REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 855

USTAWA

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

o zmianie ustawy o statystyce publicznej oraz niektórych innych ustaw1)

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o statystyce publicznej]
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2:

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) dane statystyczne – dane dotyczące zjawisk, zdarzeń, obiektów i działalności podmiotów gospodarki narodowej oraz życia i sytuacji osób fizycznych, w tym dane osobowe, pozyskane bezpośrednio od respondentów albo z systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych, od momentu ich zebrania na potrzeby wykonywania zadań statystyki publicznej;”,

b) uchyla się pkt 4 i 5,

c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) program badań statystycznych statystyki publicznej – ustalony przez Radę Ministrów, w trybie określonym w rozdziale 2, szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy badań statystycznych;”,

d) po pkt 8 dodaje się pkt 8a i 8b w brzmieniu:

„8a) dane jednostkowe identyfikowalne – dane statystyczne zawierające informacje dotyczące konkretnego podmiotu gospodarki narodowej albo osoby fizycznej, identyfikujące bezpośrednio ten podmiot albo osobę według nazwy, imienia i nazwiska, adresu lub publicznie dostępnego numeru identyfikacyjnego oraz pozwalające na pośrednią identyfikację tego podmiotu albo osoby z użyciem innych środków niż środki pozwalające na bezpośrednią identyfikację, z wyłączeniem środków wymagających nadmiernych kosztów, czasu lub działań;

8b) dane jednostkowe nieidentyfikowalne – dane statystyczne zawierające informacje dotyczące konkretnego podmiotu gospodarki narodowej albo osoby fizycznej, niepozwalające na bezpośrednią ani pośrednią identyfikację tego podmiotu albo osoby;”,

e) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) dane jednostkowe – dane jednostkowe identyfikowalne i dane jednostkowe nieidentyfikowalne;”,

f) uchyla się pkt 10,

g) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) respondent – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, przekazującą dane dla celów statystycznych;”,

h) pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12) rejestry urzędowe – rejestry publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114) oraz inne rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie ustaw lub wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, zawierające informacje o podmiotach gospodarki narodowej i ich działalności, informacje o osobach fizycznych, ich życiu i sytuacji oraz dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów;

13) systemy informacyjne administracji publicznej – systemy zbierania, gromadzenia i przetwarzania informacji przez organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisję Nadzoru Finansowego, organy rejestrowe, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe;”,

i) po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) dane administracyjne – informacje i dane zgromadzone w rejestrach i systemach, o których mowa w pkt 12 i 13;”;

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. W ramach statystyki publicznej:

1) dane są zbierane ze wszystkich dostępnych źródeł określonych w ustawie i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych albo w odrębnych ustawach;

2) są gromadzone dane statystyczne od podmiotów gospodarki narodowej i o tych podmiotach oraz ich działalności, a także dane statystyczne od osób fizycznych i o tych osobach, ich życiu i sytuacji, oraz dane statystyczne dotyczące zjawisk, zdarzeń i obiektów.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy danych chronionych tajemnicą zawodową, chyba że przepis odrębnej ustawy zezwala na wykorzystanie tego rodzaju danych dla celów statystycznych.”;

3) w art. 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W ramach prowadzonych badań statystycznych dane od respondentów są zbierane metodą obserwacji pełnej, w tym w spisach powszechnych, lub metodą obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej lub dobranej celowo próbie danej zbiorowości.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Badania statystyczne z udziałem osób fizycznych, z wyłączeniem spisów powszechnych, są prowadzone na zasadzie udziału dobrowolnego.”;

4) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli badanie statystyczne jest prowadzone na zasadzie obowiązku, respondenci są obowiązani do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgodnych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej.”;

5) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. Dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również dane o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu i nałożonych mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym nie mogą być zbierane na zasadzie obowiązku w badaniach statystycznych prowadzonych z udziałem osób fizycznych.”;

6) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. Dane jednostkowe identyfikowalne zebrane w badaniach statystycznych podlegają bezwzględnej ochronie. Dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatu do badań statystycznych; udostępnianie lub wykorzystywanie tych danych dla innych niż podane w ustawie celów jest zabronione (tajemnica statystyczna).”;

7) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Pracownicy służb statystyki publicznej, rachmistrze spisowi, ankieterzy statystyczni oraz inne osoby wykonujące czynności w imieniu i na rzecz statystyki publicznej, mający bezpośredni dostęp do danych jednostkowych, są obowiązani do bezwzględnego przestrzegania tajemnicy statystycznej i mogą być dopuszczeni do wykonywania tych czynności po złożeniu Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, dyrektorowi urzędu statystycznego albo kierującemu inną jednostką służb statystyki publicznej pisemnego przyrzeczenia następującej treści:

„Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

2. W przypadku prowadzenia badań statystycznych przez organ lub podmiot niestanowiący służb statystyki publicznej przepis ust. 1 stosuje się do osób mających bezpośredni dostęp do danych jednostkowych, z tym że przyrzeczenie jest składane kierującemu jednostką organizacyjną danego organu lub podmiotu.”;

8) w art. 13 ust. 1–5 otrzymują brzmienie:

„1. Organy administracji publicznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, Komisja Nadzoru Finansowego, a także inne państwowe lub samorządowe osoby prawne, organy rejestrowe oraz inne podmioty prowadzące rejestry urzędowe przekazują lub udostępniają nieodpłatnie służbom statystyki publicznej zgromadzone dane administracyjne w szczegółowym zakresie, postaci i terminach, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, w szczególności w postaci zbiorów danych z systemów teleinformatycznych, w tym wyników pomiarów, danych monitoringu środowiska, a w przypadku braku systemu teleinformatycznego – w innej utrwalonej postaci.

2. Organy i podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują dane administracyjne łącznie z informacjami objaśniającymi zawartość informacyjną tych danych (metadane).

3. Organy i podmioty, o których mowa w ust. 1, są obowiązane do:

1) stosowania standardów klasyfikacyjnych, numeru identyfikacyjnego i oznaczeń kodowych przyjętych w rejestrze terytorialnym, o których mowa w rozdziale 6;

2) przekazywania, na wniosek Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, informacji o zawartości informacyjnej eksploatowanych systemów informacyjnych administracji publicznej oraz rejestrów urzędowych;

3) informowania Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego o projektowanym zakresie informacyjnym systemów informacyjnych administracji publicznej oraz rejestrów urzędowych na etapie ich tworzenia lub modernizacji.

4. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego jest uprawniony do zgłaszania organom i podmiotom, o których mowa w ust. 1, wniosków dotyczących zawartości informacyjnej i wymogów jakości danych administracyjnych w celu umożliwienia wykorzystania tych danych na potrzeby statystyki publicznej.

5. Przy wyborze źródeł danych na potrzeby statystyki publicznej w pierwszej kolejności uwzględnia się dane administracyjne.”;

9) w art. 15 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) opiniowanie kosztów badań statystycznych oraz metodyki ich szacowania, o których mowa w art. 50 ust. 1a i 1c.”;

10) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. 1. Program badań statystycznych statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:

1) temat,

2) organ lub podmiot prowadzący,

3) cykliczność,

4) cel,

5) szczegółowy zakres podmiotowy i przedmiotowy,

6) źródła danych,

7) podmioty przekazujące dane,

8) informacje dotyczące przekazywanych danych, obejmujące:

a) zakres danych ze wskazaniem podmiotów przekazujących te dane, w tym szczegółowy zakres danych osobowych z katalogu danych wymienionych w art. 35b ust. 1,

b) poziom agregacji,

c) obligatoryjność albo dobrowolność przekazania,

d) postać i formę,

e) częstotliwość, termin i miejsce przekazania,

f) metody obserwacji, o których mowa w art. 6 ust. 1,

9) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia

– mając na celu zapewnienie przeprowadzenia badań o istotnym znaczeniu dla obserwacji procesów demograficznych, społecznych, gospodarczych i środowiska naturalnego, a w szczególności badań stałych pozwalających na obserwację ciągłą podstawowych dziedzin życia i występujących w nim zjawisk, badań cyklicznych, w tym spisów powszechnych, badań gwarantujących porównywalność wyników, w przypadku gdy dotyczą one zmiennych w czasie obiektów obserwacji statystycznej lub gdy zmianie ulega metodologia badania oraz badań koniecznych dla wykonania przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych.

2. Ustalając w programie badań statystycznych statystyki publicznej szczegółowy zakres przekazywanych w określonym badaniu statystycznym danych osobowych, uwzględnia się ograniczenia określone w przepisach rozdziału 4a.

3. Na etapie przygotowywania projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej dokonuje się wyboru źródeł danych, biorąc pod uwagę jakość danych, w szczególności ich aktualność i obciążenia ponoszone przez respondentów.”;

11) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art. 18a. 1. Przekazywanie danych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 8 lit. a, następuje w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem elektronicznej platformy gromadzenia danych statystycznych, o której mowa w art. 28a ust. 2, a w przypadkach wskazanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej – w innej formie lub postaci.

2. Prowadzący badanie statystyczne ustala szczegółowy format przekazywanych danych na podstawie informacji, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 8, określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

3. Szczegółowy format przekazywanych danych jest udostępniany na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego oraz dodatkowo, w zakresie prowadzonych badań statystycznych, na stronie internetowej organu lub podmiotu prowadzącego badania statystyczne w trybie określonym w art. 20 ust. 2 pkt 1, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy.”;

12) uchyla się art. 19;

13) w art. 20:

a) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) stosowania zasad, o których mowa w art. 25a.”,

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. W przypadku badania statystycznego prowadzonego w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na wniosek prowadzącego badanie statystyczne, udostępnia prowadzącemu badanie z operatu do badań statystycznych dane adresowe podmiotów wylosowanych lub wybranych na podstawie wskazanych przez prowadzącego badanie cech, z wyłączeniem danych adresowych osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

5. W przypadku badania statystycznego prowadzonego w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 albo 3, dane jednostkowe są dostępne dla prowadzących badanie niezależnie od organu lub podmiotu, który je zebrał.”;

14) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Współdziałanie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z Prezesem Narodowego Banku Polskiego

Art. 21a. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i Prezes Narodowego Banku Polskiego współdziałają ze sobą, prowadząc badania statystyczne na podstawie niniejszej ustawy, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2015 r. poz. 855).

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) wzajemnym informowaniu się o projektowanych badaniach statystycznych;

2) prowadzeniu wspólnych badań statystycznych;

3) uczestniczeniu w pracach metodologicznych oraz opiniowaniu metodologii prowadzonych badań statystycznych;

4) wymianie danych.

3. Wymiana między Głównym Urzędem Statystycznym i Narodowym Bankiem Polskim zebranych danych jednostkowych nieidentyfikowalnych, a w szczególnych przypadkach wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Europejskim Systemie Statystycznym (ESS) i Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) danych jednostkowych identyfikowalnych podmiotów gospodarki narodowej, oraz wyników agregacji tych danych odbywa się nieodpłatnie, na zasadzie wzajemności, w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowo określonych zadań, z zachowaniem tajemnic ustawowo chronionych.

4. Wymiana danych, o których mowa w ust. 3, następuje w trybie określonym w art. 23 ust. 11 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim.

Art. 21b. Ujęcie w projekcie programu badań statystycznych statystyki publicznej badań statystycznych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski następuje na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego skierowany do Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”;

15) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Służby statystyki publicznej stanowią Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, podlegli mu dyrektorzy urzędów statystycznych, jednostki przez niego nadzorowane utworzone na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)) oraz jednostki, o których mowa w art. 27.”;

16) w art. 25 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne, koordynowanie prac i przygotowywanie projektu programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz przedstawianie go Radzie;”;

17) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:

„Art. 25a. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, wykonując zadania określone w ustawie, kieruje się zasadami niezależności zawodowej, bezstronności, rzetelności i odpowiedzialności za wysoką jakość statystyk krajowych i międzynarodowych, zgodnie z europejskim kodeksem praktyk statystycznych, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 164), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 223/2009”.”;

18) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. 1. Badania statystyczne mogą być prowadzone z udziałem rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców.

2. Zadaniem rachmistrzów spisowych jest zbieranie danych statystycznych w spisach powszechnych, a ankieterów statystycznych zbieranie danych w innych badaniach statystycznych.

3. Zadaniem rzeczoznawców jest przygotowywanie opinii i ocen dotyczących określonego przedmiotu badań statystycznych.

4. Ankieterem statystycznym może być osoba pełnoletnia, która posiada co najmniej wykształcenie średnie, niekarana, korzystająca z pełni praw publicznych. Ankieter statystyczny może wykonywać czynności w ramach stosunku pracy lub na podstawie umów cywilnoprawnych. Ankieter statystyczny przy wykonywaniu czynności jest obowiązany do posiadania i okazywania legitymacji wydanej przez dyrektora urzędu statystycznego.

5. Przepis ust. 4 stosuje się do rzeczoznawców, z tym że rzeczoznawca:

1) posiada wiedzę specjalistyczną w dziedzinie stanowiącej przedmiot badań statystycznych, w zakresie którego przygotowuje opinie i oceny;

2) czynności wykonuje na podstawie umów cywilnoprawnych.

6. Zasady i tryb powoływania rachmistrzów spisowych określają odrębne ustawy, o których mowa w art. 9 ust. 1.

7. Rachmistrzom spisowym i ankieterom statystycznym w czasie wykonywania czynności określonych w ust. 2 przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.”;

19) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego prowadzi system teleinformatyczny, na który składają się elektroniczna platforma gromadzenia danych statystycznych oraz elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych.

2. Elektroniczna platforma gromadzenia danych statystycznych umożliwia w szczególności:

1) uwierzytelnianie respondentów;

2) komunikowanie się służb statystyki publicznej z respondentami;

3) przekazywanie danych przez respondentów;

4) przekazywanie danych z systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych oraz z systemów informacyjnych Narodowego Banku Polskiego.

3. Elektroniczna platforma udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych umożliwia w szczególności:

1) udostępnianie wynikowych informacji statystycznych;

2) komunikowanie się odbiorców wynikowych informacji statystycznych ze służbami statystyki publicznej;

3) udostępnianie podstawowych standardów klasyfikacyjnych i ich interpretacji;

4) udostępnianie danych z krajowych rejestrów urzędowych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o których mowa w art. 41 ust. 1;

5) przekazywanie danych statystycznych na potrzeby Europejskiego Systemu Statystycznego i organizacji międzynarodowych.

4. Dostęp do prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego elektronicznej platformy udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych w zakresie określonym w ust. 3 pkt 1–4 jest nieodpłatny.”;

20) uchyla się art. 29;

21) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. 1. Podmioty gospodarki narodowej są obowiązane do:

1) posiadania numeru identyfikacyjnego krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, i posługiwania się nim przy przekazywaniu danych wykorzystywanych dla celów statystycznych;

2) stosowania w prowadzonej ewidencji, dokumentacji oraz rachunkowości standardów klasyfikacyjnych, o których mowa w rozdziale 6;

3) przekazania nieodpłatnie danych dotyczących prowadzonej działalności i jej wyników zgodnie z programem badań statystycznych statystyki publicznej oraz w formacie udostępnionym zgodnie z art. 18a ust. 3.

2. Przekazywanie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, odbywa się:

1) w postaci elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem elektronicznej platformy gromadzenia danych statystycznych, a w przypadkach wskazanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej – w innej formie lub postaci;

2) w postaci wywiadu przeprowadzanego przez ankietera statystycznego metodą wywiadu bezpośredniego lub wywiadu telefonicznego.”;

22) art. 30a otrzymuje brzmienie:

„Art. 30a. Mikroprzedsiębiorca w rozumieniu art. 2 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) za rok kalendarzowy, w którym uzyskał wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, podlega obowiązkowi przekazywania informacji i danych statystycznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3, jeżeli obowiązek ich przekazywania wynika z umów i zobowiązań międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej.”;

23) uchyla się art. 31;

24) uchyla się art. 35;

25) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:

„Rozdział 4a

Przetwarzanie danych osobowych dla celów statystycznych

Art. 35a. 1. Służby statystyki publicznej, realizując dla dobra publicznego zadania określone ustawą, są uprawnione do przetwarzania danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) określonych w art. 35b ust. 1.

2. Dane osobowe są zbierane dla celów statystycznych, jeżeli celu statystycznego nie można osiągnąć za pomocą innych danych.

Art. 35b. 1. Upoważnia się służby statystyki publicznej do przetwarzania dla celów statystycznych następujących danych osobowych:

1) imiona i nazwisko;

2) data i miejsce urodzenia;

3) płeć;

4) numer PESEL;

5) obywatelstwo;

6) narodowość;

7) pochodzenie etniczne;

8) pochodzenie rasowe;

9) wyznanie, przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego;

10) stan cywilny;

11) data zawarcia małżeństwa;

12) data ustania małżeństwa;

13) wykształcenie;

14) zawód;

15) rodzaj miejsca pracy lub nauki;

16) numer identyfikacji podatkowej;

17) stan zdrowia;

18) stopień niezdolności do pracy, posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopień niepełnosprawności;

19) tytuł ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą;

20) adres zamieszkania lub adres miejsca pobytu;

21) adres do korespondencji;

22) adres poczty elektronicznej;

23) numer telefonu.

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, mogą być przetwarzane w ramach badań statystycznych, których celem jest otrzymanie informacji o życiu i sytuacji osób fizycznych lub o wybranych aspektach życia i sytuacji tych osób, obejmujących:

1) urodzenia i dzietność;

2) małżeństwa, rozwody, separacje;

3) migracje ludności, w tym charakterystykę demograficzno-społeczną i ekonomiczną osób migrujących; mobilność przestrzenną;

4) cudzoziemców;

5) repatriację;

6) nabycie i nadanie lub utratę obywatelstwa polskiego;

7) bilanse stanu i struktury ludności według cech demograficznych;

8) zgony, umieralność;

9) charakterystykę społeczno-demograficzną i ekonomiczną ludności, gospodarstw domowych i rodzin;

10) aktywność obywatelską i społeczno-polityczną, członkostwo i wspieranie organizacji społecznych i politycznych;

11) pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, według cech społeczno-ekonomicznych;

12) warunki pracy, choroby zawodowe;

13) wypadki i poszkodowanych;

14) czas pracy;

15) źródła utrzymania, w tym dochody, wynagrodzenia i ich strukturę;

16) składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz okresy składkowe i wymiar etatu;

17) świadczenia z ubezpieczeń społecznych;

18) gospodarstwa domowe i rodziny, w tym ich skład i relacje;

19) sytuację finansową i zamożność osób oraz gospodarstw domowych i rodzin;

20) wydatki i spożycie ilościowe przez osoby i gospodarstwa domowe;

21) warunki mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych;

22) budżet czasu;

23) subiektywne oceny dotyczące jakości życia i sytuacji społeczno-ekonomicznej;

24) pomoc społeczną, w tym beneficjentów pomocy społecznej;

25) ubóstwo i wykluczenie społeczne;

26) wspieranie rodziny i pieczę zastępczą;

27) świadczenia na rzecz rodziny;

28) opiekę nad dziećmi i młodzieżą;

29) szkolnictwo wyższe, w tym nauczycieli akademickich, studentów i doktorantów;

30) oświatę i wychowanie;

31) aktywność edukacyjną, w tym kształcenie ustawiczne;

32) uczestnictwo ludności w sporcie, rekreacji, turystyce oraz kulturze, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

33) zachorowania i leczenie, korzystanie z usług medycznych, zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne;

34) ograniczenia wykonywania podstawowych czynności życiowych;

35) dostęp i korzystanie z usług społecznych i publicznych;

36) ruch graniczny osób i pojazdów;

37) kapitał ludzki i społeczny;

38) zachowania społeczno-religijne;

39) relacje społeczne;

40) społeczeństwo informacyjne;

41) bezpieczeństwo, zagrożenie przestępczością;

42) udział w korzystaniu i ochronie środowiska.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być pozyskiwane bezpośrednio od osoby fizycznej, której dotyczą, lub pełnoletniego domownika albo z systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych.

4. Badania statystyczne, w których osoby fizyczne udzielają bezpośrednio odpowiedzi, są prowadzone po uprzednim ich poinformowaniu o podstawie prawnej badania, celu badania i gwarancjach zachowania tajemnicy statystycznej oraz czy badanie jest prowadzone na zasadzie obowiązku czy dobrowolności.

Art. 35c. Służby statystyki publicznej przetwarzają dane osobowe określone w art. 35b ust. 1 oraz informacje o życiu i sytuacji osób fizycznych lub o wybranych aspektach życia i sytuacji tych osób, o których mowa w art. 35b ust. 2, pochodzące z systemów informacyjnych administracji publicznej i rejestrów urzędowych, prowadzonych bezpośrednio lub przez jednostki podległe i nadzorowane przez:

1) ministrów właściwych do spraw:

a) wewnętrznych – z rejestru PESEL i centralnej ewidencji pojazdów,

b) finansów publicznych – z systemu podatkowego,

c) pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny – z systemu monitoringu świadczeń społecznych (pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego) i elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o niepełnosprawności,

d) zdrowia – z systemu informacji w ochronie zdrowia,

e) oświaty i wychowania – z systemu informacji oświatowej,

f) nauki i szkolnictwa wyższego – ze zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym,

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, Głównego Inspektora Weterynarii, Państwową Inspekcję Farmaceutyczną, Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – z systemów i rejestrów związanych z ich działalnością ustawową,

3) Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego – z krajowych rejestrów urzędowych, o których mowa w art. 41 ust. 1,

4) organy administracji rządowej w województwie – z systemów i rejestrów związanych z ich działalnością ustawową lub statutową,

5) organy jednostek samorządu terytorialnego – z ewidencji gruntów i budynków, rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, rejestrów mieszkańców, rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego, ewidencji podatkowej nieruchomości, rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy, systemów pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, elektronicznego krajowego systemu monitoringu orzekania o niepełnosprawności,

6) sądy okręgowe – z ewidencji i systemów dotyczących orzeczonych rozwodów i separacji oraz w zakresie informacji dotyczących przysposobienia,

7) samorządy zawodowe – z rejestrów i ewidencji dotyczących osób wykonujących określone zawody

– w szczegółowym zakresie określonym w programie badań statystycznych statystyki publicznej.

Art. 35d. Służby statystyki publicznej po opracowaniu zebranych danych osobowych, nie dłużej jednak niż po upływie 10 lat od zebrania tych danych, są obowiązane do przechowywania danych dotyczących osób fizycznych wyłącznie w postaci uniemożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą (anonimizacja), z wyjątkiem danych osobowych gromadzonych i przechowywanych w formie operatów do badań statystycznych, o których mowa w art. 35f.

Art. 35e. Gromadzenie w jednym zbiorze danych wszystkich zebranych przez służby statystyki publicznej danych dotyczących konkretnej osoby fizycznej, pochodzących z różnych badań statystycznych i różnych źródeł, które w połączeniu mogłyby służyć do charakterystyki lub oceny tej osoby – jest zabronione.

Art. 35f. 1. Zebrane w badaniach statystycznych dane osobowe w zakresie wymienionym w art. 35b ust. 1 pkt 1–5, 10–16 oraz 19–23 służby statystyki publicznej mogą gromadzić i przechowywać w formie operatów do badań statystycznych.

2. Operaty do badań statystycznych, o których mowa w ust. 1, podlegają stałej i bieżącej aktualizacji w celu umożliwienia obserwacji statystycznej określonego zjawiska w czasie i przestrzeni, z zachowaniem szczególnych warunków bezpieczeństwa i bezwzględnej ochrony danych przewidzianej w art. 10.

Art. 35g. Przepisy art. 35a–35e stosuje się do innych organów i podmiotów prowadzących badania statystyczne, o których mowa w art. 20.”;

26) art. 37 i art. 38 otrzymują brzmienie:

„Art. 37. Wynikowe informacje statystyczne są:

1) dostępne w ramach prowadzonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego elektronicznej platformy udostępniania wynikowych informacji statystycznych i innych zasobów informacyjnych;

2) publikowane w wydawnictwach Głównego Urzędu Statystycznego i urzędów statystycznych oraz innych organów i podmiotów prowadzących badania statystyczne;

3) ogłaszane w dziennikach urzędowych, jeżeli przepis szczególny tak stanowi;

4) podawane do wiadomości w środkach masowego przekazu;

5) opracowywane i przekazywane na potrzeby Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, w formie i trybie określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących statystyk oraz wiążących Rzeczpospolitą Polską umowach międzynarodowych;

6) dostępne w innych formach niż wymienione w pkt 1–5.

Art. 38. 1. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych dane jednostkowe identyfikowalne.

2. Nie mogą być publikowane ani udostępniane uzyskane w badaniach statystycznych dane statystyczne możliwe do powiązania i zidentyfikowania z konkretną osobą fizyczną oraz informacje i dane statystyczne charakteryzujące wyniki ekonomiczno-finansowe podmiotów gospodarki narodowej prowadzących działalność gospodarczą, jeżeli na daną agregację składa się mniej niż trzy podmioty lub udział jednego podmiotu w określonym zestawieniu jest większy niż trzy czwarte całości.

3. W przypadku podmiotów gospodarki narodowej informacje i dane statystyczne, o których mowa w ust. 2, mogą być publikowane, jeżeli osoba upoważniona do reprezentowania danego podmiotu wyraziła zgodę na opublikowanie określonych danych charakteryzujących wyniki ekonomiczno-finansowe tego podmiotu.”;

27) po art. 38 dodaje się art. 38a w brzmieniu:

„Art. 38a. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 9, uzasadniony przygotowaniem określonych programów, prognoz i analiz, może udostępnić tym podmiotom dane jednostkowe identyfikowalne podmiotów sektora finansów publicznych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Dane udostępnione zgodnie z ust. 1 mogą być wykorzystane wyłącznie w celu wskazanym we wniosku, z zachowaniem zasad, o których mowa w art. 38 ust. 1 oraz w rozporządzeniu nr 223/2009.”;

28) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego zapewnia przechowywanie zgromadzonych danych zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 i art. 35d–35f.”;

29) w art. 50:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:

„1a. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawiając Radzie projekt programu badań statystycznych statystyki publicznej zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 1, przedstawia także koszty badań statystycznych na kolejny rok, ze wskazaniem szczegółowo źródeł ich finansowania.

1b. Koszty badań statystycznych, o których mowa w ust. 1a, są publikowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego, w formie skorygowanego planu wydatków na badania statystyczne, po ogłoszeniu ustawy budżetowej na dany rok.

1c. Koszty badań statystycznych, o których mowa w ust. 1a, są szacowane na podstawie metodyki określonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, po uzyskaniu opinii Rady.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Środki budżetu państwa na finansowanie określonych w ustawie zadań statystyki publicznej, w tym badań statystycznych prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, są ujmowane odpowiednio w części budżetowej dotyczącej Głównego Urzędu Statystycznego, a koszty poszczególnych badań statystycznych prowadzonych przez inny organ administracji publicznej – w części budżetowej dotyczącej tego organu.”,

c) dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Narodowy Bank Polski, organy administracji publicznej oraz podmioty prowadzące lub współprowadzące na podstawie art. 20 ust. 2 określone w programie badań statystycznych statystyki publicznej badanie statystyczne mogą powierzyć, w drodze porozumienia, wykonanie badania lub określonych czynności badawczych Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego. Finansowanie prac następuje odpowiednio ze środków Narodowego Banku Polskiego, środków budżetowych organu administracji publicznej albo podmiotu prowadzącego lub współprowadzącego badanie statystyczne w ramach rachunku sum na zlecenie lub rachunku pomocniczego.”.

Art. 2. [Ustawa o Narodowym Banku Polskim]
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036) w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:

1) użyty w ust. 5–8 w tej samej liczbie i przypadku wyraz „indywidualne” zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "jednostkowe”;

2) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Wymiana między Narodowym Bankiem Polskim i Głównym Urzędem Statystycznym zebranych danych jednostkowych nieidentyfikowalnych, a w szczególnych przypadkach wynikających z uczestnictwa w Europejskim Systemie Banków Centralnych (ESBC) i Europejskim Systemie Statystycznym (ESS) danych jednostkowych identyfikowalnych podmiotów gospodarki narodowej, oraz wyników agregacji tych danych odbywa się nieodpłatnie, na zasadzie wzajemności, w zakresie niezbędnym do wykonywania ustawowo określonych zadań, z zachowaniem tajemnic ustawowo chronionych.”.

Art. 3. [Prawo dewizowe]
W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 826 oraz z 2013 r. poz. 1036) art. 31 otrzymuje brzmienie:

„Art. 31. Narodowy Bank Polski jest obowiązany do przestrzegania tajemnicy w zakresie danych jednostkowych uzyskanych od banków i rezydentów, w wykonaniu obowiązków określonych w art. 30 ust. 1, na zasadach określonych w art. 23 ust. 5–7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855).”.

Art. 4. [Ustawa o systemie informacji oświatowej]
W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 45 i 357) art. 63 otrzymuje brzmienie:

„Art. 63. Główny Urząd Statystyczny pozyskuje dane z bazy danych SIO zgodnie ze szczegółowym zakresem, w formie, postaci i terminach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, ustalonym na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.”.

Art. 5. [Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia]
W ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2015 r. poz. 636 i 788) w art. 23 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dane statystyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.4));”.

Art. 6. [Stosowanie przepisów ustawy]
1. Przepisy art. 18 i art. 18a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się po raz pierwszy do programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018.

2. Format, o którym mowa w art. 18a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zostanie udostępniony po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2017 r. odpowiednio na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego i na stronie internetowej organu lub podmiotu, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1.

Art. 7. [Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017]
Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 ustala Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określając dla każdego badania:

1) temat i organ prowadzący badanie,

2) rodzaj badania,

3) zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz źródła zbieranych danych statystycznych,

4) podmioty gospodarki narodowej i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej zobowiązane do udzielania informacji i przekazywania danych statystycznych lub uczestniczące w badaniu na zasadzie dobrowolności,

5) formy, częstotliwość, terminy i miejsce przekazywania danych statystycznych,

6) rodzaje wynikowych informacji statystycznych oraz formy i terminy ich udostępnienia

– mając na celu zapewnienie przeprowadzenia badań o istotnym znaczeniu dla obserwacji procesów demograficznych, społecznych, gospodarczych i środowiska naturalnego, a w szczególności badań stałych pozwalających na obserwację ciągłą podstawowych dziedzin życia i występujących w nim zjawisk, badań cyklicznych, w tym spisów powszechnych, oraz badań gwarantujących porównywalność wyników, w przypadku gdy dotyczą one zmiennych w czasie obiektów obserwacji statystycznej lub gdy zmianie ulega metodologia badania, oraz badań koniecznych dla wykonania przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską zobowiązań międzynarodowych, a także uwzględnienie zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych określonych w przepisach rozdziału 4a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz ustalania kosztów badań statystycznych określonych w art. 50 tej ustawy.

Art. 8. [Ważność programów badań statystycznych statystyki publicznej]
Programy badań statystycznych statystyki publicznej ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do czasu zakończenia realizacji określonych w nich badań statystycznych zachowują moc i mogą być zmieniane w granicach określonych w art. 18 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, z uwzględnieniem przepisów rozdziału 4a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 9. [Ważność przepisów wykonawczych]
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 31 ustawy zmienianej w art. 1, do czasu zakończenia realizacji badań statystycznych, w których są stosowane, zachowują moc i mogą być zmieniane w granicach określonych w tym przepisie.
Art. 10. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 23 i art. 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski


1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, ustawę z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe, ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej oraz ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2 oraz z 2014 r. poz. 1161 i 1662.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i 532.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 2, z 2014 r. poz. 1161 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 855.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA