reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 12 sierpnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2015 r. poz. 1045 i 1224) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. poz. 347), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. poz. 1469);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. poz. 1943).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. poz. 1469), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r.”;

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. poz. 1943), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.”.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. S. Rakoczy

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 12 sierpnia 2015 r. (poz. 1290)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 16 lutego 2012 r.

w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców;

2) tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL;

3) tryb postępowania wyjaśniającego i usuwania niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców z posiadanymi dokumentami lub stanem faktycznym;

4) sposób zapisu i gromadzenia w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców.

§ 2. Rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców dokonuje się wielkimi literami. Dopuszcza się rejestrację danych dotyczących numeru domu małą literą.

Rozdział 2

Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców oraz tryb przekazywania danych pomiędzy rejestrami mieszkańców a rejestrem PESEL

§ 3. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje się bezpośrednio, w trybie teletransmisji, chyba że przekazywanie określonych danych do rejestru PESEL następuje w trybie określonym w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, zwanej dalej „ustawą”. Rejestr PESEL przekazuje zwrotnie potwierdzenie zarejestrowania tych danych.

§ 4. Przekazywanie danych z rejestru PESEL do rejestrów mieszkańców następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu dwóch dni roboczych, w trybie teletransmisji.

§ 5. 1. Rejestr PESEL przekazuje dane, zarejestrowane przez organy, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na aktualne miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy osoby, a w przypadku braku zameldowania na pobyt stały – do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały osoby.

2. W przypadku gdy osoba nie była nigdy zameldowana na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr PESEL przekazuje zarejestrowane dane, o których mowa w art. 8 ustawy, do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt czasowy osoby.

3. W przypadku gdy osoba nie była nigdy zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestr PESEL nie przekazuje zarejestrowanych danych, o których mowa w art. 8 ustawy, do rejestrów mieszkańców.

4. W przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 3 ustawy, po zarejestrowaniu przez organ w rejestrze PESEL danych o wymeldowaniu zarejestrowane dane z rejestru PESEL są przekazywane do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na poprzednie miejsce zameldowania na pobyt stały i czasowy osoby.

§ 6. 1. Rejestracji danych w rejestrach zamieszkania cudzoziemców organy gmin dokonują niezwłocznie, nie później jednak niż w następnym dniu roboczym od dnia uzyskania danych, zgodnie z formą prowadzenia rejestru zamieszkania cudzoziemców przez dany organ gminy.

2. Po otrzymaniu informacji o nadaniu lub zmianie numeru PESEL organy, o których mowa w ust. 1, uzupełniają rejestry zamieszkania cudzoziemców o nowo nadany numer PESEL, w trybie określonym w ust. 1.

§ 7. 1. W przypadku gdy cudzoziemiec, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy, wykonał obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy, po zarejestrowaniu przez właściwy organ gminy w rejestrze PESEL danych w celu nadania numeru PESEL cudzoziemcowi, rejestr PESEL przekazuje zarejestrowane dane do rejestrów mieszkańców, właściwych ze względu na aktualne miejsce zameldowania na pobyt stały lub czasowy cudzoziemca.

2. W przypadku gdy cudzoziemiec, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, nie wykonał obowiązku meldunkowego, a wystąpił z wnioskiem o nadanie numeru PESEL, po zarejestrowaniu przez właściwy organ w rejestrze PESEL danych w celu nadania numeru PESEL cudzoziemcowi, rejestr PESEL nie przekazuje zarejestrowanych danych do rejestrów mieszkańców.

§ 8. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego stosuje tryb określony w § 3 do rejestracji danych niezbędnych do sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.2)), zapewniając ochronę informacji niejawnych oraz realizację obowiązków administratora danych zawartych w rejestrze PESEL.

Rozdział 3

Postępowanie wyjaśniające i usuwanie niezgodności danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców

§ 9. W przypadku braku możliwości usunięcia niezgodności danych w rejestrze PESEL przez organ zgodnie ze swoją właściwością, organ wszczyna postępowanie wyjaśniające.

§ 10. 1. Powiadomienie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy, kieruje się niezwłocznie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Po usunięciu niezgodności organ przesyła potwierdzenie usunięcia niezgodności danych w rejestrze PESEL do organu, od którego otrzymał powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

§ 11. 1. Usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL następuje niezwłocznie po zakończeniu postępowania wyjaśniającego, w trybie określonym w § 3.

2. Usuwanie niezgodności danych w rejestrach mieszkańców następuje poprzez przekazanie zaktualizowanych danych z rejestru PESEL do właściwego rejestru mieszkańców, w trybie określonym w § 4.

§ 12. 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia sprawy, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy, zawiera w szczególności informację o działaniach podjętych w związku z usunięciem niezgodności i o wyniku postępowania wyjaśniającego, a w przypadku postępowania wyjaśniającego wszczętego z urzędu – także datę jego wszczęcia.

2. W przypadku postępowania wszczętego na wniosek zawiadomienie jest przekazywane wnioskodawcy niezwłocznie po zakończeniu postępowania, zgodnie z formą, jaką wnioskodawca określił we wniosku. Jeżeli wnioskodawca nie określił formy otrzymania zawiadomienia, zawiadomienie jest przekazywane zgodnie z formą, w jakiej wniosek wpłynął do organu.

Rozdział 4

Sposób zapisu i gromadzenia w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców danych o imionach i nazwiskach cudzoziemców

§ 13. 1. Imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców zgodnie z pisownią wynikającą z aktu urodzenia.

2. W przypadku innym niż opisany w ust. 1 imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców w pisowni oryginalnej opartej na alfabecie łacińskim, na podstawie danych zawartych w dokumencie podróży lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca.

§ 14. Jeżeli w zapisie imienia (imion) albo nazwiska cudzoziemca występują różnice pomiędzy jego dokumentem podróży lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość i obywatelstwo a sporządzonymi dla niego polskimi aktami stanu cywilnego, dane te są zapisywane w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców równorzędnie na podstawie zarówno dokumentu podróży lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, jak i aktów stanu cywilnego.

§ 15. Do rejestracji nazwiska cudzoziemca, który w wyniku zawarcia związku małżeńskiego przyjął nazwisko małżonka lub połączył dotychczasowe nazwisko z dotychczasowym nazwiskiem małżonka, stosuje się art. 10 ust. 6 ustawy.

Rozdział 5

Przepis końcowy

§ 16.3) Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015 r.


1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 84, poz. 455, Nr 117, poz. 677 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627 i 908, z 2013 r. poz. 628, 675, 1247 i 1351, z 2014 r. poz. 502, 616, 1055 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1224 i 1268.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców (Dz. U. poz. 1943), które weszło w życie z dniem 31 grudnia 2014 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Sikorska-Kowal

Starszy Specjalista ds. projektów HR w Grupie Tempo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama