REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 624

USTAWA

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Tekst pierwotny

Art. 1.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia jednak wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, jeżeli:

1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza sześć miesięcy;

2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;

3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 10 000.”,

b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu:

„8a. Zaległość, o której mowa w ust. 8 pkt 1, oblicza się dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w poprzednim półroczu przez średni miesięczny wpływ spraw w poprzednim półroczu, wyłączając sprawy o egzekucję świadczeń powtarzających się. Skuteczność, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się ustalając procentowy stosunek liczby spraw załatwionych poprzez wyegzekwowanie świadczenia w roku poprzednim do liczby spraw, które wpłynęły w roku poprzednim.

8b. W stosunku do komornika, który rozpoczął działalność, zaległość, o której mowa w ust. 8 pkt 1, i skuteczność, o której mowa w ust. 8 pkt 2, oblicza się po upływie roku następującego po roku, w którym złożył ślubowanie.”;

2) w art. 32 w ust. 7a pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) powstanie zaległość, o której mowa w art. 8 ust. 8 pkt 1.”.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a w zakresie ust. 8 pkt 3, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 759 i 1544, z 2013 r. poz. 829 i 1513, z 2014 r. poz. 993 i 1710 oraz z 2015 r. poz. 218.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-07
  • Data wejścia w życie: 2015-11-08
  • Data obowiązywania: 2015-11-08
  • Dokument traci ważność: 2019-01-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA