reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 23 lutego 2015 r.

w sprawie środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa:

1) wysokość wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów:

a) utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na tym terytorium,

b) podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania,

c) tranzytu przez to terytorium do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

2) dokumenty, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem;

3) dokumenty, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu cudzoziemca, jeżeli ze względu na cel lub czas trwania planowanego pobytu następuje zróżnicowanie wysokości środków.

§ 2. [Obowiązek posiadania środków finansowych]

1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej:

1) 300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni,

2) 75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu przekracza 4 dni

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który:

1) jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów sportowych,

2) ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,

4) jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną

– musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

3. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w wysokości co najmniej 1086 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

§ 3. [Obowiązek posiadania środków finansowych w wysokości stanowiącej równowartość biletu]

Cudzoziemiec musi posiadać środki finansowe, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub c, w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:

1) 200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,

2) 500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż określone w pkt 1,

3) 2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej

– albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

§ 4. [Dokumenty potwierdzające możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych]

1. Dokumentami, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1, są:

1) czek podróżny;

2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank lub instytucję kredytową, które wystawiły kartę kredytową;

3) zaświadczenie o posiadaniu środków płatniczych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub instytucji kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

2. Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b i c, może być także bilet powrotny uprawniający do podróży do tego państwa.

3. Dokumentem, który może potwierdzić posiadanie przez cudzoziemca środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 3, może być także dokument potwierdzający przyznanie stypendium temu cudzoziemcowi.

4. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, muszą być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem przekroczenia granicy.

§ 5. [Dokumenty potwierdzające cel i czas trwania pobytu]

Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemców, o których mowa w § 2 ust. 2, są:

1) dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie młodzieżowym lub zawodach sportowych;

2) dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;

3) skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;

4) wiza w celu udziału w programie pracy wakacyjnej zawierająca nazwę programu zamieszczoną w polu „Uwagi”.

§ 6. [Inne dokumenty potwierdzające cel i czas trwania pobytu]

Dokumentem, który może potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu przez cudzoziemca, o którym mowa w § 2 ust. 3, jest zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuowaniu studiów, uczestniczeniu w badaniach naukowych, szkoleniu, prowadzeniu prac rozwojowych oraz o podjęciu lub kontynuowaniu nauki.

§ 7. [Przeliczenie na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej]

Do przeliczenia na walutę polską posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych w walucie obcej stosuje się średni kurs tej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie środków utrzymania, które powinien posiadać cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz dokumentów potwierdzających możliwość uzyskania takich środków (Dz. U. Nr 235, poz. 1611), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama