| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 19l ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, zwanego dalej „Funduszem”;

2) tryb i terminy sporządzania planów finansowych Funduszu;

3) tryb i terminy sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych Funduszu oraz sprawozdań w zakresie operacji finansowych Funduszu;

4) warunki i tryb przeznaczania przez komendantów wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej środków funduszy wojewódzkich na nadzorowane przez nich komendy powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2. [Definicje]

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) roczny plan finansowy funduszu – sporządzony na rok budżetowy przez właściwego dysponenta plan finansowy funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół;

2) łączny plan finansowy Funduszu – sporządzone zestawienie rocznych planów finansowych funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół;

3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu – sporządzone przez właściwego dysponenta sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół;

4) łączne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu – sporządzone zestawienie na podstawie sprawozdań z wykonania planu finansowego funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół;

5) sprawozdanie w zakresie operacji finansowych funduszu – sporządzone przez właściwego dysponenta sprawozdanie w zakresie operacji finansowych funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół;

6) łączne sprawozdanie w zakresie operacji finansowych Funduszu – sporządzone zestawienie na podstawie sprawozdań w zakresie operacji finansowych funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół.

§ 3. [Gromadzenie środków funduszy]

Środki finansowe funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

§ 4. [Wolne środki finansowe funduszy]

1. Wolne środki finansowe funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół właściwi dysponenci przekazują ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zarządzanie.

2. Odsetki od środków przekazanych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zarządzanie, o których mowa w ust. 1, stanowią przychody właściwego funduszu.

3. Koszty obsługi funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół obciążają właściwy fundusz.

§ 5. [Roczny plan finansowy]

1. Podstawą gospodarki finansowej funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół jest roczny plan finansowy funduszu albo projekt rocznego planu finansowego funduszu.

2. Roczny plan finansowy funduszu zawiera:

1) stan danego funduszu na początek roku, obejmujący środki pieniężne, należności i zobowiązania;

2) planowane przychody danego funduszu, w tym od jednostek samorządu terytorialnego;

3) planowane koszty realizacji zadań danego funduszu;

4) planowany stan danego funduszu na koniec roku, obejmujący środki pieniężne, należności i zobowiązania;

5) zadania finansowane ze środków funduszu.

§ 6. [Projekt rocznego planu finansowego]

1. Projekt rocznego planu finansowego funduszu właściwy dysponent przekazuje Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej, najpóźniej do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w celu sporządzenia projektu łącznego planu finansowego Funduszu.

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sporządza projekt łącznego planu finansowego Funduszu w oparciu o projekty rocznych planów finansowych funduszu.

3. Projekt łącznego planu finansowego Funduszu sporządza się w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.3)).

§ 7. [Podstawa gospodarki finansowej funduszy w okresie od 1 stycznia do dnia opracowania rocznego planu finansowego]

1. Projekt rocznego planu finansowego funduszu stanowi podstawę gospodarki finansowej odpowiednio funduszu centralnego, funduszy wojewódzkich i funduszy szkół w okresie od dnia 1 stycznia do dnia opracowania rocznego planu finansowego funduszu.

2. Roczny plan finansowy funduszu jest sporządzany na podstawie łącznego planu finansowego Funduszu ujętego w uchwalonej ustawie budżetowej, nie później niż w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej.

§ 8. [Zmiany łącznego planu finansowego]

Zmiany kwot przychodów i kosztów funduszu ujętych w rocznym planie finansowym funduszu oraz przeniesienia wydatków wymagają zmiany łącznego planu finansowego Funduszu.

§ 9. [Koszty realizacji zadań ujętych w rocznym planie finansowym funduszu]

1. Koszty realizacji zadań ujętych w rocznym planie finansowym funduszu powinny być ponoszone w granicach kwot określonych w planie.

2. Środki finansowe pozyskane na podstawie umów lub porozumień zawartych przez komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej właściwy komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, jako dysponent funduszu wojewódzkiego, jest zobowiązany przeznaczyć wyłącznie na realizację postanowień wynikających z tych umów lub porozumień.

3. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej uzgadnia projekty umów lub porozumień, o których mowa w ust. 2, z właściwym dysponentem funduszu wojewódzkiego.

4. Dysponent funduszu wojewódzkiego może ze środków finansowych pozostających w jego dyspozycji przekazać dotację powiatowi, w celu realizacji postanowień wynikających z umów lub porozumień zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi lub fizycznymi.

§ 10. [Sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu]

1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sporządza łączne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego funduszu właściwy dysponent przekazuje Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej na 15 dni przed upływem terminu sporządzenia łącznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu.

§ 11. [Sprawozdanie w zakresie operacji finansowych funduszu]

1. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej sporządza łączne sprawozdanie w zakresie operacji finansowych Funduszu w trybie i terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Sprawozdanie w zakresie operacji finansowych funduszu właściwy dysponent przekazuje Komendantowi Głównemu Pożarnej Państwowej Straży Pożarnej na 10 dni przed upływem terminu sporządzenia łącznego sprawozdania w zakresie operacji finansowych Funduszu.

§ 12. [Przepisy uchylone]

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 159, poz. 952).

§ 13. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351, z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 881, 1045, 1066, 1098, 1217, 1268, 1434, 1505 i 1890.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »