| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 11 stycznia 2016 r.

w sprawie warunków dokonywania zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. poz. 1551) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zwrot środków]

Zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1306/2013”, na rzecz beneficjenta końcowego (odbiorcy końcowego), o którym mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013, dokonuje się:

1) w roku budżetowym, na który, zgodnie z art. 169 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. Urz. UE L 298 z 26.10.2012, str. 1, z późn. zm.), zostały przeniesione te środki;

2) w kwocie ustalonej jako iloczyn:

a) kwoty, o jaką zmniejsza się płatności bezpośrednie w rozumieniu art. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 608, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1307/2013”, w roku budżetowym, o którym mowa w pkt 1, na skutek zastosowania dyscypliny finansowej przewidzianej w art. 8 rozporządzenia nr 1307/2013, ustalonej dla tego beneficjenta końcowego (odbiorcy końcowego) oraz

b) ustalonego do czwartego miejsca po przecinku ilorazu:

– kwoty udostępnionej Rzeczypospolitej Polskiej w celu dokonania zwrotu środków, o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013, określonej w akcie wykonawczym wydanym na podstawie art. 26 ust. 6 rozporządzenia nr 1306/2013 oraz

– sumy kwot, o jakie zmniejsza się płatności bezpośrednie w rozumieniu art. 1 lit. a rozporządzenia nr 1307/2013 w roku budżetowym, o którym mowa w pkt 1, na skutek zastosowania dyscypliny finansowej przewidzianej w art. 8 rozporządzenia nr 1307/2013, ustalonych dla wszystkich beneficjentów końcowych (odbiorców końcowych), o których mowa w art. 26 ust. 5 rozporządzenia nr 1306/2013;

3) po zastosowaniu zmniejszeń i wykluczeń wynikających z niezgodności, o których mowa w art. 39 i art. 40 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48).

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: K. Jurgiel


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »