REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 308

USTAWA

z dnia 5 lutego 2015 r.

o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego1)

Tekst pierwotny

Art. 1. [Zakres regulacji]

Ustawa określa:

1) zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie dotyczącym następujących płatności bezpośrednich w rozumieniu art. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw, płatności związanych do zwierząt i płatności dla małych gospodarstw, zwanych dalej „płatnościami bezpośrednimi”, oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, określonych w przepisach:

a) rozporządzenia nr 1307/2013,

b) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 641/2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 74),

c) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 639/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie uzupełnienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz zmiany załącznika X do tego rozporządzenia (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 639/2014”,

d) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”,

e) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 809/2014”,

f) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 640/2014”;

2) zasady i tryb:

a) przyznawania rolnikom płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu,

b) przeprowadzania kontroli w zakresie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu,

c) wypłaty rolnikom płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

– w zakresie nieokreślonym w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Art. 2. [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) drobna niezgodność – niezgodność, o której mowa w art. 99 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013;

2) działka rolna – działkę w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia nr 1306/2013, z tym że obszar, o którym mowa w art. 32 ust. 2 lit. b pkt ii rozporządzenia nr 1307/2013, oraz zagajniki o krótkiej rotacji stanowią odrębne działki;

3) gospodarstwo rolne – gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1307/2013, znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) jednolita płatność obszarowa – jednolitą płatność obszarową, o której mowa w art. 36 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013;

5) niezgodność – niezgodność w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia nr 640/2014;

6) normy – normy określone zgodnie z art. 94 rozporządzenia nr 1306/2013 i załącznikiem II do tego rozporządzenia;

7) płatność za zazielenienie – płatność, o której mowa w tytule III rozdział 3 rozporządzenia nr 1307/2013;

8) płatność dla młodych rolników – płatność, o której mowa w tytule III rozdział 5 rozporządzenia nr 1307/2013;

9) płatność dodatkowa – płatność, o której mowa w tytule III rozdział 2 rozporządzenia nr 1307/2013;

10) płatność dla małych gospodarstw – płatność w ramach systemu dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013;

11) płatność niezwiązana do tytoniu – płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego, o którym mowa w art. 37 rozporządzenia nr 1307/2013, przyznawana w sektorze tytoniu;

12) płatności związane do powierzchni upraw – płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, o którym mowa w tytule IV rozdział 1 rozporządzenia nr 1307/2013, przyznawane w sektorach produkcji roślinnej;

13) płatności związane do zwierząt – płatności w ramach dobrowolnego wsparcia związanego z produkcją, o którym mowa w tytule IV rozdział 1 rozporządzenia nr 1307/2013, przyznawane w sektorach produkcji zwierzęcej;

14) rolnik – rolnika w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, którego gospodarstwo rolne jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

15) trwałe użytki zielone – trwałe użytki zielone i pastwiska trwałe w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. h rozporządzenia nr 1307/2013;

16) wymóg – wymóg w rozumieniu art. 91 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1306/2013;

17) wzajemna zgodność – zasadę wzajemnej zgodności, o której mowa w art. 93 rozporządzenia nr 1306/2013;

18) zagajniki o krótkiej rotacji – zagajniki o krótkiej rotacji w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 1307/2013, stanowiące jednolitą gatunkowo uprawę drzew;

19) obszar zatwierdzony – obszar zatwierdzony w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. a rozporządzenia nr 640/2014;

20) zwierzę zatwierdzone – zwierzę zatwierdzone w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 18 lit. a rozporządzenia nr 640/2014.

Art. 3. [Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego]

1. Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, organ administracji publicznej:

1) stoi na straży praworządności;

2) jest obowiązany w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy;

3) udziela stronom, na ich żądanie, niezbędnych pouczeń co do okoliczności faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania;

4) zapewnia stronom, na ich żądanie, czynny udział w każdym stadium postępowania i na ich żądanie, przed wydaniem decyzji, umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań; przepisu art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

3. Strony oraz inne osoby uczestniczące w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przedstawiać dowody oraz dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek; ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ, który wydał decyzję ostateczną w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, na mocy której strona nabyła prawo, może ją zmienić, również bez zgody strony, jeżeli nie ograniczy to praw nabytych przez tę stronę.

Art. 4. [Realizacja zadań i kompetencji agencji płatniczej]

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwana dalej „Agencją”, akredytowana na podstawie odrębnych przepisów jako agencja płatnicza, realizuje zadania i kompetencje agencji płatniczej określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, w zakresie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, uregulowanych w ustawie.

2. Agencja realizuje również zadania państwa członkowskiego określone w art. 95 rozporządzenia nr 1306/2013.

Art. 5. [Właściwość miejscowa kierownika biura powiatowego Agencji]

1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy w sprawach dotyczących płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Właściwość miejscową kierownika biura powiatowego Agencji ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby rolnika.

Art. 6. [Przyznawanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanych do tytoniu]

Płatności bezpośrednie oraz płatność niezwiązana do tytoniu są przyznawane rolnikowi, jeżeli są spełnione warunki przyznania tych płatności określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, w przepisach ustawy oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

Art. 7. [Warunki przyznania płatności]

1. Płatności bezpośrednie są przyznawane rolnikowi, jeżeli:

1) został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz

2) łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym będących w posiadaniu tego rolnika jest nie mniejsza niż 1 ha.

2. Pomimo niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, płatności bezpośrednie są przyznawane, jeżeli:

1) rolnik spełnia warunki do przyznania płatności związanych do zwierząt i złożył wniosek o przyznanie tych płatności oraz

2) łączna kwota płatności bezpośrednich, przed zastosowaniem art. 63 rozporządzenia nr 1306/2013, wynosi co najmniej równowartość w złotych kwoty 200 euro.

3. Kwota płatności bezpośrednich, o której mowa w art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013, do której wysokości nie stosuje się art. 9 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia, wynosi równowartość w złotych kwoty 5000 euro.

4. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz rodzajów działalności nierolniczej, które są uznawane za podobne do rodzajów działalności wymienionych w art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013, uwzględniając kryteria określone w art. 9 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1307/2013 oraz mając na względzie założenia Wspólnej Polityki Rolnej w zakresie ukierunkowania wsparcia i zabezpieczenie przed jego nieuzasadnionym przyznawaniem.

Art. 8. [Płatności obszarowe]

1. Jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa i płatności związane do powierzchni upraw, zwane dalej „płatnościami obszarowymi”, są przyznawane do powierzchni działki rolnej:

1) położonej na gruntach będących kwalifikującymi się hektarami w rozumieniu art. 32 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013, zwanych dalej „kwalifikującymi się hektarami”;

2) będącej w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności;

3) o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;

4) nie większej jednak niż maksymalny kwalifikowalny obszar, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 640/2014, określony w systemie identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

2. Elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, uznaje się za część działki rolnej, jeżeli ich szerokość nie przekracza szerokości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 3 pkt 2.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) gatunki drzew, których uprawa stanowi zagajnik o krótkiej rotacji, oraz maksymalny cykl zbioru dla każdego z tych gatunków drzew, kierując się kryteriami uznania uprawy za zagajnik o krótkiej rotacji, określonymi w art. 4 ust. 1 lit. k rozporządzenia nr 1307/2013, oraz mając na względzie zabezpieczenie przed przyznawaniem płatności bezpośrednich do gruntów, które nie stanowią kwalifikujących się hektarów;

2) elementy krajobrazu, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, oraz ich szerokość, kierując się kryteriami określonymi w art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 640/2014, w szczególności tym, aby ta szerokość odpowiadała tradycyjnej szerokości takich elementów krajobrazu występujących w danym regionie i nie przekraczała 2 metrów;

3) maksymalne zagęszczenie drzew, o którym mowa w art. 9 ust. 3 akapit pierwszy lit. b rozporządzenia nr 640/2014, kierując się kryteriami określonymi w art. 9 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014 oraz mając na względzie zabezpieczenie przed przyznawaniem płatności bezpośrednich do gruntów, które nie stanowią kwalifikujących się hektarów.

Art. 9. [Obowiązek przestrzegania praktyk]

1. Rolnik obowiązany na podstawie art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013 do przestrzegania praktyk, o których mowa w tym przepisie:

1) nie może wykonać tego obowiązku, stosując praktyki równoważne objęte systemami, o których mowa w art. 43 ust. 3 lit. b tego rozporządzenia;

2) realizując zobowiązania, o których mowa w art. 43 ust. 3 lit. a tego rozporządzenia, może wykonać praktykę, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, wyłącznie stosując praktyki, o których mowa w części I pkt 2 tiret drugie załącznika IX do tego rozporządzenia.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, zakres realizacji zobowiązań, o których mowa w art. 43 ust. 3 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, który stanowi wykonanie praktyk, o których mowa w części I pkt 2 tiret drugie załącznika IX do rozporządzenia nr 1307/2013, mając na względzie to, aby realizacja tych zobowiązań w tym zakresie skutkowała równoważnym lub większym poziomem korzyści dla klimatu i środowiska w porównaniu z praktyką, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013.

Art. 10. [Okres, o którym mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 639/2014]

1. Okres, o którym mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 639/2014, z którego uwzględnieniem ustala się wykonanie praktyki, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, wynosi nie dłużej niż 2 miesiące.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, datę rozpoczęcia i zakończenia okresu, o którym mowa w art. 40 ust. 1 rozporządzenia nr 639/2014, mając na względzie to, aby na ten okres przypadał najistotniejszy okres uprawy oraz aby w trakcie tego okresu było możliwe zweryfikowanie realizacji przez rolnika praktyki, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013.

Art. 11. [Obowiązek przywrócenia lub ustanowienia trwałych użytków zielonych]

1. Rolnik, który wbrew zakazowi określonemu w art. 45 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 1307/2013 przekształcił lub zaorał trwałe użytki zielone, o których mowa w art. 45 ust. 1 akapit pierwszy tego rozporządzenia, jest obowiązany do ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony, nie później niż do dnia 31 maja roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

2. W przypadku stwierdzenia zmniejszenia, o którym mowa w art. 45 ust. 3 rozporządzenia nr 1307/2013, na poziomie krajowym przekształcanie trwałych użytków zielonych jest niedopuszczalne, a rolnicy, o których mowa w art. 44 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 639/2014, są obowiązani do przywrócenia lub ustanowienia trwałych użytków zielonych zgodnie z przepisami art. 44 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 639/2014, nie później niż do dnia 31 maja roku następującego po roku złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, stwierdza, w drodze decyzji, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być stwierdzony również w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza do dnia 30 listopada każdego roku, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, procent, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek, o którym mowa w art. 45 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013, w odniesieniu do wskaźnika referencyjnego, o którym mowa w art. 45 ust. 2 tego rozporządzenia.

6. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotyczące grzywny w celu przymuszenia, z tym że wierzycielem w rozumieniu tych przepisów jest kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa wyznaczy, w drodze rozporządzenia, trwałe użytki zielone, o których mowa w art. 45 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1307/2013, mając na uwadze zapewnienie ochrony trwałych użytków zielonych wartościowych pod względem środowiskowym.

Art. 12. [Utrzymanie obszarów uznawanych za proekologiczne]

1. Praktyka, o której mowa w art. 43 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1307/2013, jest realizowana przez utrzymanie obszarów uznawanych za proekologiczne w przepisach wydanych na podstawie ust. 4.

2. Rolnicy mogą wspólnie realizować obowiązek, o którym mowa w art. 46 ust. 1 rozporządzenia nr 1307/2013, zgodnie z art. 46 ust. 6 tego rozporządzenia.

3. Do ustalenia powierzchni obszarów uznawanych za proekologiczne w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 stosuje się współczynniki przekształcenia (konwersji) i ważenia, określone w załączniku X do rozporządzenia nr 1307/2013.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, obszary uznawane za obszary proekologiczne oraz warunki wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów, w tym warunki uznawania gospodarstw za znajdujące się w bliskiej odległości i wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa, o której mowa w art. 47 ust. 4 rozporządzenia nr 639/2014, uwzględniając rodzaje obszarów wymienionych w art. 46 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz kryteria ich uznawania za obszary proekologiczne, określone w art. 45 rozporządzenia nr 639/2014, a także mając na względzie zapewnienie osiągnięcia jak najkorzystniejszego oddziaływania na środowisko wykonywania praktyki utrzymania obszarów uznawanych za proekologiczne.

Art. 13. [Przyznawanie płatności dla młodych rolników]

Do przyznawania płatności dla młodych rolników stosuje się art. 50 ust. 8 rozporządzenia nr 1307/2013, a płatność ta przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla tego rolnika do jednolitej płatności obszarowej nie większej niż 50 ha.

Art. 14. [Płatność dodatkowa]

1. Płatność dodatkowa jest przyznawana rolnikowi, jeżeli łączna powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym dla tego rolnika do jednolitej płatności obszarowej jest większa niż 3 ha.

2. Płatność dodatkowa przysługuje do powierzchni gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej będących w posiadaniu rolnika:

1) nie większej niż 30 ha oraz

2) pomniejszonej o 3 ha.

Art. 15. [Płatności związane do powierzchni upraw]

1. Płatności związane do powierzchni upraw przysługują do uprawy w plonie głównym roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, owoców miękkich (truskawek lub malin), lnu lub konopi włóknistych.

2. Płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych jest przyznawana rolnikowi do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych gatunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 i 2, nie większej niż 75 ha.

3. Płatność związana do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych jest przyznawana rolnikowi:

1) jeżeli zawarł:

a) umowę na uprawę ziemniaków skrobiowych, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje wytwarzanie skrobi lub wyrobów skrobiowych, określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i wyprodukować z nich skrobię lub wyroby skrobiowe, lub

b) umowę z:

– grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

– organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1308/2013”, której jest członkiem, lub

– zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem,

w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości ziemniaków skrobiowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te ziemniaki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te ziemniaki na produkcję skrobi lub wyrobów skrobiowych;

2) do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie, o której mowa w pkt 1 lit. a lub b.

4. Płatność związana do powierzchni uprawy pomidorów jest przyznawana rolnikowi:

1) jeżeli zawarł:

a) umowę na uprawę pomidorów, w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia podmiotowi, którego przedmiot działalności obejmuje przetwarzanie owoców i warzyw, określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a podmiot ten zobowiązuje się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i je przetworzyć, lub

b) umowę z:

– grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

– grupą producentów owoców i warzyw, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.2)), której jest członkiem, lub

– organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, której jest członkiem, lub

– zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia nr 1308/2013, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem,

w której rolnik zobowiązuje się do wytworzenia i dostarczenia grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości pomidorów z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązują się te pomidory odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te pomidory do przetworzenia;

2) do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w umowie, o której mowa w pkt 1 lit. a lub b.

5. Do umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych i do umowy na uprawę pomidorów stosuje się odpowiednio przepisy o kontraktacji.

6. Płatność związana do powierzchni upraw buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi:

1) jeżeli zawarł umowę dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, która określa również powierzchnię gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać buraki kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013;

2) do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów, na której rolnik jest zobowiązany uprawiać te buraki, określona w umowie dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, zawartej przez tego rolnika.

7. Płatność związana do powierzchni uprawy chmielu jest przyznawana rolnikowi do powierzchni tej uprawy prowadzonej w rejonie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 1 i 2.

Art. 16. [Płatności związane do zwierząt]

1. Płatności związane do zwierząt przysługują do zwierząt następujących gatunków: bydło domowe (Bos taurus), owca domowa (Ovis aries) i koza domowa (Capra hircus).

2. Płatności związane do zwierząt gatunku bydło domowe są przyznawane rolnikowi w formie:

1) płatności do bydła, jeżeli:

a) posiada samice lub samce tego gatunku:

– których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, nie przekracza 24 miesięcy,

– przez okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony, i nie krócej niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy,

co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) liczba zwierząt, o których mowa w lit. a, objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej 3 sztuki;

2) płatności do krów, jeżeli:

a) posiada samice tego gatunku:

– których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące,

– przez okres od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony,

co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) liczba zwierząt, o których mowa w lit. a, objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej 3 sztuki.

3. Płatności związane do bydła są przyznawane maksymalnie do 30 sztuk zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a.

4. Płatności związane do krów są przyznawane maksymalnie do 30 sztuk zwierząt, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a.

5. Płatności związane do zwierząt gatunków owca domowa i koza domowa są przyznawane rolnikowi, jeżeli:

1) posiada samice danego gatunku:

a) których wiek w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie danej płatności, wynosi co najmniej 12 miesięcy,

b) przez okres od dnia:

– 20 października do dnia 20 listopada roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, oraz w dniu złożenia tego wniosku – w przypadku owiec,

– złożenia wniosku o przyznanie danej płatności do dnia 30 czerwca roku, w którym ten wniosek został złożony – w przypadku kóz,

co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) liczba zwierząt, o których mowa w pkt 1, objętych wnioskiem o przyznanie danej płatności złożonym przez tego rolnika wynosi co najmniej:

a) 10 sztuk – w przypadku owiec,

b) 5 sztuk – w przypadku kóz.

6. Do obliczania wieku zwierząt stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące obliczania terminów, z tym że termin upływa z początkiem ostatniego dnia.

Art. 17. [Płatność niezwiązana do tytoniu]

1. Rolnikowi przysługuje płatność niezwiązana do tytoniu, jeżeli:

1) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie;

2) w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303), zwanej dalej „ustawą o organizacji rynków”.

2. Płatność niezwiązana do tytoniu może zostać przyznana rolnikowi, który w dniu 14 marca 2012 r. nie był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy o organizacji rynków, jeżeli:

1) małżonek rolnika wnioskującego o tę płatność był w tym dniu wpisany do tego rejestru, nawet jeżeli osoby te nie pozostawały w tym dniu w związku małżeńskim, albo

2) rolnik lub jego małżonek odziedziczył gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, albo

3) rolnik lub jego małżonek nabył w całości gospodarstwo rolne osoby, która w tym dniu była wpisana do tego rejestru, a zbywca gospodarstwa wyraził pisemną zgodę na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, albo

4) do dnia 14 marca 2012 r. rolnik nabył z mocy ustawy prawo, o którym mowa w art. 33fb ust. 1 ustawy o organizacji rynków, a nabycie tego prawa nie zostało stwierdzone decyzją, o której mowa w art. 33fb ustawy o organizacji rynków.

3. Zbywcy gospodarstwa od dnia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2 pkt 3, nie przysługuje płatność niezwiązana do tytoniu.

4. Jeżeli w wyniku dziedziczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, albo nabycia gospodarstwa, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, do otrzymania płatności niezwiązanej do tytoniu uprawniony jest więcej niż jeden rolnik, płatność niezwiązaną do tytoniu przyznaje się temu z rolników, na którego pozostali wyrazili pisemną zgodę.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, w decyzji w sprawie o przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza nabycie z mocy ustawy prawa, o którym mowa w art. 33fb ust. 1 ustawy o organizacji rynków, oraz określa ilość surowca tytoniowego stanowiącą indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, po wyrażeniu opinii w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie nabycia tego prawa oraz określenia tej ilości przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego.

Art. 18. [Płatności bezpośrednie w przypadku gdy działka rolna lub zwierzę, stanowią przedmiot posiadania samoistnego i zależnego]

1. W przypadku gdy działka rolna lub zwierzę, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności, stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności bezpośrednie przysługują posiadaczowi zależnemu.

2. W przypadku gdy:

1) działka rolna jest przedmiotem współposiadania w dniu 31 maja danego roku lub

2) zwierzę jest przedmiotem współposiadania przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania danej płatności

– płatności bezpośrednie przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili zgodę. Zgoda ta nie jest wymagana, jeżeli miałaby pochodzić od współposiadacza będącego małżonkiem wnioskodawcy.

3. Zgodę, o której mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

Art. 19. [Wysokość płatności]

1. Wysokość płatności:

1) obszarowej w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do danej płatności i stawki tej płatności na 1 ha tej powierzchni,

2) do zwierząt w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn liczby zwierząt zatwierdzonych do danej płatności i stawki tej płatności na 1 sztukę

– po uwzględnieniu art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1307/2013 oraz zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, a w przypadku jednolitej płatności obszarowej – po uwzględnieniu dodatkowo zmniejszeń, o których mowa w art. 11 rozporządzenia nr 1307/2013, z zastosowaniem współczynnika redukcji wynoszącego 100%.

2. Płatność dla małych gospodarstw przyznaje się w wysokości nie większej niż równowartość w złotych kwoty 1250 euro.

3. Wysokość płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku kalendarzowym ustala się jako iloczyn ilości surowca tytoniowego stanowiącej indywidualną ilość referencyjną, o której mowa w art. 33fe ustawy o organizacji rynków, i stawki tej płatności za 1 kilogram surowca tytoniowego.

Art. 20. [Delegacja]

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki:

1) jednolitej płatności obszarowej,

2) płatności za zazielenienie,

3) płatności dla młodego rolnika,

4) płatności dodatkowej,

5) płatności związanych do powierzchni upraw,

6) płatności związanych do zwierząt

– mając na względzie pułapy wsparcia ustalone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub na ich podstawie oraz powierzchnię albo liczbę zwierząt, które mogą być objęte tymi płatnościami.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia, stawki płatności niezwiązanej do tytoniu, mając na względzie limity procentowe określone w art. 37 ust. 4 rozporządzenia nr 1307/2013.

3. Wydając rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa stawki poszczególnych płatności w złotych, stosując kurs wymiany zgodnie z art. 106 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013.

4. W przypadku gdy minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, stawki poszczególnych płatności w złotych, stosując kurs wymiany zgodnie z art. 106 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłasza ten kurs, w drodze obwieszczenia, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, w terminie określonym w art. 106 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013.

Art. 21. [Termin składania wniosków]

1. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przywróceniu.

3. W przypadku gdy Komisja Europejska, działając w trybie art. 78 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, upoważni Rzeczpospolitą Polską do przedłużenia terminu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić, w drodze rozporządzenia, dłuższy termin składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu w danym roku, mając na względzie okoliczności, którymi kierowała się Komisja Europejska, upoważniając do przedłużenia tego terminu, oraz umożliwienie otrzymania przez rolników należnych im płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu.

Art. 22. [Formularze]

1. Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, wniosek o wypłatę tych płatności, deklarację, o której mowa w art. 18 rozporządzenia nr 809/2014, oraz pisemną umowę, o której mowa w art. 47 ust. 4 rozporządzenia nr 639/2014, składa się na formularzach:

1) przesłanych lub udostępnionych przez Agencję – w przypadku wniosku;

2) opracowanych i udostępnionych przez Agencję – w przypadku deklaracji i umowy.

2. Na potrzeby ubiegania się o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu Agencja opracowuje jeden formularz umożliwiający złożenie także wniosku o:

1) przyznanie pomocy w ramach:

a) działania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”, w zakresie rocznych premii, o których mowa w art. 22 ust. 1 tego rozporządzenia, oraz działań, o których mowa w art. 28, art. 29 i art. 31 tego rozporządzenia, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

b) działania, o którym mowa w art. 36 lit. a pkt iv rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1698/2005”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013;

2) wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 36 lit. b pkt i oraz iii rozporządzenia nr 1698/2005, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w zakresie rocznych premii.

3. Agencja przesyła formularz wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) lub udostępnia je na stronie internetowej Agencji, zgodnie z art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, rolnikowi, który złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich w poprzednim roku. Formularz oraz materiał graficzny (materiał geograficzny) udostępniony na stronie internetowej Agencji zabezpiecza się przed dostępem osób nieuprawnionych. Do udostępnienia materiału graficznego (materiału geograficznego) na stronie internetowej Agencji przepisy w zakresie loginu i kodu dostępu, wydane na podstawie ust. 11, stosuje się odpowiednio.

4. Do informacji dotyczącej maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 640/2014, przesłanej lub udostępnionej rolnikowi zgodnie z art. 72 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, w postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności obszarowych przepisu art. 77 § 4 zdanie drugie Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

5. Agencja przesyła wraz z formularzem oraz materiałem graficznym, o których mowa w ust. 3, pouczenie o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji o przyznaniu płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, która uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, oraz złożenia odwołania od tej decyzji.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, rolnik składa kolejny wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu na formularzu przesłanym lub udostępnionym przez Agencję i dołącza do niego materiał graficzny (materiał geograficzny) przesłany lub udostępniony przez Agencję.

7. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, jest składany za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, a z przepisów ustawy lub przepisów wydanych na podstawie ust. 11 wynika wymóg dołączenia do wniosku dokumentów, to do tego wniosku dołącza się:

1) w przypadku dokumentów, na których jest wymagany podpis osoby trzeciej:

a) kopie tych dokumentów w postaci elektronicznej w postaci pliku w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 11 lub

b) te dokumenty w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym;

2) w przypadku pozostałych dokumentów – te dokumenty, w postaci elektronicznej, utworzone za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji.

8. W przypadku gdy kopie dokumentów, o których mowa w ust. 7 pkt 1 lit. a, nie zostały dołączone do wniosku złożonego za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, dokumenty te można złożyć bezpośrednio do kierownika biura powiatowego Agencji lub nadać w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529).

9. Do złożenia wniosków, o których mowa w ust. 1, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji nie jest wymagany bezpieczny podpis elektroniczny.

10. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać wnioski, o których mowa w ust. 1, mając na względzie zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu oraz konieczność zawarcia we wnioskach danych niezbędnych do prawidłowego przyznania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu, a także przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1.

11. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji, oraz szczegółowe warunki i tryb składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji, w tym format pliku, w jakim będą dołączane do wniosku kopie dokumentów w postaci elektronicznej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz biorąc pod uwagę identyfikację rolnika i zabezpieczenie przekazywanych danych przed dostępem osób nieuprawnionych.

Art. 23. [Braki formalne wniosków]

1. W przypadku gdy wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu nie czyni zadość wymaganiom innym niż wskazane w art. 64 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, kierownik biura powiatowego Agencji, niezwłocznie po otrzymaniu tego wniosku, informuje rolnika o stwierdzonych brakach oraz o skutkach ich nieusunięcia w terminie, w jakim można dokonać poprawek zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 1 pkt 1, chyba że ten termin upłynął. Przepisu art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

2. W przypadku nieusunięcia braków, o których mowa w ust. 1, w terminie, w jakim można dokonać poprawek zgodnie z przepisami, o których mowa w art. 1 pkt 1, wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu jest rozpatrywany w zakresie, w jakim został prawidłowo wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do niego prawidłowych dokumentów.

Art. 24. [Decyzje w sprawie o przyznanie płatności]

1. Płatności bezpośrednie oraz płatność niezwiązana do tytoniu są przyznawane w drodze decyzji.

2. W decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu:

1) określa się zmniejszenia tych płatności, wykluczenia z tych płatności oraz pozostałe kary administracyjne, jeżeli wynikają z przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz

2) ustala się kwotę podlegającą odliczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 1, jeżeli zachodzą przesłanki ustalenia tej kwoty określone w tych przepisach.

3. W postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności dodatkowej kierownik biura powiatowego Agencji ustala, czy nie zachodzą okoliczności określone w art. 41 ust. 7 rozporządzenia nr 1307/2013.

4. Od decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu przysługuje odwołanie do dyrektora oddziału regionalnego Agencji.

5. Odwołanie od decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu rozpatruje się w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania.

6. Odwołanie od decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu nie wstrzymuje jej wykonania.

7. Decyzje w sprawach o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu są wydawane od dnia określenia stawek tych płatności na podstawie art. 20.

8. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek, kierownik biura powiatowego Agencji zawiadamia rolnika, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

9. Jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu, o których mowa w ust. 2, decyzję tę doręcza się jedynie na żądanie strony.

10. Za dzień doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, w przypadku gdy strona nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia, uważa się dzień uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym strony.

11. Żądanie doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, w terminie 14 dni od dnia uznania przyznanej płatności na rachunku bankowym strony.

12. W przypadku gdy strona wystąpiła z żądaniem doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, odwołanie od tej decyzji wnosi się w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

13. W przypadku:

1) wszczęcia z urzędu postępowania o uchylenie decyzji, o której mowa w ust. 9, jej zmianę, stwierdzenie jej nieważności lub wygaśnięcia,

2) wznowienia z urzędu postępowania zakończonego decyzją, o której mowa w ust. 9

– do zawiadomienia, o którym mowa w art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, albo postanowienia, o którym mowa w art. 149 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, dołącza się tę decyzję, o ile nie była ona uprzednio doręczona stronie na jej żądanie.

14. Kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, udostępnia stronie na wniosek decyzję, o której mowa w ust. 9, o ile strona nie wystąpiła z żądaniem jej doręczenia.

15. Agencja, przekazując na rachunek bankowy strony płatność przyznaną decyzją, o której mowa w ust. 9, w tytule przelewu umieszcza informację, że decyzja ta nie zostanie faktycznie doręczona.

16. Na stronie internetowej Agencji zamieszcza się informację o możliwości i trybie żądania doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 9, oraz złożenia odwołania od tej decyzji.

Art. 25. [Rozstrzyganie spraw w jednej decyzji]

Sprawy o przyznanie poszczególnych płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu temu samemu podmiotowi za ten sam rok mogą być rozstrzygnięte w jednej decyzji, a gdy podmiot ten ubiega się również o:

1) przyznanie pomocy w ramach:

a) działania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia nr 1305/2013, w zakresie rocznych premii, o których mowa w art. 22 ust. 1 tego rozporządzenia,

b) działań, o których mowa w art. 28, art. 29 i art. 31 rozporządzenia nr 1305/2013

– objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020,

c) działania, o którym mowa w art. 36 lit. a pkt iv rozporządzenia nr 1698/2005, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,

2) wypłatę pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 36 lit. b pkt i oraz iii rozporządzenia nr 1698/2005, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w zakresie rocznych premii

– decyzja ta może obejmować również rozstrzygnięcia w sprawach tej pomocy.

Art. 26. [Przyznanie płatności przejmującemu gospodarstwo]

1. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 809/2014 płatności bezpośrednie, o które ubiega się przekazujący, są przyznawane przejmującemu, jeżeli:

1) przekazanie zostało dokonane nie później niż do dnia 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności;

2) spełnia on warunki do przyznania danej płatności, z tym że w przypadku gdy przekazujący ubiega się o płatności związane do zwierząt, warunek posiadania zwierząt przez okresy określone w art. 16 uznaje się za spełniony, jeżeli zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie tych płatności złożonym przez przekazującego były w posiadaniu przekazującego lub przejmującego przez te okresy;

3) przejmujący złoży wniosek do dnia 30 czerwca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tych płatności.

2. Przejmujący we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3:

1) podaje numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu tych przepisów;

2) składa oświadczenie o objęciu w posiadanie gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz zwierząt objętych wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt.

3. Przejmujący dołącza do wniosku umowę, na podstawie której grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego oraz zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt zostały przekazane, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

4. Przejmujący składa wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek przez przekazującego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w postępowaniu w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich przejmujący wstępuje na miejsce przekazującego.

6. W przypadku przekazania gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 809/2014, które zostało dokonane po dniu 31 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności te przysługują przekazującemu, jeżeli są spełnione warunki do ich przyznania, z tym że w przypadku gdy przekazujący ubiega się o płatności związane do zwierząt, warunek posiadania zwierząt przez okresy określone w art. 16 uznaje się za spełniony, jeżeli zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie tych płatności złożonym przez przekazującego były w posiadaniu przekazującego lub przejmującego przez te okresy.

7. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie podlega przywróceniu.

Art. 27. [Spadkobierca rolnika]

1. W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności bezpośrednie przysługują jego spadkobiercy, jeżeli:

1) grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

2) zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego spadkobiercy przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności;

3) spełnia on warunki do przyznania danej płatności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, spadkobierca rolnika wstępuje do toczącego się postępowania na jego miejsce na wniosek złożony w terminie 7 miesięcy od dnia otwarcia spadku.

3. Spadkobierca rolnika podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu tych przepisów.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika dołącza:

1) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo

2) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczenie sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopię wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo kopią tego potwierdzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, albo

3) zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, spadkobierca rolnika składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 21 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

6. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ust. 1:

1) dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 2, albo

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 5

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce rolnika i przyznanie mu płatności bezpośrednich.

7. Zgoda, o której mowa w ust. 6, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

8. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, spadkobierca rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, decyzję w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich spadkobiercy rolnika wydaje się po złożeniu przez niego odpisu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

10. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

11. Do zapisobiercy windykacyjnego, który w wyniku śmierci rolnika nabył, jako przedmiot zapisu windykacyjnego, grunty lub zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich złożonym przez tego rolnika lub prawo majątkowe, z którym łączy się posiadanie tych gruntów lub zwierząt, przepisy ust. 1–10 stosuje się odpowiednio.

Art. 28. [Następca prawny rolnika]

1. W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 1, w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, płatności bezpośrednie przysługują następcy prawnemu, jeżeli:

1) grunty, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego w dniu 31 maja roku, w którym został złożony ten wniosek;

2) zwierzęta, które były objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanych do zwierząt, były w posiadaniu rolnika lub jego następcy prawnego przez okres, w jakim posiadanie zwierząt jest warunkiem przyznania tych płatności;

3) spełnia on warunki do przyznania danej płatności.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, następca prawny rolnika wstępuje do toczącego się postępowania na miejsce rolnika na wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wystąpienia zdarzenia prawnego, w którego wyniku zaistniało następstwo prawne.

3. Następca prawny podaje we wniosku, o którym mowa w ust. 2, numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności albo dołącza do tego wniosku kopię wniosku o wpis do ewidencji producentów w rozumieniu tych przepisów.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, następca prawny rolnika składa do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1.

6. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie podlega przywróceniu.

Art. 29. [Rozpatrywanie wniosków łącznie]

1. W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, złożył również za ten rok kalendarzowy wniosek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, wnioski te są rozpatrywane łącznie przez kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5.

2. W przypadku gdy rolnik, który złożył za dany rok kalendarzowy wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, złożył za dany rok kalendarzowy również wniosek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, do kierownika biura powiatowego Agencji innego niż kierownik, o którym mowa w art. 5, kierownik, do którego został złożony wniosek, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, przekazuje ten wniosek wraz z aktami sprawy w celu łącznego rozpoznania wniosków złożonych przez tego rolnika do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, zawiadamiając o tym rolnika na piśmie.

3. Jeżeli decyzja w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich zostanie wydana przed złożeniem przez rolnika wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, lub przekazaniem, o którym mowa w ust. 2, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, dokonuje zmiany decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, jeżeli istnieje konieczność dokonania ich zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, lub nałożenia pozostałych kar administracyjnych, lub zastosowania art. 8 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia nr 1307/2013 lub art. 11 ust. 1 tego rozporządzenia.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zmiany decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich dokonuje się bez zgody strony.

Art. 30. [Dziedziczenie płatności]

1. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu rolnik, do którego została skierowana decyzja, zmarł, jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania.

2. Jeżeli po doręczeniu decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu rolnik, do którego została skierowana decyzja, został rozwiązany albo przekształcony albo wystąpiło inne zdarzenie prawne, w wyniku którego zaistniało następstwo prawne, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby temu rolnikowi jako stronie postępowania, przysługują jego następcy prawnemu.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania, przysługują kilku spadkobiercom, prawa te wykonuje ten spadkobierca, na którego pozostali spadkobiercy wyrazili pisemną zgodę.

4. Należności z tytułu płatności przyznanych w decyzji, o której mowa w ust. 1, są przedmiotem dziedziczenia.

5. Jeżeli płatności bezpośrednie lub płatność niezwiązana do tytoniu nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika, jego spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 1, składa wniosek o wypłatę przyznanych płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego rolnik złożył wniosek o przyznanie tych płatności, wraz z:

1) odpisem prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu albo

2) zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia sporządzonym przez notariusza – w terminie 14 dni od dnia wpisu aktu poświadczenia dziedziczenia do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia, albo

3) w przypadku gdy nie zostało zakończone postępowanie sądowe o stwierdzenie nabycia spadku:

a) zaświadczeniem sądu o zarejestrowaniu wniosku o stwierdzenie nabycia spadku albo

b) kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku:

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez sąd albo

– potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji, wraz z potwierdzeniem nadania tego wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo kopią tego potwierdzenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji

– jednak nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia doręczenia rolnikowi decyzji w sprawie o przyznanie odpowiednio płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 3, spadkobierca rolnika składa prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

7. Jeżeli płatności bezpośrednie lub płatność niezwiązana do tytoniu nie zostały przekazane na rachunek bankowy rolnika, o którym mowa w ust. 2, jego następca prawny, który nie kwestionuje należności określonej w decyzji, o której mowa w ust. 2, składa wniosek o wypłatę przyznanych płatności do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tych płatności, w terminie 3 miesięcy od dnia doręczenia temu rolnikowi tej decyzji.

8. Do wniosku, o którym mowa w ust. 7, następca prawny rolnika dołącza dokument potwierdzający zaistnienie następstwa prawnego albo kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji.

9. Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo z zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza wynika, że do nabycia spadku uprawnionych jest więcej spadkobierców niż jeden spadkobierca rolnika, spadkobierca występujący z wnioskiem, o którym mowa w ust. 5:

1) dołącza do tego wniosku albo

2) składa wraz z postanowieniem sądu, o którym mowa w ust. 6

– oświadczenia pozostałych spadkobierców rolnika o wyrażeniu zgody na wypłatę mu płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu.

10. Zgoda, o której mowa w ust. 9, nie jest wymagana, jeżeli miałaby być wyrażona przez małoletniego, a wniosek, o którym mowa w ust. 5, został złożony przez spadkobiercę będącego przedstawicielem ustawowym tego małoletniego.

11. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu kierownik biura powiatowego Agencji wydaje decyzję w sprawie wypłaty tych płatności.

12. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 11, albo w przypadku wydania decyzji o odmowie wypłaty płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wygasają z mocy prawa.

Art. 31. [Uznawanie przypadków działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności]

1. Kierownik biura powiatowego Agencji jest właściwy w sprawach uznawania przypadków działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013.

2. Uznanie danego przypadku za działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, o których mowa w art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013, albo odmowa takiego uznania następuje w decyzji w sprawie o przyznanie odpowiednio płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu.

Art. 32. [Zwrot środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013]

1. Kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, jest właściwy w sprawach zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013.

2. Zwrot środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013, następuje w drodze decyzji.

3. O zwrocie środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013, kierownik biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, może rozstrzygnąć również w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, warunki dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013, mając na względzie przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz zapewnienie równego traktowania rolników.

Art. 33. [Skarga na decyzję ostateczną]

1. Po zakończeniu postępowania w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu decyzją ostateczną, a w przypadku gdy przysługuje na tę decyzję skarga do sądu administracyjnego:

1) po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo

2) po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym umorzeniu postępowania sądowo-administracyjnego

– w aktach sprawy pozostawia się cyfrową kopię dokumentów powstałych w formie pisemnej, a skopiowane cyfrowo dokumenty poddaje się brakowaniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o:

1) wznowienie postępowania,

2) stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji,

3) stwierdzenie wygaśnięcia decyzji

– w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu, w postępowaniach przed kierownikiem biura powiatowego Agencji, dyrektorem oddziału regionalnego Agencji oraz Prezesem Agencji.

3. Cyfrową kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2:

1) sporządza się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

2) zapisuje się na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Organ właściwy w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, albo osoba przez niego upoważniona potwierdza bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu zgodność z oryginałem cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

5. Do postępowania z cyfrową kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, określające sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.

6. W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub dostarczenia akt spraw, o których mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów składających się na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego obowiązku wystarczające jest wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego wydruku cyfrowej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.

Art. 34. [Delegacja]

1. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki lub szczegółowy tryb przyznawania lub wypłaty płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, w tym szczegółowe warunki lub tryb przyznawania tych płatności spadkobiercy, małżonkowi lub następcy prawnemu rolnika, lub przejmującemu gospodarstwo, mając na względzie specyfikę poszczególnych płatności oraz wspieranych sektorów produkcji rolnej, założenia Wspólnej Polityki Rolnej oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tych płatności.

2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi określa:

1) rodzaje dowodów potwierdzających wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 9 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia nr 1307/2013, mając na względzie przepisy art. 12 i 13 rozporządzenia nr 639/2014 oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności bezpośrednich;

2) kryteria uznawania gruntów za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, mając na względzie ramy tych kryteriów określone w art. 4 rozporządzenia nr 639/2014 oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności obszarowych;

3) gatunki roślin wysokobiałkowych, do których może zostać przyznana płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych, mając na względzie ukierunkowanie wsparcia na produkcję roślin wysokobiałkowych gatunków, które są uprawiane w Rzeczypospolitej Polskiej, zapewniając jednocześnie różnorodność gatunkową upraw tych roślin oraz zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem tej płatności;

4) wymagania, jakim powinny odpowiadać uprawy roślin wysokobiałkowych, ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych, pomidorów, chmielu, owoców miękkich (truskawek lub malin), lnu lub konopi włóknistych, do których przysługują płatności związane do powierzchni upraw, mając na względzie wymagania agrotechniczne oraz specyfikę poszczególnych upraw;

5) rejony uprawy chmielu, z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju, mając na względzie czynniki przyrodnicze, tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy chmielu, a także plantacje chmielu założone przed dniem 1 września 2001 r.

3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi może określić wykaz obszarów, o których mowa w art. 32 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1307/2013, mając na względzie rodzaj prowadzonej na danym obszarze działalności pozarolniczej oraz zabezpieczenie przed przyznawaniem płatności bezpośrednich do gruntów, które nie stanowią kwalifikujących się hektarów.

Art. 35. [Obowiązek zastosowania zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płatności]

1. W przypadku gdy z przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, w tym z przepisów wydanych w trybie rozporządzenia nr 1307/2013, wynika obowiązek zastosowania zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności na skutek przekroczenia wielkości środków finansowych przewidzianych dla Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na ten rodzaj płatności lub na skutek przekroczenia przewidzianej dla Rzeczypospolitej Polskiej wielkości powierzchni gruntów lub liczby zwierząt, lub produktów rolnych, które mogą być objęte danym rodzajem płatności, Prezes Agencji ustala niezwłocznie wielkość tego przekroczenia i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa informacje w tym zakresie.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności, mając na uwadze przekazane przez Prezesa Agencji informacje, o których mowa w ust. 1, oraz zasady ustalania wielkości takich zmniejszeń (redukcji) określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu.

3. Organ właściwy w sprawach płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, na podstawie wielkości określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 2, ustala wielkość zmniejszenia (redukcji) kwoty danej płatności przyznanej lub przypadającej na dany podmiot uprawniony do uzyskania tej płatności albo wielkość zmniejszenia (redukcji) podstawy do przyznania takiemu podmiotowi płatności wyrażonego w przeliczeniu odpowiednio na jednostkę powierzchni gruntu, liczbę zwierząt albo ilość produktów rolnych:

1) z urzędu, bez zgody strony, w drodze decyzji zmieniającej decyzję o przyznaniu danej płatności – w przypadku gdy płatność została przyznana;

2) w decyzji o przyznaniu danej płatności – w przypadku gdy płatność ta nie została jeszcze przyznana;

3) w decyzji o wypłacie danej płatności – w przypadku gdy przepisy przewidują wydanie takiej decyzji;

4) z urzędu, bez zgody strony, w drodze decyzji zmieniającej decyzję o wypłacie danej płatności – w przypadku gdy przepisy przewidują wydanie decyzji o wypłacie tej płatności.

4. W przypadku gdy dana płatność została już wypłacona, zwrotu z tytułu zmniejszenia (redukcji) tej płatności dokonuje się w trybie określonym w przepisach o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla zwrotu kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych środków.

5. Decyzje, o których mowa w ust. 3, podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

6. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku, gdy zmniejszenie (redukcja) kwoty danego rodzaju płatności, jej stawki lub podstawy do ustalenia wysokości płatności jest możliwe do zastosowania w toku postępowania w sprawie o przyznanie danej płatności na podstawie przepisów Unii Europejskiej dotyczących płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, w tym przepisów wydanych w trybie rozporządzenia nr 1307/2013, z tym że jeżeli przepisy te nie określają trybu dokonania tego zmniejszenia (redukcji), przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 36. [Kontrole administracyjne]

1. Agencja przeprowadza kontrole administracyjne i na miejscu w zakresie płatności bezpośrednich, określone w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, w tym kontrole w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Prezes Agencji może powierzyć przeprowadzanie kontroli, o których mowa w ust. 1, jednostkom organizacyjnym dysponującym odpowiednimi warunkami organizacyjnymi, kadrowymi i technicznymi, określonymi na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 1.

3. Przestrzeganie norm lub wymogów może podlegać kontroli administracyjnej zgodnie z art. 96 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013.

4. Minister właściwy do spraw rolnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, normy lub wymogi, których przestrzeganie może podlegać kontroli, o której mowa w ust. 3, mając na względzie możliwość wykorzystania w kontroli administracyjnej informacji zgromadzonych w systemach teleinformatycznych Agencji oraz zapewnienie, że kontrole administracyjne odnośnie tych norm lub wymogów są co najmniej tak samo skuteczne jak kontrole na miejscu, a także zabezpieczenie przed nieuzasadnionym przyznawaniem płatności bezpośrednich.

Art. 37. [Czynności kontrolne]

1. Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu określonej w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, przeprowadzanej przez Agencję, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez Prezesa Agencji.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

3. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie rolnikowi, jeżeli jest on obecny podczas kontroli.

4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 809/2014.

5. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych mają prawo do:

1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego;

2) dostępu do zwierząt;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

4) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

5) pobierania próbek do badań;

6) żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

6. Z czynności kontrolnych sporządza się sprawozdanie, o którym mowa w art. 59 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, zwane dalej „raportem”, zgodnie z art. 41, art. 43 i art. 72 ust. 1 i 4 rozporządzenia nr 809/2014, który w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności zawiera również informację, o której mowa w art. 72 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 809/2014, oraz termin usunięcia tej niezgodności, ustalony zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014.

7. W przypadku gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia na piśmie co do ustaleń w nim zawartych dyrektorowi oddziału regionalnego Agencji, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba że bezpośrednio po zakończeniu kontroli rolnik, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w raporcie osobie, która go sporządziła.

8. W przypadku, o którym mowa w art. 72 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia nr 809/2014, raportu nie przesyła się rolnikowi.

Art. 38. [Powiatowy lekarz weterynarii]

1. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 809/2014, jest właściwy do przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów wskazanych w załączniku II do rozporządzenia nr 1306/2013, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 13.

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli na miejscu, o której mowa w ust. 1, zwanej dalej „kontrolą wymogów”, są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie wydane przez powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1.

3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres tych czynności oraz podstawę prawną do ich wykonywania.

4. W przypadku konieczności wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w ust. 1, poza obszarem działania powiatowego lekarza weterynarii, o którym mowa w ust. 1, lekarz ten upoważnia do wykonania tych czynności powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na położenie siedziby stada w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Do czynności kontrolnych przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na położenie siedziby stada:

1) wykonuje czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów w miejscu, zakresie i terminie wskazanych w upoważnieniu;

2) sporządza protokół wykonania czynności kontrolnych;

3) niezwłocznie przekazuje protokół, o którym mowa w pkt 2, powiatowemu lekarzowi weterynarii, o którym mowa w ust. 1.

6. Przed przystąpieniem do wykonania czynności kontrolnych w ramach kontroli wymogów osoba upoważniona do ich wykonania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie do wykonania czynności kontrolnych rolnikowi, jeżeli jest on obecny podczas kontroli.

7. Czynności kontrolne w ramach kontroli wymogów mogą być wykonywane podczas nieobecności rolnika także wówczas, gdy rolnik został zawiadomiony o kontroli zgodnie z art. 25 rozporządzenia nr 809/2014.

8. Osoby upoważnione do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli wymogów mają prawo do:

1) wstępu na teren gospodarstwa rolnego, w tym do pomieszczeń i miejsc związanych z utrzymywaniem lub przebywaniem zwierząt;

2) dostępu do zwierząt;

3) pobierania próbek do badań;

4) żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;

5) wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kopii oraz zabezpieczania tych dokumentów;

6) żądania okazywania i udostępniania danych informatycznych.

9. Rolnik jest obowiązany zapewnić niezbędną pomoc przy wykonywaniu czynności kontrolnych.

10. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, sporządza raport zgodnie z art. 72 ust. 1 i 4 rozporządzenia nr 809/2014, a w przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności, o której mowa w art. 99 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, w tym raporcie umieszcza również informację, o której mowa w art. 72 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 809/2014, oraz termin usunięcia tej niezgodności, ustalony zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014, i przekazuje ten raport kierownikowi biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt.

11. W przypadku gdy rolnik nie zgadza się z ustaleniami zawartymi w raporcie, może zgłosić umotywowane zastrzeżenia, na piśmie, co do ustaleń w nim zawartych powiatowemu lekarzowi weterynarii, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia raportu, chyba że bezpośrednio po zakończeniu kontroli rolnik, który był obecny podczas kontroli, zgłosił umotywowane zastrzeżenia co do ustaleń zawartych w raporcie osobie, która wykonywała czynności kontrolne.

12. Powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, uwzględniając zgłoszone zastrzeżenia, uzupełnia ustalenia zawarte w raporcie. W przypadku nieuwzględnienia zgłoszonych zastrzeżeń powiatowy lekarz weterynarii, o którym mowa w ust. 1, przekazuje zgłoszone zastrzeżenia, wraz ze swoim stanowiskiem do tych zastrzeżeń i raportem, do właściwego kierownika biura powiatowego Agencji.

13. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymogi wskazane w załączniku II do rozporządzenia nr 1306/2013, do których kontroli jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, oraz rodzaj przeprowadzanych kontroli, z uwzględnieniem kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego przeprowadzania tych kontroli.

Art. 39. [Ustalanie czynników do analizy ryzyka, na których podstawie jest przeprowadzane typowanie rolników do kontroli]

1. Główny Lekarz Weterynarii, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, ustala czynniki do analizy ryzyka, na których podstawie jest przeprowadzane typowanie rolników do kontroli, o których mowa w art. 38 ust. 1, oraz liczbę gospodarstw, które zostaną objęte tymi kontrolami.

2. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi oraz minister właściwy do spraw rolnictwa określą, w drodze zarządzenia, warunki, sposób i tryb współpracy Agencji oraz Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 38 ust. 1.

Art. 40. [Delegacja]

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi określą, w drodze rozporządzenia:

1) warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym można powierzyć przeprowadzanie kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu, o których mowa w art. 36 ust. 1, mając na względzie zapewnienie wykonywania ich w jednolity sposób na obszarze całego kraju;

2) wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych, mając na względzie ujednolicenie informacji zawartych w upoważnieniu.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi mogą określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania kontroli na miejscu w ramach wzajemnej zgodności wymogów lub norm, mając na względzie zapewnienie przeprowadzania tych kontroli w jednolity sposób na obszarze całego kraju.

Art. 41. [Przepisy dotyczące kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu określone w przepisach Unii Europejskiej]

Przepisy dotyczące kontroli administracyjnej i kontroli na miejscu określonych w przepisach Unii Europejskiej, o których mowa w art. 1 pkt 1, stosuje się odpowiednio do kontroli w zakresie spełniania warunków do przyznania płatności niezwiązanej do tytoniu.

Art. 42. [Ocena wagi stwierdzonej niezgodności]

1. Oceny wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 72 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 809/2014, dokonuje się w raporcie, przypisując tej niezgodności odpowiednią liczbę punktów, a w przypadku stwierdzenia celowej niezgodności, o której mowa w art. 40 rozporządzenia nr 640/2014 i art. 75 rozporządzenia nr 809/2014, oceny wagi tej niezgodności dokonuje się w tym raporcie odrębnie, przypisując jej odpowiednią liczbę punktów.

2. Liczba punktów przypisana stwierdzonym niezgodnościom w raporcie jest uwzględniana przy dokonywaniu zmniejszeń lub wykluczeń, o których mowa w art. 73 ust. 2–5, art. 74 ust. 1 i art. 75 rozporządzenia nr 809/2014 oraz w art. 39 ust. 1, 3 i 4 i art. 40 rozporządzenia nr 640/2014.

3. Ocena wagi stwierdzonej niezgodności, o której mowa w art. 72 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 809/2014, dokonana w raporcie, jest uwzględniana w postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy finansowej w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w których warunkiem przyznania tej pomocy w pełnej wysokości jest spełnianie wymogów lub norm przez rolnika będącego wnioskodawcą lub beneficjentem tej pomocy.

Art. 43. [Niezastosowanie kary administracyjnej]

1. Kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności nie stosuje się, jeżeli wynosi ona nie więcej niż równowartość w złotych kwoty, o której mowa w art. 97 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 1306/2013.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w decyzji w sprawie o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt:

1) podaje się informację o niezastosowaniu kary administracyjnej;

2) nakazuje się realizację w wyznaczonym terminie, o którym mowa w art. 39 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 640/2014, określonych działań naprawczych mających na celu usunięcie stwierdzonych niezgodności.

3. Agencja jest właściwa do podjęcia działań, o których mowa w art. 97 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia nr 1306/2013, w tym kontroli realizacji działań, o których mowa w ust. 2 pkt 2, a w przypadku gdy niezgodność dotyczy wymogu, do którego kontroli na podstawie art. 38 ust. 1 jest właściwy powiatowy lekarz weterynarii, do podjęcia tych działań jest właściwy ten lekarz.

4. W przypadku gdy rolnik nie podjął działań naprawczych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie wyznaczonym w decyzji w sprawie o przyznanie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodego rolnika, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt, stosuje się art. 29 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438).

Art. 44. [Stwierdzenie drobnej niezgodności]

1. W przypadku stwierdzenia drobnej niezgodności nie stosuje się kary administracyjnej z tytułu nieprzestrzegania wzajemnej zgodności.

2. Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 39 ust. 3 akapit pierwszy rozporządzenia nr 640/2014, zostanie stwierdzone, że rolnik nie usunął drobnej niezgodności w terminie ustalonym w raporcie, określa się karę administracyjną z tytułu tej niezgodności zgodnie z art. 39 ust. 3 rozporządzenia nr 640/2014.

3. Jeżeli decyzja w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich za rok, w którym stwierdzono drobną niezgodność, została wydana przed stwierdzeniem, że rolnik nie usunął drobnej niezgodności w terminie ustalonym w raporcie, karę administracyjną, o której mowa w ust. 2, określa się, zmieniając tę decyzję.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, zmiany decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich dokonuje się bez zgody strony.

Art. 45. [Delegacja]

1. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, normy, biorąc pod uwagę warunki glebowe i klimatyczne, istniejące systemy gospodarowania, wykorzystanie gruntów rolnych, metody upraw i strukturę gospodarstw rolnych, jak również art. 9 rozporządzenia nr 640/2014.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:

1) liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 72 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 809/2014, w zależności od rodzaju stwierdzonego naruszenia,

2) przypadki drobnej niezgodności i liczbę punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej drobnej niezgodności w ramach oceny wagi, o której mowa w art. 72 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 809/2014,

3) wyrażoną w procentach wielkość kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom

– mając na względzie przeprowadzenie oceny zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia nr 1306/2013 i w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia.

3. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wykaz wymogów określonych w przepisach Unii Europejskiej, z uwzględnieniem przepisów krajowych wdrażających te przepisy.

Art. 46. [Zaliczka na poczet płatności bezpośrednich]

1. Zaliczka na poczet płatności bezpośrednich jest wypłacana rolnikowi z urzędu w przypadku wystąpienia okoliczności mogących powodować trudności finansowe lub pogorszenie sytuacji finansowej większej liczby rolników, w szczególności gdy okoliczności te mają charakter nadzwyczajny lub są wynikiem działania siły wyższej, zgodnie z warunkami, o których mowa w art. 75 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia nr 1306/2013.

2. Zaliczka na poczet płatności bezpośrednich jest wypłacana rolnikowi prowadzącemu działalność rolniczą w zakresie lub na obszarze objętych okolicznościami, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, procentową wielkość zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, termin rozpoczęcia ich wypłaty oraz zakres lub obszar objęte okolicznościami, o których mowa w ust. 1, mając na uwadze założenia do ustawy budżetowej na dany rok, zakres oddziaływania okoliczności, o których mowa w ust. 1, lub podział administracyjny kraju.

Art. 47. [Należności ustalone w decyzji w sprawie o przyznanie płatności]

Należności ustalone w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności niezwiązanej do tytoniu nie mogą być przedmiotem umowy przeniesienia wierzytelności na osobę trzecią (przelewu), o której mowa w przepisach Kodeksu cywilnego.

Art. 48. [Przypadki, gdy kwota z tytułu płatności nie może zostać przekazana na rachunek bankowy rolnika z przyczyn niezależnych od Agencji]

1. W przypadku gdy kwota z tytułu płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu nie może zostać przekazana na rachunek bankowy rolnika z przyczyn niezależnych od Agencji, decyzję o przyznaniu tych płatności doręcza się, nawet wtedy, gdy decyzja uwzględnia w całości żądanie rolnika i nie określa zmniejszeń, wykluczeń lub pozostałych kar administracyjnych oraz nie ustala kwot podlegających odliczeniu.

2. W przypadku gdy kwota z tytułu płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu nie może zostać przekazana na rachunek bankowy rolnika z przyczyn niezależnych od Agencji, kierownik biura powiatowego Agencji stwierdza wygaśnięcie decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności, jeżeli od dnia, w którym decyzja o jej przyznaniu stała się ostateczna, upłynęły co najmniej 2 lata.

Art. 49. [Przypadki, w których kierownik biura powiatowego Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności]

1. Kierownik biura powiatowego Agencji odstępuje od ustalenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w przypadku określonym w art. 54 ust. 3 lit. a pkt i rozporządzenia nr 1306/2013.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych z tytułu kar administracyjnych, o których mowa w art. 97 ust. 3 rozporządzenia nr 1306/2013, w przypadku gdy rolnik nie podjął działań naprawczych.

Art. 50. [Delegacja]

W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące płatności bezpośrednich lub płatności niezwiązanej do tytoniu, w tym przepisy wydane w trybie rozporządzenia nr 1307/2013, określają obowiązek podjęcia działań lub umożliwiają realizację uprawnień przez państwo członkowskie Unii Europejskiej lub właściwy organ, lub agencję płatniczą, Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia:

1) wyznaczyć Agencję lub Agencję Rynku Rolnego jako jednostkę organizacyjną wykonującą określone obowiązki lub uprawnienia lub

2) określić zadania realizowane przez Agencję lub Agencję Rynku Rolnego lub sposób i tryb ich realizacji, lub

3) określić szczegółowe warunki dotyczące przyznawania płatności określonych tymi przepisami

– mając na względzie realizację celów określonych w przepisach Unii Europejskiej w zakresie płatności określonych tymi przepisami.

Art. 51. [Średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwach i w kraju w danym roku]

1. Prezes Agencji, na podstawie danych dotyczących powierzchni działek rolnych zadeklarowanych we wnioskach o przyznanie płatności obszarowych, oblicza średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średnią powierzchnię gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju w danym roku.

2. Informacje o wielkości średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w poszczególnych województwach oraz średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, o których mowa w ust. 1, w danym roku, Prezes Agencji ogłasza corocznie, w terminie do dnia 30 września danego roku, w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz zamieszcza na stronie internetowej Agencji.

Art. 52. [Ustawa o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności]

W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86, z 2013 r. poz. 1537 oraz z 2014 r. poz. 1872) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3:

a) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) gospodarstwo rolne – gospodarstwo w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”;

2) producent – producenta rolnego, organizację producentów, podmiot prowadzący zakład utylizacyjny oraz potencjalnego beneficjenta;”,

b) w pkt 3:

– uchyla się lit. a,

– lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) rolnikiem w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013, lub”,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) organizacja producentów – grupę producentów rolnych, związek grup producentów rolnych, wstępnie uznaną grupę producentów owoców i warzyw, uznaną organizację producentów owoców i warzyw oraz uznane zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw, ponadnarodową organizację producentów owoców i warzyw oraz ponadnarodowe zrzeszenie organizacji producentów owoców i warzyw;”,

d) uchyla się pkt 5,

e) pkt 6a i 7 otrzymują brzmienie:

„6a) potencjalny beneficjent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która może ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach działań objętych programem rozwoju obszarów wiejskich, niebędącą producentem rolnym, organizacją producentów lub podmiotem prowadzącym zakład utylizacyjny;

7) działka rolna – działkę rolną w rozumieniu art. 67 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha;”,

f) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) płatności – pomoc finansową dla producentów rolnych, organizacji producentów i potencjalnych beneficjentów, udzielaną w całości lub w części ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji lub Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz płatność niezwiązaną do tytoniu w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.”;

2) w art. 4 pkt 3a otrzymuje brzmienie:

„3a) systemu identyfikacji działek rolnych, o którym mowa w art. 70 rozporządzenia nr 1306/2013;”;

3) w art. 7 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku producenta będącego w związku małżeńskim oraz w przypadku producenta będącego współposiadaczem gospodarstwa rolnego ewidencja producentów zawiera ponadto:

1) imię i nazwisko oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) małżonka producenta, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) współposiadaczy gospodarstwa rolnego będących osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem ust. 3;

3) nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) współposiadaczy gospodarstwa rolnego niebędących osobami fizycznymi, jeżeli numer taki został nadany.

1b. W przypadku producenta będącego spółką cywilną ewidencja producentów zawiera ponadto:

1) imiona i nazwiska oraz numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) wspólników będących osobami fizycznymi, z zastrzeżeniem ust. 3;

2) nazwę oraz numer identyfikacyjny w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) wspólników niebędących osobami fizycznymi, jeżeli numer taki został nadany.”;

4) w art. 9a:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wektorowe granice oraz powierzchnię:

a) maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lit. a i b rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 640/2014”,

b) obszarów, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 640/2014;”,

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) informacje, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. d rozporządzenia nr 640/2014;”,

b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wyniki kontroli na miejscu, o których mowa w rozporządzeniu nr 640/2014 i rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającym zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69).”;

5) w art. 11 w ust. 3:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się nie później niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie płatności, z tym że:”,

b) uchyla się pkt 3 i 4;

6) w art. 12 ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. W przypadku producentów rolnych, podmiotów prowadzących zakłady utylizacyjne lub potencjalnych beneficjentów, działających w formie spółki cywilnej, nadaje się jeden numer identyfikacyjny. Numer identyfikacyjny nadaje się spółce.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, do wniosku o wpis do ewidencji producentów dołącza się pisemną zgodę odpowiednio współmałżonka lub współposiadaczy gospodarstwa rolnego.”;

7) w art. 14 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Zmiana danych w ewidencji producentów może być dokonywana również z urzędu na podstawie informacji pochodzących z innych ewidencji lub rejestrów publicznych prowadzonych przez organy lub podmioty wykonujące zadania publiczne, do których Agencja ma dostęp z mocy prawa, i nie wymaga rozstrzygnięcia w drodze decyzji administracyjnej.”.

Art. 53. [Ustawa o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno]

W ustawie z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868, z późn. zm.3)) uchyla się art. 24.

Art. 54. [Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej]

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 744, z późn. zm.4)) w art. 3 w ust. 2 w pkt 4 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu przestrzegania wymogów w zakresie określonym w przepisach o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, jako organ kontroli, o którym mowa w art. 67 ust. 1 lit. a rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 809/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli, środków rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 69),”.

Art. 55. [Ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa]

W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1438) w art. 29 w ust. 5 wyrazy „art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.9))” zastępuje się wyrazami „art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308)”.

Art. 56. [Uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw]

1. Rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. uznaje się za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w art. 61 rozporządzenia nr 1307/2013, zwanym dalej „systemem dla małych gospodarstw”, jeżeli:

1) spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności związanych do powierzchni upraw lub płatności związanych do zwierząt oraz

2) łączna kwota płatności bezpośrednich określona dla tego rolnika zgodnie z art. 63 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 na podstawie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. oraz wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, wynosi nie więcej niż równowartość w złotych kwoty 1250 euro.

2. Rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. uznaje się za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw także w przypadku, gdy łączna kwota płatności bezpośrednich określona dla tego rolnika zgodnie z art. 63 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 na podstawie wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r. oraz wniosku, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 3, art. 27 ust. 2 lub art. 28 ust. 2, wynosi więcej niż równowartość w złotych kwoty 1250 euro, jeżeli rolnik złożył wniosek o uznanie go za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw.

3. Wniosek o uznanie za rolnika uczestniczącego w systemie dla małych gospodarstw, o którym mowa w ust. 2, składa się do dnia 9 czerwca 2015 r., składając wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich albo składając odrębny wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

4. W 2015 r. rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw może wystąpić z tego systemu, składając oświadczenie o wystąpieniu z tego systemu w terminie do dnia 9 czerwca tego roku.

5. W decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich za 2015 r.:

1) stwierdza się, że rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw – w przypadku, o którym mowa w ust. 1;

2) uznaje się, że rolnik uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw – w przypadku, o którym mowa w ust. 2;

3) stwierdza się, że rolnik nie uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw – w przypadku, o którym mowa w ust. 4.

6. W kolejnych latach rolnik uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw może wystąpić z tego systemu, składając oświadczenie o wystąpieniu z tego systemu w terminie do dnia 30 września roku, w którym to wystąpienie ma nastąpić. W takim przypadku w decyzji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich za rok, w którym zostało złożone to oświadczenie, stwierdza się, że rolnik nie uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw.

7. Oświadczenie o wystąpieniu z systemu dla małych gospodarstw składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, o którym mowa w art. 5:

1) składając wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich albo

2) na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję.

Art. 57. [Wskaźnik referencyjny]

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi ogłosi do dnia 30 listopada 2015 r., w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” wskaźnik referencyjny, o którym mowa w art. 45 ust. 2 rozporządzenia nr 1307/2013.

Art. 58. [Uznanie warunków za spełnione w przypadku płatności związanej do powierzchni uprawy]

1. W przypadku płatności związanej do powierzchni uprawy:

1) ziemniaków skrobiowych za 2015 r. warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1, uważa się za spełniony również wtedy, gdy umowa odpowiadająca warunkom określonym w tym przepisie została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy, a płatność przyznaje się do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w tej umowie;

2) pomidorów za 2015 r. warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 4 pkt 1, uważa się za spełniony również wtedy, gdy umowa odpowiadająca warunkom określonym w tym przepisie została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy, a płatność przyznaje się do powierzchni uprawy pomidorów, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów określona w tej umowie.

2. Płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych za 2015 r. jest przyznawana rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe określone w art. 127 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1308/2013, lecz nie większej niż określona pod uprawę tych buraków w umowie dostawy, o której mowa w art. 127 ust. 2 rozporządzenia nr 1308/2013, zawartej przez tego rolnika.

Art. 59. [Producenci uznani i numery identyfikacyjne]

1. Producentów uznanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy za przetwórców na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 52 uznaje się za potencjalnych beneficjentów w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 52 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 52, nadany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wspólnikowi spółki cywilnej, uważa się za numer nadany tej spółce.

Art. 60. [Przepisy dotychczasowe]

1. Zgody na przyznanie płatności niezwiązanej do tytoniu nabywcy gospodarstwa rolnego, wyrażone na podstawie art. 24ab ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 61, zachowują moc.

2. Do płatności bezpośredniej, płatności uzupełniającej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów, wsparcia specjalnego, płatności do upraw roślin energetycznych oraz pomocy do plantacji trwałych w rozumieniu ustawy wymienionej w art. 61, a także do postępowań w sprawach dotyczących tych płatności, wsparcia lub pomocy:

1) wszczętych i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy,

2) zakończonych ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

– stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 61. [Przepisy uchylone]

Traci moc ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.5)).

Art. 62. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, ustawę z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawę z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 243 i 1258 oraz z 2014 r. poz. 1662.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 243 i 1258 oraz z 2014 r. poz. 1662.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 54, poz. 278, z 2014 r. poz. 29 oraz z 2015 r. poz. 211 i 266.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, z 2013 r. poz. 311 oraz z 2014 r. poz. 240.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA