| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 22 grudnia 2015 r.

o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Art. 1. [Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym]
[1] W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Trybunał Konstytucyjny, zwany dalej „Trybunałem”, jest organem władzy sądowniczej powołanym w celu wykonywania kompetencji określonych w Konstytucji.”;

2) [2] w art. 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) przygotowanie wniosku do Sejmu o wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału w przypadkach określonych w art. 36 ust. 1;”;

3) [3] w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgromadzenie Ogólne podejmuje uchwały większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej 13 sędziów Trybunału, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Trybunału, chyba że ustawa stanowi inaczej.”;

4) w art. 12:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kandydata na stanowisko Prezesa Trybunału może zgłosić co najmniej 3 sędziów Trybunału. Sędzia Trybunału może zgłosić tylko jednego kandydata.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:

„3a. Głosowanie w sprawie wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia zgłoszenia kandydatów.

3b. Na karcie przygotowanej w celu wyboru kandydatów na stanowisko Prezesa Trybunału nazwiska i imiona kandydatów umieszcza się w kolejności alfabetycznej.

3c. Sędzia Trybunału może oddać głos tylko na jednego kandydata na stanowisko Prezesa Trybunału.”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do Wiceprezesa Trybunału przepisy ust. 1–2a i 3a–4 stosuje się odpowiednio.”;

5) [4] po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:

„Art. 28a. Postępowanie dyscyplinarne można wszcząć także na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub Ministra Sprawiedliwości w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wniosku, chyba że Prezes Trybunału uzna wniosek za nieuzasadniony. Postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wraz z uzasadnieniem doręcza się wnioskodawcy w ciągu 7 dni od dnia wydania postanowienia.”;

6) [5] w art. 31 uchyla się pkt 3;

7) [6] po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. 1. W szczególnie rażących przypadkach Zgromadzenie Ogólne występuje do Sejmu z wnioskiem o złożenie z urzędu sędziego Trybunału.

2. Zgromadzenie Ogólne może podjąć uchwałę lub złożyć wniosek w sprawie, o której stanowi ust. 1, także na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub Ministra Sprawiedliwości w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wniosku.

3. Uchwałę odmawiającą złożenia wniosku, o którym stanowi ust. 1, wraz z uzasadnieniem doręcza się wnioskodawcy, o którym stanowi ust. 2, w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały.”;

8) [7] art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. 1. Wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału przed upływem kadencji następuje w przypadku:

1) śmierci sędziego Trybunału;

2) zrzeczenia się przez sędziego Trybunału urzędu;

3) skazania sędziego Trybunału prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) złożenia z urzędu sędziego Trybunału przez Sejm na wniosek Zgromadzenia Ogólnego.

2. Z wnioskiem do Sejmu o wygaśnięcie mandatu sędziego Trybunału, w przypadkach o których mowa w ust. 1, występuje Zgromadzenie Ogólne po przeprowadzeniu stosownego postępowania wyjaśniającego.”;

9) [8] w art. 44 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. Trybunał orzeka:

1) w pełnym składzie, chyba że ustawa stanowi inaczej;

2) w składzie 7 sędziów Trybunału w sprawach:

a) wszczętych skargą konstytucyjną albo pytaniem prawnym,

b) zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie;

3) w składzie 3 sędziów Trybunału w sprawach:

a) nadania dalszego biegu lub odmowy nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej oraz wnioskowi podmiotu, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 3–5 Konstytucji,

b) wyłączenia sędziego.

2. Jeśli sprawa, o której stanowi ust. 1 pkt 2 i 3, jest szczególnie zawiła lub o szczególnej doniosłości, możliwe jest przekazanie jej do rozstrzygnięcia w pełnym składzie. O przekazaniu rozstrzyga Prezes Trybunału, także na wniosek składu orzekającego.

3. Orzekanie w pełnym składzie wymaga udziału co najmniej 13 sędziów Trybunału.”;

10) [9] w art. 80 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Terminy rozpraw albo posiedzeń niejawnych, na których rozpoznawane są wnioski, wyznaczane są według kolejności wpływu spraw do Trybunału.”;

11) w art. 81:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Trybunał rozpoznaje wniosek, pytanie prawne lub skargę na rozprawie, gdy wniosek o rozpoznanie na rozprawie zawarty został we wniosku, pytaniu prawnym lub skardze.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. O rozpoznaniu sprawy na rozprawie, w przypadku gdy nie został złożony wniosek, o którym mowa w ust. 1a, rozstrzyga skład orzekający.”;

12) w art. 87:

a) [10] ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie, a dla spraw orzekanych w pełnym składzie – po upływie 6 miesięcy.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Trybunału może odpowiednio skrócić o połowę termin wskazany w ust. 2 w sprawach:

1) wszczętych na podstawie wniosku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w których skarga lub pytanie prawne dotyczą bezpośredniego naruszenia wolności, praw i obowiązków człowieka i obywatela zawartych w rozdziale II Konstytucji;

3) w których kontroli podlegają przepisy regulaminu Sejmu lub regulaminu Senatu.”;

13) w art. 93 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Z zastrzeżeniem art. 81 ust. 2, Trybunał może rozpoznać wniosek, pytanie prawne lub skargę na posiedzeniu niejawnym, jeżeli:”;

14) [11] w art. 99 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Orzeczenia Trybunału wydawane w pełnym składzie zapadają większością 2/3 głosów.”;

15) [12] uchyla się rozdział 10;

16) [13] uchyla się art. 16, art. 17 ust. 1, art. 17 ust. 2 zdanie drugie, art. 19, art. 20, art. 28 ust. 2, art. 30, art. 45 ust. 2, art. 70 ust. 2, art. 82 ust. 5, art. 112 ust. 2, art. 125 ust. 2–4 i art. 137a.

Art. 2. [Postępowania wszczęte i niezakończone]
[14] 1. W sprawach, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, Prezes Trybunału nie zawiadomił uczestników postępowania o przekazaniu wniosku, pytania prawnego lub skargi do rozpoznania przez skład orzekający postępowanie prowadzi się na zasadach określonych w niniejszej ustawie. Jednakże w każdym przypadku skład orzekający ustala się według przepisów niniejszej ustawy.

2. W postępowaniu wszczętym, lecz niezakończonym przed wejściem w życie ustawy rozprawa nie może odbyć się wcześniej niż po upływie 45 dni od dnia doręczenia uczestnikom postępowania zawiadomienia o jej terminie, a w sprawie, w której orzeka w pełnym składzie – po upływie 3 miesięcy; jednakże w obydwu przypadkach nie później niż 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy.

3. Terminy rozpraw, na których rozpoznawane są wnioski w postępowaniu wszczętym, lecz niezakończonym przed wejściem w życie ustawy, wyznaczane są według kolejności wpływu spraw do Trybunału.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się do posiedzenia niejawnego, na którym jest wydawane orzeczenie kończące postępowanie w sprawie.

Art. 3. [Osoby zatrudnione na stanowisku, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym]
[15] 1. Osoby zatrudnione na stanowisku, o którym mowa w art. 124 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, które do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepracowały na tym stanowisku co najmniej 5 lat, mogą przystąpić do egzaminu sędziowskiego w terminie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 125 ust. 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.

Art. 4. [Sprawy, w których do 28 grudnia 2015 r. skład orzekający nie rozstrzygnął o rozpoznaniu wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej na posiedzeniu niejawnym]
W sprawach, w których do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, skład orzekający nie rozstrzygnął o rozpoznaniu wniosku, pytania prawnego lub skargi konstytucyjnej na posiedzeniu niejawnym, na wniosek uczestnika postępowania, sprawy rozpoznaje się na rozprawie.
Art. 5. [Wejście w życie]
[16] Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1928, 2129 i 2147.

[1] Na podstawie pkt 1 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) ustawa:

a) jest niezgodna z art. 7, art. 112 oraz art. 119 ust. 1 Konstytucji RP, a także z zasadą poprawnej legislacji wynikającą z art. 2 Konstytucji RP,

b) jest zgodna z art. 186 ust. 1 Konstytucji RP,

c) nie jest niezgodna z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP.

[2] Na podstawie pkt 6 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 2 jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji RP, a także z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz z art. 195 ust. 1 Konstytucji RP.

[3] Na podstawie pkt 7 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 3 jest niezgodny z art. 2 i art. 173 w związku z preambułą Konstytucji RP oraz art. 10 Konstytucji RP przez to, że uniemożliwiając organowi konstytucyjnemu, którym jest Trybunał Konstytucyjny, rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, naruszają zasady państwa prawnego.

[4] Na podstawie pkt 8 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 5 jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji RP, a także z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz z art. 195 ust. 1 Konstytucji RP.

[5] Na podstawie pkt 2 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 6 jest niezgodny z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 Konstytucji RP.

[6] Na podstawie pkt 9 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 7:

a) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji RP, a także z zasadą określoności prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP, z art. 78, art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 195 ust. 1 Konstytucji RP,

b) nie jest niezgodny z art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

[7] Na podstawie pkt 10 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 8:

a) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji RP, a także z zasadą określoności prawa wynikającą z art. 2 Konstytucji RP, z art. 78, art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 i art. 195 ust. 1 Konstytucji RP,

b) nie jest niezgodny z art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji RP.

Na podstawie pkt 11 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 8 w zakresie, w jakim zmienia art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 2 Konstytucji RP, a także z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz z art. 195 ust. 1 Konstytucji RP.

[8] Na podstawie pkt 12 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 9 w zakresie, w jakim zmienia art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) jest niezgodny z art. 2 i art. 173 w związku z preambułą Konstytucji RP oraz art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że uniemożliwiając organowi konstytucyjnemu, którym jest Trybunał Konstytucyjny, rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, naruszają zasady państwa prawnego.

[9] Na podstawie pkt 13 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 10 jest niezgodny z art. 2 i art. 173 w związku z preambułą Konstytucji oraz art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że uniemożliwiając organowi konstytucyjnemu, którym jest Trybunał Konstytucyjny, rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, naruszają zasady państwa prawnego.

[10] Na podstawie pkt 14 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 12 lit. a) jest niezgodny z art. 2 i art. 173 w związku z preambułą Konstytucji oraz art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że uniemożliwiając organowi konstytucyjnemu, którym jest Trybunał Konstytucyjny, rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, naruszają zasady państwa prawnego.

[11] Na podstawie pkt 15 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 14 jest niezgodny z art. 190 ust. 5 Konstytucji RP.

[12] Na podstawie pkt 3 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 15 uchylający rozdział 10 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293) jest niezgodny z art. 118 ust. 1 oraz art. 119 ust. 2 Konstytucji RP, a także z art. 197 Konstytucji RP.

[13] Na podstawie pkt 4 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 16 w zakresie, w jakim uchyla art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 293):

a) jest niezgodny z art. 112 i art. 173 w związku z art. 10 Konstytucji RP,

b) nie jest niezgodny z art. 197 Konstytucji RP.

Na podstawie pkt 5 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 1 pkt 16 jest niezgodny z art. 173 w związku z art. 10 ust. 1 oraz z art. 195 ust. 1 Konstytucji. RP.

[14] Na podstawie pkt 16 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 2 jest niezgodny z:

a) art. 2 i art. 173 w związku z preambułą Konstytucji RP oraz art. 10 i art. 45 ust. 1 Konstytucji RP przez to, że uniemożliwiając organowi konstytucyjnemu, którym jest Trybunał Konstytucyjny, rzetelne i sprawne działanie oraz ingerując w jego niezależność i odrębność od pozostałych władz, narusza zasady państwa prawnego,

b) art. 2 Konstytucji RP przez to, że przewiduje stosowanie przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r. powołanej w punkcie 1 do spraw, w których postępowanie przed Trybunałem wszczęto przed dniem wejścia jej w życie.

[15] Na podstawie pkt 17 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 3 jest zgodny z zasadą ochrony praw nabytych oraz zasadą ochrony interesów w toku wynikającymi z art. 2 Konstytucji RP.

[16] Na podstawie pkt 18 wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1077) art. 5:

a) jest niezgodny z art. 2 i art. 188 pkt 1 Konstytucji RP,

b) nie jest niezgodny z art. 8 ust. 1 Konstytucji RP.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »