reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych

Na podstawie art. 196 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 989, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych]

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. poz. 142) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) okres zestawienia – dwunastomiesięczny lub krótszy okres przyjęty przez fundusz, obejmujący operacje od dnia następnego po dniu kończącym poprzednie zestawienie operacji do ostatniego dnia bieżącego okresu.”;

2) w § 8 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Informacje, o których mowa w § 4 pkt 4 lit. f, § 5 pkt 4 lit. g oraz § 11 ust. 3 pkt 6, powinny w szczególności zawierać opis ryzyk:”;

3) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prospekt informacyjny wraz z deklaracją zasad polityki inwestycyjnej jest ogłaszany w terminie 3 tygodni od dnia zatwierdzenia przez powszechne towarzystwo rocznego sprawozdania finansowego otwartego funduszu lub dobrowolnego funduszu na ogólnodostępnej stronie internetowej przeznaczonej do ogłoszeń danego funduszu oraz w dzienniku o zasięgu krajowym przeznaczonym do ogłoszeń danego funduszu.”;

4) w § 11:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Pierwsza informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy, jest sporządzana przez otwarty fundusz emerytalny w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy, a każda kolejna w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż co 12 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu kończącym poprzedni okres zestawienia. Informacja jest przesyłana członkom funduszu w terminie do 14 dni od dnia sporządzenia.

2. Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1b ustawy, jest przesyłana przez otwarty fundusz emerytalny członkom funduszu w terminie 14 dni po otrzymaniu z Zakładu informacji, o której mowa w art. 100c ust. 1 ustawy.”,

b) w ust. 3:

– w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„tabelaryczne zestawienie operacji dokonanych na rachunku członka funduszu w okresie zestawienia, obejmujące w kolejnych kolumnach:”,

– uchyla się pkt 7,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy, przesyłana przez dobrowolny fundusz emerytalny członkom funduszu zawiera oprócz danych identyfikacyjnych członka funduszu emerytalnego:

1) określenie liczby, jednostkowej wartości i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka funduszu według wyceny wartości jednostki rozrachunkowej na dzień sporządzenia informacji;

2) tabelaryczne zestawienie operacji dokonanych na rachunku członka funduszu w okresie zestawienia, obejmujące w kolejnych kolumnach:

a) wykaz przekazanych na rachunek członka wpłat w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1147 oraz z 2015 r. poz. 978) lub innych operacji mających wpływ na liczbę jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka, wraz z ich opisem,

b) datę operacji,

c) kwotę operacji,

d) kwotę opłaty pobranej przez dobrowolny fundusz, zgodnie z art. 134 ust. 1a ustawy,

e) kwotę inwestowanych lub umorzonych środków,

f) wartość jednostki rozrachunkowej wykorzystaną w operacji,

g) liczbę inwestowanych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych;

3) dane, o których mowa w § 5 pkt 4 lit. c, d i e.”,

d) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Informacja, o której mowa w art. 191 ust. 1 ustawy, przesyłana przez pracowniczy fundusz emerytalny członkom funduszu zawiera oprócz danych identyfikacyjnych członka funduszu emerytalnego:

1) określenie liczby, jednostkowej wartości i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka funduszu według wyceny wartości jednostki rozrachunkowej na dzień sporządzenia informacji;

2) tabelaryczne zestawienie operacji dokonanych na rachunku członka funduszu w okresie zestawienia, obejmujące w kolejnych kolumnach:

a) wskazanie okresu, za który została przekazana składka emerytalna lub miała miejsce inna operacja mająca wpływ na liczbę jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka, wraz z jej opisem,

b) datę operacji,

c) kwotę operacji,

d) kwotę inwestowanych lub umorzonych środków,

e) wartość jednostki rozrachunkowej wykorzystaną w operacji,

f) liczbę inwestowanych lub umorzonych jednostek rozrachunkowych;

3) dane, o których mowa w § 5 pkt 4 lit. c, d i e, w odniesieniu do pracowniczego funduszu.”;

5) w § 17 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) nieuzyskania przez fundusz należnego świadczenia z tytułu zawartej umowy lub posiadanego instrumentu finansowego w wyniku:

a) niespłacenia przez emitenta odsetek od dłużnych papierów wartościowych,

b) niewykupienia dłużnego papieru wartościowego przez emitenta,

c) braku zwrotu depozytu bankowego w terminie jego zapadalności,

d) wykonania przez fundusz świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego przy braku pełnej terminowej realizacji świadczenia wzajemnego przez kontrahenta;”;

6) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Informacje, o których mowa w § 14 ust. 4, § 15 ust. 1 i 6, § 16 ust. 1, § 17 pkt 1, 8–12, 14 i 15, § 18, § 19, § 21 pkt 1, § 22 pkt 1, § 23 ust. 1 pkt 14, oraz informacje, o których mowa w art. 28 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, są przekazywane do organu nadzoru w postaci elektronicznej za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez organ nadzoru w formacie danych zgodnym z formatem danych systemu teleinformatycznego organu nadzoru.”;

7) w § 21 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) nieuzyskania przez fundusz należnego świadczenia z tytułu zawartej umowy lub posiadanego instrumentu finansowego w wyniku:

a) niespłacenia przez emitenta odsetek od dłużnych papierów wartościowych,

b) niewykupienia dłużnego papieru wartościowego przez emitenta,

c) braku zwrotu depozytu bankowego w terminie jego zapadalności,

d) wykonania przez fundusz świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego przy braku pełnej terminowej realizacji świadczenia wzajemnego przez kontrahenta;”;

8) w § 22 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) nieuzyskania przez fundusz należnego świadczenia z tytułu zawartej umowy lub posiadanego instrumentu finansowego w wyniku:

a) niespłacenia przez emitenta odsetek od dłużnych papierów wartościowych,

b) niewykupienia dłużnego papieru wartościowego przez emitenta,

c) braku zwrotu depozytu bankowego w terminie jego zapadalności,

d) wykonania przez fundusz świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego przy braku pełnej terminowej realizacji świadczenia wzajemnego przez kontrahenta;”;

9) w § 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 1, 2 i 3–15, § 21 pkt 1, 2 i 3–6, § 22 pkt 1, 2 i 3–9, § 23 ust. 1 pkt 1–14 i 16 oraz w § 24 ust. 1 pkt 1–5, 7 i 8, są przekazywane do organu nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 2a, § 21 pkt 2a oraz w § 22 pkt 2a, są przekazywane do organu nadzoru w terminie 3 dni roboczych po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez fundusz lub towarzystwo.”,

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Bieżące informacje, o których mowa w § 17 pkt 1, 2 i 3–6 oraz w § 23 ust. 1 pkt 1–4, 6–8 i 11–13, są przekazywane do agencji informacyjnej wybranej spośród agencji wskazanych przez organ nadzoru następnego dnia roboczego po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego ich sporządzenie lub powzięciu o nich informacji przez otwarty fundusz lub powszechne towarzystwo.”;

10) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części II „Bilans powszechnego towarzystwa” w tabeli, w kolumnie „Pasywa”, w części B „Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania”, w pkt III „Zobowiązania krótkoterminowe”, w ppkt 1 „Z tytułu dostaw i usług, w tym:”, w lit. a „z tytułu zarządzania funduszem, w tym:”:

– w pozycji „i) zobowiązania wobec OFE, w tym:” uchyla się tiret piąte,

– dotychczasową treść pozycji „iv) pozostałe” oznacza się jako pozycję v, a pozycja iv otrzymuje brzmienie:

„iv) zobowiązania tytułem wpłat na rachunek Funduszu Gwarancyjnego”,

b) w części III „Rachunek zysków i strat powszechnego towarzystwa” w tabeli:

– w kolumnie „Koszty i straty”, w części B „Koszty związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi”, w pkt I „Obowiązkowe obciążenia z tytułu zarządzania OFE” uchyla się ppkt 5,

– w kolumnie „Przychody i zyski”, w części A „Przychody wynikające z zarządzania OFE” pkt V otrzymuje brzmienie:

„V. Przychody z tytułu zwrotu nadpłaty ze środków Funduszu Gwarancyjnego”.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1289 i 1717 oraz z 2015 r. poz. 238, 1132, 1259 i 1513.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

S&P Audyt Sp. z o.o.

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama