reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 5 sierpnia 2015 r.

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego

Na podstawie art. 172 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) Prezesie Urzędu – rozumie się przez to Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;

2) rozporządzeniu nr 1008/2008 – rozumie się przez to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (Dz. Urz. UE L 293 z 31.10.2008, str. 3);

3) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

§ 2. [Dokumenty dołączane do wniosku przez przedsiębiorcę ubiegającego się o koncesję na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego]

1. Przedsiębiorca ubiegający się o koncesję na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego do wniosku, o którym mowa w art. 166 ust. 2 ustawy, dołącza:

1) dokumenty określające status prawny wnioskodawcy:

a) w przypadku osób prawnych:

– akt zawiązania osoby prawnej stanowiący w przypadku spółki akcyjnej statut i oświadczenie woli o zgodzie na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz na objęcie akcji, a w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – umowę spółki, przy czym statut oraz umowa spółki powinny uwzględniać wszystkie zmiany wprowadzone w tych dokumentach,

– aktualny wypis z właściwego rejestru przedsiębiorców albo informacje odpowiadające aktualnym danym zawartym w takim wypisie,

b) w przypadku osób fizycznych – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość, ze wskazaniem innego numeru identyfikującego tę osobę;

2) dokumenty potwierdzające spełnianie wymogu dobrej reputacji przez członków zarządu oraz prokurentów – w przypadku osób prawnych albo przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – w przypadku osób fizycznych:

a) posiadających obywatelstwo polskie:

– oświadczenie, że nie ogłoszono wobec nich upadłości, o której mowa w części pierwszej ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.3)),

– zaświadczenie z rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające, że wobec danej osoby nie orzeczono zakazów, o których mowa w art. 373 i art. 374 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze,

– informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów, umyślne przestępstwo skarbowe, umyślne przestępstwo wskazane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm.4)) oraz umyślne przestępstwo wskazane w ustawie,

b) nieposiadających obywatelstwa polskiego – dokumenty, o których mowa w lit. a, albo dokumenty równoważne tym dokumentom, a w przypadku gdy państwo pochodzenia lub państwo stałego zamieszkania nie wydaje takich dokumentów – oświadczenia złożone w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1008/2008;

3) kopię dokumentu potwierdzającego objęcie wnioskodawcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego;

4) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów finansowych zgodnie z art. 5 rozporządzenia nr 1008/2008:

a) w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o koncesję uprawniającą do wykonywania przewozów statkiem powietrznym o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc poniżej 20 – aktualny bilans sporządzony zgodnie z przepisami o rachunkowości lub jeżeli przepisy o rachunkowości nie wymagają sporządzenia bilansu – inny dokument potwierdzający posiadanie kapitału netto w wysokości co najmniej 100 000 EUR, a jeżeli kapitał netto ma wartość niższą – dokumenty zawierające informacje określone w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia nr 1008/2008,

b) w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o koncesję uprawniającą do wykonywania przewozów statkiem powietrznym o maksymalnej masie startowej (MTOM) co najmniej 10 ton lub o liczbie miejsc co najmniej 20 – plan gospodarczy obejmujący okres co najmniej 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności w zakresie przewozu lotniczego oraz dokumenty zawierające informacje określone w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia nr 1008/2008;

5) dowód uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w art. 26a ust. 1 pkt 4 ustawy.

2. Plan gospodarczy, o którym mowa w art. 166 ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy, powinien spełniać wymogi określone w art. 2 pkt 12 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 1008/2008, a także zawierać dodatkowo co najmniej następujące informacje:

1) oznaczenie przedsiębiorcy;

2) rodzaj i zakres dotychczasowej działalności przedsiębiorcy;

3) datę planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego;

4) krótką analizę rynku, na którym przedsiębiorca planuje rozpocząć działalność gospodarczą, wraz z przewidywaniami co do jego rozwoju w okresie objętym planem i pozycji przedsiębiorcy na tym rynku;

5) szczegółowy opis planowanej działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, w tym określenie rodzaju, zakresu i warunków oferowanych usług, jak również określenie wykorzystywanych statków powietrznych;

6) założenia dla prognoz finansowych;

7) prognozy finansowe dotyczące wyników działalności przedsiębiorcy w okresie objętym planem gospodarczym, w szczególności umożliwiające ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

4. Informacje, jakie należy przedstawić, ubiegając się o udzielenie koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, powinny być przekazane w formie określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 3. [Informacja o zmianie danych zawartych we wniosku o udzielenie koncesji]

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego przedstawia Prezesowi Urzędu informacje o wszelkich zmianach danych zawartych we wniosku o udzielenie koncesji oraz w dokumentach dołączonych do tego wniosku zgodnie z art. 166 ust. 3 ustawy oraz § 2.

2. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego przedstawia Prezesowi Urzędu dokumenty i informacje potwierdzające zaistnienie zmian, o których mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

§ 4. [Informacja o spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania koncesji]

1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego przedstawia informację o spełnieniu warunków wymaganych do uzyskania koncesji oraz dołącza dokumenty i informacje, o których mowa w art. 166 ust. 3 ustawy oraz § 2, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i 7, w przypadku:

1) przedstawienia Prezesowi Urzędu koncesji do zatwierdzenia;

2) badania przez Prezesa Urzędu spełniania przez przedsiębiorcę wymagań rozdziału II rozporządzenia nr 1008/2008, w przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia.

2. Informacje potwierdzające spełnianie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do uzyskania koncesji na przewóz lotniczy powinny być przekazane w formie określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. [Kopie dokumentów oraz dokumenty sporządzone w języku obcym]

1. Przedsiębiorca może przedłożyć kopie dokumentów, o których mowa w § 2, z wyjątkiem dokumentów składanych w formie oświadczenia.

2. Dokumenty sporządzone w języku obcym, z zastrzeżeniem art. 171a ust. 1a ustawy, dołącza się wraz z tłumaczeniem na język polski.

§ 6. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie dokumentów oraz informacji, jakie jest obowiązany przedstawić przedsiębiorca ubiegający się o koncesję lub wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz. U. Nr 219, poz. 1840).

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 768 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1221.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1166 i 1259.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 265 i 1161 oraz z 2015 r. poz. 4, 978 i 1333.

Załącznik 1. [INFORMACJE, JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ, UBIEGAJĄC SIĘ O UDZIELENIE KONCESJI NA PODJĘCIE I WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZEWOZU LOTNICZEGO]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 5 sierpnia 2015 r. (poz. 1398)

Załącznik nr 1

INFORMACJE, JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ, UBIEGAJĄC SIĘ O UDZIELENIE KONCESJI NA PODJĘCIE I WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE PRZEWOZU LOTNICZEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [INFORMACJE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KONCESJI NA PRZEWÓZ LOTNICZY]

Załącznik nr 2

INFORMACJE POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ WARUNKÓW NIEZBĘDNYCH DO UZYSKANIA KONCESJI NA PRZEWÓZ LOTNICZY

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS - podatki i prawo

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Onwelo

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla firm z branży finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej oraz FMCG.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama