| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 4 września 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „pomocą”, w tym:

1) formę i tryb składania wniosków o przyznanie pomocy oraz wniosków o płatność;

2) szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać wnioski o przyznanie pomocy;

3) kryteria wyboru operacji;

4) szczegółowe wymagania, jakim powinna odpowiadać umowa o przyznaniu pomocy, zwana dalej „umową”;

5) przypadki, w których następcy prawnemu beneficjenta jest przyznawana pomoc, oraz warunki i tryb przyznania tej pomocy.

§ 2. [Zakres pomocy]

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni dróg gminnych, powiatowych lub wewnętrznych.

§ 3. [Podmioty ubiegające się o pomoc]

O pomoc może ubiegać się:

1) gmina;

2) związek międzygminny;

3) powiat;

4) związek powiatów.

§ 4. [Warunki przyznania pomocy]

Pomoc jest przyznawana na operację, która oprócz warunków określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”, spełnia następujące warunki:

1) będzie realizowana w zakresie określonym w § 2;

2) koszty kwalifikowalne operacji nie będą współfinansowane w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe;

3) będzie realizowana nie więcej niż w dwóch etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową, nastąpi nie później niż w terminie 24 miesięcy, a w przypadku operacji realizowanej w dwóch etapach nie później niż w terminie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 r.;

4) będzie realizowana na obszarze należącym do:

a) gminy wiejskiej lub

b) gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5000 mieszkańców, lub

c) gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5000 mieszkańców;

5) będzie realizowana na nieruchomości będącej własnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub na nieruchomości, do której podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nią przez okres realizacji operacji oraz co najmniej przez okres, o którym mowa w art. 71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1303/2013”;

6) będzie uwzględniona w dokumencie planistycznym;

7) będzie spójna z dokumentem strategicznym;

8) będzie uwzględniona w planie finansowym podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy nie później niż w dniu zawarcia umowy;

9) suma kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy;

10) będzie łączyć jednostki osadnicze określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) z istniejącą drogą publiczną;

11) w przypadku gdy dotyczy drogi wewnętrznej – droga ta w wyniku realizacji operacji stanie się drogą publiczną;

12) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

§ 5. [Forma pomocy]

Pomoc na operację jest przyznawana w formie refundacji następujących kosztów kwalifikowalnych:

1) ogólnych, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanych dalej „kosztami ogólnymi”,

2) budowy, przebudowy lub zmiany nawierzchni drogi,

3) budowy kanałów technologicznych w ciągu budowanej lub przebudowywanej drogi związanych z potrzebami zarządzania tą drogą lub potrzebami ruchu drogowego,

4) zakupu sprzętu, materiałów i usług służących realizacji operacji,

5) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

§ 6. [Ustalanie wysokości pomocy]

1. Pomoc jest przyznawana w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

2. Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wynosi 3 000 000 zł na beneficjenta.

3. Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, o którym mowa w ust. 2, uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane operacje i kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze zakończona.

4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.

5. Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

§ 7. [Wniosek o przyznanie pomocy]

1. Wniosek o przyznanie pomocy zawiera dane niezbędne do jej przyznania, w szczególności:

1) nazwę, siedzibę i adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy;

2) numer identyfikacyjny, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, nadany podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy;

3) opis planowanej operacji, w tym wskazanie:

a) celów operacji,

b) wartości wskaźników, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji operacji,

c) zakresu, w jakim operacja będzie realizowana,

d) terminu i miejsca realizacji operacji;

4) plan finansowy operacji wraz z wnioskowaną kwotą pomocy w złotych zaokrągloną w dół do pełnych złotych;

5) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

6) oświadczenia lub zobowiązania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy dotyczące pomocy;

7) informacje o dołączonych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy.

2. Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pracownika samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza.

§ 8. [Organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania pomocy]

1. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi właściwy organ samorządu województwa.

2. Załatwianie spraw związanych z przyznawaniem pomocy, w tym dokonywanie czynności w ramach postępowania w sprawie przyznania pomocy, może być dokonywane przez upoważnionych przez właściwy organ samorządu województwa pracowników urzędu marszałkowskiego albo wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną, zwaną dalej „samorządową jednostką”.

3. W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 2, samorządowej jednostce, właściwy organ samorządu województwa podaje informację o udzieleniu takiego upoważnienia na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego.

§ 9. [Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy]

1. Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka podaje do publicznej wiadomości, na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki oraz w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce, ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nie później niż 30 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia i dnia zakończenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy oraz miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, nie może być krótszy niż 14 dni oraz dłuższy niż 60 dni.

4. Właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępnia formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, nie później niż w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1.

5. Wniosek o przyznanie pomocy składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie określonym w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 1.

6. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy potwierdza się w formie pisemnej. Potwierdzenie, które zawiera datę i godzinę wpływu wniosku, opatruje się pieczęcią urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki, a podpisuje je osoba przyjmująca ten wniosek.

§ 10. [Przyczyny nieprzyznania pomocy]

1. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy nie został złożony w terminie – pomocy nie przyznaje się, o czym właściwy organ samorządu województwa informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

2. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie usunął w terminie braków, pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli zachodzą niebudzące wątpliwości przesłanki nieprzyznania pomocy.

§ 11. [Ocena wniosków]

1. W trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy dokonuje się ich oceny, przyznając planowanej operacji punkty według następujących kryteriów wyboru:

1) podstawowy dochód podatkowy gminy, w której jest planowana realizacja operacji, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, obliczany zgodnie z przepisami o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, opublikowany przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych do stosowania w roku, w którym nastąpiło ogłoszenie o naborze, kształtuje się na poziomie:

a) nie więcej niż 50% średniej krajowej – 5 punktów,

b) powyżej 50% średniej krajowej i nie więcej niż 75% średniej krajowej – 3 punkty,

c) powyżej 75% średniej krajowej i nie więcej niż 100% średniej krajowej – 1 punkt;

2) bezrobocie w powiecie, na obszarze którego jest położona gmina, w której jest planowana realizacja operacji, w okresie ostatnich 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy było wyższe lub równe średniej krajowej – 2 punkty;

3) operacja jest powiązana z inwestycjami dotyczącymi tworzenia pasywnej infrastruktury szerokopasmowej lub na obszarze realizacji operacji istnieje funkcjonująca sieć szkieletowa – 1 punkt;

4) droga objęta operacją prowadzi bezpośrednio do obiektu użyteczności publicznej – 2 punkty;

5) operacja dotyczy drogi łączącej się z drogą o wyższej kategorii – 3 punkty;

6) operacja jest realizowana w porozumieniu pomiędzy gminami lub powiatami, lub gminą a powiatem – 1 punkt.

2. Oprócz kryteriów określonych w ust. 1, dodatkowymi kryteriami, zgodnie z którymi dokonuje się oceny wniosków o przyznanie pomocy, są następujące kryteria dotyczące specyfiki regionu – w przypadku województwa:

1) dolnośląskiego – średnia liczba przedsiębiorców w miejscowościach objętych realizacją operacji w stosunku do średniej wojewódzkiej liczby przedsiębiorców na miejscowość, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:

a) nie więcej niż 100% średniej wojewódzkiej – 4 punkty,

b) powyżej 100% i nie więcej niż 150% średniej wojewódzkiej – 2 punkty;

2) kujawsko-pomorskiego – operacja jest zgodna z pierwszą kategorią potrzeb samorządów gminnych i powiatowych województwa określonych w „Analizie potrzeb budowy i modernizacji dróg lokalnych w zakresie PROW 2014–2020 w odniesieniu do wybranych aspektów Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ przyjętej uchwałą nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+”2) – 4 punkty;

3) lubelskiego – operacja zwiększy dostępność:

a) obszaru atrakcyjnego turystycznie, na którym znajduje się park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat przyrody, obszar chronionego krajobrazu, zabytek, gospodarstwo agroturystyczne lub szlak turystyczny – 2 punkty,

b) obszaru rozwoju produkcji rolniczej lub przetwórstwa rolno-spożywczego, na którym znajduje się grupa producencka, zakład przetwórstwa rolno-spożywczego, producent rolny posiadający gospodarstwo o powierzchni większej niż 200% średniej w województwie lub gospodarstwo ekologiczne – 2 punkty;

4) lubuskiego:

a) operacja będzie realizowana przez powiaty o bardzo złej i złej dostępności do usług publicznych i złej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz gminy wchodzące w skład tych powiatów określone w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 przyjętej uchwałą nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 20203) – 2 punkty,

b) operacja dotyczy przebudowy lub zmiany nawierzchni:

– drogi powiatowej, która łączy się z drogami wojewódzkimi lub krajowymi istotnymi ze względu na lokalizację ważnych obiektów i instytucji, poprawiając dojazd do tych obiektów i instytucji – 2 punkty albo

– drogi gminnej, która łączy się z drogami powiatowymi, wojewódzkimi lub krajowymi istotnymi ze względu na lokalizację ważnych obiektów i instytucji, poprawiając dojazd do tych obiektów i instytucji – 2 punkty;

5) łódzkiego – operacja będzie realizowana w gminie, w której średnia gęstość zaludnienia wyliczona bez uwzględnienia miejscowości powyżej 5000 mieszkańców, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:

a) powyżej 60 osób/km2 – 4 punkty,

b) powyżej 50 osób/km2 i nie więcej niż 60 osób/km2 – 3 punkty,

c) powyżej 40 osób/km2 i nie więcej niż 50 osób/km2 – 2 punkty,

d) powyżej 30 osób/km2 i nie więcej niż 40 osób/km2 – 1 punkt;

6) małopolskiego:

a) operacja będzie realizowana w gminie, w której udział powierzchni użytków rolnych w gminie w stosunku do powierzchni gminy ogółem, według danych z Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r., wynosi:

– powyżej 50% – 2 punkty, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się udział powierzchni użytków rolnych na obszarze wszystkich gmin, w których będzie realizowana operacja, w ich powierzchni ogółem,

– powyżej 35% i nie więcej niż 50% – 1 punkt, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się udział powierzchni użytków rolnych na obszarze wszystkich gmin, w których będzie realizowana operacja, w ich powierzchni ogółem,

b) operacja będzie realizowana w gminie, w której średnia gęstość zaludnienia, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:

– powyżej 125% średniej gęstości zaludnienia na obszarze województwa małopolskiego uprawnionym do objęcia pomocą w obrębie typu operacji – 2 punkty, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się średnią gęstość zaludnienia na obszarze gmin, w których będzie realizowana operacja,

– powyżej 75% i nie więcej niż 125% średniej gęstości zaludnienia na obszarze województwa małopolskiego uprawnionym do objęcia pomocą – 1 punkt, z tym że w przypadku realizacji operacji na obszarze większej liczby gmin pod uwagę bierze się średnią gęstość zaludnienia na obszarze gmin, w których będzie realizowana inwestycja;

7) mazowieckiego:

a) operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:

– co najmniej 60 osób/km2 – 2 punkty,

– od 25 do 59 osób/km2 – 1 punkt,

b) operacja będzie realizowana w gminie, w której długość dróg gminnych, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:

– powyżej 100 km – 2 punkty,

– od 40 do 100 km – 1 punkt;

8) opolskiego:

a) operacja będzie powiązana z drogami stanowiącymi korytarz transportowy na osi północ – południe (Kępno – Namysłów – Opole – Prószków – Prudnik – Trzebina – Bartultovice) lub wschód – zachód (Kudowa Słone – Kłodzko – Nysa – Niemodlin – Opole – Dobrodzień – Częstochowa) – 1 punkt,

b) operacja dotyczy zmiany nawierzchni drogi z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub asfaltową – 2 punkty,

c) operacja będzie realizowana w gminie włączonej w granice parków krajobrazowych wraz z otulinami lub w granice obszaru Natura 2000 – 1 punkt;

9) podkarpackiego – operacja będzie realizowana na obszarach wymagających szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju, wyznaczonych na podstawie wskaźnika sumarycznego obliczonego dla analizowanych danych dotyczących obszarów charakteryzujących się niskim poziomem rozwoju i obszarów o niekorzystnych wskaźnikach statystycznych dotyczących ubóstwa – 4 punkty;

10) podlaskiego:

a) droga, której dotyczy operacja, znajduje się lub będzie zlokalizowana na obszarze, gdzie jest położona infrastruktura techniczna lub łączy miejscowości, w których jest położona infrastruktura techniczna – 2 punkty,

b) operacja zawiera elementy wpływające na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 2 punkty;

11) pomorskiego:

a) operacja zapewni bezpośredni dostęp do terenów inwestycyjnych i przemysłowych, a konsekwencje zaniechania jej realizacji są wysokie – 4 punkty albo

b) operacja dotyczy drogi, która zgodnie z wnioskami wynikającymi z weryfikacji struktury funkcjonalno-technicznej sieci dróg wojewódzkich zmieniła swoją kategorię z drogi wojewódzkiej na niższą – 4 punkty, albo

c) operacja przyczyni się do poprawy dostępności transportowej do miasta powiatowego z obszaru znajdującego się poza izochroną 30 minut, na podstawie mapy Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego – 4 punkty;

12) śląskiego:

a) liczba kilometrów dróg powiatowych i gminnych o twardej nawierzchni w powiecie, w którym jest zlokalizowana operacja, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w przypadku operacji polegającej wyłącznie na budowie drogi, wynosi:

– nie więcej niż 500 km – 2 punkty,

– powyżej 500 km i nie więcej niż 900 km – 1 punkt albo

b) liczba kilometrów dróg powiatowych i gminnych o twardej nawierzchni w powiecie, w którym jest zlokalizowana operacja, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w przypadku operacji polegającej wyłącznie na przebudowie lub zmianie nawierzchni drogi, wynosi:

– powyżej 500 km i nie więcej niż 1200 km – 1 punkt,

– powyżej 1200 km – 2 punkty, albo

c) operacja dotyczy łącznie budowy i przebudowy albo budowy i zmiany nawierzchni dróg – 2 punkty,

d) operacja będzie realizowana w gminie, na obszarze której gęstość zaludnienia, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:

– powyżej 200 osób/km2 – 2 punkty,

– powyżej 100 osób/km2 i nie więcej niż 200 osób/km2 – 1 punkt;

13) świętokrzyskiego – operacja dotyczy zmiany nawierzchni:

a) drogi z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub asfaltową oraz łączy tę drogę bezpośrednio z drogą wyższej kategorii – 4 punkty,

b) drogi z szutrowej na asfaltową albo z gruntowej na brukową lub asfaltową oraz łączy tę drogę bezpośrednio z siecią dróg tej samej kategorii lub znajduje się w istniejącym ciągu sieci dróg – 2 punkty;

14) warmińsko-mazurskiego – operacja będzie realizowana w gminie, w której gęstość zaludnienia, według aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi:

a) powyżej 30 osób/km2 – 3 punkty,

b) 0–30 osób/km2 – 4 punkty;

15) wielkopolskiego:

a) operacja dotyczy zmiany nawierzchni drogi:

– gruntowej na asfaltową – 2 punkty,

– gruntowej na brukową lub z brukowej na asfaltową – 1 punkt,

b) droga, której dotyczy operacja, łączy:

– osadę, przysiółek, kolonię lub część miejscowości z wsią – 2 punkty,

– dwie wsie odrębne terytorialnie – 1 punkt;

16) zachodniopomorskiego – operacja będzie realizowana w gminie, w której jest położony park narodowy, obszar Natura 2000, park krajobrazowy, rezerwat przyrody lub obszar chronionego krajobrazu – 4 punkty.

3. W przypadku gdy operacja będzie realizowana na obszarze więcej niż jednej gminy, kryteria wyboru ustala się na podstawie średniej arytmetycznej z wszystkich gmin, na obszarze których będzie realizowana operacja.

4. W przypadku gdy operacja będzie dotyczyła więcej niż jednej drogi, punkty przyznaje się, jeżeli kryteria wyboru są spełnione w odniesieniu do wszystkich dróg objętych operacją.

5. W przypadku operacji, które uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy decyduje zapewnienie dostępu do sieci drogowej większej liczbie mieszkańców miejscowości, w których jest realizowana operacja, określonej na podstawie danych dostępnych w urzędzie gminy według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy.

6. W przypadku gdy operacje uzyskały taką samą liczbę punktów i niemożliwe jest ustalenie ich kolejności zgodnie z ust. 5, o kolejności przyznania pomocy decyduje data i godzina wpływu wniosku o przyznanie pomocy.

7. Po dokonaniu oceny wniosków sporządza się listę operacji zgodnie z liczbą punktów uzyskanych przez te operacje, z uwzględnieniem ust. 5 i 6.

8. Lista operacji, o której mowa w ust. 7:

1) zawiera określenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz liczbę punktów, tytuł operacji i kwotę pomocy;

2) jest zatwierdzana przez właściwy organ samorządu województwa.

9. Pomoc może być przyznana na operacje, które uzyskały co najmniej 9 punktów.

§ 12. [Wezwanie podmiotu do wykonania określonych czynności w toku postępowania]

1. W terminie 4 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa:

1) wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do zawarcia umowy – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy;

2) informuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy o odmowie jej przyznania – w przypadku gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy.

2. Wezwanie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do wykonania określonych czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy wstrzymuje bieg terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 13. [Kolejność zawierania umów]

Umowy są zawierane w kolejności wynikającej z listy operacji, o której mowa w § 11 ust. 7.

§ 14. [Termin zawarcia umowy]

1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy, właściwy organ samorządu województwa wyznacza podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy termin zawarcia umowy, nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

2. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie stawiła się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia umowy albo odmówiła jej podpisania, pomocy nie przyznaje się, chyba że osoba reprezentująca ten podmiot zawarła umowę w innym terminie:

1) uzgodnionym z właściwym organem samorządu województwa przed upływem terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1, albo

2) wyznaczonym przez właściwy organ samorządu województwa, nie dłuższym niż 7 dni od dnia terminu wyznaczonego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku nieprzyznania pomocy na podstawie ust. 2, właściwy organ samorządu województwa informuje o tym, w formie pisemnej, podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, podając przyczyny nieprzyznania tej pomocy.

§ 15. [Zobowiązania beneficjenta zawarte w umowie]

Poza postanowieniami określonymi w art. 36 ust. 1 ustawy, umowa może zawierać inne postanowienia dotyczące realizacji operacji, w szczególności zobowiązania beneficjenta dotyczące:

1) zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013;

2) osiągnięcia wskaźników realizacji celu operacji do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;

3) niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w drodze wkładu z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego oraz innych programów przeznaczonych na inwestycje drogowe, zgodnie z warunkami przyznania pomocy;

4) zachowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji – w przypadku gdy do ich wyboru nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych, a wartość danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 20 000 złotych netto;

5) przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej;

6) warunków i sposobów pozyskiwania od beneficjenta danych, które jest on obowiązany udostępnić na podstawie przepisów prawa;

7) dokonywania zmian w umowie;

8) zapewnienia realizacji inwestycji dotyczących tworzenia pasywnej infrastruktury, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 3.

§ 16. [Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie]

1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez właściwy organ samorządu województwa albo samorządową jednostkę.

2. Weksel wraz z deklaracją wekslową, o których mowa w ust. 1, są podpisywane przez beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika urzędu marszałkowskiego albo samorządowej jednostki.

3. Weksel wraz z deklaracją wekslową są składane w urzędzie marszałkowskim albo samorządowej jednostce w dniu zawarcia umowy.

§ 17. [Wypłacanie środków finansowych z tytułu pomocy]

1. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane na warunkach określonych w umowie.

2. Środki finansowe z tytułu pomocy są wypłacane, jeżeli beneficjent:

1) zrealizował operację lub jej etap, w tym poniósł związane z tym koszty przed dniem złożenia wniosku o płatność obejmującego te koszty, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu i w umowie oraz z warunkami określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją;

2) zrealizował lub realizuje zobowiązania określone w umowie;

3) udokumentował zrealizowanie operacji lub jej etapu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych;

4) suma poniesionych kosztów kwalifikowalnych nie przekroczy kwoty 1 000 000 euro w przeliczeniu na złote według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu rozpoczęcia naboru wniosków o przyznanie pomocy.

3. Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 stycznia 2014 r.,

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru określonego w umowie,

c) w formie rozliczenia bezgotówkowego;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”.

§ 18. [Dokumenty dołączane do wniosku o płatność]

1. Wniosek o płatność składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce.

2. Do wniosku o płatność dołącza się dokumenty niezbędne do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, potwierdzające spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o płatność.

§ 19. [Wezwanie do usunięcia braków we wniosku]

1. Jeżeli wniosek o płatność zawiera braki, właściwy organ samorządu województwa wzywa beneficjenta, w formie pisemnej, do usunięcia tych braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

2. Jeżeli beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 1, nie usunął w terminie braków, właściwy organ samorządu województwa wzywa ponownie beneficjenta, w formie pisemnej, do ich usunięcia, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. Jeżeli beneficjent nie usunął braków, właściwy organ samorządu województwa rozpatruje wniosek o płatność w zakresie, w jakim został wypełniony, oraz na podstawie dołączonych do tego wniosku poprawnie sporządzonych dokumentów.

4. W trakcie rozpatrywania wniosku o płatność właściwy organ samorządu województwa może wzywać beneficjenta, w formie pisemnej, do wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy lub przedstawienia dowodów na potwierdzenie tych faktów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

§ 20. [Wypłata środków finansowych z tytułu pomocy]

1. Wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o płatność, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o płatność.

2. Do trybu rozpatrywania wniosków o płatność przepis § 12 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 21. [Obliczanie i oznaczanie terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania]

1. Obliczania i oznaczania terminów związanych z wykonywaniem czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy i wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego dotyczącymi terminów.

2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.

§ 22. [Ograniczenia dotyczące wstąpienia do toczącego się postępowania]

W przypadku operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ze względu na istotę i cel tego typu operacji następca prawny podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy nie może wstąpić do toczącego się postępowania na miejsce tego podmiotu.

§ 23. [Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy]

1. W przypadku przekształcenia albo rozwiązania beneficjenta następcy prawnemu beneficjenta może być przyznana pomoc, jeżeli:

1) spełnia on warunki przyznania pomocy;

2) nie sprzeciwia się to przepisom rozporządzenia nr 1305/2013 oraz przepisom wydanym w trybie tego rozporządzenia;

3) przejdą na niego prawa beneficjenta nabyte w ramach realizacji operacji oraz inne prawa beneficjenta niezbędne do zrealizowania operacji.

2. Wniosek następcy prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy, zwany dalej „wnioskiem następcy”, składa się w urzędzie marszałkowskim albo w samorządowej jednostce, w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia zdarzenia określonego w ust. 1.

3. Do wniosku następcy dołącza się dokument potwierdzający fakt zaistnienia następstwa prawnego będącego wynikiem przekształcenia albo rozwiązania beneficjenta.

4. W przypadku złożenia wniosku następcy po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, pomocy nie przyznaje się, o czym informuje się następcę prawnego beneficjenta, w formie pisemnej, podając przyczyny nieprzyznania pomocy.

5. Wniosek następcy rozpatruje się w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

6. Do wniosku następcy i trybu jego rozpatrywania przepisy § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 24. [Udostępnienie formularza wniosku o płatność]

W 2015 r. właściwy organ samorządu województwa albo samorządowa jednostka udostępni formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy, najpóźniej w dniu rozpoczęcia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

§ 25. [Refundacja kosztów ogólnych]

1. Koszty ogólne poniesione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia podlegają refundacji w wysokości określonej w § 6 ust. 1, jeżeli zostały:

1) poniesione:

a) od dnia 1 stycznia 2014 r.,

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych – w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie;

2) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo gdy do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia nr 1305/2013.

2. Do przyznawania i wypłaty środków finansowych z tytułu kosztów ogólnych, o których mowa w ust. 1, przepisu § 17 ust. 3 nie stosuje się.

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym pod dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

2) Analiza potrzeb budowy i modernizacji dróg lokalnych w zakresie PROW 2014-2020 w odniesieniu do wybranych aspektów Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ przyjęta uchwałą nr XLI/693/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Plan modernizacji 2020+ jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=8463&Itemid=446.

3) Uchwała nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod adresem http://www.bip.lubuskie.pl/60/Strategia_Rozwoju_Wojewodztwa_Lubuskiego/.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »