| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)2)

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 15 ust. 3 oraz art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozorządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec)]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2013 r. w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się organizmu Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (węgorek sosnowiec) (Dz. U. poz. 1331) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) drewna roślin iglastych (Coniferales):

a) które zachowało w całości lub w części naturalnie zaokrągloną powierzchnię, z korą lub bez kory, lub nie zachowało naturalnie zaokrąglonej powierzchni, lub

b) w postaci zrębów, wiórów, trocin, odpadów i ścinków lub uli i budek lęgowych dla ptaków

– innego niż tarcica i dłużyca pozyskane z roślin rodzaju Taxus i Thuja oraz drewno, które poddano zabiegom zwalczającym organizm szkodliwy, zwanego dalej „drewnem podatnym”;”;

2) w § 4 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a. W strefie bezpieczeństwa usuwa się wszystkie wycięte i powalone rośliny podatne, a także ich pozostałości, które mogą wabić organizm szkodliwy lub jego wektory, w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego.”;

3) w § 6 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W strefie bezpieczeństwa usuwa się wszystkie wycięte i powalone rośliny podatne, a także ich pozostałości, które mogą wabić organizm szkodliwy lub jego wektory, w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się organizmu szkodliwego.”;

4) w § 8 w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) zostały one zaopatrzone w paszport roślin, a w przypadku drewna w postaci uli i budek lęgowych dla ptaków zostały zaopatrzone w paszport roślin lub oznakowane w sposób określony w załączniku II do Międzynarodowego Standardu w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 154);

3) przemieszczanie to odbywa się poza okresem lotów wektora lub przy zastosowaniu izolacji uniemożliwiającej porażenie przez wektor i organizm szkodliwy – w przypadku drewna nieokorowanego.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/226 z dnia 11 lutego 2015 r. zmieniającej decyzję wykonawczą 2012/535/UE w odniesieniu do definicji drewna podatnego oraz do środków, które należy wprowadzić na wyznaczonych obszarach (Dz. Urz. UE L 37 z 13.02.2015, str. 21).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 822, 907 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211.

4) Międzynarodowy Standard w zakresie Środków Fitosanitarnych Nr 15 Wytyczne dla regulowania międzynarodowego obrotu drewnianym materiałem opakowaniowym (International Standards for Phytosanitary Measures, ISPM 15, Regulation of wood packaging material in international trade) przyjęty na podstawie art. X Międzynarodowej konwencji ochrony roślin, sporządzonej w Rzymie dnia 6 grudnia 1951 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 15, poz. 151 oraz z 2007 r. Nr 73, poz. 485).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »