| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 3 lipca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 237), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1709).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1709), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 3 lipca 2015 r. (poz. 1028)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)

z dnia 4 marca 2002 r.

w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 43 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1402 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.2) Przełożonymi właściwymi do zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej, zwanych dalej „funkcjonariuszami”, są:

1) Komendant Główny Straży Granicznej w stosunku do:

a) komendantów oddziałów Straży Granicznej,

b) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej,

c) komendantów ośrodków Straży Granicznej,

d) funkcjonariuszy pełniących służbę w Komendzie Głównej Straży Granicznej,

e) funkcjonariuszy pozostających w jego dyspozycji,

f) innych funkcjonariuszy, dla których w myśl odrębnych przepisów jest przełożonym właściwym w sprawach osobowych;

2) komendant oddziału Straży Granicznej, komendant ośrodka szkolenia Straży Granicznej i komendant ośrodka Straży Granicznej w stosunku do:

a) funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach służbowych w podległych im oddziałach, ośrodkach szkolenia lub ośrodkach,

b) funkcjonariuszy pozostających w ich dyspozycji,

c) innych funkcjonariuszy, dla których w myśl odrębnych przepisów są przełożonymi właściwymi w sprawach osobowych.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komendant Główny Straży Granicznej może zawiesić w czynnościach służbowych również funkcjonariuszy innych niż wymienieni w ust. 1 pkt 1.

3. Przedłużenia okresu zawieszenia w czynnościach służbowych dokonuje przełożony właściwy do zawieszenia w czynnościach służbowych. Jeżeli zawieszenie w czynnościach służbowych nastąpiło w trybie ust. 2, przedłużenia okresu zawieszenia dokonuje Komendant Główny Straży Granicznej.

4. Do zawieszania w czynnościach służbowych Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz przedłużania okresu tego zawieszenia uprawniony jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

§ 2. 1. Zawieszenie w czynnościach służbowych oraz przedłużenie okresu zawieszenia w czynnościach służbowych następuje w formie decyzji administracyjnej.

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) oznaczenie przełożonego podejmującego decyzję;

2) datę wydania;

3) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe funkcjonariusza, którego decyzja dotyczy;

4) powołanie podstawy prawnej;

5) wskazanie okresu, na który następuje zawieszenie lub przedłużenie okresu zawieszenia;

6) uzasadnienie faktyczne i prawne;

7) pouczenie o przysługującym środku odwoławczym;

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska przełożonego.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu funkcjonariuszowi, a kopie decyzji włącza się do jego akt osobowych.

§ 3. 1. Od decyzji, o której mowa w § 2 ust. 1, funkcjonariuszowi przysługuje odwołanie do:

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli decyzję wydał Komendant Główny Straży Granicznej;

2) Komendanta Głównego Straży Granicznej, jeżeli decyzję wydał przełożony, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2.

2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych lub przedłużeniu okresu zawieszenia za pośrednictwem przełożonego, który wydał decyzję.

3.3) Rozpatrzenie odwołania następuje w formie decyzji, która powinna być podjęta w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania i akt sprawy.

§ 4. 1. Zawieszenie w czynnościach służbowych ustaje:

1) po upływie terminu określonego w decyzji o zawieszeniu w czynnościach służbowych, jeżeli zawieszenia nie przedłużono do czasu ukończenia postępowania karnego;

2) w przypadku prawomocnego zakończenia postępowania karnego lub dyscyplinarnego.

2. Zawieszenie w czynnościach służbowych uchyla się w przypadku ustania:

1) przesłanek wskazujących na celowość zawieszenia, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej;

2) przyczyn, które były podstawą przedłużenia okresu zawieszenia.

3. Uchylenie zawieszenia w czynnościach służbowych następuje w formie decyzji.

4. Decyzję, o której mowa w ust. 3, wydaje przełożony właściwy do zawieszenia w czynnościach służbowych, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6.

5. Decyzję o uchyleniu zawieszenia w czynnościach służbowych Komendanta Głównego Straży Granicznej wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

6. Jeżeli decyzja o zawieszeniu w czynnościach służbowych została podjęta w trybie § 2 ust. 2, decyzję o uchyleniu tego zawieszenia podejmuje Komendant Główny Straży Granicznej.

7. Do decyzji, o których mowa w ust. 4–6, przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 5. W sprawach, w których na mocy przepisów dotychczasowych Komendant Główny Straży Granicznej podjął decyzję o przedłużeniu okresu zawieszenia w czynnościach służbowych do czasu ukończenia postępowania karnego, przepis § 4 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

§ 6. W zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).


1) Obecnie działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu zawieszania w czynnościach służbowych funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 1709), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 16 marca 2002 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »