| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 20 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną

Na podstawie art. 2b pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1223) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną]

W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną (Dz. U. Nr 174, poz. 1040) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji ekonomicznej – przedsiębiorcę znajdującego się w trudnej sytuacji według kryteriów określonych przez Komisję Europejską2);”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług – podmiot posiadający umiejętności i doświadczenie niezbędne do sporządzenia testu prywatnego inwestora, analizy stwierdzającej możliwość wyłączenia stosowania przepisów prawa Unii Europejskiej o pomocy publicznej na podstawie art. 346 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej lub analizy stwierdzającej, że wsparcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności posiadający uprawnienia biegłego rewidenta lub potwierdzone stosownymi dokumentami kompetencje zawodowe, w tym w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego, finansowego, ekonomicznego lub dotyczącego restrukturyzacji;”;

2) w § 3:

a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) finansowania procesów mających na celu poprawę parametrów ekonomiczno-finansowych prowadzonej działalności.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być udzielone podmiotom leczniczym, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905), w odniesieniu do działalności polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i nie może negatywnie wpływać na warunki konkurencji na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

3b. Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, może być udzielone, jeżeli realizacja procesów, o których mowa w tym przepisie, pozwoli w szczególności na optymalizację: zatrudnienia, zadłużenia i zasobów majątkowych oraz zwiększenie efektywności prowadzonej działalności.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku gdy wsparcie jest udzielane w celach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, przepisu ust. 4 nie stosuje się.”;

3) w § 4 w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jest to szczególnie uzasadnione wnioskami wynikającymi z biznesplanu, a w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, również wnioskami wynikającymi z testu prywatnego inwestora.”;

4) w § 5:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 2,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister może udzielić wsparcia pomimo występowania okoliczności, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy przedsiębiorca ubiega się o udzielenie wsparcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 lub 3.”;

5) w § 6 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) jest to szczególnie uzasadnione wnioskami wynikającymi z biznesplanu, a w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, również wnioskami wynikającymi z testu prywatnego inwestora.”;

6) w § 7 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) opinię odnoszącą się do perspektyw gospodarczych przedsiębiorcy, uwzględniającą w szczególności sytuację w sektorze rynku, w którym przedsiębiorca działa i poziom konkurencji na tym rynku;”;

7) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. W celu stwierdzenia, że wsparcie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, nie stanowi pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, niezależny podmiot zewnętrzny o uznanej pozycji na rynku świadczonych usług sporządza analizę, zawierającą w szczególności:

1) opis produktów i usług wytwarzanych przez przedsiębiorcę oraz określenie właściwych rynków;

2) badanie struktury przychodów przedsiębiorcy z uwzględnieniem poszczególnych grup produktów i usług oraz procentowego udziału przychodów uzyskiwanych z tytułu świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;

3) badanie i ocenę sposobu finansowania prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, w celu stwierdzenia, czy mają do niej zastosowanie przepisy o pomocy publicznej;

4) wskazanie struktury i udziału przedsiębiorcy w rynku krajowym i na rynku Unii Europejskiej oraz głównych konkurentów;

5) opis skali i zasięgu terytorialnego prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności;

6) badanie i ocenę wpływu udzielanego wsparcia na przedsiębiorców prowadzących konkurencyjną działalność;

7) ocenę wpływu planowanego wsparcia na decyzje inwestycyjne w danym regionie oraz możliwość rozwoju przedsiębiorców z innych państw członkowskich;

8) badanie i ocenę wpływu wytwarzanych produktów lub usług na konsumentów z innych państw członkowskich;

9) ocenę, czy wsparcie może negatywnie wpływać na wymianę handlową oraz konkurencję na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej.

2. Do sporządzenia analizy, o której mowa w ust. 1, przepisy § 7 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.”;

8) w § 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku wsparcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, stopa oprocentowania pożyczki jest równa stopie bazowej ustalanej na podstawie komunikatu Komisji Europejskiej, o którym mowa w ust. 2.”;

9) w § 10 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) test prywatnego inwestora, o którym mowa w § 7, lub analizę, o której mowa w § 8 ust. 1 albo § 8a ust. 1;”;

10) w § 14 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. W przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, Minister Obrony Narodowej, na wniosek ministra, przedstawia opinię o celowości udzielenia wsparcia.

1b. W przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia wsparcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, minister nadzorujący, o którym mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1095), na wniosek ministra, przedstawia opinię o celowości udzielenia wsparcia.”;

11) w § 15 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) wykorzystania wsparcia zgodnie z celem, na który zostało udzielone, a w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 i 2, także pełnego wykonania inwestycji;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) złożenia stosownego zabezpieczenia – w przypadku wsparcia udzielonego w formie pożyczki, z tym że w przypadku wsparcia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, za wystarczające zabezpieczenie może zostać uznany weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez przedsiębiorcę.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: wz. Z. Gawlik


1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej - Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1262).

2) Kryteria te są określone w komunikacie Komisji w pkt 19 i 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249 z 31.07.2014, str. 1).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Kręcisz

Księgowa, ekonomistka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »