| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw]

W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 112, poz. 656) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) członku stałej kadry podmiotu, świadczącego usługi rozwojowe – należy przez to rozumieć następujące osoby świadczące usługi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2:

a) właściciela, współwłaściciela lub wspólnika podmiotu,

b) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.2)), wykonującego w tym zakresie prace na rzecz podmiotu świadczącego te usługi na podstawie umowy o pracę zawartej na czas nie krótszy niż 12 miesięcy,

c) pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608, z późn. zm.3)), skierowanego do wykonywania w tym zakresie prac na rzecz podmiotu świadczącego te usługi na czas nie krótszy niż 12 miesięcy,

d) osobę fizyczną, wykonującą w tym zakresie prace na rzecz podmiotu świadczącego te usługi, z którą podmiot ten zawarł umowę o ich świadczenie na czas nie krótszy niż 12 miesięcy;”,

b) uchyla się pkt 10,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) podmiocie zarejestrowanym w KSU – należy przez to rozumieć podmiot, który uzyskał od Agencji pisemne albo za pośrednictwem systemu informatycznego potwierdzenie rejestracji w KSU w określonym zakresie usług KSU;”,

d) uchyla się pkt 12 i 13,

e) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) usługobiorcy – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę, w tym jego pracowników, oraz podmiot podejmujący działalność gospodarczą korzystający z usług KSU;”,

f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o rejestrację w KSU wraz z oświadczeniami, o których mowa w § 9 ust. 1 oraz 3 lub 4;”,

g) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21) obrocie – należy przez to rozumieć:

a) w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – sumę przychodów ze sprzedaży netto oraz pozostałych przychodów operacyjnych,

b) w przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych oraz osób fizycznych – sumę przychodów,

c) w przypadku podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych – wartość poniesionych wydatków.”;

2) w § 3:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) rozwojowym, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalające na jego rozwój,”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szkoleniowe, w zakresie:

a) pozaszkolnych form edukacji lub usług wspomagających edukację,

b) usług wspomagających edukację realizowaną za pośrednictwem sieci teleinformatycznej,

c) kursów, w rozumieniu § 3 pkt 1, 2 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622),

d) studiów podyplomowych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.4))

– o charakterze rozwojowym, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych usługobiorcy lub pozwalające na jego rozwój;”;

3) w § 4:

a) w ust. 1:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Podmiot świadczący usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, informacyjne lub finansowe spełnia wymagania w zakresie potencjału technicznego, jeżeli:”,

– uchyla się pkt 8,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podmiot świadczący usługi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2, zwane dalej „usługami rozwojowymi”, zapewnia spełnianie wymagań w zakresie potencjału technicznego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 4 i 7.”;

4) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot świadczący usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, informacyjne lub finansowe spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli:

1) jego łączne obroty w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku z tytułu świadczenia usług KSU wynosiły co najmniej 150 000 zł, w tym w ostatnich 12 następujących po sobie miesiącach co najmniej 50 000 zł;

2) usługi KSU wyświadczone dla usługobiorców stanowiły co najmniej 30% ogólnej liczby zrealizowanych usług danego rodzaju.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia wymagania w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli:

1) jego łączne obroty w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku z tytułu świadczenia usług rozwojowych wynosiły co najmniej 150 000 zł, w tym w ostatnich 12 następujących po sobie miesiącach co najmniej 50 000 zł, lub

2) łączna liczba godzin usług rozwojowych zrealizowanych przez ten podmiot w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku wynosiła co najmniej 375 godzin, w tym w ostatnich 12 następujących po sobie miesiącach co najmniej 125 godzin, o ile podmiot spełnia łącznie następujące warunki:

a) jest osobą prawną świadczącą usługi rozwojowe, w tym dla swoich członków,

b) zgodnie ze statutem lub innym przewidzianym przepisami prawa dokumentem nie działa w celu osiągnięcia zysku lub zysk w całości przeznacza na cele statutowe,

c) jego zysk lub środki zgromadzone w ramach kapitałów lub funduszy nie są dzielone między swoich członków.”,

c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Podmiot świadczący usługi rozwojowe powinien posiadać dokumenty wystawione przez co najmniej trzy inne podmioty, poświadczające zrealizowanie dla tych podmiotów usług rozwojowych w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

5. Podmiot świadczący usługi rozwojowe w celu spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1a i 4, może wykazać swój potencjał ekonomiczny, opierając się również na potencjale ekonomicznym:

1) innego podmiotu, z którym się połączył lub z którego przekształcenia lub podziału powstał, jeżeli podmiot przejął pełnię praw i obowiązków tego innego podmiotu w zakresie świadczenia usług rozwojowych, lub

2) osoby będącej pracownikiem w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zatrudnionej w tym podmiocie co najmniej w połowie pełnego wymiaru czasu pracy, która świadczy usługi rozwojowe w ramach wykonywanej działalności.”;

5) w § 6:

a) uchyla się ust. 1 i 3,

b) dodaje się ust. 6–9 w brzmieniu:

„6. Podmiot świadczący usługi, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. d, jest obowiązany dysponować co najmniej:

1) dwiema osobami będącymi członkami stałej kadry podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, z których każda w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez ten podmiot zrealizowała co najmniej 100 godzin tych usług, w tym co najmniej 50 godzin na jego rzecz lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1, lub

2) jedną osobą będącą członkiem stałej kadry podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, która w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez ten podmiot zrealizowała co najmniej 200 godzin tych usług, w tym co najmniej 100 godzin na jego rzecz lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1.

7. Podmiot świadczący usługi, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a, jest obowiązany dysponować co najmniej:

1) dwiema osobami będącymi członkami stałej kadry podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, z których każda w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez ten podmiot zrealizowała co najmniej 480 godzin tych usług, w tym co najmniej 240 godzin na jego rzecz lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1, lub

2) jedną osobą będącą członkiem stałej kadry podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, która w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez ten podmiot zrealizowała co najmniej 960 godzin tych usług, w tym co najmniej 480 godzin na jego rzecz lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1.

8. Podmiot świadczący usługi, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b, jest obowiązany dysponować co najmniej dwiema osobami będącymi członkami stałej kadry podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, które łącznie posiadają doświadczenie w:

1) zarządzaniu usługami, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b, w wymiarze co najmniej 500 godzin w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez ten podmiot, w tym co najmniej 250 godzin na jego rzecz lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1, w projektowaniu procesu dydaktycznego, tworzeniu projektów graficznych oraz w programowaniu komputerowym lub

2) zarządzaniu usługami, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b, w wymiarze co najmniej 500 godzin w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez ten podmiot, w tym co najmniej 250 godzin na jego rzecz lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1, w analizie wymagań użytkowników, testowaniu, we wdrożeniu oraz w utrzymaniu platform, portali, narzędzi autorskich lub innych produktów informatycznych dotyczących realizacji tych usług, w programowaniu platform, portali, narzędzi autorskich lub innych produktów informatycznych dotyczących realizacji tych usług, lub

3) zarządzaniu usługami, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. b, w wymiarze co najmniej 500 godzin w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez ten podmiot, w tym co najmniej 250 godzin na jego rzecz lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1, w nadzorze nad procesem dydaktycznym w zakresie tych usług oraz w ich prowadzeniu.

9. Podmiot świadczący usługi, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. c, jest obowiązany dysponować co najmniej:

1) dwiema osobami będącymi członkami stałej kadry podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, posiadającymi udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do prowadzenia tych usług, z których każda w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez ten podmiot zrealizowała co najmniej 250 godzin tych usług, w tym co najmniej 100 godzin na jego rzecz lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1, lub

2) jedną osobą będącą członkiem stałej kadry podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, posiadającą udokumentowane kwalifikacje lub uprawnienia do prowadzenia tych usług, która w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez ten podmiot zrealizowała co najmniej 500 godzin tych usług, w tym co najmniej 200 godzin na jego rzecz lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1.”;

6) w § 7:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Podmiot spełnia wymagania w zakresie systemu zapewnienia jakości usług, jeżeli posiada wdrożony system zarządzania jakością obejmujący usługi KSU, których dotyczy rejestracja podmiotu w KSU i o których mowa w § 3 pkt 1 lit. b, pkt 3 i pkt 4 lit. b, oraz:

1) posiada określoną misję swojej działalności oraz zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne, które są okresowo weryfikowane i aktualizowane;

2) posiada strukturę organizacyjną odpowiednią do specyfiki działania podmiotu, w tym świadczenia usług KSU;

3) prowadzi działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi oraz obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prowadzi dokumentację kadrową i księgową;

4) posiada procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie analizuje, oraz podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze;

5) posiada opracowany system zasad wyboru, weryfikacji oraz sposobu współpracy z podwykonawcami lub dostawcami;

6) posiada jednoznacznie określony zakres odpowiedzialności oraz uprawnień pracowników i ich wymaganych kompetencji;

7) posiada wdrożony i funkcjonujący system ciągłego doskonalenia i rozwoju pracowników;

8) posiada system monitorowania jakości usług i zadowolenia usługobiorcy, w szczególności identyfikacji oraz sposobu likwidacji zagrożeń i wykorzystania szans;

9) określa wymagania dotyczące dostarczanej usługi dla usługobiorcy zgodnie z:

a) obowiązującymi przepisami prawnymi,

b) wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę,

c) wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji usługi KSU;

10) określa i wdraża skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do:

a) informacji o usłudze KSU,

b) zapytań handlowych,

c) postępowań z umowami lub zamówieniami,

d) wprowadzania zmian do zapytań handlowych lub umów,

e) informacji zwrotnych od usługobiorcy, w tym reklamacji;

11) posiada opisy sposobu prowadzenia:

a) nadzoru nad udokumentowanymi informacjami,

b) nadzoru nad usługą niezgodną z wymaganiami określonymi dla danej usługi,

c) działań korygujących;

12) posiada opisane zasady postępowania dotyczące:

a) pierwszego kontaktu z podmiotem korzystającym z usług KSU, w tym sposobu postępowania w przypadku braku możliwości zrealizowania usług KSU,

b) przechowywania danych o podmiotach korzystających z usług KSU oraz o zrealizowanych usługach KSU, zapewniające poufność informacji, w szczególności ochronę danych osobowych,

c) prowadzenia sprawozdawczości na potrzeby Agencji.”,

b) w ust. 2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Podmiot spełnia wymagania w zakresie systemu zapewnienia jakości usług, jeżeli posiada system zarządzania jakością, obejmujący usługi KSU, których dotyczy rejestracja podmiotu w KSU i o których mowa w § 3 pkt 4 lit. a, oraz zawierający opisane zasady postępowania, o których mowa w ust. 1 pkt 12, oraz:”;

7) w § 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) świadczy usługi KSU z należytą starannością;”;

8) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 1. Wnioskodawca przygotowuje elektroniczną wersję wniosku o rejestrację w KSU w systemie informatycznym prowadzonym przez Agencję oraz oświadczenie o poprawności i zgodności z prawdą danych zawartych w tym wniosku. Wniosek zawiera wskazanie jednego lub więcej rodzajów usług KSU, o których mowa w § 3.

2. W przypadku ubiegania się o rejestrację w KSU w zakresie usług rozwojowych wnioskodawca we wniosku wskazuje co najmniej jeden z zakresów świadczenia usług, o których mowa w § 3:

1) pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. d;

2) pkt 2 lit. a;

3) pkt 2 lit. b;

4) pkt 2 lit. c.

3. W przypadku ubiegania się o rejestrację w KSU w zakresie usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym, informacyjnych lub finansowych wnioskodawca składa w Agencji wniosek, do którego dołącza:

1) oświadczenie o nieposiadaniu zaległości z tytułu należności publicznoprawnych;

2) oświadczenie, że wnioskodawca nie pozostaje pod zarządem komisarycznym oraz nie znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego ani postępowania naprawczego;

3) wykaz osób, które będą świadczyć poszczególne rodzaje usług KSU, wraz z zakresem wykonywanych przez nie czynności oraz ich życiorysami potwierdzającymi spełnianie wymagań określonych w § 6.

4. W przypadku ubiegania się o rejestrację w KSU w zakresie usług rozwojowych wnioskodawca składa w Agencji wniosek, do którego dołącza:

1) oświadczenie, że wnioskodawca nie został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.5));

2) oświadczenie, że wnioskodawca nie jest podmiotem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a i b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

3) oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do wpisania do KSU, zgodnie z § 10 ust. 3a.

5. Wnioskodawca składa w Agencji wypełnione i podpisane oświadczenia, o których mowa w ust. 1, 3 oraz 4, w formie wydruku albo w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”;

9) w § 10:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku Agencja zwraca się do wnioskodawcy o ich usunięcie w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania na piśmie, a w przypadku usług rozwojowych – 14 dni od dnia wysłania wezwania za pośrednictwem systemu informatycznego. W przypadku wezwania wnioskodawcy przez Agencję do usunięcia uchybień formalnych wniosku termin określony w ust. 1 biegnie od dnia złożenia przez wnioskodawcę poprawionego wniosku.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Uznaje się, że podmiot świadczący usługi rozwojowe, ubiegający się o rejestrację w KSU w zakresie tych usług, spełnia wymagania niezbędne do rejestracji, jeżeli spełnił warunki, o których mowa w § 4 ust. 3, § 5 ust. 1a i 4 oraz § 6 ust. 6–9, oraz uzyskał co najmniej 45 punktów na podstawie:

1) weryfikacji wymagań, o których mowa w § 5 ust. 1a, za które przyznaje się od 5 do 20 punktów:

a) 5 punktów – za spełnienie wymagań, o których mowa w § 5 ust. 1a pkt 1, albo

b) 10 punktów – w przypadku gdy łączne obroty podmiotu z tytułu świadczenia usług rozwojowych w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku wyniosły co najmniej 400 000 zł, w tym w ostatnich 12 następujących po sobie miesiącach wyniosły co najmniej 50 000 zł, albo

c) 15 punktów – w przypadku gdy łączne obroty podmiotu z tytułu świadczenia usług rozwojowych w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku wyniosły co najmniej 1 200 000 zł, w tym w ostatnich 12 następujących po sobie miesiącach wyniosły co najmniej 50 000 zł, albo

d) 20 punktów – w przypadku gdy łączne obroty podmiotu z tytułu świadczenia usług rozwojowych w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku wyniosły co najmniej 4 000 000 zł, w tym w ostatnich 12 następujących po sobie miesiącach wyniosły co najmniej 50 000 zł, albo

e) 5 punktów – za spełnienie wymagań, o których mowa w § 5 ust. 1a pkt 2, albo

f) 10 punktów – w przypadku gdy podmiot zrealizował co najmniej 1000 godzin usług rozwojowych w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku, w tym w ostatnich 12 następujących po sobie miesiącach co najmniej 125 godzin, albo

g) 15 punktów – w przypadku gdy podmiot zrealizował co najmniej 3000 godzin usług rozwojowych w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku, w tym w ostatnich 12 następujących po sobie miesiącach co najmniej 125 godzin, albo

h) 20 punktów – w przypadku gdy podmiot zrealizował co najmniej 10 000 godzin usług rozwojowych w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku, w tym w ostatnich 12 następujących po sobie miesiącach co najmniej 125 godzin;

i) dodatkowo 3 punkty – za zrealizowanie przez ten podmiot lub podmiot, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1, w ciągu ostatnich 60 miesięcy przed datą złożenia wniosku, projektów dotyczących usług rozwojowych, niewspółfinansowanych ze środków publicznych, których łączna wartość wyniosła co najmniej 300 000 zł, lub

j) dodatkowo 5 punktów – za zrealizowanie przez ten podmiot lub podmiot, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1, w ciągu ostatnich 60 miesięcy przed datą złożenia wniosku, projektów dotyczących usług rozwojowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, których łączna wartość wyniosła co najmniej 300 000 zł,

2) weryfikacji wymagań, o których mowa w § 5 ust. 4, za których spełnienie przyznaje się 5 punktów, z tym że jeżeli podmiot posiada co najmniej pięć dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 4, za każdy kolejny przyznaje się 1 punkt, jednak łącznie nie więcej niż 30 punktów; przy czym dodatkowo podmiot może uzyskać:

a) 3 punkty – za przedstawienie certyfikatu, zaświadczenia lub innego dokumentu, których wystawca nie jest powiązany z podmiotem osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wydanych na podstawie deklaracji spełniania przez podmiot obiektywnych, jednoznacznie określonych i powszechnie dostępnych kryteriów dotyczących:

– procesu świadczenia usług rozwojowych, w tym definiowania potrzeb klientów, zapewniania zgodności realizacji usług z potrzebami klientów, ewaluacji i monitorowania tych usług, oraz

– zarządzania podmiotem, w tym planowania, organizowania i kontroli prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług rozwojowych, lub

b) 5 punktów – za przedstawienie certyfikatu, zaświadczenia lub innego dokumentu, których wystawca nie jest powiązany z podmiotem osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wydanych po przeprowadzeniu przez wystawcę weryfikacji spełnienia obiektywnych, jednoznacznie określonych i powszechnie dostępnych kryteriów dotyczących:

– procesu świadczenia usług rozwojowych, w tym definiowania potrzeb klientów, zapewniania zgodności realizacji usług z potrzebami klientów, ewaluacji i monitorowania tych usług, oraz

– zarządzania podmiotem, w tym planowania, organizowania i kontroli prowadzonej działalności w zakresie świadczenia usług rozwojowych

– przy czym z tytułu dodatkowej punktacji, o której mowa w pkt 1 lit. i oraz j oraz pkt 2 lit. a i b, przyznaje się łącznie nie więcej niż 20 punktów;

3) weryfikacji wymagań, o których mowa w § 6 ust. 6–9, za które przyznaje się od 5 do 30 punktów:

a) 5 punktów – za spełnienie wymagań, o których mowa w § 6 ust. 6 pkt 1 albo 2, oraz dodatkowe 3 punkty – za każdego kolejnego członka stałej kadry podmiotu świadczącego usługi rozwojowe, który w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez podmiot zrealizował co najmniej 100 godzin usług, o których mowa w § 3 pkt 1 lit. a oraz pkt 2 lit. d, w tym co najmniej 50 godzin na rzecz tego podmiotu lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1, lub

b) 5 punktów – za spełnienie wymagań, o których mowa w § 6 ust. 7 pkt 1 albo 2, oraz dodatkowe 3 punkty – za każdego kolejnego członka stałej kadry podmiotu, świadczącego usługi rozwojowe, który w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez podmiot zrealizował co najmniej 480 godzin usług, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. a, w tym co najmniej 240 godzin na rzecz tego podmiotu lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1, lub

c) 5 punktów – za spełnienie wymagań, o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 1 albo 2 albo 3, oraz dodatkowe 5 punktów – za każde kolejne co najmniej dwie osoby będące członkami stałej kadry podmiotu, świadczącego usługi rozwojowe, spełniające wymagania, o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 1 albo 2 albo 3, lub

d) 5 punktów – za spełnienie wymagań, o których mowa w § 6 ust. 9 pkt 1 albo 2, oraz dodatkowe 3 punkty – za każdego kolejnego członka stałej kadry podmiotu, świadczącego usługi rozwojowe, który w ciągu ostatnich 36 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez podmiot zrealizował co najmniej 250 godzin usług, o których mowa w § 3 pkt 2 lit. c, w tym co najmniej 100 godzin na rzecz tego podmiotu lub podmiotu, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1.”,

c) w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonać sprawdzenia stanu faktycznego u wnioskodawcy, powiadamiając go o jego terminie co najmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem;”,

d) ust. 6–8 otrzymują brzmienie:

„6. Agencja, w ciągu 21 dni od upływu terminu określonego w ust. 1, pisemnie informuje wnioskodawcę o wyniku oceny wniosku w zakresie usług, o których mowa w § 3, a w przypadku usług rozwojowych informuje go za pośrednictwem systemu informatycznego. Jeżeli wynik oceny dotyczącej danego rodzaju usług KSU był negatywny, Agencja wskazuje przyczyny takiego wyniku.

7. Wnioskodawca, którego wniosek w zakresie danego rodzaju usług KSU został oceniony negatywnie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji określonej w ust. 6 wystąpić do Agencji o ponowne rozpatrzenie wniosku. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku powinno zawierać uzasadnienie. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku należy złożyć w postaci pisemnej albo w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

8. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku złożone po terminie lub w innej postaci niż określona w ust. 7 pozostawia się bez rozpatrzenia.”,

e) dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

„9. Agencja rozpatruje wystąpienie, o którym mowa w ust. 7, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia przez wnioskodawcę.”;

10) uchyla się § 11;

11) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Agencja:

1) rejestruje w KSU podmiot, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji wniosku, przeprowadzonej w trybie określonym w § 10;

2) wydaje podmiotowi, o którym mowa w pkt 1, pisemne potwierdzenie rejestracji w KSU w zakresie usług, o których mowa w § 3, a w przypadku usług rozwojowych przekazuje to potwierdzenie za pośrednictwem systemu informatycznego.”;

12) w § 13:

a) w ust. 1:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) analizę oświadczeń zawierających informacje o spełnianiu wymagań określonych w rozdziałach 2 i 3, przedkładanych przez podmioty zarejestrowane w KSU nie rzadziej niż co 12 miesięcy, licząc od daty zarejestrowania w KSU;”,

– uchyla się pkt 3,

– dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) analizę sprawozdań zawierających informacje o spełnianiu wymagań określonych w rozdziale 2, przedkładanych przez podmioty zarejestrowane w KSU w zakresie usług finansowych nie rzadziej niż co 12 miesięcy, licząc od daty zarejestrowania w KSU.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podmiot zarejestrowany w KSU zgłasza Agencji każdą zmianę dotyczącą danych zawartych we wniosku, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany. Zmiana danych w zakresie wymagań określonych w rozporządzeniu, w odniesieniu do podmiotów wpisanych do rejestru KSU w zakresie usług rozwojowych, skutkuje koniecznością złożenia przez podmiot oświadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Agencja przedstawia na piśmie podmiotowi zarejestrowanemu w KSU zastrzeżenia stanowiące przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego, a w przypadku podmiotów świadczących usługi rozwojowe zastrzeżenia przekazuje się za pośrednictwem systemu informatycznego.”;

13) w § 14:

a) w ust. 1:

– zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Podmiot zarejestrowany w KSU, świadcząc usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym, informacyjne lub finansowe:”,

– uchyla się pkt 3,

– pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) przechowuje dokumenty związane z realizowanymi usługami KSU i zawartymi umowami przez okres 5 lat od dnia odpowiednio realizacji usług KSU lub zawarcia umowy;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 7, nie jest wymagana w przypadku usługi informacyjnej realizowanej na rzecz osób fizycznych oraz usługi rozwojowej, jeżeli usługobiorca nie żąda takiej umowy.”,

c) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Podmiot świadczący usługi rozwojowe jest obowiązany do przestrzegania wymagań określonych w ust. 1 pkt 5 i 6.

4. Podmiot świadczący usługi rozwojowe:

1) umieszcza na dokumencie księgowym co najmniej: dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, a także wystawia na wezwanie usługobiorcy notę korygującą w ciągu 7 dni od wezwania;

2) wydaje usługobiorcy zaświadczenie o zakończeniu udziału w usłudze, zawierające co najmniej: tytuł usługi rozwojowej oraz identyfikatory nadane w systemie informatycznym, dane usługobiorcy, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, a także wystawia na wezwanie usługobiorcy korektę zaświadczenia w ciągu 7 dni od wezwania;

3) poddaje ocenie przez usługobiorców zrealizowane usługi rozwojowe;

4) umożliwia przeprowadzenie przez Agencję lub upoważnione przez nią podmioty sprawdzenia stanu faktycznego realizacji usługi rozwojowej w miejscu jej świadczenia.”;

14) uchyla się § 15;

15) w § 16 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) podmiot zarejestrowany w KSU realizuje usługę doradczą o charakterze proinnowacyjnym zgodnie z określonym w umowie z usługobiorcą zakresem zadań, zawierającym szczegółowe informacje na temat: prac, które zostaną zrealizowane, sposobu i terminu ich realizacji, kwalifikacji osób realizujących, formy przygotowania raportu oraz wyceny usługi.”;

16) uchyla się § 17.

§ 2. [Wniosek o wpis do KSU]

1. Agencja wykreśli z rejestru KSU podmioty zarejestrowane w nim w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym lub usług szkoleniowych, jeżeli w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podmioty te nie zostaną zarejestrowane na ich wniosek w zakresie usług rozwojowych, przy czym podmioty będące ośrodkami KSU, zarejestrowanymi w zakresie usług doradczych o charakterze ogólnym, mogą zostać zarejestrowane w KSU w zakresie usług doradczych o charakterze rozwojowym, jeżeli w tym terminie złożą ważne oświadczenia, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

2. Wniosek o wpis do KSU w zakresie usług rozwojowych, złożony w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Agencja rozpatruje w terminie 90 dni od dnia jego złożenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Gospodarki: wz. J. Pietrewicz


1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. poz. 1252).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240 i 1268.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 221, poz. 1737 oraz z 2015 r. poz. 1220.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650, z 2014 r. poz. 7, 768, 821, 1004, 1146 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 860, 1187, 1240 i 1268.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »