| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 2015

Art. 1. [Ustawa budżetowa na rok 2015]
W ustawie budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 153) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączną kwotę podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa w wysokości 286 700 000 tys. zł.

2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, łączną kwotę wydatków budżetu państwa w wysokości 336 680 000 tys. zł.”,

b) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Ustala się kwotę limitu wydatków organów i jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, i państwowych jednostek budżetowych, z wyłączeniem organów i jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2 tej ustawy, w art. 9 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wyłączeniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, a także funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych Bankowi Gospodarstwa Krajowego na podstawie odrębnych ustaw, w wysokości 519 398 626 tys. zł.

5. Deficyt budżetu państwa ustala się na dzień 31 grudnia 2015 r. na kwotę nie większą niż 49 980 000 tys. zł.”;

2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu państwa w wysokości 290 749 266 tys. zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu państwa w wysokości 237 333 763 tys. zł – z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

2. Planowane saldo przychodów i rozchodów budżetu państwa ustala się na kwotę 53 415 503 tys. zł.”;

3) w art. 17 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) środki na wynagrodzenia – w wysokości 7 167 459 tys. zł;

3) środki na szkolenia – w wysokości 45 088 tys. zł.”;

4) po art. 30 dodaje się art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. Minister Finansów może utworzyć rezerwę celową z wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na dotację celową dla Agencji Rezerw Materiałowych na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi.”;

5) załącznik nr 1 do ustawy „Dochody budżetu państwa w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;

6) załącznik nr 2 do ustawy „Wydatki budżetu państwa na rok 2015” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy;

7) załącznik nr 5 do ustawy „Plan przychodów i rozchodów budżetu państwa” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej ustawy;

8) załącznik nr 6 do ustawy „Wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej ustawy;

9) załącznik nr 7 do ustawy „Zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej ustawy;

10) załącznik nr 8 do ustawy „Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty tych dotacji w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej ustawy;

11) załącznik nr 9 do ustawy „Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych i podmiotowych w 2015 r.” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej ustawy;

12) w załączniku nr 10 do ustawy „Zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym”:

a) tabela na str. 10/3, w części dotyczącej programu wieloletniego pn. „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej ustawy,

b) na str. 10/6, w funkcji „3. Edukacja, wychowanie i opieka”, w zadaniu „3.2. Szkolnictwo wyższe”, w podzadaniu „3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego”, w części dotyczącej programu wieloletniego pn. „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004–2017”:

– w kolumnie 13 kwotę „6 537” zastępuje się kwotą „0”,

– w kolumnie 14 kwotę „1 392” zastępuje się kwotą „7 929”;

13) w załączniku nr 11 do ustawy „Plany finansowe agencji wykonawczych”:

a) „Plan finansowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”, ustalony w tabeli 7, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej ustawy,

b) „Plan finansowy Agencji Rynku Rolnego”, ustalony w tabeli 8, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej ustawy;

14) w załączniku nr 12 do ustawy „Plany finansowe instytucji gospodarki budżetowej” „Plan finansowy Zakładu Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”, ustalony w tabeli 6, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej ustawy;

15) w załączniku nr 13 do ustawy „Plany finansowe państwowych funduszy celowych” „Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych”, ustalony w tabeli 28, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej ustawy;

16) załącznik nr 16 do ustawy „Wykaz programów wraz z limitami wydatków i zobowiązań w kolejnych latach obowiązywania Narodowej Strategii Spójności w latach 2007–2013, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009–2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009–2014, Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Perspektywy Finansowej 2014–2020” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej ustawy;

17) załącznik nr 19 do ustawy „Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej ustawy.

Art. 2. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Załącznik 1. [DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R.]

Załączniki do ustawy budżetowej na rok 2015
z dnia 16 grudnia 2015 r. (poz. 2195)

Załącznik nr 1

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2015 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW]

Załącznik nr 2

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2015 ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA]

Załącznik nr 3

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.]

Załącznik nr 4

WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2015 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI]

Załącznik nr 5

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĘBNYMI USTAWAMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2015 R.]

Załącznik nr 6

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE ORAZ KWOTY TYCH DOTACJI W 2015 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 7. [ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2015 R.]

Załącznik nr 7

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH W 2015 R.

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 9. [PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA]

Załącznik nr 9

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 10. [PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO]

Załącznik nr 10

PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 11. [PLAN FINANSOWY ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO]

Załącznik nr 11

PLAN FINANSOWY ZAKŁADU INWESTYCJI ORGANIZACJI TRAKTATU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 12. [PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH]

Załącznik nr 12

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTUR POMOSTOWYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 13. [WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020]

Załącznik nr 13

WYKAZ PROGRAMÓW WRAZ Z LIMITAMI WYDATKÓW I ZOBOWIĄZAŃ W KOLEJNYCH LATACH OBOWIĄZYWANIA NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI W LATACH 2007–2013, SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY, NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO 2009–2014 I MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009–2014, PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH, WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ ORAZ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014–2020

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 14. [PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik nr 14

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »