reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 4 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Na podstawie art. 31 ust. 6, art. 39 ust. 1 pkt 2 i 3 i art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 195 i 216) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 13 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 8, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 9.”;

2) w § 15 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka, w drodze decyzji, właściwy naczelnik urzędu celnego. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5.”;

3) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy od wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych nabytych przez podmioty, o których mowa w § 18, orzeka na wniosek tych podmiotów Naczelnik Urzędu Celnego I w Warszawie.”;

4) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. 1. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 20 ust. 1, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

2. W przypadku podmiotów, o których mowa w § 18 ust. 1 pkt 2, wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy jest dokonywana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

3. W przypadku określonym w § 20 ust. 6, wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyjaśnień od podmiotu składającego wniosek, według kwot faktycznie uznanych.”;

5) w § 23 w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury lub uwierzytelnionej kserokopii tej faktury, lub z faktury w formie elektronicznej, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwej izby celnej, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy nie później niż w terminie:”;

6) w § 26 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy orzeka właściwy naczelnik urzędu celnego, o którym mowa w ust. 4. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w ust. 3, w terminie 90 dni od dnia otrzymania tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 11.”;

7) § 30 otrzymuje brzmienie:

„§ 30. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy w przypadku Kwatery oraz personelu zagranicznego Kwatery i członków jego rodzin orzeka Naczelnik Urzędu Celnego w Szczecinie, a w przypadku Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy, Centrum Eksperckiego Policji Wojskowych NATO i osób upoważnionych – Naczelnik Urzędu Celnego w Bydgoszczy. Przepisy § 26 ust. 8–12 stosuje się odpowiednio, z tym że wypłata kwoty z tytułu zwrotu akcyzy jest dokonywana w terminie 30 dni.”;

8) w § 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwej izby celnej, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy.”;

9) § 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. Zwrot zapłaconej kwoty akcyzy, o którym mowa w § 33 ust. 1, orzeka Naczelnik Urzędu Celnego I w Łodzi. Wypłaty kwoty z tytułu zwrotu akcyzy dokonuje się na rachunek bankowy wskazany we wniosku, o którym mowa w § 33 ust. 3, w terminie 30 dni od dnia złożenia tego wniosku wraz z dokumentami, o których mowa w § 33 ust. 5. Przepis § 26 ust. 12 stosuje się odpowiednio.”;

10) w § 35 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy podmiot nie składa wniosku o zwrot zapłaconej kwoty akcyzy za następny okres, kwotę akcyzy wynikającą z faktury, o której mowa w ust. 2, zwraca się na właściwy rachunek bankowy właściwej izby celnej, na który dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania zwrotu kwoty zapłaconej akcyzy.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: wz. J. Cichoń


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 18, 211, 978 i 1269.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Sobieski

Inspektor w Wydziale Księgowości Urzędu Miasta Szczecin

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama