| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 i 1890) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1657), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1920).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1920), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.”.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 grudnia 2015 r. (poz. 46)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego

Na podstawie art. 31i pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) tryb i termin zgłaszania przez Krajową Radę Komorniczą kandydatów na członków komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego, zwanej dalej „komisją odwoławczą”;

2) tryb i sposób działania komisji odwoławczej;

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej oraz tryb jego wypłacania.

§ 2. 1. Krajowa Rada Komornicza zgłasza kandydatów na członków komisji odwoławczej w terminie 45 dni przed upływem kadencji dotychczasowej komisji odwoławczej. W przypadku, o którym mowa w art. 31h ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, termin ten wynosi 14 dni od dnia wystąpienia przez Ministra Sprawiedliwości do Krajowej Rady Komorniczej o wskazanie kandydatów.

2. Kandydatów na członków komisji odwoławczej Krajowa Rada Komornicza zgłasza na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 3. 1. Prace komisji odwoławczej odbywają się na posiedzeniach.

2. W posiedzeniach komisji odwoławczej, poza jej członkami, mogą uczestniczyć wyznaczone przez Ministra Sprawiedliwości osoby, zapewniające obsługę administracyjną i techniczną komisji odwoławczej.

3. Przewodniczący komisji odwoławczej wyznacza miejsca i terminy posiedzeń komisji oraz kieruje jej pracami, w tym w szczególności:

1) rozdziela pracę pomiędzy siebie i członków komisji odwoławczej, wskazując osobę odpowiedzialną za sporządzenie pisemnej opinii dotyczącej zasadności poszczególnych zarzutów podniesionych w odwołaniu, mając na uwadze zakres odwołania, doświadczenie i wiedzę członków komisji odwoławczej, a także zapewnienie możliwie równego rozdziału prac;

2) wskazuje członka komisji odwoławczej lub członków komisji odwoławczej, którzy referują daną sprawę komisji odwoławczej;

3) wyznacza członka komisji odwoławczej, który sporządza protokół każdego posiedzenia komisji odwoławczej oraz protokół końcowy prac tej komisji.

4. Przewodniczący lub członek komisji odwoławczej, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, sporządza pisemną opinię dotyczącą zasadności zarzutów podniesionych w odwołaniu wraz ze stanowiskiem.

5. Głosowanie jest jawne. Komisja odwoławcza w pierwszej kolejności głosuje nad ostateczną oceną z zadań pisemnych z egzaminu komorniczego, której dotyczy odwołanie, a następnie w sprawie zaskarżonej uchwały.

6. Z posiedzeń komisji odwoławczej sporządza się protokół uwzględniający podział pracy pomiędzy członków komisji odwoławczej, a także uwagi zgłaszane przez członków komisji odwoławczej przed podjęciem uchwały, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji odwoławczej.

7. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji odwoławczej sporządza się protokół końcowy z jej prac, który zawiera w szczególności określenie liczby rozpatrzonych odwołań ze wskazaniem przewodniczącego lub członków komisji odwoławczej, którzy sporządzili pisemną opinię wraz ze stanowiskiem.

§ 4. 1.2) Przewodniczący komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 960 zł,

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 12 800 zł.

2.2) Członek komisji odwoławczej za udział w pracach komisji odwoławczej otrzymuje wynagrodzenie:

1) za każdy dzień posiedzenia trwającego nie krócej niż 6 godzin, w wysokości 480 zł,

2) za każdy dzień posiedzenia trwającego krócej niż 6 godzin, w wysokości 160 zł,

3) za sporządzenie pisemnej opinii wraz ze stanowiskiem, w wysokości 160 zł

– jednakże łączne wynagrodzenie nie może być większe niż 9600 zł.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest wypłacane na pisemny wniosek przewodniczącego komisji odwoławczej złożony Ministrowi Sprawiedliwości wraz z protokołem końcowym z prac komisji odwoławczej.

§ 5. Termin do zgłoszenia kandydatów na członków komisji odwoławczej powoływanej po raz pierwszy po wejściu w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. poz. 829) dla Krajowej Rady Komorniczej wynosi 14 dni od dnia złożenia wniosku przez Ministra Sprawiedliwości o wskazanie kandydatów.

§ 6. W roku 2014 podstawą ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego i członków komisji odwoławczej jest przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2010 r., ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.3)).

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia4).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 17 grudnia 2013 r.

WZÓR – FORMULARZ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI ODWOŁAWCZEJ DO SPRAW ODWOŁAŃ OD WYNIKU EGZAMINU KOMORNICZEGO

infoRgrafika


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, 1224, 1311, 1561, 1670, 1830 i 1890.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw odwołań od wyniku egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1920), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1302 i 1311.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 grudnia 2013 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Gabriela Borek

Księgowa z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów i analizy finansowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »