reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 29 października 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich (Dz. U. z 2013 r. poz. 483) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów związanych z nimi, z zastrzeżeniem ust. 2.”;

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części „Bilans domu maklerskiego”:

– w „Aktywa” dodaje się poz. XII i XIII w brzmieniu:

„XII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

XIII. Udziały (akcje) własne”,

– w „Pasywa” w poz. „VI. Kapitał (fundusz) własny” uchyla się poz. 2 i 3,

b) w części „Rachunek zysków i strat domu maklerskiego”:

– uchyla się poz. XIX, XX i XXI,

– poz. XXII otrzymuje brzmienie:

„XXII. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII–XVIII)”,

c) w części „Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym domu maklerskiego” w poz. „I.a. Kapitał własny (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach” uchyla się poz. 2 i 3,

d) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia sprawozdania finansowego domu maklerskiego” w ust. 4:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;”,

– uchyla się pkt 7;

3) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w części „Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej domu maklerskiego”:

– w „Aktywa” dodaje się poz. XIII i XIV w brzmieniu:

„XIII. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy

XIV. Udziały (akcje) własne”,

– w „Pasywa” w poz. „VI. Kapitał (fundusz) własny” uchyla się poz. 2 i 3,

b) w części „Skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej domu maklerskiego”:

– uchyla się poz. XIX, XX i XXI,

– poz. XXVI otrzymuje brzmienie:

„XXVI. Zysk (strata) brutto (XVI+XVII–XVIII–XXII+XXIII+XXIV–XXV)”,

c) w części „Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym”:

– tytuł części otrzymuje brzmienie:

„Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym”,

– w poz. „I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach” uchyla się poz. 2 i 3,

d) w części „Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej domu maklerskiego” w ust. 3:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie;”,

– uchyla się pkt 7.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Szczurek


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1256).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333 i 1844.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama