| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 maja 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji

Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 1445) w załączniku do rozporządzenia lp. 10–12 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem załącznika do rozporządzenia w zakresie:

1) lp. 12 kolumny nr 2 oraz lp. 12 ust. 1 pkt 5 i 6 i ust. 4 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.;

2) lp. 12 ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a i ust. 5 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

Załącznik 1.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 maja 2015 r. (poz. 707)

10

Przezskórne lub z innego dostępu wszczepianie zastawek serca

1. Miejsce i warunki wykonywania świadczenia:

1) blok operacyjny lub sala spełniająca warunki odpowiadające wymaganiom radiologii zabiegowej (pracownia radiologii zabiegowej, pracownia hemodynamiki);

2) zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach oddziału intensywnej terapii.

2. Kwalifikacje personelu:

1) zespół operacyjny:

a) lekarz specjalista kardiochirurgii przeszkolony w przezskórnym wszczepianiu zastawek posiadający doświadczenie w pozawieńcowych zabiegach angiologii inwazyjnej lub lekarz w trakcie specjalizacji z kardiochirurgii pod nadzorem lekarza specjalisty kardiochirurgii przeszkolonego w przezskórnym wszczepianiu zastawek posiadającego doświadczenie w pozawieńcowych zabiegach angiologii inwazyjnej,

b) lub lekarz specjalista kardiologii dziecięcej przeszkolony w przezskórnym wszczepianiu zastawek, posiadający doświadczenie w pozawieńcowych zabiegach angiologii inwazyjnej, w przypadku świadczeń realizowanych na rzecz dzieci,

c) dwóch lekarzy asystentów,

d) pielęgniarka operacyjna posiadająca co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego,

e) pielęgniarka operacyjna pomagająca,

f) perfuzjonista posiadający co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub ukończone przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkolenie specjalistyczne,

g) lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarz posiadający tytuł równoważny, lub lekarz w trakcie specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii pod nadzorem lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii,

h) pielęgniarka anestezjologiczna posiadająca co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki;

2) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii:

a) pielęgniarki anestezjologiczne,

b) lekarz dyżurny oraz nadzór lekarza specjalisty kardiochirurgii i lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza posiadającego tytuł równoważny.

11

Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u pacjentów do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających

1. Miejsce i warunki wykonywania świadczenia: blok operacyjny lub sala spełniająca warunki odpowiadające wymaganiom radiologii zabiegowej (pracownia radiologii zabiegowej, pracownia hemodynamiki).

2. Liczba procedur w jednej pracowni: w ciągu roku powinno być wykonywanych co najmniej 100 procedur kardiologicznych, w tym co najmniej 50 procedur interwencyjnych.

3. Kwalifikacje personelu:

1) lekarz uprawniony do samodzielnego cewnikowania serca u dzieci;

2) lekarz specjalista kardiologii dziecięcej lub pediatrii z przeszkoleniem w zakresie kardiologii inwazyjnej; odpowiedzialny za badanie i ocenę jego wyniku;

3) zespół pielęgniarsko-techniczny przeszkolony w zakresie kardiologii pediatrycznej, reanimacji i technikach kardiologii inwazyjnej – 3 osoby.

12

Mechaniczne wspomaganie serca sztucznymi komorami

1. Miejsce i warunki wykonywania świadczenia:

1) oddział kardiochirurgiczny lub oddział kardiochirurgiczny dla dzieci;

2) blok operacyjny;

3) zapewnienie intensywnej opieki pooperacyjnej w warunkach oddziału intensywnej terapii;

4) oddział kardiologiczny lub kardiologiczny dla dzieci w lokalizacji;

5) monitorowanie wspomagania serca w warunkach domowych i kontrola w trybie ambulatoryjnym w przypadku zastosowania pomp implantowalnych;

6) ośrodek wykonujący transplantacje serca. W przypadku pacjentów do 18 roku życia jest dopuszczalne udokumentowane porozumienie z ośrodkiem wykonującym transplantacje serca.

2. Liczba procedur: świadczeniodawca realizujący świadczenia w stosunku do osób dorosłych powinien wykonywać co najmniej 700 operacji na otwartym sercu rocznie. W przypadku procedur realizowanych na rzecz dzieci świadczeniodawca powinien wykonywać co najmniej 150 operacji na otwartym sercu rocznie.

3. Kwalifikacje personelu:

1) oddział kardiochirurgiczny lub oddział kardiochirurgiczny dla dzieci:

a) lekarze: co najmniej dwóch lekarzy specjalistów kardiochirurgii oraz lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub posiadający tytuł równoważny oraz kardiolog z doświadczeniem w niewydolności serca i transplantacji – którzy odbyli szkolenia z zakresu mechanicznego wspomagania serca prowadzonego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego pod nadzorem towarzystwa naukowego i konsultanta krajowego w dziedzinie kardiochirurgii oraz przez przedstawiciela producenta,

b) pielęgniarki operacyjne posiadające co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego,

c) pielęgniarki anestezjologiczne posiadające co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

d) perfuzjoniści posiadający co najmniej średnie wykształcenie medyczne i ukończony kurs kwalifikacyjny dla perfuzjonistów według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub ukończone przed dniem 21 czerwca 2011 r. przeszkolenie specjalistyczne oraz którzy odbyli szkolenie z zakresu mechanicznego wspomagania serca prowadzonego przez przedstawiciela producenta urządzenia;

2) zespół operacyjny:

a) lekarz specjalista kardiochirurgii,

b) co najmniej jeden lekarz asystent,

c) pielęgniarka operacyjna,

d) pielęgniarka operacyjna pomagająca,

e) dwóch perfuzjonistów,

f) lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii lub posiadający tytuł równoważny,

g) pielęgniarka anestezjologiczna;

3) intensywna opieka pooperacyjna w warunkach odpowiadających intensywnej terapii:

a) lekarz dyżurny oraz nadzór lekarza specjalisty kardiochirurgii i lekarza specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii lub lekarza posiadającego tytuł równoważny,

b) pielęgniarki anestezjologiczne,

c) perfuzjonista po przeszkoleniu w zakresie obsługi jednostki sterującej.

4. Przy mechanicznym wspomaganiu serca pompami implantowalnymi dodatkowo prowadzone jest monitorowanie wspomagania serca w warunkach domowych z zastosowaniem systemu bezpiecznego nadzoru nad pacjentem.

5. Pozostałe wymagania:

Kwalifikacji świadczeniobiorców do mechanicznego, pozaustrojowego wspomagania serca sztucznymi komorami dokonuje Zespół Koordynujący powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie kryteriów medycznych ustalonych w oparciu o wytyczne Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC), Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgicznego (EACTS) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Serca i Płuc i Mechanicznego Wspomagania Krążenia (ISHLT).

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »