reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545),

2) ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143),

3) ustawą z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 i Nr 187, poz. 1110),

4) ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 3 kwietnia 2015 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 19 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym (Dz. U. Nr 57, poz. 491), który stanowi:

„Art. 19. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.a)) w art. 17 w ust. 1 dodaje się pkt 41 w brzmieniu:

„41) dotacje celowe z budżetu państwa, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, otrzymane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy.”.”;

2) art. 25 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545), który stanowi:

„Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 10, art. 5 pkt 6, art. 15 oraz art. 24, które wchodzą w życie z ostatnim dniem miesiąca, w którym ustawa weszła w życie.”;

3) art. 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”;

4) art. 105 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622 i Nr 187, poz. 1110), który stanowi:

„Art. 105. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem:

1) art. 36 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 44 i art. 103, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2011 r.;

3) (uchylony).”;

5) odnośnika nr 1 oraz art. 16 ust. 1 i art. 17 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646), które stanowią:

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2011/85/UE z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wymogów dla ram budżetowych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 306 z 23.11.2011, s. 41).”

Art. 16. „1. Przepisy ustaw wymienionych w art. 3–7 i art. 9–11, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz pierwszy do planów finansowych oraz informacji o planowanych i zrealizowanych wydatkach funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, na rok 2015.”

„Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 2, 3, 12 oraz pkt 14 w zakresie art. 112b, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Marszałek Sejmu: R. Sikorski


a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 700 i 703, Nr 86, poz. 958, Nr 103, poz. 1100, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190 i Nr 125, poz. 1363, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 141, poz. 1179, Nr 169, poz. 1384, Nr 199, poz. 1672, Nr 200, poz. 1684 i Nr 230, poz. 1922, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz. 874, Nr 137, poz. 1302, Nr 180, poz. 1759, Nr 202, poz. 1957, Nr 217, poz. 2124 i Nr 223, poz. 2218, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 121, poz. 1262, Nr 123, poz. 1291, Nr 146, poz. 1546, Nr 171, poz. 1800, Nr 210, poz. 2135 i Nr 254, poz. 2533 oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202.

Załącznik 1. [Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o Krajowym Funduszu Kapitałowym]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 8 kwietnia 2015 r. (poz. 562)

USTAWA

z dnia 4 marca 2005 r.

o Krajowym Funduszu Kapitałowym

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa reguluje utworzenie, zadania, zasady finansowania, organizację oraz funkcjonowanie Krajowego Funduszu Kapitałowego Spółka Akcyjna, zwanego dalej „Krajowym Funduszem Kapitałowym”, oraz warunki udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorcom za pośrednictwem funduszy kapitałowych.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) fundusz kapitałowy – osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji;

2) inwestycje – inwestycje w rozumieniu przepisów o rachunkowości;

3) przedsiębiorcy – mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców spełniających warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 70/2001/WE z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. L 10 z 13.01.2001), zmienionego rozporządzeniem nr 364/2004/WE z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L 63 z 28.02.2004);

4) przychody i zyski – przychody i zyski w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

Art. 3. 1. Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej „BGK”, utworzy Krajowy Fundusz Kapitałowy w formie spółki akcyjnej, w trybie przepisów Kodeksu spółek handlowych.

2. W dniu utworzenia Krajowego Funduszu Kapitałowego BGK będzie jedynym jego akcjonariuszem.

3. Projekt statutu Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz projekt jego zmiany podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Art. 4. Do Krajowego Funduszu Kapitałowego stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Art. 5. Wyłącznym przedmiotem działalności Krajowego Funduszu Kapitałowego jest udzielanie wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

Art. 6. Przychodami Krajowego Funduszu Kapitałowego oprócz przychodów z działalności, o której mowa w art. 5, są:

1)1) dotacje otrzymane z budżetu państwa;

2)1) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, w szczególności środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.2));

2a)3) odsetki od środków, o których mowa w pkt 1 i 2, zgromadzonych na rachunkach bankowych Krajowego Funduszu Kapitałowego, o ile odrębne przepisy lub umowy dotyczące przekazania lub wykorzystania tych środków nie stanowią inaczej;

3) inne przychody.

Art. 6a.4) Obsługę bankową Krajowego Funduszu Kapitałowego prowadzi BGK w przypadku gdy w jego posiadaniu znajdują się akcje Krajowego Funduszu Kapitałowego w liczbie:

1) uprawniającej do wykonywania co najmniej 50% ogólnej liczby głosów lub

2) stanowiącej co najmniej 50% kapitału zakładowego.

Art. 6b.5) Krajowy Fundusz Kapitałowy przekazuje BGK oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informację o:

1) planowanych wydatkach Funduszu na dany rok – do dnia 15 czerwca roku poprzedniego;

2) realizacji wydatków Funduszu w danym roku – do dnia 30 kwietnia roku następnego.

Rozdział 2

Organy Krajowego Funduszu Kapitałowego

Art. 7. 1.6) W skład Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego wchodzi od trzech do siedmiu członków.

2.6) Minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw instytucji finansowych oraz minister właściwy do spraw nauki powołują po jednym członku Rady Nadzorczej. Ministrom tym przysługuje również odpowiednio uprawnienie do odwołania powołanego członka Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.

Art. 8. 1. Organem doradczym Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego do spraw opiniowania projektów, dla których ma być udzielone wsparcie finansowe, jest Komitet Inwestycyjny.

2. Komitet Inwestycyjny składa się z 5 członków.

3. Rada Nadzorcza Krajowego Funduszu Kapitałowego powołuje i odwołuje członków Komitetu Inwestycyjnego oraz uchwala jego regulamin. Regulamin określa w szczególności organizację Komitetu Inwestycyjnego, sposób wykonywania zadań, kwalifikacje członków Komitetu Inwestycyjnego, zasady ich wynagradzania oraz szczegółowy tryb wyłączenia, o którym mowa w art. 9 ust. 1.

Art. 9. 1. Członek Komitetu Inwestycyjnego podlega wyłączeniu z opiniowania projektu funduszu kapitałowego, jeżeli wspólnik, akcjonariusz, członek organu zarządzającego lub nadzorczego tego funduszu albo osoba prowadząca lub nadzorująca ten fundusz jest jego małżonkiem, osobą pozostającą w faktycznym pożyciu, krewnym, powinowatym do drugiego stopnia albo osobą związaną z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Powody wyłączenia, o których mowa w ust. 1, trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

3. Wyłączenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje, w drodze uchwały, Komitet Inwestycyjny na wniosek członka tego komitetu lub wniosek Zarządu albo członka Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego. W głosowaniu nie bierze udziału osoba, której to głosowanie dotyczy.

Art. 10. Rada Nadzorcza może zawiesić lub odwołać przed upływem kadencji członków Zarządu, którzy ponoszą odpowiedzialność za zawarcie przez Krajowy Fundusz Kapitałowy z funduszem kapitałowym, bez opinii Komitetu Inwestycyjnego, umowy o udzielenie wsparcia finansowego.

Rozdział 3

Zasady i tryb udzielania wsparcia

Art. 11. 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy udziela wsparcia finansowego funduszom kapitałowym w formie:

1) obejmowania i nabywania ich udziałów lub akcji;

2) uczestniczenia w funduszach kapitałowych działających w formie spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;

3) nabywania ich certyfikatów inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa;

4) nabywania emitowanych przez nie obligacji, obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa i warrantów subskrypcyjnych;

5) bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów poniesionych przez fundusz kapitałowy na przygotowanie inwestycji i monitorowanie portfela tych inwestycji.

2. Wysokość wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4, udzielonego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy nie może być wyższa od łącznej kwoty wpłat do funduszu kapitałowego zrealizowanych przez podmioty dokonujące inwestycji w takim funduszu.

3. Kwota bezzwrotnych świadczeń na sfinansowanie części kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 5, nie może przekroczyć 65% tych kosztów.

4. Kwoty środków przekazanych w ramach wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu podlegają zwrotowi do Krajowego Funduszu Kapitałowego w przypadku ich wykorzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem określonym w umowie o udzielenie wsparcia finansowego.

Art. 12. 1. Krajowy Fundusz Kapitałowy udziela wsparcia finansowego funduszowi kapitałowemu wybranemu w drodze otwartego konkursu ofert.

2. Oferty w konkursie może składać fundusz kapitałowy lub podmiot zarządzający funduszem kapitałowym.

3. Krajowy Fundusz Kapitałowy, ogłaszając konkurs ofert, określa co najmniej:

1) termin składania ofert, nie krótszy niż 90 dni;

2) formy i warunki przekazania wsparcia finansowego;

3) termin i tryb wyboru oferty oraz kryteria stosowane przy wyborze oferty.

4. Ogłoszenie o konkursie ofert zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

5.7) Warunkiem rozpatrzenia oferty, o której mowa w ust. 2, jest dołączenie do niej:

1) oświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji lub rejestru, dotyczącego statusu prawnego składającego ofertę i prowadzonej przez niego działalności;

2) sprawozdania finansowego podmiotu składającego ofertę za ubiegły rok obrotowy lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności;

3) zaświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe osób, o których mowa w ust. 6 pkt 7.

6. Oferta powinna zawierać informacje dotyczące:

1) formy organizacyjno-prawnej funduszu kapitałowego;

2) daty powstania funduszu kapitałowego i przewidywanego czasu jego trwania;

3) celu inwestycyjnego oraz zasad polityki inwestycyjnej funduszu kapitałowego i analizy ryzyka;

4) zakresu terytorialnego i zakresu branżowego działalności inwestycyjnej funduszu kapitałowego;

5) wielkości projektów inwestycyjnych oraz przewidywanego czasu ich trwania i minimalnej oczekiwanej stopy zwrotu;

6) oczekiwanych form i oczekiwanych wysokości wsparcia finansowego, wraz z przewidywaną wysokością kosztów przygotowania inwestycji i monitorowania ich portfela;

7) danych osobowych osób, które mają istotny wpływ na decyzje inwestycyjne funduszu kapitałowego, w tym w szczególności członków jego organu zarządzającego albo osób prowadzących sprawy funduszu, wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;

8) zakładanej, łącznej wysokości oraz terminów i warunków dokonywania wpłat do funduszu kapitałowego przez podmioty dokonujące inwestycji w tym funduszu;

9) praw inwestorów funduszu kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich uprawnień do uczestniczenia w dochodach funduszu;

10) planu marketingowego oraz zamierzonych inwestycji funduszu kapitałowego;

11) dotychczasowego doświadczenia zarządzających funduszem kapitałowym w zakresie inwestycji przedsiębiorców innowacyjnych lub prowadzących działalność badawczo-rozwojową.

7. Krajowy Fundusz Kapitałowy jest uprawniony do żądania innych dokumentów niż wymienione w ust. 5, jeżeli są one konieczne do dokonania prawidłowej oceny oferty.

8. Wyniki konkursu ofert, wraz z uzasadnieniem, zamieszcza się w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 12a.8) Oświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 5 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Art. 13. Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert zawierają umowę o udzielenie wsparcia finansowego.

Art. 14. 1. Do udzielania wsparcia finansowego przez Krajowy Fundusz Kapitałowy stosuje się przepisy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb przekazywania, sposób rozliczania wsparcia finansowego oraz jego zwrotu na podstawie przepisów niniejszej ustawy w odniesieniu do poszczególnych podmiotów, mając w szczególności na uwadze skuteczność realizacji celu, w tym wspieranie inwestycji w technologie innowacyjne i przedsiębiorstwa o dużym potencjale rozwoju, kategorie przedsięwzięć, które nie mogą być objęte wsparciem finansowym, a także efektywność wydatkowania środków, o których mowa w art. 6, oraz zapewnienie zgodności udzielanego wsparcia finansowego z warunkami dopuszczalności pomocy publicznej.

Art. 15. 1. Umowa o udzielenie wsparcia finansowego określa w szczególności:

1) przeznaczenie, wysokość, formę, warunki i tryb udzielanego wsparcia, a w razie gdy całość lub część wsparcia będzie udzielana w formie bezzwrotnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 5, zaznaczenie tej okoliczności;

2) skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

3) wymagania dotyczące rocznego sprawozdania z dokonanych przez fundusz kapitałowy inwestycji przewidzianych w umowie wraz z wyceną portfela inwestycji;

4) zasady dostępu audytorów wyznaczanych przez Krajowy Fundusz Kapitałowy do ksiąg i dokumentów funduszu kapitałowego;

5) szczegółowe warunki oraz tryb zwrotu i rozliczenia wsparcia finansowego.

2. Projekt umowy o udzielenie wsparcia finansowego podlega zaopiniowaniu przez Komitet Inwestycyjny, o którym mowa w art. 8 ust. 1.

3. Fundusz kapitałowy będący stroną umowy o udzielenie wsparcia finansowego ma obowiązek udzielać Krajowemu Funduszowi Kapitałowemu informacji dotyczących:

1) zmian w organie zarządzającym funduszu kapitałowego lub zmian osób prowadzących sprawy funduszu,

2) złożenia wniosku o wszczęcie postępowania naprawczego lub upadłościowego wobec funduszu kapitałowego lub przedsiębiorcy, na rzecz którego fundusz kapitałowy dokonał inwestycji na mocy umowy, o której mowa w ust. 1

– w terminie 7 dni od dnia zaistnienia każdego z powyższych zdarzeń.

4. Strony umowy, o której mowa w ust. 1, nie mogą wyłączyć albo ograniczyć swojej odpowiedzialności z tytułu winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

Art. 16. Wsparcie finansowe, o którym mowa w art. 5, może być udzielone funduszowi kapitałowemu wyłącznie w celu dokonania inwestycji w przedsiębiorców, którzy:

1) podlegają w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.9)) lub z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.10));

2) nie posiadają zaległości podatkowych i wywiązują się z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, z tym że warunek ten uznaje się za spełniony w przypadku, gdy posiadane przez przedsiębiorcę zaległości zostały przez właściwy urząd skarbowy lub właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawomocną decyzją rozłożone na raty lub ich płatność odroczono;

3) nie zajmują się świadczeniem usług finansowych oraz produkcją lub obrotem: bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub środkami odurzającymi albo obrotem nieruchomościami;

4) prowadzą działalność mającą znaczenie dla rozwoju regionalnego, w tym dla tworzenia miejsc pracy.

Art. 17. Sprawozdania finansowe funduszy kapitałowych, które zawarły umowę o udzielenie wsparcia finansowego, podlegają badaniu przez biegłego rewidenta.

Art. 18. 1. Fundusz kapitałowy korzystający ze wsparcia finansowego Krajowego Funduszu Kapitałowego nie może inwestować w spółkę handlową, której akcjonariusz, wspólnik, członek organu zarządzającego albo nadzorczego lub jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia są powiązani kapitałowo lub osobiście ze wspólnikiem, akcjonariuszem lub z osobami prowadzącymi albo nadzorującymi ten fundusz kapitałowy.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do wsparcia finansowego udzielanego przez fundusz kapitałowy przedsiębiorcy, który nie jest spółką handlową.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy dostosowujące i końcowe

Art. 19. (pominięty)11)

Art. 20. BGK zawiąże Krajowy Fundusz Kapitałowy nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy.

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia12), z wyjątkiem art. 1, 3–5, 7, 8 i 20, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 143), która weszła w życie z dniem 23 lutego 2011 r.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

3) Dodany przez art. 4 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

4) Dodany przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 1.

5) Dodany przez art. 9 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1646), która weszła w życie z dniem 28 grudnia 2013 r.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 65, poz. 545), która weszła w życie z dniem 15 maja 2009 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 69 pkt 1 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 106, poz. 622), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

8) Dodany przez art. 69 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnośniku 7.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 21, 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251 i 478.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 1457, 1563 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 73, 211 i 226.

11) Zamieszczony w obwieszczeniu.

12) Ustawa została ogłoszona w dniu 6 kwietnia 2005 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Stasiewski

Doradca podatkowy, biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama