| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1576), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego (Dz. U. poz. 1922).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego (Dz. U. poz. 1922), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 grudnia 2015 r. (poz. 45)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 16 lipca 2009 r.

w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego

Na podstawie art. 74h § 14 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości, zwanej dalej „komisją odwoławczą”;

2) termin powołania komisji odwoławczej;

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania;

4) tryb i sposób działania komisji odwoławczej;

5) sposób zapewnienia obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej.

§ 2. 1. Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Notarialna zgłasza w terminie 45 dni przed terminem egzaminu notarialnego ogłoszonego przez Ministra Sprawiedliwości. W przypadku, o którym mowa w art. 74h § 2a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Rady Notarialnej o wskazanie kandydatów.

2. Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Notarialna zgłasza na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. Minister Sprawiedliwości powołuje komisję odwoławczą nie później niż 3 dni przed dniem rozpoczęcia egzaminu notarialnego, a w przypadku, o którym mowa w art. 74h § 2a ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, niezwłocznie po wskazaniu kandydatów na członków komisji odwoławczej przez Krajową Radę Notarialną.

§ 4. 1.2) Przewodniczący komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 960 zł,

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 12 800 zł.

2.2) Członek komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 160 zł,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 9600 zł.

3. Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są wypłacane po zakończeniu prac komisji odwoławczej i przekazaniu Ministrowi Sprawiedliwości protokołu zbiorczego z jej prac wraz z wnioskiem przewodniczącego komisji odwoławczej o wypłacenie wynagrodzenia.

§ 5. 1. Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.

2. Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsce i terminy posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, a w szczególności:

1) rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej z zakresu prawa objętego odwołaniem, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;

2) wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej;

3) wyznacza członka komisji odwoławczej, który sporządza protokół z każdego posiedzenia komisji odwoławczej oraz protokół zbiorczy z prac tej komisji.

3. Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, wraz ze stanowiskiem.

4. Głosowanie jest jawne. Komisja odwoławcza w pierwszej kolejności głosuje nad ostateczną oceną pracy zawierającej rozwiązanie zadania z tej części egzaminu notarialnego, której dotyczy odwołanie, a następnie nad zaskarżoną uchwałą o wyniku egzaminu notarialnego.

5. Z posiedzeń komisji odwoławczej sporządza się protokół uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji odwoławczej.

6. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół zbiorczy z jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań, ze wskazaniem przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzali w sprawach tych odwołań pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.

§ 6. W ramach obsługi administracyjno-biurowej komisji odwoławczej Minister Sprawiedliwości:

1) zapewnia miejsce i odpowiednie warunki pracy komisji odwoławczej;

2) wyznacza pracownika do obsługi administracyjnej członków komisji odwoławczej;

3) zapewnia przechowanie odwołań i dokumentacji związanej z ich rozpatrywaniem.

§ 7. 1. W 2009 r. termin do zgłoszenia kandydatów na członków komisji odwoławczej dla Krajowej Rady Notarialnej, o którym mowa w § 2, wynosi 7 dni od dnia złożenia wniosku przez Ministra Sprawiedliwości o wskazanie kandydatów.

2. Minister Sprawiedliwości powoła komisję odwoławczą w celu rozpatrzenia odwołań od wyniku egzaminu notarialnego, dla aplikantów notarialnych, którzy egzamin konkursowy zdali w dniu 10 grudnia 2005 r., w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 7a. W latach 2012–2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r. ogłoszone w sposób wskazany w § 4 ust. 1 pkt 1.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia3).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 16 lipca 2009 r.

WZÓR – FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI ODWOŁAWCZEJ

infoRgrafika


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 993 i 1585 oraz z 2015 r. poz. 218, 978, 1137, 1224 i 1311.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyników egzaminu notarialnego (Dz. U. poz. 1922), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 20 lipca 2009 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »