reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 28 ust. 14 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) zakres informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz sposób podawania ich do wiadomości publicznej;

2) organizację i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

3) dokumenty wymagane od kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

4) zakres testu sprawności fizycznej;

5) sposób dokonywania oceny kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej oraz preferencje z tytułu posiadanego przez nich wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności.

§ 2. [Zamieszczanie informacji o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym]

Informację o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym zamieszcza się w formie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej danej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, na jej stronie internetowej lub zamieszcza się w siedzibie tej jednostki w miejscu ogólnie dostępnym, a także we właściwym miejscowo powiatowym urzędzie pracy.

§ 3. [Elementy ogłoszenia o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym]

1. Ogłoszenie o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym zawiera informacje w szczególności o:

1) liczbie stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

2) nazwie stanowiska lub nazwach stanowisk, których dotyczy postępowanie kwalifikacyjne, miejscu pełnienia służby oraz rodzaju rozkładu czasu służby;

3) wymaganiach stawianych kandydatom, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, zwanych dalej „kandydatami”;

4) wymaganych dokumentach;

5) etapach postępowania kwalifikacyjnego wraz z podaniem ich kolejności i przebiegu, w tym systemu punktacji, z uwzględnieniem preferencji z tytułu posiadanego wykształcenia, wyszkolenia lub posiadanych umiejętności;

6) miejscu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego;

7) miejscu i terminie składania wymaganych dokumentów;

8) sposobie postępowania z dokumentami kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

2. Termin składania wymaganych dokumentów nie może być krótszy niż 10 dni kalendarzowych od dnia publikacji ogłoszenia o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

§ 4. [Komisja]

1. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, w której jest planowane przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej „przełożonym właściwym w sprawie postępowania”, niezwłocznie po publikacji ogłoszenia o naborze do służby w Państwowej Straży Pożarnej powołuje komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej „komisją”, i wyznacza jej przewodniczącego.

2. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech członków, w tym przedstawiciel komórki jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej realizującej zadania w zakresie spraw kadrowych.

3. W skład komisji mogą wchodzić pracownicy lub strażacy z innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

4. Komisja dokonuje oceny złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym oraz przeprowadza test sprawności fizycznej, rozmowę kwalifikacyjną oraz dodatkowe etapy postępowania, o których mowa w art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, jeżeli zostało zarządzone ich przeprowadzenie.

§ 5. [Dokumenty składane przez kandydata]

Kandydat składa następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej;

2) życiorys;

3) kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby;

4) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności;

5) kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;

6) podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu postępowania kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

7) podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8) podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

9) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

§ 6. [Niezbędne elementy arkusza indywidualnej oceny kandydata]

1. Po złożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1–8, komisja nadaje kandydatowi numer identyfikacyjny oraz zakłada dla niego arkusz indywidualnej oceny kandydata, w którym dokumentuje wyniki osiągane przez niego w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego.

2. Niezbędne elementy arkusza indywidualnej oceny kandydata stanowią:

1) numer identyfikacyjny kandydata;

2) wyszczególnione posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności, za które przyznano punkty;

3) określenie miejsca i daty przeprowadzenia testu sprawności fizycznej z podaniem uzyskanego wyniku i oceny;

4) określenie daty przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;

5) wskazanie kryteriów podlegających ocenie;

6) ogólna liczba punktów przyznanych kandydatowi za rozmowę kwalifikacyjną;

7) informacja o pozostałych etapach postępowania kwalifikacyjnego i uzyskanych wynikach;

8) wskazanie członków komisji i ich podpisy.

§ 7. [Ocena dokumentów]

1. Komisja dokonuje oceny dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1–8, która polega na sprawdzeniu ich kompletności oraz spełnienia wszystkich wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym. Złożenie przez kandydata dokumentów niekompletnych lub niespełnienie przez niego wymogów określonych w ogłoszeniu o planowanym postępowaniu kwalifikacyjnym jest równoznaczne z uzyskaniem negatywnego wyniku z postępowania kwalifikacyjnego.

2. Posiadane wykształcenie, wyszkolenie lub posiadane umiejętności są oceniane w systemie punktowym, który jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosi 60.

§ 8. [Czynności dokonywane przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego]

Przed rozpoczęciem etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej:

1) kandydat okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość;

2) komisja zapoznaje kandydata z celem, zakresem i sposobem przeprowadzania danego etapu postępowania oraz sposobem jego oceniania.

§ 9. [Czynności przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej]

1. Przed rozpoczęciem testu sprawności fizycznej kandydat okazuje, oprócz dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do tego testu.

2. W trakcie przeprowadzania testu sprawności fizycznej jest obecna osoba, która posiada kwalifikacje do udzielania co najmniej kwalifikowanej pierwszej pomocy.

§ 10. [Próby wydolnościowe oraz próby sprawnościowe]

1. Test sprawności fizycznej składa się z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które przeprowadza się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wyniki uzyskane z próby wydolnościowej oraz prób sprawnościowych, które uznaje się za pozytywne, są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 11. [Rozmowa kwalifikacyjna]

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie podlega:

1) umiejętność przekazywania, odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie oraz jasnego i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie;

2) motywacja do podjęcia służby w Państwowej Straży Pożarnej;

3) zdolność analitycznego myślenia;

4) umiejętność planowania i organizowania pracy.

§ 12. [Ustalanie liczby punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej]

1. Każdy z członków komisji, po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, odrębnie ocenia kandydata.

2. Maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania przez członka komisji za każdy z elementów wymienionych w § 11 wynosi 12,5.

3. Liczbę punktów uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów przyznanych przez członków komisji z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

4. Pozytywny wynik z rozmowy kwalifikacyjnej osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 26 punktów ustalonych w sposób określony w ust. 3.

§ 13. [Test wiedzy]

1. Test wiedzy składa się z 20 pytań i trwa 25 minut.

2. Test wiedzy obejmuje problematykę związaną z funkcjonowaniem ochrony przeciwpożarowej i Państwowej Straży Pożarnej oraz zadaniami na stanowisku, którego dotyczy postępowanie kwalifikacyjne.

3. Test wiedzy przeprowadza się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.

4. W przypadku prowadzenia dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 28 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przez kierowników jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem ust. 5, pytania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych danej jednostki.

5. W przypadku prowadzenia dodatkowego etapu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 28 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, pytania testowe opracowuje komórka organizacyjna realizująca zadania w zakresie spraw kadrowych właściwej komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

6. Pytania testowe zawierają 4 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe, kandydatowi nie przyznaje się punktu.

§ 14. [Pozytywny wynik z testu wiedzy]

Pozytywny wynik z testu wiedzy osiąga kandydat, który uzyska co najmniej 11 punktów.

§ 15. [Test kompetencyjny]

1. Test kompetencyjny przeprowadza się w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i trwa do 35 minut.

2. W trakcie przeprowadzania testu kompetencyjnego bada się do 5 kompetencji, wynikających z kryteriów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie art. 36a ust. 12 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.

3. Na każdą z badanych kompetencji przypada po 5 pytań zawierających 3 propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Za odpowiedź prawidłową kandydatowi przyznaje się 1 punkt. W przypadku nieudzielenia odpowiedzi, udzielenia odpowiedzi nieprawidłowej albo udzielenia więcej niż jednej odpowiedzi na pytanie testowe kandydatowi nie przyznaje się punktu.

§ 16. [Pozytywny wynik z testu kompetencji]

Pozytywny wynik z testu kompetencji osiąga kandydat, który uzyska co najmniej połowę możliwych do otrzymania punktów.

§ 17. [Sprawdzian lęku wysokości]

Sprawdzian lęku wysokości (akrofobia) uznaje się za zaliczony, jeżeli asekurowany kandydat samodzielnie wszedł na wysokość 20 m na drabinę ustawioną pod kątem 75º i zszedł z niej.

§ 18. [Sprawdzian z pływania]

Sprawdzian z pływania uznaje się za zaliczony, jeżeli kandydat przepłynął 50 m dowolnym stylem w czasie nie dłuższym niż 60 sekund.

§ 19. [Zbiorcza ocena kandydata]

Po zakończeniu etapów postępowania kwalifikacyjnego, o których mowa w art. 28 ust. 5 pkt 1–3 i ust. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, komisja sporządza arkusz zbiorczej oceny kandydatów i przedkłada go wraz z arkuszami indywidualnych ocen kandydatów przełożonemu właściwemu w sprawie postępowania. Niezbędne elementy arkusza zbiorczej oceny kandydatów stanowią:

1) numery identyfikacyjne kandydatów i sumy zdobytych przez nich punktów;

2) załączone arkusze indywidualnej oceny kandydatów;

3) wskazanie członków zespołu i ich podpisy.

§ 20. [Badania lekarskie]

1. Na badania lekarskie w celu oceny zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w Państwowej Straży Pożarnej kieruje się kandydata, który uzyskał najwyższą liczbę punktów, z uwzględnieniem liczby stanowisk, na które jest prowadzony nabór do służby w Państwowej Straży Pożarnej.

2. W przypadku gdy komisja lekarska podległa ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych orzeknie, że kandydat jest niezdolny do służby w Państwowej Straży Pożarnej, na badania lekarskie jest kierowany kolejny kandydat z najwyższą liczbą uzyskanych punktów.

§ 21. [Zakończenie prac komisji]

Prace komisji kończą się z dniem zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

§ 22. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Błaszczak


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1351, z 2014 r. poz. 502, 616 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 881, 1045, 1066, 1098, 1217, 1268, 1434, 1505 i 1890.

Załącznik 1. [SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 grudnia 2015 r. (poz. 30)

Załącznik nr 1

SYSTEM PUNKTOWY STOSOWANY DO OCENY PREFERENCJI Z TYTUŁU POSIADANEGO PRZEZ KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYKSZTAŁCENIA, WYSZKOLENIA LUB POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

1) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs podstawowy – 15 punktów;

2) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończony kurs uzupełniający (podoficerski) – 20 punktów;

3) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – ukończone szkolenie podstawowe w zawodzie strażak – 20 punktów;

4) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego technik pożarnictwa – 25 punktów;

5) wyszkolenie pożarnicze w Państwowej Straży Pożarnej – posiadanie tytułu zawodowego inżynier pożarnictwa – 30 punktów;

6) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP – 10 punktów;

7) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT – 15 punktów;

8) wyszkolenie pożarnicze w Ochotniczej Straży Pożarnej – ukończone SP+KPP+RT+RW – 20 punktów;

9) wykształcenie wyższe inżynier w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego uzyskane w SGSP – 15 punktów;

10) uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.) – 15 punktów;

11) wykształcenie wyższe o kierunku przydatnym w Państwowej Straży Pożarnej na danym stanowisku w codziennym rozkładzie czasu służby – 15 punktów;

12) prawo jazdy kat. C lub CE – 10 punktów;

13) prawo jazdy kat. CE i DE – 15 punktów;

14) inne kwalifikacje lub uprawnienia wymagane na danym stanowisku – w sumie do 15 punktów (np. uprawnienia do obsługi podnośników, drabin mechanicznych, kurs archiwizacji itp.), nie więcej niż 5 punktów za jedno uprawnienie;

15) dopuszcza się przyznanie punktów za zatrudnienie powyżej 12 miesięcy w służbie cywilnej lub na stanowisku pomocniczym, lub obsługi w jednostce organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, przy realizowaniu zadań zbliżonych do zadań na stanowisku, na które jest prowadzony nabór – 15 punktów.

Sposób liczenia punktów:

1) za kwalifikacje wymienione w pkt 1–8 przyznaje się punkty jedynie z jednego tytułu, z wyższą wartością punktową;

2) w przypadku posiadania przez kandydata kwalifikacji wymienionych w pkt 6–8 oraz w pkt 9 i 10, punkty sumuje się, z zastrzeżeniem, że jeżeli ich suma jest większa niż 30, to przyjmuje się 30 punktów;

3) kwalifikacje wymienione w pkt 6–8 oraz w pkt 12–14 uwzględnia się przy naborze na stanowiska związane bezpośrednio z udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Wyjaśnienie użytych skrótów:

SP – szkolenie podstawowe strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

KPP – kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

RT – szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków-ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej

RW – szkolenie strażaków-ratowników OSP z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach

SGSP – Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

I. PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA

ZMODYFIKOWANA METODA HARWARDZKA („HARVARD STEP-UP TEST”)

Ćwiczenie uznaje się za zaliczone w przypadku osiągnięcia wskaźnika wydolności na poziomie minimum 80.

W przypadku nieosiągnięcia minimalnego wskaźnika wydolności kandydata nie dopuszcza się do prób sprawnościowych.

II. PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE

1. Dla kandydatów na stanowiska związane z bezpośrednim udziałem w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

1) próby dla mężczyzn:

a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 29 sekund,

b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 6,90 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 12 powtórzeń;

2) próby dla kobiet:

a) bieg na 1000 m – w czasie nie dłuższym niż 3 minuty 40 sekund

b) bieg na 50 m – w czasie nie dłuższym niż 7,70 sekundy,

c) podciąganie się na drążku (drążek na wysokości doskocznej) – 8 powtórzeń.

2. Dla kandydatów na pozostałe stanowiska służbowe:

1) próby dla mężczyzn są takie same jak próby dla mężczyzn określone w punkcie pierwszym powyżej;

2) próby dla kobiet:

a) siady proste z leżenia tyłem – 20 powtórzeń,

b) rzut piłką lekarską (2 kg) znad głowy – na odległość co najmniej 7,80 m,

c) bieg wahadłowy 4 × 10 m – w czasie nie dłuższym niż 14,40 s.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Golińska

aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama