REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 212

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór dowodu osobistego;

2) sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego;

3) wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia;

4) szczegółowe wymogi dotyczące formatu oraz rozmiaru załączników dołączanych do wniosku składanego drogą elektroniczną;

5) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii załączanej do wniosku;

6) sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu dowodu osobistego;

7) sposób przekazywania spersonalizowanych dokumentów do organów wydających dowód osobisty;

8) sposób i tryb odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę;

9) wzór formularza odbioru dowodu osobistego;

10) wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego;

11) wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w zależności od formy jego złożenia;

12) sposób i tryb unieważniania dowodów osobistych;

13) tryb przekazywania przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej do organu gminy, który wydał dowód osobisty, zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego z powodu jego utraty lub uszkodzenia lub przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego;

14) zakres danych zawartych w zawiadomieniu o konieczności unieważnienia dowodu osobistego;

15) wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu osobistego.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) konsulu – rozumie się przez to konsula Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823, z późn. zm.3));

2) odwzorowaniu cyfrowym – rozumie się przez to przekształcenie dokumentu nieelektronicznego w dokument elektroniczny dokonywane w szczególności przez jego zeskanowanie;

3) ministrze – rozumie się przez to ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

4) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;

5) wniosku – rozumie się przez to wniosek o wydanie dowodu osobistego;

6) wystawcy dowodu osobistego – rozumie się przez to organ gminy, który wydał dowód osobisty.

§ 3. [Wzór dowodu osobistego]

Wzór dowodu osobistego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Rozdział 2

Sposób i tryb składania wniosku o wydanie dowodu osobistego

§ 4. [Składanie wniosku]

Wniosek składa osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, z wyjątkiem:

1) osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

2) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

3) osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;

4) osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

§ 5. [Złożenie wniosku w postaci papierowej]

1. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza albo w drodze podpisania przez wnioskodawcę w siedzibie organu gminy formularza, który został wypełniony przez pracownika tego organu na podstawie podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych w rejestrze PESEL.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, jest dopuszczalne złożenie wniosku poza siedzibą organu gminy.

3. W przypadku braku możliwości złożenia przez wnioskodawcę własnoręcznego podpisu na formularzu, o którym mowa w ust. 1, adnotację o przyczynie braku podpisu zamieszcza się na wniosku.

4. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 6. [Wniosek w postaci elektronicznej]

1. Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, jest wnoszony do organu dowolnej gminy.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 7. [Fotografia]

1. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2–4 ustawy.

2. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

3. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

4. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492 × 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymogi, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 8. [Odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia]

1. W sytuacji, o której mowa w art. 29 ust. 2 i 3 ustawy, do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo zawierający orzeczenie lub zaświadczenie dokument elektroniczny opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Jeżeli do wniosku składanego w postaci elektronicznej załączono odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia, jego oryginał składa się przy odbiorze dowodu osobistego.

§ 9. [Ustalanie tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego]

1. Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

2. Jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie posiada dokumentu, o którym mowa w ust. 1, organ gminy ustala jej tożsamość na podstawie danych zawartych w dostępnych rejestrach publicznych.

3. W przypadku gdy wniosek jest składany w postaci elektronicznej, tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego potwierdza się przy odbiorze dowodu osobistego. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Organ gminy na wniosku odnotowuje w formie adnotacji sposób ustalenia tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, na formularzu odbioru dowodu osobistego.

§ 10. [Sprawdzanie zgodności danych zawartych we wniosku]

1. Organ gminy, przyjmując wniosek, sprawdza zgodność danych zawartych we wniosku z danymi zgromadzonymi w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz rejestrze PESEL.

2. W przypadku gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może, w celu wyjaśnienia niezgodności, żądać od wnioskodawcy skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

3. Do czasu wyjaśnienia niezgodności, o których mowa w ust. 2, danych zawartych we wniosku nie przekazuje się ministrowi w celu spersonalizowania dowodu osobistego.

4. Wnioskodawca otrzymuje potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego zawierające przewidywaną datę odbioru dowodu osobistego, odpowiednio, w postaci papierowej albo elektronicznej.

§ 11. [Przekazanie do wystawcy spersonalizowanego dowodu osobistego]

Spersonalizowany dowód osobisty minister przekazuje do wystawcy dowodu osobistego pocztą specjalną, o której mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających informacje niejawne (Dz. U. Nr 271, poz. 1603), za pośrednictwem komendy powiatowej Policji właściwej miejscowo dla wystawcy dowodu osobistego.

Rozdział 3

Sposób i tryb odbioru dowodu osobistego

§ 12. [Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych]

1. Dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun prawny.

2. Dowód osobisty wydawany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

§ 13. [Potwierdzenie odbioru dowodu osobistego]

1. Odbiór dowodu osobistego potwierdza się, wpisując datę oraz składając czytelny podpis na formularzu odbioru dowodu osobistego, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

2. Jeżeli złożenie podpisu przez osobę odbierającą dowód osobisty nie jest możliwe, pracownik organu gminy zamieszcza adnotację o przyczynie braku podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego.

§ 14. [Odbiór nowego dowodu osobistego]

Osoba odbierająca nowy dowód osobisty przedkłada dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio.

§ 15. [Odbiór dowodu osobistego przez cudzoziemca]

1. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydany przez właściwy organ na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004) oraz ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525), jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

2. Dokument potwierdzający legalność pobytu wystawca dowodu osobistego przekazuje niezwłocznie organowi, który wydał ten dokument.

Rozdział 4

Sposób i tryb postępowania w sprawach utraty, uszkodzenia oraz zwrotu dowodu osobistego

§ 16. [Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego]

1. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w trybie określonym w art. 47 ust. 1 ustawy, dokonuje się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

2. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w trybie określonym w art. 47 ust. 2 ustawy, dokonuje się na formularzu utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

3. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło w trybie określonym w art. 47 ust. 2 lub 3 ustawy, dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.

§ 17. [Obowiązki organów powiadomionych o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego]

Organ gminy lub konsul powiadomiony o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ustala zgodność danych posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości, jeśli są dostępne.

§ 18. [Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego]

1. Organ gminy lub konsul wydaje osobie, która zgłasza utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, sporządzone na podstawie danych zweryfikowanych zgodnie z § 17.

2. Wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydawanego w postaci papierowej stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

3. Wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydawanego w postaci elektronicznej stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 19. [Zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego]

1. Konsul, najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub po dniu przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego, przesyła wystawcy dowodu osobistego zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego. Uszkodzony lub odnaleziony dowód osobisty konsul przesyła wystawcy dowodu osobistego w najbliższym możliwym terminie.

2. Zawiadomienie zawiera: datę zgłoszenia utraty lub uszkodzenia lub datę przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego, serię i numer dowodu osobistego, o ile są znane, nazwisko i imię osoby zgłaszającej lub przekazującej znaleziony dowód osobisty wraz z adnotacją o podstawie ustalenia jej tożsamości oraz następujące dane osobowe posiadacza dowodu osobistego:

1) numer PESEL;

2) nazwisko i imię (imiona);

3) imiona rodziców;

4) nazwisko rodowe matki;

5) datę i miejsce urodzenia.

3. Zawiadomienie wystawca dowodu osobistego przechowuje w dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

4. Wzór zawiadomienia o konieczności unieważnienia dowodu stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 20. [Przekazanie wystawcy informacji o dacie zwrotu dowodu osobistego przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie]

Organ gminy lub konsul niezwłocznie przekazuje wystawcy dowodu osobistego informację o dacie zwrotu dowodu osobistego przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie, i w najbliższym możliwym terminie przesyła ten dokument wystawcy dowodu osobistego.

§ 21. [Unieważnienie dowodu osobistego]

Wystawca dowodu osobistego, któremu przekazano zawiadomienie w trybie określonym w § 19, dokonuje unieważnienia dowodu osobistego, o ile dowód osobisty nie został unieważniony w Rejestrze Dowodów Osobistych przed otrzymaniem tego zawiadomienia.

Rozdział 5

Sposób i tryb unieważniania dowodu osobistego

§ 22. [Sposób unieważnienia dowodu osobistego]

Organ gminy unieważnia dowód osobisty, wprowadzając do Rejestru Dowodów Osobistych informacje o dacie i przyczynie unieważnienia dowodu osobistego.

§ 23. [Uszkodzenie fizyczne unieważnionego dowodu]

1. Unieważniony dowód osobisty, który został przedłożony w organie gminy, jest uszkadzany fizycznie przez pracownika organu gminy przez jego przecięcie lub przedziurkowanie w taki sposób, aby uszkodzeniu uległa fotografia wraz ze znakiem holograficznym.

2. Po dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 1, unieważniony dowód osobisty zwracany jest jego posiadaczowi lub członkowi najbliższej rodziny zgłaszającemu zgon posiadacza dowodu osobistego, jeśli osoba ta wyraża wolę zachowania unieważnionego dowodu osobistego.

3. Kierownik urzędu stanu cywilnego, któremu osoba zgłaszająca zgon przedłożyła dowód osobisty osoby zmarłej, dokonuje czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, a nieprzekazany osobie zgłaszającej zgon dowód osobisty osoby zmarłej zwraca wystawcy dowodu osobistego.

§ 24. [Wprowadzenie informacji do wykazu unieważnionych dowodów osobistych]

Minister w dniu dokonania czynności, o której mowa w § 22, wprowadza informację o serii i numerze unieważnionego dowodu osobistego do wykazu unieważnionych dowodów osobistych prowadzonego na podstawie art. 53 ustawy.

Rozdział 6

Przepis końcowy

§ 25. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.4)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. G. Karpiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 133, poz. 768, z 2012 r. poz. 1407 oraz z 2014 r. poz. 1741 i 1888.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531 i Nr 167, poz. 1131, z 2012 r. poz. 161 oraz z 2014 r. poz. 1521 i 1741.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 47, poz. 384 oraz z 2012 r. poz. 926), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. Nr 167, poz. 1131, z 2011 r. Nr 133, poz. 768, z 2012 r. poz. 1407 oraz z 2014 r. poz. 1741 i 1888).

Załącznik 1. [WZÓR DOWODU OSOBISTEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 29 stycznia 2015 r. (poz. 212)

Załącznik nr 1

WZÓR DOWODU OSOBISTEGO

infoRgrafika

Dowód osobisty ma formę karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 x 85,60 mm wykonanej z poliwęglanu, spersonalizowanej przy użyciu wielkich liter.

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO]

Załącznik nr 3

WZÓR – WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – FORMULARZ ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO]

Załącznik nr 4

WZÓR – FORMULARZ ODBIORU DOWODU OSOBISTEGO

infoRgrafika

Załącznik 5. [WZÓR – FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO]

Załącznik nr 5

WZÓR – FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [WZÓR – FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO]

Załącznik nr 6

WZÓR – FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO]

Załącznik nr 7

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO

infoRgrafika

Załącznik 8. [WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO]

Załącznik nr 8

WZÓR – ZAŚWIADCZENIE O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO

infoRgrafika

Załącznik 9. [WZÓR – ZAWIADOMIENIE O KONIECZNOŚCI UNIEWAŻNIENIA DOWODU OSOBISTEGO]

Załącznik nr 9

WZÓR – ZAWIADOMIENIE O KONIECZNOŚCI UNIEWAŻNIENIA DOWODU OSOBISTEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA