Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 9 października 2015 r.

w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2016 r.]

Określa się normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej obowiązujące w 2016 r., stanowiące załącznik do rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.3)

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607 i 1688.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 2014 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. poz. 1558).

Załącznik 1. [TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 9 października 2015 r. (poz. 1717)

TABELA RODZAJÓW I ROZMIARÓW DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

Lp.

Rodzaje upraw i produkcji

Jednostka powierzchni upraw lub rodzajów produkcji

Norma szacunkowa dochodu rocznego

gr

1

2

3

4

1

Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyżej 25 m2:

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

11

72

 

b) pozostałe

1 m2

4

36

2

Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyżej 25 m2

1 m2

2

68

3

Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m2:

 

 

 

 

a) rośliny ozdobne

1 m2

8

73

 

b) pozostałe

1 m2

5

36

4

Uprawy grzybów i ich grzybni – powyżej 25 m2 powierzchni uprawowej

1 m2

5

03

5

Drób rzeźny – powyżej 100 szt.:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

15

 

b) gęsi

1 sztuka

1

31

 

c) kaczki

1 sztuka

 

35

 

d) indyki

1 sztuka

 

85

6

Drób nieśny powyżej 80 szt.:

 

 

 

 

a) kury nieśne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

33

 

b) kury mięsne (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

2

79

 

c) gęsi (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

1

83

 

d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

3

43

 

e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym)

1 sztuka

14

60

 

f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych)

1 sztuka

2

45

7

Wylęgarnie drobiu:

 

 

 

 

a) kurczęta

1 sztuka

 

01

 

b) gęsi

1 sztuka

 

08

 

c) kaczki

1 sztuka

 

02

 

d) indyki

1 sztuka

 

08

8

Zwierzęta futerkowe:

 

 

 

 

a) lisy i jenoty

od 1 samicy stada podstawowego

46

22

 

b) norki

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

20

32

 

c) tchórze

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

15

73

 

d) szynszyle

powyżej 2 szt. samic stada podstawowego

24

02

 

e) nutrie powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

5

54

 

f) króliki powyżej 50 sztuk samic stada podstawowego

od 1 samicy stada podstawowego

5

54

9

Zwierzęta laboratoryjne:

 

 

 

 

a) szczury białe

1 sztuka

 

14

 

b) myszy białe

1 sztuka

 

02

10

Jedwabniki – produkcja kokonów

1 dm3

 

34

11

Pasieki powyżej 80 rodzin

1 rodzina

3

35

12

Uprawy roślin in vitro – powierzchnia półek

1 m2

201

13

13

Hodowla entomofagów – powierzchnia uprawy roślin żywicielskich

1 m2

167

59

14

Hodowla dżdżownic – powierzchnia łoża hodowlanego

1 m2

83

81

15

Hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym:

 

 

 

 

a) krowy powyżej 5 sztuk

1 sztuka

335

17

 

b) cielęta powyżej 10 sztuk

1 sztuka

70

41

 

c) bydło rzeźne powyżej 10 sztuk (z wyjątkiem opasów)

1 sztuka

36

84

 

d) tuczniki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

41

91

 

e) prosięta i warchlaki powyżej 50 sztuk

1 sztuka

16

76

 

f) chów i hodowla owiec powyżej 10 sztuk

od 1 matki

6

72

 

g) tucz owiec powyżej 15 sztuk

1 sztuka

10

05

 

h) konie rzeźne

1 sztuka

502

80

 

i) konie hodowlane

1 sztuka stada podstawowego

402

24

 

j) hodowla ryb akwariowych powyżej 700 dm3 objętości akwarium, obliczonej według wewnętrznych długości krawędzi

1 dm3

1

51

 

k) hodowla psów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

45

27

 

l) hodowla kotów rasowych

1 sztuka stada podstawowego

16

76

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-27
  • Data wejścia w życie: 2016-01-01
  • Data obowiązywania: 2016-01-01
  • Dokument traci ważność: 2016-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw