| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

Na podstawie art. 20i ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) wzór wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosków, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 2. [Dokumenty dołączane do wniosku]

1. W przypadku podmiotu krajowego do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób, które kierują działalnością podmiotu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – sporządzoną nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

2) zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nieposiadaniu przez podmiot zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – sporządzone nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

3) zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwą jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez podmiot z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

4) oświadczenie podmiotu, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru, nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, zwanej dalej „ustawą”, jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.3)), w zakresie wyrobów akcyzowych;

5) oświadczenie podmiotu, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe.

2. W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego oddział z siedzibą na terytorium kraju utworzony na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób upoważnionych do reprezentowania oddziału, za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe – sporządzoną nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

2) zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nieposiadaniu przez oddział zaległości w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – sporządzone nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

3) zaświadczenie wydane przez właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwą jednostkę organizacyjną Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu przez oddział z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – sporządzone nie wcześniej niż na 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku;

4) oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru, nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, żadne z udzielonych mu zezwoleń, o których mowa w art. 84 ust. 1 ustawy, jak również że nie została mu cofnięta koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz że nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w zakresie wyrobów akcyzowych;

5) oświadczenie osób upoważnionych do reprezentowania oddziału przedsiębiorcy zagranicznego, że nie jest wobec tego oddziału prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe;

6) urzędowe odpisy lub uwierzytelnione urzędowo kopie dokumentów, wydane przez organ właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania przedsiębiorcy zagranicznego, potwierdzające: jego imię i nazwisko lub nazwę, adres jego zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacyjny używany w państwie zamieszkania lub siedziby, informacje o prowadzonej przez niego działalności, w szczególności urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca ten wykonuje działalność gospodarczą.

§ 3. [Dokumenty dołączane do wniosku o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych]

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego nieposiadającego oddziału z siedzibą na terytorium kraju, utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, dołącza się:

1) dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6;

2) oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o wyznaczeniu dla celów akcyzy podmiotu go reprezentującego na terytorium kraju, wraz z oznaczeniem:

a) naczelnika urzędu celnego, któremu podmiot reprezentujący złożył zgłoszenie rejestracyjne zgodnie z art. 16 ustawy,

b) daty złożenia zgłoszenia rejestracyjnego przez podmiot reprezentujący.

§ 4. [Poświadczenie urzędowych odpisów dokumentów]

1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, sporządzone w języku obcym, dołącza się wraz z ich tłumaczeniem na język polski:

1) sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego albo sprawdzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego, wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487 i 1505) lub

2) sporządzonym i poświadczonym przez tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – w przypadku przedsiębiorstw zagranicznych z tych państw.

2. Urzędowe odpisy dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 6, powinny być poświadczone przez apostille, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terenie państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938) albo przez legalizację, jeżeli przedsiębiorca zagraniczny działa na terytorium państwa niebędącego stroną tej konwencji.

§ 5. [Obowiązek zawierania aktualnych danych]

1. Dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1–3 oraz ust. 2 pkt 1–3, dołącza się w oryginale lub uwierzytelnionej kopii.

2. Dokumenty, o których mowa w § 2 i § 3, powinny zawierać dane aktualne w dniu składania wniosku.

§ 6. [Dokumenty dołączane do wniosku o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych]

Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 2, dołącza się dokumenty określone w § 2 i § 3, które dotyczą zmiany. Przepisy § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 7. [Ograniczenia dotyczące dołączanych dokumentów]

Dokumentów, o których mowa w § 2 i § 3, nie dołącza się, jeżeli:

1) właściwy naczelnik urzędu celnego, do którego składany jest wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych lub wniosek o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, dysponuje tymi dokumentami i dane zawarte w tych dokumentach są aktualne lub

2) dane zawarte w dokumentach znajdują się w prowadzonych przez podmioty publiczne bazach danych, do których dostęp ma naczelnik urzędu celnego.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Minister Finansów: P. Szałamacha


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1559, 1662 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 18, 211, 978, 1269, 1479, 1649, 1844, 1893 i 1932.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, 875, 978, 1197, 1268, 1272, 1618, 1649, 1688, 1712, 1844 i 1893.

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU POŚREDNICZĄCYCH PODMIOTÓW TYTONIOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 22 grudnia 2015 r. (poz. 2349)

Załącznik nr 1

WZÓR – WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU POŚREDNICZĄCYCH PODMIOTÓW TYTONIOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU POŚREDNICZĄCYCH PODMIOTÓW TYTONIOWYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – WNIOSEK O ZMIANĘ WPISU DO REJESTRU POŚREDNICZĄCYCH PODMIOTÓW TYTONIOWYCH

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Comarch

Producent i dostawca nowoczesnych systemów informatycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »