reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 20 października 2015 r.

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020

Na podstawie art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania przedsiębiorcom pomocy de minimis oraz pomocy publicznej, w ramach następujących programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2014–2020:

1) Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja (2014–2020),

2) Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014–2020,

3) Programu Współpracy Interreg V-A – Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014–2020

– a także podmioty udzielające tej pomocy.

§ 2. [Zasady udzielania pomocy de minimis]

Pomoc de minimis jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1407/2013”.

§ 3. [Zasady udzielania pomocy publicznej]

Pomoc publiczna jest udzielana na zasadach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”.

§ 4. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) infrastrukturze badawczej – należy przez to rozumieć infrastrukturę badawczą w rozumieniu art. 2 pkt 91 rozporządzenia nr 651/2014;

2) innowacjach organizacyjnych – należy przez to rozumieć innowacje organizacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 96 rozporządzenia nr 651/2014;

3) intensywności pomocy – należy przez to rozumieć intensywność pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 26 rozporządzenia nr 651/2014;

4) jednym przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć jedno przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 2 ust. 2 rozporządzenia nr 1407/2013;

5) klastrach innowacyjnych – należy przez to rozumieć klastry innowacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 92 rozporządzenia nr 651/2014;

6) MŚP – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorstwo, małe lub średnie przedsiębiorstwo, spełniające warunki określone w załączniku I do rozporządzenia nr 651/2014;

7) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014;

8) regionalnej pomocy inwestycyjnej – należy przez to rozumieć regionalną pomoc inwestycyjną w rozumieniu art. 2 pkt 41 rozporządzenia nr 651/2014;

9) wielofunkcyjnej infrastrukturze rekreacyjnej – należy przez to rozumieć wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną w rozumieniu art. 55 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 5. [Podmiot udzielający pomocy]

1. Podmiotem udzielającym pomocy de minimis i pomocy publicznej może być:

1) instytucja zarządzająca,

2) beneficjent

– o których mowa w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, zwanej dalej „ustawą”.

2. W przypadku gdy podmiotem udzielającym pomocy de minimis lub pomocy publicznej jest beneficjent, pomoc de minimis i pomoc publiczna może być udzielona, jeżeli możliwość jej udzielenia przewiduje umowa o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 2 pkt 26 lit. c ustawy.

§ 6. [Pomoc de minimis]

1. Pomoc de minimis może być udzielana przedsiębiorcom działającym we wszystkich sektorach, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 1407/2013, oraz przypadków, o których mowa w art. 3 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289).

2. Pomoc de minimis jest udzielana w formie i na zasadach określonych w art. 4 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 1407/2013.

3. Wartość dopuszczalnej pomocy de minimis udzielonej jednemu przedsiębiorcy określa się na podstawie art. 3 ust. 2–9 rozporządzenia nr 1407/2013.

4. Pomoc de minimis udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 5 rozporządzenia nr 1407/2013.

5. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy na pokrycie części lub całości kosztów kwalifikowalnych.

§ 7. [Wyłączenie stosowania przepisów rozporządzenia]

1. Przepisów rozporządzenia w zakresie pomocy publicznej nie stosuje się do pomocy, o której mowa w art. 1 ust. 2 lit. c i d, ust. 3 lit. a–d, ust. 4 lit. c i ust. 5 oraz art. 13 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomoc publiczna nie może zostać udzielona ani wypłacona przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym.

3. Niniejsze rozporządzenie stosuje się jedynie do pomocy publicznej, która wywołuje efekt zachęty w rozumieniu art. 6 ust. 2 z uwzględnieniem art. 6 ust. 5 lit. h rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc publiczna jest udzielana w formie określonej w art. 5 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc publiczna udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia podlega kumulacji z inną pomocą na zasadach określonych w art. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Do obliczania intensywności pomocy publicznej i kosztów kwalifikowalnych stosuje się art. 7 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

7. Wartość udzielonej pomocy publicznej nie może przekroczyć progów określonych w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 8. [Regionalna pomoc inwestycyjna]

1. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 14 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Regionalna pomoc inwestycyjna jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 14 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014, jeżeli są spełnione warunki określone odpowiednio w art. 14 ust. 6–9 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Regionalna pomoc inwestycyjna dla dużych przedsiębiorstw w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014 jest udzielana wyłącznie na inwestycję początkową w rozumieniu art. 2 pkt 49 rozporządzenia nr 651/2014 na rzecz nowej działalności gospodarczej na danym obszarze zgodnie z art. 14 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielona na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

5. Regionalna pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą może być udzielana na podstawie niniejszego rozporządzenia, jeżeli są spełnione warunki określone w art. 14 ust. 11 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej ustala się zgodnie z art. 14 ust. 15 rozporządzenia nr 651/2014, na podstawie mapy pomocy regionalnej zatwierdzonej przez Komisję Europejską.

7. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, z wyłączeniem pomocy udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego w rozumieniu art. 2 pkt 52 rozporządzenia nr 651/2014, zwiększa się o:

1) 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy;

2) 20 punktów procentowych – w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy.

8. Maksymalną intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej ustala się, uwzględniając warunki określone w art. 14 ust. 12–14 rozporządzenia nr 651/2014.

9. Przedsiębiorca, zawierając umowę, zobowiązuje się do utrzymania inwestycji na zasadach określonych w art. 14 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 9. [Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP]

1. Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 18 rozporządzenia nr 651/2014;

2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014, o ile zostaną spełnione warunki określone w art. 18 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP ustala się zgodnie z art. 18 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 10. [Pomoc na udział MŚP w targach]

1. Pomoc na udział MŚP w targach jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 19 rozporządzenia nr 651/2014;

2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 19 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na udział MŚP w targach ustala się zgodnie z art. 19 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 11. [Pomoc na koszty współpracy ponoszone przez MŚP uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej]

1. Pomoc na koszty współpracy ponoszone przez MŚP uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 20 rozporządzenia nr 651/2014;

2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na koszty współpracy ponoszone przez MŚP uczestniczące w projektach w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej ustala się zgodnie z art. 20 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 12. [Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe]

1. Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 25 rozporządzenia nr 651/2014;

2) na kategorie, o których mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

3) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na projekty badawczo-rozwojowe ustala się zgodnie z art. 25 ust. 5–7 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 13. [Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury]

1. Pomoc na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 30 rozporządzenia nr 651/2014;

2) podmiotom, o których mowa w art. 30 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014;

3) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Wyniki projektu objętego pomocą na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury są udostępniane na warunkach określonych w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy na działalność badawczo-rozwojową w sektorze rybołówstwa i akwakultury ustala się zgodnie z art. 30 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 14. [Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą]

1. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę badawczą jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 26 rozporządzenia nr 651/2014;

2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Infrastruktura badawcza może być wykorzystywana do prowadzenia zarówno działalności gospodarczej, jak i działalności innej niż działalność gospodarcza, z zachowaniem warunków określonych w art. 26 ust. 2–4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę badawczą ustala się zgodnie z art. 26 ust. 6 i 7 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 15. [Pomoc dla klastrów innowacyjnych]

1. Pomoc dla klastrów innowacyjnych jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 27 rozporządzenia nr 651/2014;

2) podmiotowi, o którym mowa w art. 27 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Dostęp do pomieszczeń, zaplecza oraz działań klastra innowacyjnego objętego pomocą jest udzielany na zasadach określonych w art. 27 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc inwestycyjna na utworzenie lub modernizację klastrów innowacyjnych jest udzielana na koszty kwalifikowalne, o których mowa w art. 27 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Maksymalną intensywność pomocy inwestycyjnej dla klastrów innowacyjnych ustala się zgodnie z art. 27 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Pomoc operacyjna dla klastrów innowacyjnych jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 27 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

6. Czas trwania pomocy operacyjnej dla klastrów innowacyjnych nie przekracza okresu, o którym mowa w art. 27 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014.

7. Maksymalną intensywność pomocy operacyjnej dla klastrów innowacyjnych ustala się zgodnie z art. 27 ust. 9 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 16. [Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności]

1. Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 28 rozporządzenia nr 651/2014;

2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności ustala się zgodnie z art. 28 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 17. [Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne]

1. Pomoc na innowacje procesowe i organizacyjne jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 29 rozporządzenia nr 651/2014;

2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 29 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Maksymalną intensywność pomocy na innowacje procesowe i organizacyjne ustala się zgodnie z art. 29 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 18. [Pomoc szkoleniowa]

1. Pomoc szkoleniowa jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 31 rozporządzenia nr 651/2014;

2) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 31 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Pomocy szkoleniowej nie przyznaje się na szkolenia, o których mowa w art. 31 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Maksymalną intensywność pomocy szkoleniowej ustala się zgodnie z art. 31 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 19. [Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego]

1. Pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 53 rozporządzenia nr 651/2014;

2) na cele i działania kulturalne określone w art. 53 ust. 2 rozporządzenia nr 651/2014;

3) w formie określonej w art. 53 ust. 3 rozporządzenia nr 651/2014;

4) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 53 ust. 4 i 5 oraz ust. 9 zdanie trzecie rozporządzenia nr 651/2014.

2. Wartość dopuszczalnej pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego ustala się zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 oraz ust. 9 zdanie pierwsze i drugie rozporządzenia nr 651/2014.

3. W przypadku pomocy nieprzekraczającej równowartości 1 mln euro, wartość dopuszczalnej pomocy ustala się zgodnie z art. 53 ust. 8 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 20. [Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną]

1. Pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną jest udzielana:

1) z zachowaniem warunków określonych w art. 55 rozporządzenia nr 651/2014;

2) w formie określonej w art. 55 ust. 7 rozporządzenia nr 651/2014;

3) na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 55 ust. 8 i 9 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Udostępnianie infrastruktury sportowej objętej pomocą odbywa się na zasadach określonych w art. 55 ust. 2 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Udostępnianie wielofunkcyjnej infrastruktury rekreacyjnej objętej pomocą odbywa się na zasadach określonych w art. 55 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Pomoc na infrastrukturę sportową jest udzielana, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w art. 55 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

5. Powierzenie osobie trzeciej zadań, o których mowa w art. 55 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014, jest możliwe po spełnieniu warunków określonych w tym przepisie.

6. Wartość dopuszczalnej pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną ustala się zgodnie z art. 55 ust. 10 i 11 rozporządzenia nr 651/2014.

7. W przypadku pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną nieprzekraczającej równowartości 1 mln euro, wartość dopuszczalnej pomocy może zostać ustalona zgodnie z art. 55 ust. 12 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 21. [Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną]

1. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana z zachowaniem warunków określonych w art. 56 rozporządzenia nr 651/2014.

2. Udostępnianie i powierzanie eksploatacji infrastruktury lokalnej objętej pomocą następuje na zasadach, o których mowa w art. 56 ust. 3 i 4 rozporządzenia nr 651/2014.

3. Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę lokalną jest udzielana na pokrycie kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w art. 56 ust. 5 rozporządzenia nr 651/2014.

4. Wartość dopuszczalnej pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną ustala się zgodnie z art. 56 ust. 6 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 22. [Wniosek o udzielenie pomocy]

1. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc publiczną składa do podmiotu udzielającego odpowiednio pomocy de minimis lub pomocy publicznej wniosek o udzielenie pomocy, zwany dalej „wnioskiem”.

2. Wniosek zawiera:

1) nazwę przedsiębiorcy i informację o jego wielkości;

2) miejsce realizacji przedsięwzięcia;

3) cel realizacji przedsięwzięcia;

4) opis przedsięwzięcia;

5) planowane daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia;

6) wartość przedsięwzięcia;

7) koszty kwalifikowalne;

8) wnioskowaną kwotę pomocy;

9) źródła finansowania przedsięwzięcia;

10) inne informacje, niezbędne do dokonania oceny wniosku, wskazane przez podmiot udzielający pomocy w dokumentach dotyczących naboru.

3. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis do wniosku załącza dodatkowo:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.3));

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1.

4. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc publiczną do wniosku załącza dodatkowo dokumenty przygotowane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy, o której mowa w ust. 3 pkt 1.

§ 23. [Ocena wniosku]

1. Podmiot udzielający pomocy dokonuje oceny wniosku w oparciu o warunki dopuszczalności pomocy.

2. Jeżeli podmiotem udzielającym pomocy jest instytucja zarządzająca, to może ona, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy, delegować część zadań, o których mowa w ust. 1, do wspólnego sekretariatu.

3. Po przeprowadzeniu oceny, o której mowa w ust. 1, pomoc de minimis lub pomoc publiczna może zostać udzielona przedsiębiorcy na pokrycie części lub całości kosztów kwalifikowalnych na podstawie umowy.

4. Przedsiębiorca przed podpisaniem umowy przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy:

1) kopie zaświadczeń o pomocy de minimis lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub zaświadczeń o pomocy de minimis w rybołówstwie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,

2) informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w pkt 1

– dotyczące okresu od dnia złożenia wniosku do dnia podpisania umowy.

§ 24. [Okres udzielania pomocy de minimis]

Pomoc de minimis jest udzielana do końca okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 4 w związku z art. 8 rozporządzenia nr 1407/2013.

§ 25. [Okres udzielania pomocy publicznej]

Pomoc publiczna jest udzielana do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 zdanie pierwsze w związku z art. 59 rozporządzenia nr 651/2014.

§ 26. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak


1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 378, 1130 i 1240.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99 oraz z 2011 r. Nr 233, poz. 1381.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama