reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 13 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu

Na podstawie art. 34 ust. 1–3 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 308 i 653) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu (Dz. U. poz. 351) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Grunty uznaje się za pozostające w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy, jeżeli został na nich przeprowadzony przynajmniej jeden zabieg agrotechniczny mający na celu usunięcie lub zniszczenie niepożądanej roślinności, w terminie do dnia 31 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, a w przypadku gruntów:

1) ugorowanych, o których mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów (Dz. U. poz. 354), które zostały zadeklarowane we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich jako obszary proekologiczne – w terminie do dnia 31 października roku, w którym został złożony ten wniosek;

2) na których znajdują się cenne siedliska przyrodnicze oraz siedliska lęgowe ptaków, zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach:

a) „Programu rolnośrodowiskowego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 – w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013,

b) „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – w terminie i zakresie określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.”;

2) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy zezwolenie na uprawę konopi włóknistych zostało wydane małżonkowi rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności do gruntów, o których mowa w ust. 1, albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy tych gruntów.”;

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 1. Warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 lub ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, zwanej dalej „ustawą”, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy umowę tę zawarł:

1) małżonek rolnika ubiegającego się o przyznanie płatności związanych do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, pomidorów lub buraków cukrowych albo

2) co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie tych płatności.

2. Warunek, o którym mowa w art. 15 ust. 6 pkt 1 ustawy, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy rolnik, jego małżonek albo co najmniej jeden ze współposiadaczy gruntów, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności związanej do powierzchni upraw buraków cukrowych, zawarł umowę z:

1) grupą producentów rolnych, której jest członkiem, lub

2) organizacją producentów uznaną na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 671, z późn. zm.), której jest członkiem, lub

3) zrzeszeniem organizacji producentów uznanym na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, do którego należy organizacja producentów, której jest członkiem

– w której zobowiązał się do wytworzenia i dostarczenia tej grupie, organizacji lub zrzeszeniu określonej ilości buraków kwotowych z określonej powierzchni gruntów, a grupa, organizacja lub zrzeszenie zobowiązały się te buraki odebrać w umówionym terminie, zapłacić za nie umówioną cenę i przeznaczyć te buraki na produkcję cukru kwotowego.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe, lecz nie większej niż powierzchnia gruntów, na której rolnik, jego małżonek lub współposiadacz tych gruntów jest zobowiązany uprawiać te buraki, określona w umowie, o której mowa w ust. 1 lub 2.”;

4) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Płatności związane do zwierząt przysługują do zwierząt, w odniesieniu do których:

1) do dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) najpóźniej od dnia złożenia wniosku o przyznanie tych płatności są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”,

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w odniesieniu do tych zwierząt:

a) do dnia poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku, dokonano zgłoszeń wymaganych na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,

b) najpóźniej od dnia poinformowania kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o fakcie zastąpienia zwierzęcia zgłoszonego we wniosku są spełnione wymagania w zakresie identyfikacji określone w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.”,

c) dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:

„3. Warunki, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a oraz ust. 5 pkt 1 ustawy, uznaje się za spełnione, jeżeli potwierdza to wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w przepisach o identyfikacji i rejestracji zwierząt.

4. W przypadku gdy zwierzęta objęte wnioskiem o przyznanie płatności związanej do bydła lub płatności związanej do krów są przedmiotem współposiadania, maksymalna liczba zwierząt określona w art. 16 ust. 3 i 4 ustawy jest liczbą zwierząt, do których taka płatność może być przyznana łącznie wszystkim ich współposiadaczom.

5. Płatność związana do bydła przysługuje do zwierząt, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, urodzonych najpóźniej w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności.”.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 maja 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama