reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 23 marca 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach

Na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 i 1822) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 143, poz. 843 oraz z 2012 r. poz. 1298) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Pomieszczenie może być wyposażone w środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym.”;

2) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pokoje sanitarne służące do utrzymania higieny osobistej powinny być wyposażone w oświetlenie, wentylację oraz powinno się w nich znajdować wyposażenie zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.2)).”;

3) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Okresowej kontroli pomieszczeń dokonują komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce położenia pomieszczenia lub ich zastępcy.

2. Bieżącej kontroli pomieszczeń dokonują funkcjonariusz odpowiadający za funkcjonowanie pomieszczenia lub upoważniony przez niego funkcjonariusz.”;

4) w § 14 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) książkę ewidencji osób zatrzymanych, osadzonych w pomieszczeniu;”;

5) w załączniku do rozporządzenia:

a) w § 1:

– w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) informuje się o wyposażeniu pomieszczenia w środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu, działające w systemie całodobowym, jeżeli takie środki zostały zainstalowane.”,

– po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Osoba zatrzymana potwierdza fakt zapoznania się z informacjami i regulaminem, o których mowa w ust. 1, poprzez złożenie podpisu na kopii dokumentu przekazanego do zapoznania się.”,

b) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. 1. Osoba zatrzymana przyjęta do pomieszczenia zajmuje wskazany przez właściwego funkcjonariusza pokój dla osób zatrzymanych i miejsce wyznaczone do spania, przy czym osoby:

1) odmiennej płci,

2) w stosunku do których istnieje domniemanie, że są ofiarami handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3)),

3) zatrzymane w ramach tego samego postępowania karnego

– umieszcza się oddzielnie.

2. Osobę zatrzymaną wraz z członkami jej rodziny, lub osoby, które oświadczą, że są osobami sobie najbliższymi, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3, umieszcza się w miarę możliwości w jednym pokoju dla osób zatrzymanych.”,

c) w § 9 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) otrzymywania posiłków zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 427 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004); posiłki te wydawane są w następujących godzinach:

a) 700–800 – śniadanie,

b) 1200–1400 – obiad,

c) 1800–1900 – kolacja;”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200 i 443).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247, z 2014 r. poz. 538 oraz z 2015 r. poz. 396.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Zawadzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama