reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)

z dnia 19 lutego 2015 r.

w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa sposób podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwanej dalej „ustawą”, na realizację zadań związanych z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów, w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 ustawy, oraz doktorantów, w zakresie określonym w art. 199 ust. 1 ustawy, zwanych dalej „dotacjami”.

§ 2. [Sposób podziału dotacji z budżetu państwa]

1. Z określonych w poszczególnych częściach budżetu państwa środków na dotacje dysponenci części budżetu państwa:

1) wyodrębniają część stanowiącą 20% tych środków, dzieloną między uczelnie publiczne proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów zakwaterowanych w domach studenckich uczelni macierzystych;

2) mogą wyodrębnić część uzupełniającą nieprzekraczającą 5% tych środków z przeznaczeniem na podziały uzupełniające i korygujące.

2. Ze środków pozostałych po wyodrębnieniu części, o których mowa w ust. 1, dysponenci części budżetu państwa wyodrębniają części dzielone między uczelnie i jednostki naukowe według następujących zasad:

1) część dzieloną proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów;

2) część dzieloną proporcjonalnie do sumy liczb stanowiących wynik stosunku liczby studentów otrzymujących stypendium socjalne w uczelni do kwoty dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne ustalonej na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy oraz stosunku liczby doktorantów otrzymujących stypendium socjalne w uczelni lub w jednostce naukowej, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 34 ustawy, zwanej dalej „jednostką naukową”, do kwoty dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne ustalonej na podstawie art. 199 ust. 4 w związku z art. 179 ust. 2 ustawy;

3) część dzieloną proporcjonalnie do liczby studentów i doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.

3. Część, o której mowa w ust. 2 pkt 2, nie może stanowić mniej niż 60% sumy części, o których mowa w ust. 2.

4. Kwota dotacji dla uczelni lub jednostki naukowej jest równa sumie kwot obliczonych zgodnie z ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

5. W przypadku uczelni niepublicznej kwota dotacji, o której mowa w ust. 4, stanowi dotację kalkulacyjną w rozumieniu art. 106a ustawy.

§ 3. [Zmniejszenie kwoty dotacji]

1. W przypadku gdy w uczelni publicznej przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części pochodzącej z dotacji, na koniec roku poprzedzającego rok przyznania dotacji jest wyższy niż 30% kwoty dotacji z roku poprzedniego, kwota dotacji dla tej uczelni, obliczona zgodnie z § 2 ust. 4, ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą różnicę między przewidywanym stanem tego funduszu w części pochodzącej z dotacji a kwotą stanowiącą 30% kwoty dotacji z roku poprzedniego.

2. W przypadku gdy w uczelni niepublicznej lub w jednostce naukowej przewidywany stan funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w części pochodzącej z dotacji, na koniec roku poprzedzającego rok przyznania dotacji jest wyższy niż 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego, kwota dotacji dla tej uczelni lub jednostki, obliczona zgodnie z § 2 ust. 4, ulega zmniejszeniu o kwotę stanowiącą różnicę między przewidywanym stanem tego funduszu w części pochodzącej z dotacji a kwotą stanowiącą 10% kwoty dotacji z roku poprzedniego.

3. Kwotę dotacji z roku poprzedniego, o której mowa w ust. 1 i 2, stanowi kwota dotacji obliczona zgodnie z § 2 ust. 4, powiększona lub pomniejszona w wyniku podziałów uzupełniających i korygujących, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

4. Kwoty zmniejszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, oraz kwoty pozostałe w wyniku nieprzyznania dotacji uczelniom niepublicznym z powodu zaistnienia przesłanki określonej w art. 106a ustawy powiększają część uzupełniającą dotacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 4. [Dane niezbędne do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy]

Dane niezbędne do obliczenia dotacji na dany rok budżetowy są przekazywane przez uczelnie i jednostki naukowe w terminie do dnia 15 stycznia według stanu:

1) na dzień 30 listopada roku poprzedzającego rok przyznania dotacji – w zakresie liczby studentów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, liczby doktorantów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, oraz kwoty dochodu na osobę w rodzinie uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne;

2) na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok przyznania dotacji – w zakresie liczby doktorantów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 i 3, oraz przewidywanego stanu funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów na koniec roku poprzedzającego rok przyznania dotacji, w części pochodzącej z dotacji.

§ 5. [Kwota dotacji z roku poprzedniego]

W celu podziału dotacji na rok 2015 przyjmuje się, że kwotę dotacji z roku poprzedniego, o której mowa w § 3 ust. 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, stanowi kwota dotacji obliczona dla uczelni lub jednostki naukowej w poprzednim roku budżetowym zgodnie z § 2 ust. 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 8, powiększona lub pomniejszona w wyniku podziałów uzupełniających i korygujących, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w § 8.

§ 6. [Przekazanie danych niezbędnych do obliczenia dotacji na rok 2015]

Uczelnie i jednostki naukowe, które do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie przekazały danych niezbędnych do obliczenia dotacji na rok 2015, przekażą te dane w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 7. [Zastosowanie rozporządzenia]

Rozporządzenie stosuje się do podziału dotacji, począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

§ 8. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 lipca 2011 r. w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych oraz jednostek naukowych na pomoc materialną dla studentów i doktorantów (Dz. U. Nr 160, poz. 957).

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego: wz. M.K. Ratajczak


1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1259).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1046 i 1198.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Piekarska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama