| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UMOWA

o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym,

sporządzona w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 26 lutego 2015 r. w Bratysławie została sporządzona Umowa o Wyszehradzkim Instytucie Patentowym, w następującym brzmieniu:

Przekład

UMOWA
O WYSZEHRADZKIM INSTYTUCIE PATENTOWYM

Rządy Republiki Czeskiej, Węgier, Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej,

Potwierdzając swoje pełne zaangażowanie w wypełnianie wszelkich zobowiązań wynikających z Układu o współpracy patentowej, sporządzonego w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.,

Pragnąc wspierać innowacje i kreatywność oraz promować wzrost gospodarczy i konkurencyjność w Europie Środkowo-Wschodniej1,

Uznając kluczową rolę, jaką ich urzędy własności przemysłowej odgrywają w osiąganiu tych celów, poprzez świadczenie na rzecz wynalazców i przedsiębiorców usług z zakresu prawa patentowego i praktyki patentowej oraz poprzez dysponowanie wysoko specjalistyczną wiedzą niezbędną do zapewnienia ochrony prawnej wynalazków,

Pragnąc wzmocnić współpracę pomiędzy urzędami własności przemysłowej ze swoich państw, z zamiarem poszerzania wiedzy specjalistycznej ich pracowników i łączenia dostępnych zasobów z korzyścią dla użytkowników, w szczególności indywidualnych wynalazców, małych i średnich przedsiębiorstw oraz organizacji badawczych finansowanych ze środków publicznych,

Pragnąc zapewnić użytkownikom systemu patentowego z Europy Środkowo-Wschodniej korzystne i skuteczne instrumenty uzyskiwania międzynarodowej ochrony patentowej oraz ułatwić w tym celu dostęp użytkowników do systemu utworzonego na mocy Układu o współpracy patentowej,

Potwierdzając swoje pełne zaangażowanie w wypełnianie wszelkich zobowiązań wynikających z Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Konwencji o patencie europejskim) sporządzonej w Monachium dnia 5 października 1973 r., w tym Protokołu w sprawie centralizacji europejskiego systemu patentowego i jej wprowadzenia, oraz pragnąc przystąpić do stosowania praw nadanych im na mocy tych umów międzynarodowych,

Pragnąc utworzyć organizację międzyrządową, o której mowa w art. 16 i 32 Układu o współpracy patentowej, pełniącą na podstawie Układu o współpracy patentowej – po wyznaczeniu przez Zgromadzenie Międzynarodowego Związku Współpracy Patentowej oraz po zatwierdzeniu przez to Zgromadzenie umowy zawartej pomiędzy tą organizacją a Międzynarodowym Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) – funkcje Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych, której zadanie polega na przeprowadzaniu międzynarodowych poszukiwań i międzynarodowych badań wstępnych dotyczących międzynarodowych zgłoszeń patentowych dokonanych na podstawie tego Układu,

Postanawiają, co następuje:

Artykuł 1

Utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego [Utworzenie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego]

Niniejszym powołuje się Wyszehradzki Instytut Patentowy, który jest organizacją międzyrządową do spraw współpracy patentowej.

Artykuł 2

Definicje [Definicje]

(1) Dla celów niniejszej Umowy

(i) „WIP” oznacza Wyszehradzki Instytut Patentowy;

(ii) „urząd krajowy” oznacza centralny urząd własności przemysłowej Umawiającego się Państwa odpowiedzialny za udzielanie patentów;

(iii) „PCT” oznacza Układ o współpracy patentowej sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 28 września 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. i 3 października 2001 r., oraz Regulamin załączony do Układu z późniejszymi zmianami;

(iv) „EPC” oznacza Konwencję o udzielaniu patentów europejskich (Konwencję o patencie europejskim), sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienioną aktem zmieniającym artykuł 63 EPC z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz Aktem rewidującym EPC z dnia 29 listopada 2000 r.;

(v) „WIPO” oznacza Światową Organizację Własności Intelektualnej;

(vi) „Międzynarodowe Biuro” oznacza Międzynarodowe Biuro WIPO.

(2) Jeśli postanowienia niniejszej Umowy dotyczące stosowania PCT zawierają pojęcia i wyrażenia zdefiniowane w PCT, wówczas te pojęcia i wyrażenia mają takie samo znaczenie jak w PCT.

Artykuł 3

Wyszehradzki Instytut Patentowy [Wyszehradzki Instytut Patentowy]

(1) WIP posiada autonomię administracyjną i finansową.

(2) Organem zarządzającym WIP jest Rada Administracyjna, a funkcje administracyjne WIP pełni Sekretariat kierowany przez Dyrektora.

(3) Głównym zadaniem WIP jest pełnienie funkcji Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych w rozumieniu PCT. Rada Administracyjna może podjąć decyzję o powierzeniu WIP wykonywania innych podobnych zadań z zakresu współpracy patentowej.

(4) Utworzenie WIP i jego funkcjonowanie w żaden sposób nie wpływa na wyłączne kompetencje urzędów krajowych w odniesieniu do patentów krajowych i patentów wywołujących takie same skutki jak patenty krajowe.

Artykuł 4

Status prawny WIP [Status prawny WIP]

(1) WIP posiada osobowość prawną.

(2) Na terytorium każdego Umawiającego się Państwa WIP korzysta ze zdolności prawnej w najszerszym zakresie przyznawanym osobom prawnym zgodnie z prawem krajowym tego Państwa. W szczególności może on zawierać umowy, nabywać lub zbywać majątek ruchomy i nieruchomy oraz może być stroną w postępowaniu sądowym.

(3) WIP jest reprezentowany przez Dyrektora WIP.

Artykuł 5

Siedziba [Siedziba]

(1) WIP ma swoją siedzibę w Budapeszcie.

(2) Odziały WIP znajdują się w każdym z pozostałych Umawiających się Państw, o ile Rada Administracyjna nie postanowi inaczej na wniosek Umawiającego się Państwa, które zrezygnuje z możliwości posiadania takiego oddziału.

(3) WIP zawiera z Węgrami porozumienie w sprawie siedziby.

Artykuł 6

Przywileje i immunitety [Przywileje i immunitety]

(1) W zakresie swojej działalności urzędowej WIP, jego mienie oraz przychody zwolnione są ze wszelkich podatków bezpośrednich.

(2) Jeżeli w celu prowadzenia działalności urzędowej WIP dokonuje znacznych zakupów, których cena zawiera podatki lub cło, Umawiające się Państwa podejmą, ilekroć jest to możliwe, stosowne środki w celu przekazania lub zwrotu do WIP kwot takich podatków lub cła.

(3) Zwolnień nie udziela się w stosunku do cła i podatków, które stanowią jedynie wynagrodzenie za usługi użyteczności publicznej.

(4) Porozumienie w sprawie siedziby, o którym mowa w art. 5 ust. 3, może przyznawać przywileje i immunitety inne niż wskazane w postanowieniach ust. 1 i 2.

Artykuł 7

Odpowiedzialność [Odpowiedzialność]

(1) Zobowiązania umowne WIP podlegają regulacjom prawa właściwego dla przedmiotowych umów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 593/2008 (Rzym I), o ile rozporządzenie to ma zastosowanie, a w pozostałych przypadkach podlegają, prawu właściwemu dla sądu Umawiającego się Państwa, który rozstrzyga sprawę.

(2) Prawem właściwym dla zobowiązań pozaumownych WIP wynikających ze szkód spowodowanych przez WIP lub pracowników Sekretariatu WIP w związku z wykonywaniem obowiązków, o ile nie są to sprawy cywilne lub handlowe w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 864/2007 (Rzym II), jest prawo Umawiającego się Państwa, w którym doszło do szkody.

(3) Sądem właściwym do rozstrzygania sporów, o których mowa w ust. 2, jest sąd Umawiającego się Państwa, w którym doszło do szkody.

(4) Postanowienia ust. 1-3 mają zastosowanie także wtedy, gdy zadania WIP powierza się urzędom krajowym. Warunki odpowiedzialności urzędów krajowych wobec WIP i odpowiedzialność WIP wobec urzędów krajowych określa Rada Administracyjna.

Artykuł 8

Zadania WIP [Zadania WIP]

(1) (a) Z zastrzeżeniem art. 20 WIP pełni funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych w rozumieniu PCT, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Międzynarodowym Biurem a WIP, dla zgłoszeń dokonanych w urzędzie przyjmującym państwa będącego stroną niniejszej Umowy lub w urzędzie przyjmującym działającym na rzecz tego państwa.

(b) Umowa zawarta pomiędzy Międzynarodowym Biurem a WIP może przewidywać, że WIP będzie zajmował sie także innymi zgłoszeniami dokonanymi w urzędzie przyjmującym dowolnego Umawiającego się Państwa PCT lub w urzędzie przyjmującym działającym na rzecz tego państwa, jeśli urząd przyjmujący wskaże WIP jako właściwy do tego celu.

(2) Podczas zawierania i wdrażania umowy, o której mowa w ust. 1, WIP dopełnia obowiązki, jakie na Umawiające się Państwa niniejszej Umowy nakłada Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim), w tym Protokół w sprawie centralizacji europejskiego systemu patentowego i jej wprowadzenia.

(3) W przypadku kolizji postanowień PCT i niniejszej Umowy, postanowienia PCT mają pierwszeństwo.

(4) Funkcje WIP jako Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Międzynarodowego Organu Badań Wstępnych oraz wszelkie inne zadania powierzone WIP na mocy art. 3 ust. 3 wypełniają w imieniu WIP urzędy krajowe na warunkach określonych przez Radę Administracyjną.

(5) Rada Administracyjna ustala kryteria podziału prac, o których mowa w ust. 4, między urzędy krajowe. Kryteria te muszą być uczciwe, sprawiedliwe i istotne oraz muszą zapewniać zrównoważony podział pracy.

(6) Zgodnie z Regulaminem finansowym urzędy krajowe otrzymują zwrot kosztów za pełnienie funkcji, o których mowa w ust. 4.

Artykuł 9

Sekretariat i Dyrektor WIP [Sekretariat i Dyrektor WIP]

(1) Za organizowanie prac WIP odpowiada Dyrektor. Sekretariat odpowiada za obsługę administracyjną i pełni rolę sekretariatu Rady Administracyjnej.

(2) Sekretariat jest zarządzany przez Dyrektora, który ponosi odpowiedzialność za swoje działania przed Radą Administracyjną.

(3) W związku z powyższym, Dyrektorowi przysługują następujące funkcje i uprawnienia:

(i) podejmuje wszelkie działania niezbędne do skutecznego wypełniania zadań przez WIP, w tym odpowiada za ustanowienie wewnętrznych instrukcji administracyjnych;

(ii) jest upoważniony do przedkładania Radzie Administracyjnej wszelkich wniosków dotyczących zmiany Regulaminu wykonawczego lub projektów decyzji, które wchodzą w zakres kompetencji Rady Administracyjnej;

(iii) przygotowuje i realizuje budżet oraz wszelkie korekty lub uzupełnienia do budżetu;

(iv) każdego roku przedkłada Radzie Administracyjnej sprawozdanie z zarządu.

(4) Dyrektor przestrzega instrukcji Rady Administracyjnej dotyczących wewnętrznych i zewnętrznych relacji prowadzonych przez WIP.

(5) Urzędy krajowe wspierają Dyrektora i Sekretariat w wypełnianiu ich zadań w niezbędnym zakresie i zgodnie z ustaleniami Rady Administracyjnej.

(6) Pracownicy Sekretariatu, nawet po ustaniu stosunku pracy, są zobowiązani zarówno do nieujawniania, jak i do niewykorzystywania informacji, które ze względu na swój charakter stanowią tajemnicę zawodową.

Artykuł 10

Mianowanie Dyrektora [Mianowanie Dyrektora]

(1) Rada Administracyjna mianuje Dyrektora WIP na czas określony nie dłuższy niż cztery lata. Dyrektor może być mianowany na kolejne kadencje. Czas trwania pierwszej kadencji i ewentualnych kolejnych kadencji oraz pozostałe warunki mianowania ustala Rada Administracyjna.

(2) Rada Administracyjna sprawuje władzę dyscyplinarną nad Dyrektorem WIP.

Artykuł 11

Rada Administracyjna [Rada Administracyjna]

(1) W skład Rady Administracyjnej wchodzą przedstawiciele Umawiających się Państw i ich zastępcy. Każde Umawiające się Państwo ma prawo do wyznaczenia do Rady Administracyjnej jednego przedstawiciela i jednego jego zastępcy.

(2) Językiem obrad Rady Administracyjnej jest język angielski. Dokumenty przedkładane Radzie Administracyjnej oraz protokoły z jej obrad opracowuje się w języku angielskim.

(3) Rada Administracyjna ustala własny Regulamin wewnętrzny.

Artykuł 12

Kompetencje Rady Administracyjnej w określonych sprawach [Kompetencje Rady Administracyjnej w określonych sprawach]

(1) Do kompetencji Rady Administracyjnej należy przyjmowanie i zmienianie:

(i) Regulaminu wykonawczego,

(ii) Regulaminu finansowego,

(iii) warunków zatrudnienia pracowników Sekretariatu, oraz

(iv) Regulaminu wewnętrznego Rady.

(2) Do kompetencji Rady Administracyjnej należy udzielanie Dyrektorowi WIP upoważnienia do negocjowania i, po zatwierdzeniu przez Radę, do zawierania umów w imieniu WIP z państwami i organizacjami międzyrządowymi.

(3) Rada Administracyjna pełni wszelkie inne funkcje niezbędne do należytego wypełniania postanowień niniejszej Umowy.

Artykuł 13

Decyzje Rady Administracyjnej i zasady głosowania [Decyzje Rady Administracyjnej i zasady głosowania]

(1) Rada Administracyjna dąży do podejmowania decyzji w drodze konsensusu. Jeśli osiągnięcie konsensusu nie jest możliwe, decyzję podejmuje się w drodze głosowania.

(2) Prawo głosu w Radzie Administracyjnej przysługuje wyłącznie Umawiającym się Państwom. Każde Umawiające się Państwo może oddać jeden głos i może głosować tylko we własnym imieniu.

(3) Z zastrzeżeniem ust. 4 decyzje Rady Administracyjnej przyjmuje się przy poparciu dwóch trzecich oddanych głosów.

(4) Przyjęcie przez Radę Administracyjną decyzji, o których mowa w art. 3 ust. 3, art. 5 ust. 2, art. 7 ust. 4, art. 8 ust. 5, art. 12 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 4 wymaga jednomyślnego głosowania Umawiających się Państw. Rada Administracyjna przyjmuje takie decyzje lub, zgodnie z ust. 1, decyzje wymagające konsensusu tylko wtedy, gdy w głosowaniu biorą udział przedstawiciele wszystkich Umawiających się Państw.

(5) Wstrzymanie się od głosu nie jest traktowane jak oddanie głosu.

Artykuł 14

Postanowienia finansowe [Postanowienia finansowe]

(1) Budżet WIP jest zrównoważony. Opracowuje się go zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami księgowości określonymi w Regulaminie finansowym. W razie konieczności może on podlegać korektom i uzupełnieniom.

(2) Wydatki WIP pokrywane są z własnych środków WIP i w razie potrzeby ze specjalnych wkładów finansowych Umawiających się Państw, których wysokość ustala Rada Administracyjna zgodnie z postanowieniami Regulaminu finansowego. Własne środki WIP obejmują wszystkie wpływy z opłat i innych źródeł oraz, w stosownych przypadkach, rezerwy WIP.

(3) WIP może ustanowić opłaty za wszelkie zadania lub postępowania realizowane na podstawie niniejszej Umowy. W Regulaminie wykonawczym określa się w szczególności wysokość opłat oraz sposób ich uiszczania. Wysokość opłat ustala się na poziomie pozwalającym na zapewnienie równowagi budżetu WIP.

4(a) Jeśli jednak, w warunkach określonych w ust. 3, WIP nie jest w stanie zapewnić równowagi budżetowej, Umawiające się Państwa przekazują na rzecz WIP specjalne wkłady finansowe, o których wysokości decyduje Rada Administracyjna na podstawie Regulaminu finansowego.

(b) Jeśli deficyt lub jego część zostaną w sposób tymczasowy spłacone z wykorzystaniem innych środków, Rada Administracyjna może podjąć decyzję o przeniesieniu takiego deficytu na kolejny okres obrachunkowy i o zaniechaniu konieczności wnoszenia specjalnych wkładów finansowych przez Umawiające się Państwa.

(c) Jeśli sytuacja finansowa WIP na to pozwoli, Rada Administracyjna może zdecydować o zwróceniu Umawiającym się Państwom wniesionych przez nie specjalnych wkładów finansowych, o których mowa w lit. a.

(5) Upoważnienie do dokonywania wydatków wpisanych do budżetu ważne jest przez jeden okres obrachunkowy, o ile postanowienia Regulaminu finansowego nie stanowią inaczej. Okres obrachunkowy rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy 31 grudnia.

(6) Dyrektor WIP przedkłada Radzie Administracyjnej projekt budżetu w terminie wskazanym w Regulaminie finansowym. Budżet oraz wszelkie jego korekty i uzupełnienia przyjmuje Rada Administracyjna.

(7) (a) Rachunek dochodów i wydatków oraz bilans roczny WIP podlegają kontroli niezależnych i bezstronnych audytorów, których mianuje Rada Administracyjna na okres pięciu lat, z możliwością ponownego mianowania lub przedłużenia kadencji. Po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego audytorzy przygotowują sprawozdanie zawierające podpisaną opinię pokontrolną.

(b) Każdego roku Dyrektor WIP przedkłada Radzie Administracyjnej, razem ze sprawozdaniem audytorów, roczne sprawozdanie finansowe z poprzedniego okresu obrachunkowego dotyczące budżetu i bilans roczny przedstawiający aktywa i pasywa WIP. Rada Administracyjna zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie audytorów i udziela Dyrektorowi WIP absolutorium z wykonania budżetu.

(8) Regulamin finansowy reguluje w szczególności:

(i) procedurę dotyczącą sporządzania i wykonania budżetu oraz przedkładania i kontrolowania rachunków;

(ii) sposób ustalania wysokości specjalnych wkładów finansowych oraz procedurę ich przekazywania przez Umawiające się Państwa do dyspozycji WIP;

(iii) sposób ustalania wysokości kwot zwracanych urzędom krajowym z tytułu działań wykonywanych na podstawie art. 8 ust. 4 oraz procedurę ich przekazywania przez WIP do dyspozycji tych urzędów;

(iv) zasady podziału między Umawiające się Państwa nadwyżki finansowej osiągniętej przez WIP w ramach działalności;

(v) powszechnie akceptowane zasady rachunkowości mające zastosowanie do budżetu i rocznych sprawozdań finansowych.

Artykuł 15

Regulamin wykonawczy [Regulamin wykonawczy]

(1) Regulamin wykonawczy zawiera zasady dotyczące:

(i) kwestii, w sprawie których niniejsza Umowa odsyła bezpośrednio do przepisów Regulaminu wykonawczego;

(ii) wszelkich wymogów, kwestii lub procedur administracyjnych;

(iii) wszelkich szczegółowych zagadnień wspierających proces wdrażania postanowień niniejszej Umowy;

(iv) wysokości opłat i sposobu ich uiszczania.

(2) W przypadku kolizji postanowień niniejszej Umowy i przepisów Regulaminu wykonawczego pierwszeństwo mają postanowienia niniejszej Umowy. Regulamin wykonawczy nie stanowi integralnej części niniejszej Umowy.

Artykuł 16

Ratyfikacja [Ratyfikacja]

(1) Niniejsza umowa podlega ratyfikacji zgodnie z odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi obowiązującymi w Umawiających się Państwach.

(2) Depozytariuszem dokumentów ratyfikacyjnych jest Rząd Węgier (zwany dalej „Depozytariuszem”).

Artykuł 17

Przystąpienie [Przystąpienie]

(1) Na zaproszenie Rady Administracyjnej do niniejszej Umowy może przystąpić każde państwo europejskie.

(2) Depozytariuszem dokumentów przystąpienia jest Rząd Węgier.

Artykuł 18

Wejście w życie [Wejście w życie]

(1) Niniejsza Umowa wejdzie w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia dokumentów ratyfikacyjnych przez Republikę Czeską, Węgry, Rzeczpospolitą Polską i Republikę Słowacką.

(2) Każde przystąpienie do niniejszej Umowy staje się skuteczne pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po złożeniu dokumentu przystąpienia.

Artykuł 19

Pierwotny wkład finansowy [Pierwotny wkład finansowy]

(1) Po wejściu niniejszej Umowy w życie Umawiające się Państwa, o których mowa w art. 18 ust. 1, wnoszą do WIP pierwotny wkład finansowy. Wysokość wkładu ustala się na poziomie wystarczającym na pokrycie kosztów utworzenia WIP i przeznacza się go na ten cel. Na łączną kwotę pierwotnego wkładu finansowego składają się w równych częściach Umawiające się Państwa.

(2) Każde państwo, które przystępuje do niniejszej Umowy jest także zobowiązane wnieść pierwotny wkład finansowy. Przeznacza się go na pokrycie kosztów poniesionych przez WIP w związku z przystąpieniem przedmiotowego państwa. Wysokość takiego wkładu ustala Rada Administracyjna.

Artykuł 20

Nadanie WIP uprawnień [Nadanie WIP uprawnień]

WIP występuje do Zgromadzenia Międzynarodowego Związku Współpracy Patentowej o uznanie WIP za Międzynarodowy Organ Poszukiwań i Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych zgodnie z postanowieniami PCT. Umawiające się Państwa wspierają działania WIP w tym zakresie.

Artykuł 21

Zastrzeżenia [Zastrzeżenia]

Zastrzeżenia do niniejszej Umowy nie są możliwe.

Artykuł 22

Zmiany [Zmiany]

(1) Zmiany do niniejszej Umowy mogą być wprowadzane w drodze porozumienia między Umawiającymi się Państwami.

(2) Propozycje zmian do niniejszej Umowy może złożyć każde Umawiające się Państwo. Propozycje te zgłasza się Radzie Administracyjnej.

(3) O ile porozumienie zmieniające niniejszą Umowę nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia złożenia dokumentów ich przyjęcia przez wszystkie Umawiające się Państwa.

Artykuł 23

Wypowiedzenie, rozwiązanie i zawieszenie [Wypowiedzenie, rozwiązanie i zawieszenie]

(1) Każde Umawiające się Państwo może w każdym czasie wypowiedzieć niniejszą Umowę. Wypowiedzenie notyfikuje się Depozytariuszowi. Wchodzi ono w życie sześć miesięcy od daty otrzymania takiej notyfikacji przez Depozytariusza.

(2) Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za zgodą wszystkich Umawiających się Państw na przyjętych przez nie warunkach.

(3) Obowiązywanie niniejszej Umowy może zostać w każdym czasie zawieszone za zgodą wszystkich Umawiających się Państw, na przyjętych przez nie warunkach.

Artykuł 24

Spory [Spory]

(1) Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszej Umowy lub Regulaminu wykonawczego między dwoma lub większą liczbą Umawiających się Państw, nierozstrzygnięte w drodze negocjacji, wnosi się – na wniosek zainteresowanego państwa – przed Radę Administracyjną, która podejmuje wszelkie działania w celu doprowadzenia do porozumienia między zainteresowanymi Państwami.

(2) Jeśli nie dojdzie do porozumienia w terminie jednego roku od daty wniesienia sporu przed Radę Administracyjną, każde z zainteresowanych Państw może wnieść spór przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości.

Artykuł 25

Język i depozytariusz Umowy [Język i depozytariusz Umowy]

Niniejszą Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu w języku angielskim i złożono u Depozytariusza.

Artykuł 26

Przekazanie i powiadomienia [Przekazanie i powiadomienia]

(1) Depozytariusz sporządza uwierzytelnione kopie niniejszej Umowy i przekazuje je Rządom wszystkich państw sygnatariuszy oraz Rządom państw przystępujących do Umowy.

(2) Depozytariusz powiadamia Rządy Państw, o których mowa w ust. 1, o:

(i) złożeniu dokumentu ratyfikacyjnego lub dokumentu przystąpienia;

(ii) dacie wejścia niniejszej Umowy w życie;

(iii) otrzymanym wypowiedzeniu, o którym mowa w art. 23 ust. 1, oraz dacie, z jaką wypowiedzenie wejdzie w życie.

Na dowód czego, przedstawiciele należycie upoważnieni do lego przez Rządy swoich państw, podpisują niniejszą Umowę.

Sporządzono w Bratysławie dnia 26 lutego 2015 r.

Wersja w języku angielskim.

Po zaznajomieniu się z powyższą umową, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– została ona uznana za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych,

– jest przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona,

– będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 5 października 2015 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: E. Kopacz

 

1 Zgodnie z art. 17 stronami niniejszej Umowy mogą być nie tylko państwa Grupy Wyszehradzkiej. Do Umowy mogą przystąpić inne państwa regionu. Choć Wyszehradzki Instytut Patentowy powołują państwa Grupy Wyszehradzkiej, to z prawnego punktu widzenia nie jest on instytucją w ramach współpracy wyszehradzkiej.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »