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia uważają za ważne,

9.3. strukturę i dynamikę popytu, wskazując:

9.3.1. fazy rozwoju rynków, np. faza początkowa, faza rozwoju, faza pełnego ukształtowania i faza zaniku,

9.3.2. znaczenie i zmiany w preferencjach odbiorców w zakresie marek produktów (w tym stopień przywiązania do marki), ich zróżnicowania oraz dostaw pełnej gamy produktów,

9.3.3. stopień koncentracji lub rozproszenia odbiorców,

9.3.4. czy po stronie odbiorcy występują koszty zmiany towarów przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji na towary konkurencyjne,

9.3.5. podział odbiorców na różne grupy wraz z opisem każdej z grup, a następnie przedstawić:

9.3.5.1. grupy odbiorców, do których kierowane są towary przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji oraz ich konkurentów,

9.3.5.2. kanały dystrybucji, z jakich korzystają poszczególne grupy odbiorców,

9.3.6. znaczenie umów o wyłączną dystrybucję i innych rodzajów umów długoterminowych,

9.3.7. stopień, w jakim popyt kreowany jest przez organy administracji publicznej, agencje rządowe, przedsiębiorstwa państwowe oraz inne podobne jednostki,

9.3.8. inne czynniki charakteryzujące strukturę popytu, które przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia uważają za ważne,

9.4. wejście na rynek i wyjście z rynku, wskazując:

9.4.1. czy według wiedzy przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia, w okresie ostatnich pięciu lat miały miejsce znaczące wejścia przedsiębiorców na którykolwiek z rynków właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, oraz jakie były szacunkowe udziały rynkowe tych przedsiębiorców w tym okresie,

9.4.2. czy według oceny przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia istnieją przedsiębiorcy (łącznie z tymi, którzy obecnie działają tylko poza Polską), którzy wejdą lub mogliby wejść na rynek. Jeśli tak, należy wskazać nazwy i adresy takich przedsiębiorców oraz, jeśli to możliwe, przypuszczalną lokalizację, w której może być prowadzona działalność,

9.4.3. czy według wiedzy przedsiębiorców dokonujących zgłoszenia istnieją producenci, którzy w wyniku przestawienia swojej produkcji byliby w stanie zaoferować na rynku, w krótkim okresie i bez ponoszenia znacznych kosztów, konkurencyjne produkty względem przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji. Jeśli tak, należy wskazać nazwy i adresy takich przedsiębiorców,

9.4.4. inne występujące w danej sprawie czynniki, które mają wpływ na wejście na rynki, na które koncentracja wywiera wpływ, rozpatrując możliwości wejścia na te rynki zarówno z geograficznego, jak i produktowego punktu widzenia, w tym w szczególności uwzględnić:

9.4.4.1. szacunkowy całkowity koszt wejścia na rynek (prace badawczo-rozwojowe, stworzenie systemów dystrybucji, promocja, reklama, serwis itp.) mierzony porównawczo do kosztów funkcjonowania liczącego się konkurenta, z określeniem udziału rynkowego tego konkurenta; przedstawić materiały lub wskazać źródła, na podstawie których oszacowano wielkość całkowitego kosztu wejścia na rynek i kosztu funkcjonowania liczącego się konkurenta,

9.4.4.2. wszelkie prawne bariery wejścia na rynek, takie jak koncesje, zezwolenia czy jakiekolwiek normy,

9.4.4.3. wszelkie ograniczenia wynikające z patentów, know-how oraz innych praw wyłącznych w obszarze własności intelektualnej i przemysłowej na tych rynkach oraz wszelkie ograniczenia w uzyskaniu licencji na te prawa,

9.4.4.4. zakres, w jakim każdy z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji jest licencjodawcą lub licencjobiorcą patentów, know-how i innych praw wyłącznych na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ,

9.4.4.5. znaczenie korzyści skali dla produkcji wyrobów na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ,

9.4.4.6. dostęp do źródeł zaopatrzenia, w tym np. dostępność surowców,

9.4.5. wszelkie inne czynniki charakteryzujące wejście na rynek, wyjście z rynku lub obrazujące atrakcyjność działalności gospodarczej na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, a które przedsiębiorcy dokonujący zgłoszenia uważają za ważne,

9.5. prace badawczo-rozwojowe, wskazując:

9.5.1. ocenę znaczenia prac badawczo-rozwojowych dla zdolności konkurowania firm działających na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ w długim okresie,

9.5.2. rodzaje prac badawczo-rozwojowych na rynkach właściwych, na które koncentracja wywiera wpływ, prowadzonych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,

9.5.3. kierunki i intensywność prac badawczo-rozwojowych prowadzonych na tych rynkach, w tym przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji,

9.5.4. przebieg rozwoju technologicznego na tych rynkach w odpowiednio długim okresie (w tym rozwój produktów lub usług, procesów produkcyjnych, systemów dystrybucji itp.),

9.5.5. znaczące innowacje wprowadzone na tych rynkach i przedsiębiorstwa wprowadzające te innowacje,

9.5.6. cykl innowacyjny na tych rynkach oraz fazę tego cyklu, w jakiej znajdują się przedsiębiorcy uczestniczący w koncentracji,

9.6. porozumienia kooperacyjne, wskazując:

9.6.1. w jakim stopniu umowy kooperacyjne (poziome lub pionowe) występują na rynkach, na które koncentracja wywiera wpływ,

9.6.2. informacje o najważniejszych porozumieniach kooperacyjnych zawartych przez przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji, dotyczących rynków, na które koncentracja wywiera wpływ, takich jak: porozumienia badawczo-rozwojowe, umowy licencyjne, porozumienia o wspólnej produkcji, porozumienia specjalizacyjne, porozumienia dystrybucyjne, porozumienia w sprawie dostaw długoterminowych oraz porozumienia dotyczące wymiany informacji,

9.7. przynależność do związków przedsiębiorców, wskazując nazwy i adresy związków przedsiębiorców funkcjonujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których członkami są przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji.

....................................................................................................................................................................................................

(miejsce i data sporządzenia WID)

....................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko oraz podpis osoby reprezentującej organ zarządzający lub pełnomocnika przedsiębiorcy dokonującego (przedsiębiorców dokonujących) zgłoszenia)


1) Oddzielnie dla każdego z przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji.

2) Łącznie z importerami posiadający co najmniej 10% udziału w rynku właściwym.

3) Łącznie z importerami posiadający co najmniej 10% udziału w rynku właściwym.

4) W jednostkach naturalnych.

5) W tysiącach złotych.

6) W jednostkach naturalnych.

7) W tysiącach złotych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Danuta Trochim

Księgowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »