| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 29 grudnia 2015 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego

Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowego]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do inspektora Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzającego kontrolę ruchu drogowego przepisy § 2 ust. 1 i 4–8, § 3 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 i 5, § 4 ust. 1 pkt 2, ust. 2, 3, 4 pkt 2 i 3, ust. 5 i 6, § 5–8 oraz § 10 stosuje się odpowiednio.”;

2) w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w części 1 „Układ hamulcowy”, w poz. 1.2.2, kolumna 2 „Metoda” otrzymuje następujące brzmienie: „Badanie wykonać na urządzeniu do badania hamulców metodą statyczną lub, jeżeli jest to niemożliwe z przyczyn technicznych, badanie należy wykonać na drodze z użyciem opóźnieniomierza z funkcją zapisu. Badanie pojazdów lub przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3500 kg należy wykonać zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w dziale II załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776 i 1076).”;

3) w załączniku nr 8 do rozporządzenia tabela określona w § 2 w ust. 2 w pkt 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

4) w załączniku nr 9 do rozporządzenia strona 2a otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Szkolenie strażników gminnych]

Szkolenie strażników gminnych (miejskich), o którym mowa w § 15 rozporządzenia zmienianego w § 1, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest prowadzone na podstawie programu szkolenia w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335, 1830, 1844, 1893, 2183 i 2281.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 25, poz. 153, Nr 196, poz. 1518 i Nr 226, poz. 1836, z 2012 r. poz. 247 oraz z 2013 r. poz. 730.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 29 grudnia 2015 r. (poz. 2357)

Załącznik nr 1

Temat

Liczba godzin

1

2

I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym

8

w tym:

1. Podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i zakres ich obowiązywania

1

2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Definicje podstawowych pojęć zawartych w ustawie – Prawo o ruchu drogowym

2

3. Przepisy:

1) o ruchu pieszych;

2) o ruchu pojazdów;

3) o ruchu rowerów, motorowerów, wózków rowerowych oraz pojazdów zaprzęgowych;

4) o ruchu zwierząt;

5) dotyczące zatrzymania i postoju;

6) dotyczące używania świateł zewnętrznych;

7) porządkowe

2

4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym. Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami oraz stwierdzające zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu

1

5. Wybrane znaki i sygnały drogowe:

1) znaki drogowe pionowe;

2) znaki drogowe poziome;

3) sygnały świetlne;

4) sygnały i polecenia dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli

2

II. Kontrola ruchu drogowego

6

w tym:

1. Podstawy prawne i zakres uprawnień do kontroli ruchu drogowego

1

2. Podstawowe zasady postępowania podczas wykonywania czynności kontrolnych:

1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;

2) bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego;

3) zachowanie wobec osób kontrolowanych

3

3. Sposób podawania sygnałów do zatrzymania pojazdów przez strażnika poruszającego się pieszo lub oznakowanym pojazdem służbowym

2

Razem godzin

14

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

strona 2a

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ODO 24

ODO 24 – to firma, która od 2012 roku oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Stawia na merytorykę, praktyczne rozwiązania oraz trwałe relacje z klientami budowane w oparciu o partnerstwo, uczciwość i zaufanie. Swoim klientom pomaga chronić dane, minimalizując ryzyko związane z kontrolą, wyciekiem lub ich utratą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »