Kategorie

Dziennik Ustaw

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb udzielania, rozliczania i zwrotu zaliczek, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, zwanych dalej „zaliczkami”;

2) formy i sposób zabezpieczania wypłaconych zaliczek.

§ 2. [Zaliczka]

1. Zaliczka jest udzielana beneficjentowi na wniosek, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej, zwanej dalej „ustawą”, jeżeli przewiduje to umowa o przyznaniu pomocy, o której mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 349), zwana dalej „umową o przyznaniu pomocy”.

2. Zaliczka jest udzielana beneficjentowi w wysokości nie większej i na okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji operacji.

3. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi jednorazowo albo w transzach, w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o przyznaniu pomocy, w wysokościach nie większych niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji operacji.

4. W przypadku gdy umowa o przyznaniu pomocy przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz następuje po rozliczeniu we wniosku o płatność, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zwanym dalej „wnioskiem o płatność”, określonej w umowie o przyznaniu pomocy części, nie niższej jednak niż 60%, dotychczas otrzymanej zaliczki. Przepisu nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2.

5. Zaliczka jest przekazywana na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta przeznaczony do obsługi tej zaliczki.

6. W przypadku beneficjentów wspólnie ubiegających się o przyznanie pomocy zaliczka jest przekazywana na wyodrębnione rachunki bankowe tych beneficjentów przeznaczone do obsługi zaliczki albo na jeden wyodrębniony rachunek bankowy wskazany przez tych beneficjentów w umowie o przyznaniu pomocy, przeznaczony do obsługi zaliczki.

7. Kwota wypłaconej zaliczki pomniejsza kwotę pomocy przysługującą do wypłaty.

8. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 2, kwota wypłaconej zaliczki pomniejsza kwotę pomocy przysługującą do wypłaty, jeżeli suma kwoty wypłaconej zaliczki i kwoty wypłaconej pomocy przekroczy 90% kwoty pomocy, jaka może zostać wypłacona beneficjentowi w związku z realizacją danej operacji określonej w umowie o przyznaniu pomocy.

§ 3. [Rozliczenie zaliczki]

1. Rozliczenie zaliczki polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność w terminach, w sposób i na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy oraz na pomniejszeniu kwoty zatwierdzonej do wypłaty na podstawie wniosku o płatność lub na zwrocie zaliczki przez beneficjenta na rachunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą realizującą płatności z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zwaną dalej „agencją płatniczą”.

2. Rozliczenie zaliczki, o której mowa w art. 42 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), polega na wykazaniu przez beneficjenta, we wnioskach o płatność, kwoty pomocy przysługującej do wypłaty, w terminach, w sposób i na warunkach określonych w umowie o przyznaniu pomocy, lub na zwrocie zaliczki na rachunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą.

3. Warunkiem rozliczenia zaliczki jest jej wykorzystanie na cele szczegółowe, o których mowa w części 6 załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31.07.2014, str. 18), na które została udzielona.

§ 4. [Rozliczenie odsetek naliczonych od zaliczki pozostających na rachunku bankowym]

1. Odsetki naliczone od zaliczki pozostające na rachunku bankowym, o którym mowa w § 2 ust. 5 lub 6, naliczone od dnia wpływu zaliczki na ten rachunek, podlegają rozliczeniu we wniosku o płatność lub podlegają zwrotowi na rachunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą.

2. Kwotę pomocy przysługującą do wypłaty i wynikającą z wniosku o płatność agencja płatnicza pomniejsza o kwotę odsetek naliczonych od wypłaconej zaliczki, jeżeli:

1) kwota wydatków kwalifikowalnych wykazana we wniosku o płatność nie została pomniejszona przez beneficjenta o kwotę tych odsetek lub

2) beneficjent nie dokonał zwrotu tych odsetek na rachunek bankowy wskazany przez agencję płatniczą.

§ 5. [Zabezpieczenie zaliczki]

1. Zabezpieczenie zaliczki jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej 100% kwoty zaliczki wynikającej z umowy o przyznaniu pomocy, do dnia rozliczenia zaliczki, w jednej albo kilku z następujących form:

1) poręczenia bankowego;

2) gwarancji bankowej;

3) gwarancji ubezpieczeniowej;

4) weksla z poręczeniem wekslowym banku.

2. W przypadku wypłaty zaliczki w transzach zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej kwocie wypłacanej transzy zaliczki.

3. Forma zabezpieczenia jest określana przez beneficjenta przy zawieraniu lub zmianie umowy o przyznaniu pomocy z:

1) Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – w przypadku działań i poddziałań wymienionych w art. 20 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy;

2) Agencją Rynku Rolnego – w przypadku działania wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy;

3) samorządem województwa – w przypadku działania wymienionego w art. 20 ust. 1 pkt 5 ustawy.

4. Zabezpieczenie jest ustanawiane na czas obejmujący okres liczony od dnia zawarcia lub zmiany umowy o przyznaniu pomocy do dnia wskazanego w umowie jako dzień złożenia wniosku o płatność oraz okres niezbędny do rozliczenia zaliczki nie krótszy niż 4 miesiące.

5. Jeżeli zaliczka jest udzielana w transzach, w przypadku rozliczenia części transzy zaliczki zabezpieczenie obowiązuje do dnia rozliczenia 100% transzy zaliczki.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: M. Sawicki


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1261).

Dziennik Ustaw