reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb udzielania, rozliczania i zwrotu zaliczek, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, zwanych dalej „zaliczkami”;

2) formy i sposób zabezpieczania wypłaconych zaliczek.

§ 2. [Zaliczka]

1. Zaliczka jest udzielana beneficjentowi na wniosek, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, zwanej dalej „ustawą”, jeżeli przewiduje to umowa o przyznaniu pomocy, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349), zwana dalej „umową o przyznaniu pomocy”.

2. Zaliczka jest udzielana beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji operacji.

3. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi jednorazowo albo w transzach, w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o przyznaniu pomocy, w wysokościach nie większych niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji operacji.

4. W przypadku gdy umowa o przyznaniu pomocy przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz następuje po rozliczeniu we wniosku o płatność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „wnioskiem o płatność”, określonej w umowie o przyznaniu pomocy części, nie niższej jednak niż 60%, dotychczas otrzymanej zaliczki. Przepisu nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2.

5. Zaliczka jest przekazywana na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta przeznaczony do obsługi tej zaliczki.

6. W przypadku beneficjentów wspólnie ubiegających się o przyznanie pomocy zaliczka jest przekazywana na wyodrębnione rachunki bankowe tych beneficjentów przeznaczone do obsługi zaliczki albo na jeden wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez tych beneficjentów w umowie o przyznaniu pomocy, przeznaczony do obsługi zaliczki.

7. Kwota wypłaconej zaliczki pomniejsza kwotę pomocy przysługującą do wypłaty.

8. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, kwota wypłaconej zaliczki pomniejsza kwotę pomocy przysługującą do wypłaty, jeżeli suma kwoty wypłaconej zaliczki i kwoty wypłaconej pomocy przekroczy 90% kwoty pomocy, jaka może zostać wypłacona beneficjentowi w związku z realizacją danej operacji określonej w umowie o przyznaniu pomocy.

§ 3. [Rozliczenie zaliczki]

1. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność w terminach, w sposób i na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy oraz na pomniejszeniu kwoty zatwierdzonej do wypłaty na podstawie wniosku o płatność lub na zwrocie zaliczki przez beneficjenta na rachunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą realizującą płatności z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwaną dalej „agencją płatniczą”.

2. Rozliczenie zaliczki, o której mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), polega na wykazaniu przez beneficjenta, we wnioskach o płatność, kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, w terminach, w sposób i na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy, lub na zwrocie zaliczki na rachunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą.

3. Warunkiem rozliczenia zaliczki jest jej wykorzystanie na cele szczegółowe, o których mowa w części 6 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18), na które została udzielona.

§ 4. [Rozliczenie odsetek naliczonych od zaliczki pozostających na rachunku bankowym]

1. Odsetki naliczone od zaliczki pozostające na rachunku bankowym, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub 6, naliczone od dnia wpływu zaliczki na ten rachunek, podlegają rozliczeniu we wniosku o płatność lub podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą.

2. Kwotę pomocy przysługującą do wypłaty i wynikającą z wniosku o płatność agencja płatnicza pomniejsza o kwotę odsetek naliczonych od wypłaconej zaliczki, jeżeli:

1) kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wniosku o płatność nie została pomniejszona przez beneficjenta o kwotę tych odsetek lub

2) beneficjent nie dokonał zwrotu tych odsetek na rachunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą.

§ 5. [Zabezpieczenie zaliczki]

1. Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 100% kwoty zaliczki wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy, do dnia rozliczenia zaliczki, w jednej albo kilku z następujących form:

1) poręczenia bankowego;

2) gwarancji bankowej;

3) gwarancji ubezpieczeniowej;

4) weksla z poręczeniem wekslowym banku.

2. W przypadku wypłaty zaliczki w transzach zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej kwocie wypłacanej transzy zaliczki.

3. Forma zabezpieczenia jest określana przez beneficjenta przy zawieraniu lub zmianie umowy o przyznaniu pomocy z:

1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku działań i poddziałań wymienionych w art. 20 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;

2) Agencją Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy;

3) samorządem województwa – w przypadku działania wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4. Zabezpieczenie jest ustanawiane na czas obejmujący okres liczony od dnia zawarcia lub zmiany umowy o przyznaniu pomocy do dnia wskazanego w umowie jako dzień złożenia wniosku o płatność oraz okres niezbędny do rozliczenia zaliczki nie krótszy niż 4 miesiące.

5. Jeżeli zaliczka jest udzielana w transzach, w przypadku rozliczenia części transzy zaliczki zabezpieczenie obowiązuje do dnia rozliczenia 100% transzy zaliczki.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama