reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz

Na podstawie art. 19a ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 497) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz.

§ 2. [Laboratoria urzędowe i laboratoria referencyjne]

Dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz, zleconych przez jednostki certyfikujące, są gromadzone i przetwarzane przez laboratoria urzędowe i laboratoria referencyjne, o których mowa w art. 19a ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, zwane dalej odpowiednio „laboratoriami urzędowymi” i „laboratoriami referencyjnymi”.

§ 3. [Bazy danych]

Dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz są gromadzone i przetwarzane przy użyciu:

1) centralnych baz danych prowadzonych przez laboratoria referencyjne;

2) lokalnych baz danych prowadzonych przez laboratoria urzędowe.

§ 4. [Gromadzenie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz]

1. W bazach danych gromadzi się dane dotyczące wyników przeprowadzonych analiz:

1) nazwę laboratorium, w którym zostały przeprowadzone analizy;

2) datę pobrania próbki;

3) datę przyjęcia próbki do laboratorium;

4) imię i nazwisko osoby, która pobrała próbkę;

5) nazwę jednostki certyfikującej, która zleciła przeprowadzenie analiz;

6) imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres albo nazwę oraz siedzibę i adres producenta ekologicznego, u którego została pobrana próbka;

7) miejsce pobrania próbki (adres, numer identyfikacyjny partii, zwierzęcia lub numer ewidencyjny działki rolnej);

8) rodzaj produktu, z którego pobrano próbkę;

9) wielkość próbki (ilość, masa, objętość);

10) powierzchnię uprawy w hektarach lub wielkość partii produktu w tonach, z której została pobrana próbka;

11) zakres zleconych analiz;

12) wskazanie zastosowanych metod analiz oraz urządzeń wykorzystanych do przeprowadzenia analiz;

13) wyniki przeprowadzonych analiz;

14) numer oraz datę sporządzenia sprawozdania z analiz;

15) uwagi laboratorium.

2. Wyniki przeprowadzonych analiz, o których mowa w ust. 1 pkt 13, przed wprowadzeniem do bazy danych, potwierdza osoba odpowiedzialna za ich wykonanie.

§ 5. [Laboratoria urzędowe]

1. Laboratoria urzędowe gromadzą dane, o których mowa § 4 ust. 1, w lokalnych bazach danych.

2. Laboratoria urzędowe przekazują do 10 dnia każdego miesiąca:

1) Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, zwanemu dalej „Głównym Inspektorem” – wykaz zawierający dane, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 8, 11, 13 i 14,

2) laboratorium referencyjnemu właściwemu ze względu na przedmiot przeprowadzonej analizy – dane, o których mowa w § 4 ust. 1

– według stanu za poprzedni miesiąc.

3. Laboratoria urzędowe przekazują Głównemu Inspektorowi niezwłocznie dane, o których mowa w § 4 ust. 1, zgromadzone w lokalnej bazie danych, na jego wniosek, lub jeżeli wyniki przeprowadzonych analiz, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 13, wykazały obecność produktów niedozwolonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym lub stosowanie technik produkcji niezgodnych z zasadami produkcji ekologicznej.

4. Przekazane przez laboratoria urzędowe dane, o których mowa w § 4 ust. 1, gromadzi się w centralnej bazie danych.

§ 6. [Laboratorium referencyjne]

1. W przypadku przeprowadzenia analiz przez laboratorium referencyjne, laboratorium to:

1) gromadzi dane, o których mowa w § 4 ust. 1, w centralnej bazie danych;

2) przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi dane, o których mowa w § 4 ust. 1, wraz z informacją o laboratorium urzędowym, w którym została przeprowadzona pierwsza analiza.

2. Laboratorium referencyjne przekazuje niezwłocznie Głównemu Inspektorowi, na jego wniosek, dane, o których mowa w § 4 ust. 1, zgromadzone w centralnej bazie danych.

§ 7. [Przekazywanie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz]

1. Przekazywanie danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz, o którym mowa w:

1) § 5 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, odbywa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Głównego Inspektora,

2) § 5 ust. 2 pkt 2, odbywa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez laboratorium referencyjne właściwe ze względu na przedmiot analizy

– za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

2. W przypadku udostępnienia przez:

1) Głównego Inspektora laboratoriom referencyjnym lub laboratoriom urzędowym,

2) laboratorium referencyjne laboratoriom urzędowym

– oprogramowania lub systemu teleinformatycznego do przekazywania danych dotyczących wyników przeprowadzonych analiz, o którym mowa w § 5 ust. 2 i 3 oraz § 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przekazanie tych danych odbywa się z zastosowaniem tego oprogramowania lub systemu.

§ 8. [Korekta błędów]

W przypadku wykrycia błędów w gromadzonych lub przekazywanych danych, o których mowa w § 4 ust. 1, laboratorium, które wykryło błąd, dokonuje niezwłocznie jego korekty i przekazuje tę korektę laboratorium lub Głównemu Inspektorowi, którym przekazano dane, których dotyczy korekta.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama