reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 14 grudnia 2015 r.

w sprawie oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych1),2)

Na podstawie art. 55g ust. 7 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa zakres oceny okresowej bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych, zwanej dalej „oceną okresową”, oraz zakres raportu z oceny okresowej.

§ 2. [Ocena okresowa]

Ocena okresowa obejmuje:

1) weryfikację rozwiązań projektowych i dokumentacji technicznej składowiska odpadów promieniotwórczych, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzenia oceny okresowej po raz pierwszy – od rozpoczęcia eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych;

2) weryfikację zgodności eksploatacji lub zamknięcia składowiska odpadów promieniotwórczych z zezwoleniem na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na eksploatacji lub zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych, przepisami prawa, normami krajowymi i międzynarodowymi dotyczącymi standardów bezpieczeństwa dla składowisk odpadów promieniotwórczych;

3) weryfikację oraz ocenę aktualnego stanu zastosowanych barier, elementów konstrukcji i wyposażenia składowiska odpadów promieniotwórczych mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa, a w szczególności ochrony radiologicznej;

4) identyfikację procesów starzenia się barier, elementów konstrukcji i wyposażenia składowiska odpadów promieniotwórczych wymagających działań naprawczych;

5) identyfikację zdarzeń wewnętrznych oraz zewnętrznych będących skutkiem działalności człowieka i sił przyrody mających potencjalny wpływ na bezpieczeństwo składowiska odpadów promieniotwórczych;

6) doświadczenia lub wnioski z dotychczasowej eksploatacji ocenianego składowiska odpadów promieniotwórczych i innych składowisk odpadów promieniotwórczych oraz z badań naukowych mających znaczenie dla składowania odpadów promieniotwórczych;

7) weryfikację zintegrowanych systemów zarządzania składowiskiem odpadów promieniotwórczych, w tym systemów zapewnienia jakości;

8) wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo składowiska odpadów promieniotwórczych;

9) plany postępowania awaryjnego i system reagowania w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego;

10) wpływ składowiska odpadów promieniotwórczych na zdrowie ludzi oraz środowisko z punktu widzenia ochrony radiologicznej.

§ 3. [Raport z oceny okresowej]

Raport z oceny okresowej zawiera:

1) opis przeprowadzonych analiz związanych z każdym z zagadnień, o których mowa w § 2, obejmujący:

a) szczegółowe zakresy analiz,

b) metodykę i kryteria prowadzenia analiz,

c) zgodność oceny okresowej ze szczegółowym planem oceny okresowej bezpieczeństwa,

d) porównanie aktualnych wymagań bezpieczeństwa związanych z danym zagadnieniem z wymaganiami obowiązującymi w czasie poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzania pierwszej oceny okresowej – z wymaganiami obowiązującymi w czasie rozpoczęcia eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych,

e) analizę doświadczeń eksploatacyjnych związanych z danymi zagadnieniami zgromadzonych od sporządzenia raportu z poprzedniej oceny okresowej, a w przypadku przeprowadzenia pierwszej oceny okresowej – z wymaganiami obowiązującymi w czasie rozpoczęcia eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych oraz analizę tych doświadczeń eksploatacyjnych z punktu widzenia zgodności z zezwoleniem na wykonywanie działalności związanej z narażeniem, polegającej na eksploatacji lub zamknięciu składowiska odpadów promieniotwórczych,

f) wyniki przeprowadzonych analiz ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wymagających działań naprawczych i korygujących,

g) przewidywania dotyczące danego zagadnienia w okresie do następnej oceny okresowej;

2) podsumowanie analiz, o których mowa w pkt 1, pozwalające na ogólną ocenę bezpieczeństwa składowiska odpadów promieniotwórczych jako całości;

3) program niezbędnych modernizacji i działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w toku dalszej eksploatacji składowiska odpadów promieniotwórczych.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło


1) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 2011/70/Euratom z dnia 19 lipca 2011 r. ustanawiającą ramy wspólnotowe w zakresie odpowiedzialnego i bezpiecznego gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi (Dz. Urz. UE L 199 z 02.08.2011, str. 48).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej dnia 21 lipca 2015 r., pod numerem 2015/0397/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy UE 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Świder

specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama