REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 2184

USTAWA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

o zmianie ustawy o administracji podatkowej oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o administracji podatkowej]

W ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 i 1513) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Naczelnik urzędu skarbowego może powierzyć prowadzenie, w jego imieniu, niektórych spraw należących do właściwości tego organu, jednostce samorządu terytorialnego lub związkowi takich jednostek, jeżeli odrębne przepisy tak stanowią.

2. Powierzenie prowadzenia spraw następuje na podstawie porozumienia naczelnika urzędu skarbowego z jednostką samorządu terytorialnego lub związkiem takich jednostek.”;

2) w art. 77:

a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem:”,

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) art. 5, art. 39 pkt 2–14, 16, 18, 22 i 23, art. 41, art. 43, art. 45 pkt 1, pkt 2 lit. a tiret drugie, pkt 4–7, 10–14, 16 i 18, art. 49–51, art. 55, art. 68, art. 70, art. 72, art. 74 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 75, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.;”.

Art. 2. [Ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw]

W ustawie z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 i 2183) w art. 1:

1) w pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, uwzględniając konieczność zapewnienia jednolitości i prawidłowości interpretacji indywidualnych oraz w celu usprawnienia postępowania w sprawach dotyczących interpretacji indywidualnych i ich zmiany, może, w drodze rozporządzenia, upoważnić podległe organy do:

1) zmiany interpretacji indywidualnych na etapie rozpatrywania wezwania do usunięcia naruszenia prawa,

2) stwierdzania wygaśnięcia interpretacji indywidualnych na podstawie art. 14e § 1 pkt 3,

3) uchylania interpretacji indywidualnych i wydawania postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 4,

4) wydawania postanowień, o których mowa w § 5a, oraz ich zmiany na podstawie art. 14e § 1 pkt 5,

5) uchylania postanowień, o których mowa w § 5a, na podstawie art. 14e § 1 pkt 6

– w jego imieniu i w ustalonym zakresie, określając jednocześnie właściwość rzeczową i miejscową upoważnionych organów.”,”;

2) w pkt 175 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: „w art. 306h dodaje się § 3–5 w brzmieniu:”.

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-24
  • Data wejścia w życie: 2015-12-25
  • Data obowiązywania: 2015-12-25

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA