| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 2 września 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie

Na podstawie art. 124 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie]

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie (Dz. U. Nr 202, poz. 1257 oraz z 2009 r. Nr 216, poz. 1682) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Regionalny Dyrektor kieruje RDOŚ przy pomocy zastępców Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–7, oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 i 9.

2. Pierwszym zastępcą Regionalnego Dyrektora jest regionalny konserwator przyrody, który sprawuje nadzór nad komórką organizacyjną, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, oraz nadzór w zakresie ochrony przyrody nad komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i 5.

3. Zakresy czynności zastępców Regionalnego Dyrektora, osób kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–7, oraz osób zajmujących stanowiska, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 i 9, ustala Regionalny Dyrektor.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W skład RDOŚ wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1) Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko;

2) Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000;

3) Wydział Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem;

4) Wydział Spraw Terenowych w Tarnowie;

5) Wydział Spraw Terenowych w Starym Sączu;

6) Wydział Organizacyjny;

7) Wydział Finansów i Budżetu;

8) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej – radca prawny;

9) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych.

2. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–6, są kierowane przez naczelników.

3. Komórka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jest kierowana przez głównego księgowego.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1–7, i stanowisk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 8 i 9, określa regulamin organizacyjny nadany przez Regionalnego Dyrektora, po zatwierdzeniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Środowiska: M.H. Grabowski


1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r. poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 200, 277, 774, 1045, 1211, 1223 i 1265.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

r.pr. Bartosz Drozdowicz

Specjalista prawa pracy i ekspert ds. negocjacji, autor bloga www.oprawiepracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »